عأ

ʾa
ʾāb (1)
ʾāb (2)
ʾābāʾ ʾārāʾ ʾāf ʾālāʾ ʾāy

ʾb (1)
ʾb (2)
ʾbḥ ʾbd ʾbr ʾbrh ʾbḍ ʾbl ʾblys ʾbh ʾbwāʾ ʾby ʾbys

ʾt ʾtb(ā)ʿ ʾtfāqn ʾtq ʾtw ʾty ʾṯr ʾṯm ʾṯnwlwğy ʾṯyn

ʾğ ʾğb ʾğr ʾğl ʾğm ʾḥd ʾḥs ʾḥl ʾḥy ʾḥyn ʾḫ ʾḫt ʾḫḏ ʾḫr ʾḫw ʾḫy

ʾd ʾdb ʾdr ʾdrs ʾdʿ
ʾdm (1) ʾdm (2) ʾdm (3) ʾdn ʾdw ʾdwn ʾdy ʾḏ ʾḏā ʾḏrbğ ʾḏʿ
ʾḏn (1)
ʾḏn (2) ʾḏy

ʾrām ʾrb ʾrṯwḏks ʾrṯ ʾrğ ʾrḫ ʾrd ʾrdn ʾrs ʾrḍ ʾrq ʾrm ʾrmn ʾzd ʾzr ʾzf ʾzl ʾzq ʾzm ʾzy

ʾs ʾsāf ʾstḏ ist(i)lām ʾstyrd ʾ(i)stylāʾ ʾstyʿb ʾsd ʾsr ʾsrāʾyl ʾsṭwr ʾsṭ ʾsṭqs ʾsṭwn ʾsf ʾsm ʾsw/ʾsy ʾsy
ʾš (1)
ʾš (2) ʾšāʿ ʾšbh ʾšr ʾšʿ

ʾṣb ʾṣr ʾṣl ʾaṣnām ʾḍf ʾṭr ʾṭʿ

ʾʿlāh ʾʿy ʾfāmy ʾfʾ ʾfq ʾfk ʾflā ʾaflāṭūn ʾaflūṭīn ʾfn ʾafyūn ʾqr ʾql

ʾkd ʾkl ʾkwyyn ʾl ʾlb ʾil(lā) ʾallā ʾlḫ ʾlḏ ʾlf (1) ʾlf (2) ʾlf (3) ʾlq ʾlm fʾln ʾlms ʾlw ʾlh
ʾly (1) ʾly (2)

ʾm (1)
ʾm (2)
ʾm (3)
ʾm(m)
ʾamāma ʾ(a)m(ā) ʾ(i)m(ā) ʾ(a)mm(ā) ʾmbrṭr ʾmt ʾmd ʾmr ʾmrʾ ʾms ʾmʿ ʾml ʾmn ʾmh ʾmws ʾmwy ʾmyrk(ā)

ʾ(a)n ʾ(i)n ʾnā ʾnb ʾntbh ʾntht ʾnṯ ʾnğl(z) ʾnğlz ʾ(ā)nḏ(ā)k ʾns ʾnṭāk ʾnf ʾnm ʾny

ʾhb ʾhd ʾhl ʾhn ʾahwāz

ʾw ʾwb ʾwḫ ʾwd ʾwrwb ʾws
ʾwl (1) ʾwl (2) ʾwlāʾk ʾwn ʾwy

ʾy (1)
ʾy (2)
ʾy (3)
ʾy (4)
ʾy(ā) (5) ʾyd ʾydylwğyā ʾyr ʾys ʾyš ʾyḍ ʾym ʾymān ʾyn

ب

b bābl
bār

bʾr bʾs

bt btbāl btr btl bṯ bṯq

bğr bğl bḥbḥ bḥṯ bḥr bḥs bḥy bḫ bḫʾ bḫtnṣr bḫr bḫl bḫw / bḫy

bd bdʾ bdr bdʿ bdl bdn bdh bdw bḏḫ bḏr bḏl

br brʾ brbr brğ brğwāzy brḥ brd brz brš brʿ brġmāty brq brqʿ brk brlmn brm brmğ brnmğ brh brhn brwtstānt brwnz bry

bzḫ bzl bznṭ

bst bs bsm
bšr (1)
bšr (2)
bšʿ bṣr bṣf bṣm bḍʿ bṭḥ bṭʾ bṭr bṭrq bṭš bṭq bṭl bṭn

bʿṯ bʿṯr bʿd bʿr bʿḍ bʿkāẓ bʿl bʿmd bġṯr bġl bġy bqr bqʿ bql bqy

bkr bky bl blā bld blr bls blšfy blṭ blʿ blġ blq blqn blqʿ blqs blh
blw/bly bly blwr bly blyr

bn bnd bndq bnk bnh bny bht bhğ bhr bhl bhm bhw

bwāṭ bwʾ/byʾ bwb bwḥ bwḫ bwrğwāzy bwʿ bwl bwlys bwyʿ bwyh by byʾ byt byḫ byd byznṭ byḍ byʿ byl byn byyr

ت

t
tābūt tāl

tb tbr tbʿ tbk tbl tbh tbwk tbyʾ ttḥwr ttğh ttḫḏ ttq tğāh tğr tḥt tḥy tḥyz

tdšyn tdʿ tr trb trṯ trğm trḫ trʿ trf trk tzd tzʿ tsʿ tsfyh

tʿb tġr tftyš tfḫ tfh tqn tqy tk

tkād tktyk tl tlt tlk tlmḏ tlw tm tm(ā)s tmtd tmr tms tmym tn tnbyʾ thm

twʾām twb twğ twr twn tyḥ tyr tym tyn tyh

ث

ṯʾr ṯbt ṯbr ṯbṭ ṯr

ṯrb ṯrṯr ṯrd ṯrq ṯrw/ṯry

ṯʿlb ṯġr ṯfn ṯq ṯqb ṯqf ṯql ṯkl ṯlṯ ṯlğ

ṯm ṯmd ṯmr ṯmn ṯny

ṯwb ṯwr ṯyb

ج

ğ ğāh

ğʾ ğāʾz ğbr ğbl ğbn ğbh ğby ğṯ

ğḥd ğḥr ğḥẓ ğḥm

ğd ğdr ğdʿ ğdl ğdw ğdy ğḏ ğḏb ğḏr ğḏʿ ğḏm ğḏmr ğr ğrʾ ğrb ğrt ğrṯm ğrḥ ğrd ğrs ğrš ğrm ğrmān ğrn ğry ğz ğzʾ ğzr ğzʿ ğzf ğzl ğzm ğzy

ğs ğsd ğsr ğsm ğšm ğšn ğṣ

ğʿ ğʿd ğʿfr ğʿl ğġrf ğfʾ ğft ğfr ğfn ğfw ğl ğlb ğld ğlz ğls ğlhq ğlw/ğly

ğm ğmḥ ğmd ğmr ğmʿ ğml ğmhr ğn ğnb ğnḥ ğnd ğndb ğndl ğnz ğns ğnf ğny

ğh ğhd ğhr ğhz ğhl ğhm ğhnm ğhw

ğw ğwb ğwḥ ğwd ğwr ğwz ğwf ğwʿ ğwl ğwh ğwhr ğāy ğyʾ ğyd ğyr ğyš ğyʿ ğyl

ح

ḥb ḥbr ḥbs ḥbš ḥbṭ ḥbl ḥbn ḥbw ḥt ḥtl ḥtm ḥty ḥṯ

ḥğ ḥğb ḥğr ḥğz ḥğm

ḥd ḥdb ḥdṯ ḥdğ ḥds ḥdq ḥdl ḥdm ḥdw ḥdy ḥḏr ḥḏf ḥḏq ḥḏw ḥr ḥrb ḥrt ḥrṯ ḥrğ ḥrz ḥrs ḥrṣ ḥrḍ ḥrf ḥrq ḥrqṣ ḥrk ḥrm ḥrn ḥry ḥzb ḥzr ḥzm ḥzn

ḥs ḥsb ḥsd ḥsm ḥsn ḥšd ḥšr ḥšm ḥšw/ḥšy ḥṣ ḥṣb ḥṣd ḥṣr ḥṣl ḥṣn ḥṣw ḥḍr ḥḍrmwt ḥḍn ḥṭ ḥṭb ḥṭm ḥẓ ḥẓr ḥẓw/ḥẓy

ḥf ḥfd ḥfr ḥfz ḥfṣ ḥfẓ ḥfl ḥfn ḥfw/ḥfy ḥq ḥqb ḥqd ḥqr ḥql ḥqn ḥk ḥkr ḥkm ḥkw ḥky ḥl ḥlb ḥlf ḥlk ḥlq ḥlqm ḥlm
ḥlw/ḥly

ḥm ḥmd ḥmr ḥmz ḥms ḥmṣ ḥmq ḥml ḥmw ḥmy ḥmyt ḥmyr ḥn ḥnṯ ḥnṭ ḥnf ḥnk ḥnyn

ḥw ḥwāʾ ḥwt ḥwṯ ḥwğ ḥwd ḥwḏ ḥwr ḥwz/ḥyz ḥws ḥwš ḥwṭ ḥwk ḥwl ḥwm ḥwy ḥy ḥyṯ ḥyd ḥyr ḥyz ḥyṣ ḥyṭ ḥyk ḥyl ḥyn ḥynʾḏ ḥywn ḥyy

خ

ḫām ḫb ḫbʾ ḫbṯ ḫbr ḫbz ḫbṭ ḫbw ḫtr ḫtm ḫtn ḫṯʿm ḫğl

ḫdʿ ḫdğ ḫdl ḫdm ḫḏ ḫḏk ḫḏl ḫḏw ḫr ḫrb ḫrğ ḫrz ḫrs ḫrṣ ḫrṭ ḫrʿ ḫrf ḫrq ḫrl
ḫrw/ḫry ḫzrğ ḫzʿ ḫzl ḫzm ḫzn ḫzy

ḫsr ḫsf ḫš ḫšb ḫšʿ ḫšm ḫšn ḫšy ḫṣ ḫṣb ḫṣr ḫṣq ḫṣl ḫṣm ḫḍr ḫḍʿ ḫṭ ḫṭʾ ḫṭb ḫṭr ḫṭf ḫṭm ḫṭw

ḫf ḫfḍ ḫfr ḫfẓ ḫfq ḫfy ḫl ḫlğ ḫlḫl ḫld ḫls ḫlṣ ḫlṭ ḫlʿ ḫlf ḫlq ḫlw ḫly

ḫm ḫmd ḫmr ḫms ḫmṣ ḫml ḫmn ḫndq ḫnğr ḫnḫ ḫnzb ḫnzr ḫns ḫnfs ḫnq

ḫwb ḫwḏ ḫwr ḫwṣ ḫwḍ ḫwṭ ḫwf ḫwl ḫwm ḫwn ḫyb ḫybr ḫyr ḫyšm ḫyṭ ḫyl ḫym ḫyn

د

d dāʾʿ
dārwīn
dāʿ

db dbr dbn dṯr

dğl dğn dğy dḥḍ dḥr dḫr dḫl dḫn

dr drʾ drb drğ drs drʿ drk drhm dry dārwīn

ds dstwr dsʿ dskr dsm dšn

dʿ dʿr dʿm dʿw dʿy dġl df dftr dfʿ dfq dfn dq

dk dl dlʿ dlġ dlm dlw dm dmṯ dmğ dmdm dmr dms dmʿ dmġ dmġğ dmn dmy dn dns dnw/dny

dhr dhš dhq dhm dhn dhy dawāwīn dwʾ dwb dwbr dwḫ dwr dws dwʿ dwġ dwġm dwl dwm dwn dwy dy dyr dyʿ dyn dynr dywn

ذ

ḏā ḏāt

ḏʾb ḏb ḏbḥ ḏbn

ḏḥğ ḏḫr

ḏr ḏrʾ ḏrʿ ḏrk ḏrw/ḏry ḏry

ḏʿr ḏʿn ḏk ḏkr ḏkw/ḏky ḏl ḏlk ḏm ḏmr ḏnb

ḏhb ḏhl ḏhn ḏw ḏwb ḏwt ḏwd ḏwr ḏwq ḏwl ḏwy ḏyʿ ḏyl

ر

rāwnd
rāy rʾb rʾs rʾf rʾm rʾy

rb rbḥ rbd rbḏ rbṣ rbḍ rbṭ rbʿ rbġ rbk rbl rbm rbn rbw

rtb rtğ rtq rtl rṯ rṯkm

rğʾ rğb rğḥ rğrğ rğz rğs rğʿ rğf rğl rğm rğw rğy rḥb rḥl rḥm rḥy rḫ rḫw/rḫy

rd rdʾ rds rdʿ rdf rdy rzb rzq rzm

rsb rstq rsḫ rsṭ rsl rsm rsw ršḥ ršd ršf ršq ršw rṣ rṣd rṣf rṣn rḍ rḍḫ rḍʿ rḍh rḍy rṭb rṭl rṭm

rʿb rʿd rʿrʿ rʿf rʿl rʿw rʿy rġb rġm rf rfʾ rfd rfḍ rfʿ rfġ rfq rfh rfw rq rqb rqš rqʿ rqm rqy

rk rkb rkḥ rkz rks rkʿ rkm rkn rm rmḥ rmz rmḍ rmq rml rmy

rhb rhṣ rhṭ rhn rwb rwṯ rwğ rwḥ rwd rwz rws rwsw rwšn rwḍ rwʿ rwm rwn rwy ryāʾ ryāḍy ryb ryṯ ryḥ rys ryḍ ryʿ ryf rynān

ز

z
zāġ

zʾr zb zbd zbr zbʿ

zğr zğw zḥzḥ zḥf zḥm zḫr zḫrf

zd zdğ zdk zdlf zdhr zdw zdyd zr zrb zrd zrʿ zrq zry

zʿğ zʿzʿ zʿm zʿn zkw/zky zl zlf zlq zlm

zm zmr zml zmn zn znāt znğ zndq znṭ znm zny

zhd zhr zwğ zwḥ zwd zwr zwġ
zwl/zyl zwm zwy zy zyt zyğ zyḥ zyd zyr zyġ zyf zyl zym zyn

س

s
sāğ
sāq

sʾd sʾr sʾl sb sbʾ sbḥ sbd sbr sbṭ sbʿ sbġ sbq sbl sby

st stālyn stḏ str strātīğī stzdād stylāʾ

sğḥ sğd sğr sğʿ sğl sğm sğn sğw sḥ sḥb sḥr sḥq sḥl sḫr sḫṭ sḫf sḫl sḫy/sḫw

sd sdb sdr sds sdf sdn sdw/sdy sḏb sḏğ

sr srb srbl srğ srḥ srd srdb srdq srṭ srf srʿ srq srw sry

sṭḥ sṭr sṭʿ sṭw

sʿ sʿā(t) sʿb sʿd sʿr sʿf sʿn sʿy

sf sfḥ sfr sfk sfl sfn sfh sfw/sfy sfy(ā)n sqṭ sqṭr sqf sql sqy

sk skb skt skr skf skl skn sl slb slt slḥ slḫ slsl slṭ slṭn slʿ slf slq slk slm slw slym

sm smḥ smd smr smʿ smk smn smw smy sn snḥ snd snr snm snw

shr shl shm shw swʾ swḥ swd swr sws swṭ swʿ swġ swf swq swm swy

sy syʾ syb syğ syḥ syd syr sys syṭr syf syġmwnd syq syl sym symy syn syyʾ

ش

š
šāʾ
šāt
šām

šʾm šʾn šʾw šb šbṯ šbḥ šbr šbʿ šbk šbn šbh šby

št štr štm štw

šğ šğb šğr šğʿ šğn
šğw/šğy šḥr šḥn šḫṣ

šd šdḫ šdw šḏ šḏr šr šrā šrb šrḥ šrḥbyl šrḫ šrd šrṭ šrʿ šrf šrq šrk šrw šrwl šry

šsʿ šṭ šṭb šṭr šẓf

šʿ šʿb šʿbḏ šʿṯ šʿr šʿf šʿl šġr šġl šf šft šfr šfʿ šfq šfn šfh šfw šfy šq šqr šqf šqn
šqw/šqy

šk škr škl škm škw šl šlw

šm šmb šmt šmḫ šms šml šn šnf šnq šhd šhr šhf šhl šhm šhw/šhy

šwʾ šwb šwr šwš šwṭ šwẓ šwʿ šwf šwq šwk šwl šwm šwh šwy šy šyʾ šyb šyt šyḫ šyd šyr šyš šyṭn šyʿ šyf šyq šym šyn šyh

ص

ṣb ṣbʾ ṣbḥ ṣbr ṣbʿ ṣbġ ṣbw

ṣḥ ṣḥb ṣḥr ṣḥf ṣḥw/ṣḥy ṣḫr

ṣd ṣdr ṣdʿ ṣdf ṣdq ṣdm ṣdw ṣr ṣrḥ ṣrḫ ṣrd ṣrṭ ṣrʿ ṣrf ṣrm ṣry

ṣʿb ṣʿd ṣʿṣʿ ṣʿq ṣġr ṣf ṣfā ṣfḥ ṣfr ṣfq ṣfw ṣfh ṣqb ṣqʿ ṣqṭ ṣql

ṣk ṣkl ṣlb ṣlḥ ṣlw ṣly ṣm ṣmt ṣmḫ ṣmd ṣmʿ ṣmn ṣndq ṣnʿ ṣnf ṣnm

ṣhd ṣhr ṣhyn ṣwb ṣwt ṣwḥ ṣwr ṣwʿ ṣwġ ṣwf ṣwl ṣwlḥ ṣwm ṣwn ṣyḥ ṣyd ṣyr ṣyġ ṣyf

ض

ḍʾl ḍb ḍbṭ ḍbn

ḍğ ḍğʿ ḍḥ ḍḥk ḍḥw/ḍḥy ḍḫm

ḍd ḍr ḍrb ḍrḥ ḍrs ḍrṭ ḍrʿ ḍrm ḍrw

ḍṭr ḍʿ ḍʿḍʿ ḍʿnm ḍʿf ḍġṭ ḍġn ḍf ḍfdʿ ḍfr ḍfw

ḍl ḍlʿ ḍm ḍmr ḍmn ḍny

ḍhd ḍhy ḍwʾ ḍwr ḍwl ḍwh ḍwy ḍyr ḍyz ḍyāṭr ḍyʿ ḍyf ḍyq ḍyl ḍyh

ط

ṭāḥ ṭāʾr ṭāʿ ṭʾ ṭb ṭbr ṭbʿ ṭbq

ṭḥn ṭr ṭrʾ ṭrb ṭrḥ ṭrd ṭrz ṭrf ṭrq ṭrk ṭrw/ṭry

ṭʿ ṭʿt ṭʿm ṭʿmn ṭʿn
ṭʿw/ṭʿy ṭġw ṭfʾ ṭfr ṭfl ṭfw ṭq ṭqs ṭql

ṭkl ṭl ṭlb ṭlḥ ṭls ṭlʿ ṭlq ṭlm ṭlw

ṭm ṭmʾn ṭmḥ ṭms ṭmʿ ṭml ṭmn ṭn ṭnb ṭnğ ṭhr

ṭwḥ ṭwr ṭwʿ ṭwġ ṭwf ṭwq ṭwl ṭwy ṭyʾ ṭyb ṭyḥ ṭyr ṭyf ṭyn

ظ

ẓbn ẓby ẓrf ẓʿn ẓfr ẓl ẓlm ẓmʾ ẓn ẓhr ytmẓhr

ع

ʿ ʿār ʿām

ʿb ʿbʾ ʿbṯ ʿbd ʿbdl ʿbr ʿbr(n) ʿbs ʿbṭ ʿbqr ʿbw

ʿtb ʿtd ʿtq ʿtl ʿtw/ʿty

ʿṯr
ʿṯw/ʿṯy

ʿğ ʿğb ʿğz ʿğl ʿğm

ʿd ʿdl ʿdm ʿdn ʿdw

ʿḏ ʿḏb ʿḏr
ʿḏw/ʿḏy

ʿr ʿrb ʿrğ ʿrs ʿrš ʿrṣ ʿrḍ ʿrf ʿrq ʿrql ʿrk ʿrm ʿrn ʿrw ʿry

ʿz ʿzb ʿzr ʿzrāʾl ʿzl ʿzm ʿzw ʿzy

ʿsr ʿsf ʿskr ʿsl ʿsy

ʿš ʿašān ʿšb ʿšr ʿšq
ʿšw/ʿšy

ʿṣ ʿṣb ʿṣr ʿṣf ʿṣfr ʿṣm ʿṣw ʿṣy

ʿḍ ʿḍd ʿḍl ʿḍw

ʿṭ ʿṭb ʿṭr ʿṭš ʿṭf ʿṭl ʿṭw ʿaṭāʾ

ʿẓm

ʿf ʿfr ʿfw

ʿq ʿqb ʿqd ʿqr ʿqrb ʿql ʿqln ʿqm ʿqy ʿkr ʿks ʿkẓ ʿukāẓ ʿkm

ʿl ʿlğ ʿlq ʿlm ʿln ʿlh ʿlw/ʿly ʿly

ʿm ʿmā ʿmd ʿmr ʿmq ʿml ʿmn ʿmy

ʿn ʿnb ʿnbr ʿnd ʿns ʿnṣr ʿnf ʿnq ʿnk ʿnw ʿnwn ʿny

ʿhd ʿhl ʿhn

ʿwb ʿwd ʿwḏ ʿwr ʿwz ʿwḍ ʿwf ʿwq ʿwl ʿwm ʿwn ʿwh ʿwy

ʿy ʿyb ʿyd ʿyḏ ʿyr ʿysy ʿyš ʿyl ʿyn

غ

ġ ġāʾ ġāʾr ġāy ġb ġbr

ġd ġdr ġdq ġdm ġdn ġdw ġḏw ġr ġrāmši ġrb ġrd ġrs ġrḍ ġrf ġrq ġrm ġrn ġrnq ġrw ġryntš ġz ġzr ġzl ġzw

ġsq ġsl ġsn ġšm ġšw ġṣ ġṣb ġḍ ġḍb ġḍw ġṭf ġṭw

ġfr ġfl ġfw/ġfy ġl ġlb ġlṭ ġlẓ ġlġl ġlf ġlq ġlm ġlw ġly

ġm ġmd ġmr ġmz ġms ġmḍ ġn ġnṣ ġnm ġnwṣ ġny ġhb

ġwṯ ġwr ġwṣ ġwṭ ġwġ ġwl ġwm ġwy ġy ġyb ġybwb ġytār ġyṯ ġyr ġyṣ ġyẓ ġym ġyhb

ف

f fāt fārnswā fās fāw

fʾd fʾr fʾs fʾl ft ftʾ ftb ftḥ ftr ftš ftq ftk ftl ftn ftw/fty

fğʾ fğr fğʿ fğw fḥš fḥṣ fḥl fḥm fḥwy fḫ fḫḏ fḫr fḫm

fdḥ fdk fdn fdy fḏ fr frt frğ frḥ frḫ frd frz frs frš frṣ frḍ frṭ frʿ frʿwn frġ frq frn frnğ frns fry fz fzʿ

fsḥ fsḫ fsd fsr fsq fšl fšw fṣb fṣḥ fṣl fḍ fḍʾ fḍḥ fḍl fḍw/fḍy fṭr fṭm fẓ fẓʿ

fʿ fʿn fʿl fġr fq fqd fqr fqṭ fqm fqns fqh fk fkr fkm fkh fl flt flḥ flz fls flsf flq flk fln

fm fmḍ fmn fmh fn fnḥ fnḫ fnd fny fhd fhr fhrs fhlw fhm

fwt fwğ fwdfyl fwr fwz fwḍ fwq fwkw fwh fy fyʾ fyd fyrwz fysyʾ fysyq fyḍ fyl fym fymn fywrbḫ fylwlwğyā fyw

ق

q qād qār
qb qbḥ qbr qbrs qbrṣ qbs qbḍ qbṭ qbl qbn qt qtbān qtr qtl qṯr

qḥṭ qḥf qḥm

qd qdḥ qdr qds qdʿ qdm qdw/qdy qḏr qḏf qr qrʾ qrb qrḥ qrd qrš qrḍ qrṭ qrṭb qrʿ qrf qrmṭ qrn qrw qry qryẓ qzm

qs qsr qsṭ qsṭnṭyny qsw qsm qšʿr qšr qšf qšqš qṣ qṣd qṣr qṣf qṣw/qṣy qḍ qḍb qḍʿ qḍm qḍy qṭ qṭb qṭr qṭʿ qṭf qṭn

qʿd qʿr qʿs qfr qfz qfʿ qfl qfw ql qlb qld qlṣ qlʿ qlq qlm qlw/qly

qm qmḥ qmr qmš qmṣ qmṭ qmʿ qn qnṣ qnṭ qnṭr qnʿ qnw/qny qhr qhqr qhw

qw qwb qwd qwr qws qwḍ qwʿ qwl qwm qwān qwy qyd qyrṭ qys qyṣr qyḍ qyl qym qyn qynqāʿ

ك

k k(ā)f kānā kʾb kʾs kʾn

kb kbt kbḥ kbd kbr kbš ktb ktf ktl ktm kṯb kṯr kṯf

kd kdḥ kdr kds kdy kḏā kḏb kḏlk kr krbl krṯ krs krʿ krm krh krw kry

ks ksb ksḥ ksd ksr ksry ksl ksf ksw/ksy kšḥ kšr kšṭ kšf

kʿb kf kfʾ kfḥ kfr kfl kfn kfh kfy kl kl(ā)
klāsyky klʾ klb klt kld klġ klf klm klh kly klyān

km kml kmn kmy kn kn(ā) knd knz kns knf knw/kny khf khl khn khyʾ khyʿṣ

kwvyyh kwd kwr kwf kwkb kwl kwm kwn kwy ky kyd kys kyš kyf kyl

ل

l la lāblās lāt

lʾḥ lʾk lʾlʾ lʾn lʾy lb lbṯ lbd lbs lbq lbk lbn lby ltr ltm ltn lṯm

lğʾ lğb lğn lğw lḥ lḥb lḥğ lḥd lḥẓ lḥq lḥm lḥn lḥw/lḥy lḫṣ lḫm

ld ldn ldy lḏ lḏy lzm

ls lsn lsw lṣ lṣq lṭḫ lṭf lẓy

lʿāʿ lʿb lʿq lʿl lʿn lġr lġz lġṭ lġw lf lft lfḥ lfẓ lfq lfw lqʾ lqb lqḥ lqṭ lqm lqn lqy

lkʿ lkm lkn lky lm lma lmā lmğ lmḥ lmd lmḏ lmz lms lmʿ lmmā ln lnt lntbyn lnḍf lhb lhğ lhm lhw/lhy

lw lwb lwṯr lwğ lwḥ lwḏ lwz lwṭ lwq lwkātš lwlā lwm lwn lwy ly lyb lybrl lyt lytny lys lyq lykn lyl lyn lynyn

م

m ma māʾ māʾs māḏā mārks māz mānw māhy

mʾrb mʾt mʾn mt mtḥ mtʿ mtq mtn mty mṯāb mṯb mṯq mṯl

mğd mğr mğs mğl mğws mḥ mḥḏ mḥr mḥz mḥṣ mḥḍ mḥṭ mḥq mḥl mḥn mḥw mḫ mḫr mḫḍ

md mdā mdḥ mdr mdʿ mdn mdy mḏq mḏhb mr mrʾ mrğ mrd mrs mrḍ mrġ mrf mrq mrn mrw mry mrym mz mzğ mzḥ mzdlf mzdhr mzdwğ mzq mzy

ms mstr mstwy msḥ msd msr msṭr msʿ msq msqṭ msk mskn mslm msh msw msy mšd mšr mšq mšw/mšy mṣ mṣb mṣr mṣṭlḥ mḍr mḍṭhd mḍġ mḍfyn mḍy mṭr mṭl mẓhr

mʿ mʿtd mʿmʿ mʿn mʿyn mġr mġl mġn mfr mftūn mqt

mk mkṯ mkr mks mkn ml mlʾ mlğ mlḥ mlṣ mlq mlk mlm mlw mlyār mlywn

mmā mmn mn mnā mnḥ mnd mndl mnḏ mnʿ mnw/mny mh mhtdyn mhd mhr mhrğ mhl mhm mhn mhw mhy

mwād mwʾ mwt mwğ mwd mwr mwrġan mws mwsy mwl mwn mwh myʾ myt myṯāq mytāfyzyqā myṯwlwğyā myd myr myrāṯ myz mys myswr myṭ myʿ myl mylyš myn myāh

ن

n nāʾl nābulīyūn nās nāq nān

nʾy nbʾ nbt nbḏ nbr nbš nbḍ nbṭ nbʿ nbl nbh nbw ntb ntğ nthāʾ nthn nṯr nṯy

nğb nğḥ nğd nğḏ nğr nğz nğš nğʿ nğf nğl nğm nğw nḥb nḥt nḥr nḥz nḥl nḥw nḫb nḫr nḫl

nd ndb ndr ndq ndl ndm ndw nḏr nrz nzḥ nzr nzʿ nzf nzl nzh nzw

nsʾ nsb nsğ nsḫ nsr nasrīn nsf nsq nsk nsl nsm nsw nsy nšāstğ nšʾ nšb nšd nšr nšz nšṭ nšʿ nšq nšw/nšy nṣ nṣb nṣḥ nṣr nṣʿ nṣf nḍğ nḍr nḍf nḍl nḍm nḍw nṭf nṭq nẓr nẓf nẓm

nʿt nʿğ nʿd nʿr nʿs nʿṭ nʿq nʿq nʿm nʿy nft nfḥ nfḫ nfd nfḏ nfr nfs nfš nfḍ nfṭ nfʿ nfq nfl nfw/nfy nāq nqb nqḥ nqd nqḏ nqr nqš nqṣ nqḍ nqṭ nqʿ nql nqm nqw/nqy

nkb nkt nkṯ nkḥ nkr nks nkṣ nkf nkl nkh nky nm nmḏğ nmr nmṭ nml nmw nmy nhb nhğ nhd nhr nhrwān nhz nhḍ nhk nhl nhw/nhy

nwb nwḥ nwḫ nwd nwr nws nwš nwṣ nwṭ nwʿ nwf/nyf nwq nwl nwm nwn nwh nwy ny nyb nyrnğ nyrwz nyf nyl nywtn

ه

h hāt

hʾlāʾ hb hbl hbn htr htlr htf

hğr hğs hğl hğm hğn hğw

hd hdʾ hdr hdf hdm hdn hdy hḏ hḏ(ā) hḏb hḏy hrb hrğ hrṭq hrq hrql hrm hrmz hrms hrw hz hzʾ hzl hzm

hšm hḍm

hġl hf hft hkḏ hkm hl hlb hls hlk hm hmd hmz hms hmš hmk h hml hmw hn hnā hnʾ hnd hnds hn(ā)k

hw hwāzn hwğ hwd hwḏā hwr hwz hwl hwlākw hwm hwmyrws hwn hwy hyʾ hyb hyğ hyr hyġl hyṭ hykl hyl hylyny hym hymn hyn hyhāt

و

w wāḥ wād wāw

wʾd wʾl wʾm wbḫ wbr wbʿ wbl wtd wtr wtġ wty wṯb wṯr wṯq wṯn

wğb wğd wğz wğs wğʿ wğl wğh w(ā)ḥ wḥd wḥr wḥš wḥẓ wḥm wḥy wḫḏ

wd wdʿ wdy wḏr wrb wrṯ wrd wrṭ wrʿ wrq wrk wrm wry wz wzr wzʿ wzl wzn wzy

wsd wsr wsṭ wsʿ wsf wsq wsk wsl wsm wsn wsy wšğ wšḥ wšr wšʿ wšk wšy wṣb wṣd wṣf wṣl wṣm wṣy wḍḥ wḍr wḍʿ wḍf wṭʾ wṭd wṭr wṭn wẓf wẓn

wʿb wʿd wʿḏ wʿr wʿẓ wʿk wʿy wġl wfd wfr wfq wfk wfy wqt wqḥ wqd wqr wqṣ wqẓ wqʿ wqf wqh wqy

wkʾ wkʾn wkb wkd wkl wlğ wlḥ wld wlʿ wlf wlq wlk wlm wln wlh wly wms wmn whb whr whṭ whl whm whn why

wy wyḥ wyl

ي

y yābān yāsmīn yāqwt

yʾs ybs ytʾty ytsʿ ytm yṯrb

yd yry yzd yzl ysr

yʿḏ yʿqwb yʿwq yġwṯ yqẓ yqn

ym ymn yhwh yhwd

yws ywm ywnġ ywnān
ʾa, ﺃ

ʾa: Fragepartikel.

ʾa mā: ʾ a mā samiʿta?: hast du nicht gehört?

ʾāb (1)

ʾāb: Monat August (Syr., Lib., Jord., Ir.).

ʾāb (2)

al-ʾāb: der Vater (chr., Gott).

ʾābāʾ

Väter, Ahnen.

siehe ʾb (2)

ʾārāʾ

pl.: Meinungen, Ansichten.

siehe rʾy

ʾāf

ʾāf, ʾāfa (f) pl. ʾāfāt: LAD: damage, loss, calamity, harm, bane. (Schaden, Verlust, Unheil, Verderben)

ʾālāʾ

ʾālāʾ: Wohltaten

siehe ʾly (2)

ʾāy

ʾāya (f): siehe ʾy (1)

ʾb (1)

ʾabba/yaʾubbu: sich sehnen, verlangen (ʾilā waṭanihī nach seiner Heimat)

ʾb (2)

ʾab, Constr. ʾabū, Gen. ʾabī, Akk. ʾabā pl. ʾābāʾ: Vater, Ahne, Pater, Q19/41 yā ʾabti: oh Vater!.

ʾbḥ

k.A.

ʾbd

ʾabada/yaʾbidu: verweilen (bi an ei. Ort), bleiben, fortdauern.

ʾabada/yaʾbi/udu: wild, ungezähmt sein, verwildern (Tier).

II: dauernd machen, verewigen.

V: verewigt, dauernd werden, verwildern.

ʾabad pl. ʾābād: endlose, ewige Dauer, Ewigkeit.

ʾabadan: stets, auf immer. mit Neg.: nie, niemals (Zukunft), keineswegs, (isol. o. Neg.) durchaus nicht!, keinesfalls!. ʾilā l-ʾabadi, ʿalā l-ʾabadi, ʾabada d-dahri: für immer, für alle Zeit

ʾabadī: ewig dauernd, endlos.

ʾabadīya: ewige Dauer, endlose Ewigkeit

ʾbr

ʾabara/yaʾbi/uru: stechen, befruchten (Palme)

ʾibra (f) pl. ʾibar: Nadel, Zeiger (einer Waage etc.), Stachel, Spritze (med.)

miʾbar pl. maʾābir: grosse Packnadel, Nadelkasten, - behälter, Staubbeutel

ʾābār: siehe bʾr

ʾbrh

ʾAbraha (f): Ğ105/1, n.pr. eines südarabischen christlichen Königs, der in Moḥammeds Geburtsjahr (570 n.C.) einen Feldzug gegen Mekka geführt hat.

ʾbḍ

ʾibāḍīya (f): Ğ322/31 eine Gruppe der ḫawāriğ, Anhänger des ʿAbd Allah Ibn ʾIbāḍ..

ʾbl

ʾibil: pl. Kamele

ʾabābīl: LAD: some fabulous birds (legendäre Vögel), for ʾabāwīl (pl. of ibbawl), troops of camels (Kamelherden)

ʾabla (f): Kinderfrau (äg.), Tante (in der Kindersprache)

al-ʾubulla (f): HT XI, 2 "Gateway to India", Ğ167/17 (n.loc.) nahe Baṣra.

ʾblys

ʾiblīs: Teufel, Satan

ʾiblīsī: teuflisch, satanisch

ʾbh

ʾabaha/yaʾbahu+

ʾabiha/yaʾabahu: inf. ʾabh, achten auf, sich kümmern um, Notiz nehmen von (li o. bi). ʾamr lā yuʾbahu lahū: eine unbedeutende, unwesentliche Sache

V: sich stolz, hochmütig verhalten, sich abwenden, fernhalten (ʿan von), sich erhaben dünken (ʿan über)

ʾubbaha (f): Pracht, Pomp, äussere Aufmachung, Stolz

ʾbwāʾ

al-ʾAbwāʾ: n.loc. bei Waddān an der Strasse zwischen Mekka und Medina im Gebiet der Banū Ḍamra. Moḥammeds Mutter, ʾAmina soll dort gestorben sein (ṬL 1266ff).

(Ğ109/18).

ʾby

ʾabā/yaʾbā: sich weigern, ablehnen, zurückweisen, verabscheuen (etw.), abschlagen, verweigern (ʿalā jm. etw.), ʾabā ʾillā ʾan yafʿaluhū: er wollte es unbedingt tun, es sich nicht nehmen lassen. ʾabā allāhu ʾillā ʾan: Gott wollte es dass. Ğ91/8 mit ʾilā??, Ğ350/1 ʾan ??. LAD: ʾabiya??, u. pass. ʾubiya: suffer from indigestion (unter Magenverstimmung leiden)

V: sich weigern, sich stolz benehmen, stolz sein.

ʾibāʾ, ʾibāʾa (f): Ablehnung, Abneigung, Widerstreben, Stolz

ʾabīy: stolz zurückweisend, stolz, von Ehrgefühl und Stolz beseelt

ʾābin pl. ʾubāh (f): ablehnend, widerwillig, widerstrebend.

ʾabīyāt: ĞB16/22??

ʾbys

ʾabīsīya (f): Ğ22/7 patriarchalisch

ʾt

ʾatta/yaʾuttu: LAD: get the better of (in a law-suit/Prozess), break the skull (den Schädel brechen)

ʾtb(ā)ʿ

atbāʿ: siehe tbʿ

ʾtfāqn

siehe wfq

ʾtq

atq: Ğ272/14??, siehe wqy

ʾtw

ʾitāwa (ﺓﻭﺎﺗﺇ) (f) pl. ʾitāwāt, ʾatāwā: Pflichtabgabe, Abgabe, Tribut

ʾty

ʾatā/yaʾtī: kommen (o. ʾilā zu jm., o. ʾilā nach, zu einem Ort, Ziel, ʿalā über jn., min von etw., als Folge), vorkommen, erfolgen, geschehen, folgen. ʾatā bi: etw. bringen, vorbringen, hervorbringen. etw. bringen, geben, darbieten, ausführen. vollbringen, begehen, erwähnen (ʿalā etw.), erledigen (ʿalā etw., jn.), zu Ende kommen (ʿalā mit), vollenden, durchführen, abschliessen, beseitigen, hinwegraffen, vernichten, umfassend darlegen, ausführlich erwähnen, darstellen (ʿalā etw.), eingehen auf, Ğ116/9 ohne bi o. ʾilā??

III: darbieten, liefern (bi etw.), freundlich entgegenkommen, günstig sein, glücken, gelingen, passen, gut anstehen, wohl bekommen (jm., Speise)

IV: bringen, geben, verleihen, Pass.: ʾūtiya: ausgestattet sein, verfügen über

V: herrühren, angehen (min o. ʿan von), enden, resultieren (ʿan mit/in), gelangen (ʾilā zu), leicht zu tun sein, möglich sein, erreichbar sein, zustande kommen, vonstatten gehen, zart, behutsam zu Werke gehen (bei einer Sache)

X: zu kommen bitten, zum Kommen veranlassen

ʾityān: Ausführung (bi einer Sache), Begehung (einer Tat), LAD: Ankunft

ʾātin: kommend, folgend, nachstehend. al-ʿusbūʿ al-ʾātī: die kommende Woche. ka-l-ʾātī: wie folgt, folgendermassen.

ʾṯr

ʾaṯara/yaʾṯuru: überliefern, weitergeben, berichten (hu etw., ʿan von jmd.). yuʾṯaru ʿanhū: es wird über ihn berichtet.

II: wirken, einwirken, Einfluss haben auf (fī, ʿalā).

IV: etw. vorziehen (ʿalā), mehr lieben als (ʿalā), eine Vorliebe haben für, lieben, gern mögen, für gut befinden (ʾan etw. zu tun), hochschätzen, verehren (jm. o. etw. ).

V: beeindruckt, beeinflusst sein/werden, sich beeindrucken lassen, gerührt, ergriffen werden (bi, min o. li durch), erregt werden, angegriffen werden, leiden (bi durch, v. einem Material, z.B. Eisen durch Säure), induziert werden (phys.), js. Spuren folgen (), nachfolgen, nacheifern (jm.), nachahmen (jn.), verfolgen (etw.), nachspüren, nachgehen (einer Frage), spüren, wahrnehmen (etw.), Ğ51/15 ʾilā, Ğ136/9 ʿan??

X: sich ein Monopol anmassen, für sich allein haben, ganz für sich nehmen, sich etw. aneignen (bi),

ʾaṯār: Rache, siehe ṯʾr

ʾaṯar pl. ʾāṯār: Spur, Fährte, Spur/Anflug von, erhaltener Überrest, zurückgebliebenes Mal, sichtbares Zeichen, Merkmal (aus der Vergangenheit), altes Bauwerk, Kunstwerk, literarisches Werk. Q43/23 ʾinnā ʿalā ʾāṯārihim muqtadūna: Paret: wir folgen ihrem Vorbild, wörtl.: wir sind uns nach ihren Spuren Richtende. fī/ʿalā ʾaṯarihī, fī ʾiṯrihī: auf seiner Spur, hinter ihm her, hinter ihm drein, nach ihm (auch zeitlich), unmittelbar danach, darauf hin. ʿalā l-ʾaṯar: unmitelbar danach, gleich darauf

ʾiṯra (ﺮﺛﺇ) Präp.: unmittelbar nach, nach. Ğ202/24, 296/4 ??, 337/24 ʿalā ʾaṯari: nach.

ʾaṯir: egoistisch.

ʾaṯarī: archäologisch. Pl. -ūn: Archäologe, altertümlich, alt, antik. ʿālim ʾaṯarī: Archäologe. luġa ʾaṯarīya: tote Sprache. ṣarū ʾaṯarī: historisches Schloss.

ʾaṯara (f): Egoismus, Selbstsucht.

ʾaṯīr: bevorzugt, in Gunst stehend (ʿinda bei), Lieblings-, geliebt, auserlesen, edel. Siehe auch ʾṯyr.

ʾaṯāra (f): Rest, Überbleibsel, geringe Spur die noch übrigbleibt

maʾṯara (f), maʾṯura pl. maʾāṯir: Grosstat, rühmliche Tat, Pl.: denkwürdige Leistungen (aus der Vergangenheit).

taʾṯīr pl. -āt: Einwirkung, Einfluss, Eindruck (fī, ʾalā auf); Wirksamkeit; Induktion (phys).

ʾīṯār: Bevorzugung, Nächstenliebe, Altruismus, Vorliebe, Liebe, Zuneigung

ʾīṯārīya (f): Altruismus

taʾaṯṯur: Beeinflusstwerden, Erregung, Ergriffensein, Rührung, Erregbarkeit, Empfindlichkeit, Induktion (phys.), Pl. –āt: Empfindung

istiʾṯār: Anmassung eines Monopols, freche Anmassung, alleinige Gewalt, totale Inanspruchnahme, Beanspruchung, Kaptivation (psych., Gefangennahme durch schöne Worte, Versprechungen etc., engl. captivation, übertr.: Bezauberung)

muʾaṯṯir: einwirkend, wirksam, Eindruck machend, rührend, ergreifend; pl. -āt: Ursache, Einflussfaktor, beeinflussende Macht, Wirkung. muʾaṯṯir wa-l-ʾaṯar: Ursache und Wirkung

mutaʾaṯṯir: unter der Wirkung, unter dem Einfluss (bi von).

maʾāṯir: Ğ123/26 Vorliebe, Verehrung, Anspruch??

ʾiṯrāʾ: being rich, riches, siehe auch ṯry

ʾṯm

ʾaṯima/yaʾṯamu: sündigen, einen Fehltritt begehen

II: sündigen, für sündig erklären, der Sünde/Freveltat anklagen

V: sich der Sünde/Freveltat enthalten, sich Zurückhaltung auferlegen

ʾiṯm, pl. ʾaṯām: Sünde, Vergehen, Freveltat

maʾṯam pl. maʾāṯim: Sünde, Vergehen, Freveltat

taʾṯīm: Versündigung, Frevel

ʾāṯim pl. ʾaṯama (f), ʾaṯīm, ʾuṯamāʾ: sündhaft, verbrecherisch, ruchlos, Sünder

ʾaṯīm pl. ʾiṯama (f): LAD: sinner, liar

ʾaṯīma (f): great criminal, great sinfulness

ʾṯnwlwğy

ʾiṯnūlūğiyā: Ethnologie

ʾṯyn

ʾaṯīnā: Athen

ʾğ

ʾağğa/yaʾu/iğğu: brennen, lodern, flammen

II: entflammen, anfachen

V: = I

ʾağğāğ: brennend, heiss

ʾğb

ʾağabīya (f): Horologion (kopt.-chr., liturgisches Buch orthod. Christen)

k.w.A.

ʾğr

ʾağara/yaʾğuru: belohnen

II: vermieten, verpachten, sich verdingen

IV: vermieten, verpachten, mieten, pachten, in Dienst nehmen

V: sich vermieten, sich verdingen (auch mit bi-nafsihī)

X: mieten, pachten, chartern, in Dienst nehmen, anstellen, dingen

ʾağr pl. ʾuğūr: (Arbeits-)Lohn, Honorar, Entgeld, Besoldung, Preis, Gebühr

ʾuğra (f): Mietgeld, Entgeld, Preis, Gebühr, Taxe, Porto

ʾağīr pl. ʾuğarāʾ: Mietling, Lohnarbeiter, Tagelöhner, Bedienter, Bediensteter

ʾğyr lʿmr Ibn al-’aṭṭāb: Ğ97/26 n.pr.??

ʾāğurr (n.un. (f)): gebrannte Ziegel

ʾiğāra (f) pl. -āt: Vermietung, Verpachtung

ʾīğār: Miete, Vermietung, Verpachtung

ʾīğāra (f): Miete, Vermietung, Verpachtung

maʾğūr: in Dienst stehend, käuflich, bestechlich, Söldner

ʾğl

ʾağila/yaʾğalu: zögern, zurückbleiben.

II: verzögern, hinausschieben, aufschieben, vertagen, stunden (ʾilā bis).

V: verschoben werden (ʾilā auf, bis).

X: um Aufschub bitten, zu verzögern suchen.

ʾağal: ja!, gewiss!

li-ʾağli o. min-ʾağli: wegen, um … willen, für. li-ʾağli ʾan: damit. min-ʾağli hāḏā: deshalb, aus diesem Grunde. min ʾağli hāḏā l-ġaradi?: Ğ15/26 zu diesem Zweck, Ğ95/28 min ʾağli hāḏā l-hadaf : zu diesem Zweck. Ğ175/10??

taʾğīl: Aufschub, Vertagung, Fristgewährung, Befristung, Terminbestimmung. taʾğīl ad-dafʿ: Zahlungsaufschub, Moratorium

ʾağal pl. ʾāğāl: LAD: appointed time, term, fate, destiny, death. Pl.: hour of death. indeed, no doubt, undoubtedly.

ʾāğil: sich verzögernd, gestundet, später stattfindend, künftig, ʿāğilan ʾaw ʾāğilan: früher oder später

ʾğm

ʾağama (f), koll. ʾağam pl. –āt, ʾuğum, ʾāğām: Dickicht, Röhricht, schilfrohrbewachsene Gegend, Sunpfgelände

ʾağamīya (f): Malaria (med.). baʿūḍa al-ʾağamīya: Anopheles (zool.)

ʾḥd

II ʾaḥḥada/yuʾaḥḥidu: zu einem machen, vereinen, [siehe waḥada]

VIII: ittaḥada: eins sein, eine Einheit bilden

ʾaḥad, f.ʾiḥdā , einer, jemand, irgendeiner (bes. in neg. u. Fragesätzen), Ğ45/4, 10, 48/31, 50/19, 136/25, 365/30 mit flgd. Pl./Du.?? eine(r) von, Ğ92/12??, Ğ94/25 ʾḥd (f): ʾaḥada (f)??, Ğ112/2, 114/18 ʾuḥud??, Ğ184/24 ʾḥd ʿšr dāran (??). Ğ311/23 ʾaḥad mawqifayni: eine der beiden Haltungen

ʾaḥadīya (f): Einheit, Einssein

siehe auch wḥd

yawm ʾuḥud: Ğ97/21, 127/4 ??, LAD: yawm al-ʾaḥad: Sonntag

ʾḥs

k.A.

ʾḥl

k.A.

ʾiḥnā

ʾiḥnā,aḥnā: wir (vulg.)

ʾḥy

ʾaḥyāʾ: (pl.) lebendig, siehe ḥyy

ʾḥyn

ʾaḥyān: siehe ḥyn

ʾḫ

ʾḫ

siehe ʾḫw

ʾḫt

ʾuḫtuhā: die andere (von zweien), das Gegenstück dazu. Ğ161/7, 13 qabīla tuqātilu ʾuḫtuhā: ein Stamm (f.) bekämpft den anderen

ʾḫḏ

ʾaḫaḏa/yaʾḫuḏu (ﺬﺧﺄﻳ): nehmen, hernehmen (etw.), einnehmen (Medizin), Ğ114/9 ʾaḫaḏa li jm. abnehmen

(mit min:) mitnehmen, entnehmen, herausnehmen, auslesen (min aus), Ğ68/9 erhalten, bekommen (min von),

(mit ʿalā:) abnehmen, wegnehmen, sperren (jm. ʿalā), übelnehmen, vorwerfen, zum Vorwurf machen (ʿalā jm. ʾan dass), verpflichten (jn. ʿalā). (mit bi): fassen, ergreifen, packen, fesseln (bes. übertr.), geistig aufnehmen, sich aneignen, sich zu eigen machen, sich halten an, übernehmen, lernen (ʿalā o. ʿan bei, von jm.), befolgen, nachahmen, hinnehmen, akzeptieren, führen (ʾilā wohin, bi jn.), anhalten, antreiben, auferlegen. anfangen, beginnen (o. bi mit etw., + Impf. etw. zu tun), sich anschicken (etw. zu tun)

Ğ49/31 yuʾḫaḏu b-ism: enthält im Namen, impliziert??. ʾaḫaḏa bi-ʿaini l-iʿtibār: die Berücksichtigung ins Auge fassen (Ğ für D's prise en compte: [??]); mit dem Auge der Achtung erfassen « berücksichtigen. Ğ35/14u.a., Ğ46/4,..., Ğ66/5, Q73/16 ʾaḫaḏahū ʾaḫḏan wbylā?? Paret: da kamen wir schlimm über ihn. Ğ85/27 ḫuḏ lahū min-nā wa-ḫuḏ li-nā min-hū??. Ğ85/29 ʾaḫaḏa min??

II ʾaḫḫaḏa/yuʾaḫḫiḏu: bezaubern, behexen (jn.).

III: tadeln, bestrafen. Ğ319/16f ʿalā für??. lā tuʾāḫiḏnī; sei mir nicht böse, entschuldige!,

VIII: ittaḫaḏa/yattaḫiḏu: nehmen, annehmen, einnehmen, ergreifen, fassen, nehmen, ausersehen, sich bedienen, (künstlich) annehmen (z.B. eine Redeweise), etw. verwenden als (hu, min), (geistig) aufnehmen, Ğ272/2 auffassen als??, sich aneignen, sich zueigen machen, etw. zu etw. machen (hu, min), Ğ53/4 aufgreifen??. ittaḫaḏa šaklan: eine Form, eine Gestalt annehmen, ittaḫaḏa mauqifan: eine Haltung einnehmen

ittaḫaḏa ḫutuwāt: Schritte unternehmen, ittaḫaḏa qarāran: einen Beschluss fassen, ..., Ğ66/6, Q73/19 ittaḫaḏa ʾilā rabbihī??. Ğ209/10 maʿa??.

ʾaḫḏ: Annahme, Aufnahme, Ergreifung, Wegnahme. ʾaḫḏ ar-raʾy: Abstimmung. ʾaḫḏ wa-radd: Erörterung, Disput

maʾḫaḏ pl. maʾāḫiḏ: Ort, von wo man etwas nimmt, Quelle, Steckdose, Übernahme, Entlehnung, Handlungsweise, Art des Verfahrens, tadelnswerter Punkt, Gegenstand des Vorwurfs, Vorwurf, Tadel, Mangel, Fehler. Pl.: Quellenangaben, Bibliographie, Beanstandungen, Einwände, Mängel,

ʾāḫiḏa (f): Empfänger, Empfangsgerät (Rf.)

maʾḫūḏ: entnommen (aus min), übernommen (von min), gepackt, ergriffen, überrumpelt, überrascht, eingenommen, gefesselt (von bi), maʾḫūḏ bi-hī: in Kraft, in Geltung. Pl. -āt: Eingänge (kfm.).

muʾāḫaḏ: verantwortlich, zur Rechenschaft gezogen, rechenschaftspflichtig.

muʾāḫaḏa (f): Ğ320/8 Verantwortlichkeit??

ʾḫr

II ʾaḫḫara/yuʾaḫḫiru: verzögern, aufschieben, vertagen, hindern, hemmen, hinauszögern (ʿan über), aufhalten, zurückstellen (auch Uhr), absetzen, entlassen, verabschieden...

(bi) ʾaḫaratin: zu einer späten Zeit, zuletzt, am Ende

III: delay, postpone (ver-, hinausschieben), adjourn (aufschieben, vertagen)

V: sich verspäten, zu spät kommen (ʿalā zu), warten lassen (ʿalā jn.), länger dableiben, bis zu einer späten Stunde ausharren, lange ausbleiben, sich verzögern, zurückbleiben (ʿan hinter), zaudern, in Verzug geraten, im Rückstand sein (ʿan mit), stocken, zögern (ʿan bei), zurückgestellt wd., entlassen wd.. lam yataʾaḫḫaru baʿdu ḏālika min ʾan: er zögerte danach nicht lange bis er, bald darauf. taʾaḫḫara ʿan al-mawʿid: zu spät kommen (nach der vereinbarten Zeit), den Termin verpassen

VI: k.A.

X: LAD: remain behind, delay, come last

ʾāḫar, f.: ʾuḫrā, pl.comm.ʾuḫar/ʾāḫarūn/ʾuḫrayāt (pl): ein anderer, ein weiterer. Ğ27/16, 47/19, 53/ hiya al-ʾuḫrā: tout aussi, (sie) ebenso, genauso. al-ʾāḫar: der andere. marratan ʾuḫrā: noch einmal. ʾin kānat al-ʾuḫrā: im entgegengesetzten Fall, andernfalls. ʾanā l-ʾa.; huwa l-ʾa.; hīya l-ʾu.: ich/er/sie gleichfalls; auch ich/er/sie. bi-ṣūra ʾuḫrā: in einer anderen Weise/Form/Art. laysa huwa bi-l-ʾuḫrā min ṭabīʿa ruḥīya: für il est encore moins de nature spirituelle [??] Ğ, 12/30, Ğ277/26, 345/11 (f) d. Jenseits??. Komparative Bedeutung des Elativs mit min: "noch mehr anders als". makāna ʾāhar: [Ğ, 12/2, im Zushg. mit einem vorhergehenden Verb wahrscheinlich: etw. "an die Stelle von etwas anderem" machen.??]

ʾuḫar: pl. comm. andere, weitere

ʾaḫīr: letzter, spätester, hinterster, zweiter von zweien. al-ʾaḫīr: der letztere

ʾaḫīran Adv.:zuletzt, schliesslich, endlich, letzthin, kürzlich. al-ʾ awwal ... al-ʾ aḫīr: der erstere ... der letztere. Ğ50/22 ʾawwalan wa ʾaḫīran: zuerst und zuletzt, d.h.: vor allem, vor allen Dingen

ʾaḫīran wa laysa ʾāḫiran: last but not least, schliesslich nicht zuletzt.

ʾāḫir pl. -ūn, -āt, ʾawāḫir, f.sg (selten) ʾuḫrā pl. ʾuḫrayāt: letzter, äusserster, Ende, Schluss. al-ʾāḫir u. al-ʾāḫira (f): das Jenseits. ʾawāḫira u. fī ʾawāḫirin (+Gen.): gegen Ende, zu Ende von. ʾilā ʾāḫirihī: usw., etc.. ʾāḫira l-ʾamri: zuletzt, schliesslich. ʾāḫira d-dahri: für immer. ... Ğ94/19 u.a. yawm ʾāḫir: der letzte Tag (des jüngsten Gerichts)

al-ʾuḫrā: das Jenseits

al-ʾāḫira (f): das Jenseits

ʾuḫrawī: jenseitig

taʾḫīr pl. -āt: Verzögerung, Aufschub, Hemmung, Zurückstellung. dūna taʾḫīr: ohne Aufschub, unverzüglich

taʾaḫḫur: Verspätung, Zögern, Zurückbleiben, Rückstand, Rückständigkeit

ʾāḫir, pl.: -ūn, ʾawāḫir, f.sg.: ʾuḫrā, f.pl.: ʾuḫrayāt: letzter, äusserster, Ende, Schluss,

mutaʾaḫḫir: spät, vorgeschritten (Stunde, Alter), sich verzögernd, spät, später erfolgend (ʿan als), verspätet, zu spät (kommend), rückständig, im Rückstand befindlich, zurückbleibend, säumig, ausbleibend, zurückgeblieben (i.d. Entwicklung), unterentwickelt (z.B. Länder). al-mutaʾaḫḫirūn: die Späteren, die Modernen (Ggs. mutaqaddirūn). al-mutaʾaḫḫirāt: die Rückstände, rückständige Beträge

mustaʾḫir: who lags behind (wer zurückbleibt, nicht mitkommt), sluggish (langsam, schwerfällig)

ʾḫw

III: Brüderschaft schliessen, sich verbrüdern

V: als Bruder o. Freund handeln, sich erweisen

VI: sich miteinander verbrüdern

ʾaḫ, constr.: ʾaḫū, Gen.: ʾaḫī, Akk.: ʾaḫā, Pl.: ʾiḫwa (f), ʾiḫwān: Bruder, Nächster, Freund, …

ʾuḫt pl. ʾaḫāwāt: Schwester, verwandter Ausdruck (gramm.), Gegenstück.

ʾuḫtuhā: die andere (von zweien), das Gegenstück dazu

ʾaḫawīya (f): Brüderlichkeit, Bruderschaft (als religiöser Verein, Kongregation)

ʾiḫāʾ: Brüderschaft, Brüderlichkeit

ʾuḫūwa (f): Brüderschaft, Brüderlichkeit

ʾiḫāwa (f): Verbrüderung, Brüderschaft, Brüderlichkeit

muʾāḫāh (f): Ğ112/8?? Brüderlichkeit, LAD: brotherly conduct (brüderliches Verhalten)

ʾḫy

ʾaḫī: Gen. des Constr. v. ʾaḫ. siehe ʾḫw

ʾd

ʾadda/yaʾu/iddu: befallen, heimsuchen (jn.)

ʾamr ʾidd: etwas Schreckliches, Schlimmes, Abscheuliches

muʾaddā: LAD: paid, sense, meaning

ʾdb

ʾaduba/yaʾdubu: wohlerzogen, feingebildet sein.

ʾadaba/yaʾdibu: einladen, ein Bankett veranstalten, ein Festmahl geben.

II: wohl erziehen, bilden, strafen, züchtigen.

IV: einladen.

V: wohlerzogen sein/werden, fein gebildet sein, sich anständig betragen, die gute Sitte wahren, sich höflich zeigen, sich bilden (bi nach, durch), sich richten nach (bi).

ʾadab pl. ʾādāb: feine Bildung, Wohlerzogenheit, gutes Benehmen, Anstand, gute Sitte, Humanität, Literatur. Pl. gute Sitten, Regeln, Verhaltensregeln, Etikette, Moral, humanistische Wissenschaften, Belletristik, Literatur (i. weiteren Sinn, auch über einen Gegenstand, ein Gebiet)

ʾadabī: moralisch, ethisch, sittlich, literarisch

ʾadabīyan wa māddīyan: Adv.: ideel und materiell

al-falsafa al-ʾadabīya: Moralwissenschaft, philos. Ethik

ʾadabīyāt: Literatur, Belletristik, sprachlich-literarisches Bildungsgut.

ʾadīb pl. ʾudabāʾ : gebildet, wohlerzogen, Mann von sprachlich-literarischer Bildung, Schriftsteller, Literat

taʾdīb: Erziehung, Zurechtweisung, Bestrafung, Züchtigung, Disziplinarstrafe

taʾdībī: disziplinarisch, Straf-, Vergeltungs-,

muʾaddib pl. –ūn: Erzieher, Lehrer in einer Koranschule (früher Tun.)

muʾaddab: wohlerzogen, höflich, gebildet

ʾdr

LAD:

ʾadira/yaʾdaru: be afflicted with a rupture

ʾadar pl. ʾudur, f. ʾadrāʾ: afflicted with a rupture,

ʾudur: majesty

ʾadarr, f. darrāʾ: yielding abundant milk.

ʾadara (f), ʾudra (f): rupture.

ʾadār: march.

ʾidāra (f): revolving, circuit of a magistrate, administration, prefecture, district. Siehe auch: dwr.

ʾdrs

ʾidrīsī: zur Dynastie der Idrisiden (in Mar. 788-974) gehörend. Pl. al-ʾadārisa (f): die Idrisiden

ʾdrys: Ğ198/13??

ʾdʿ

k.A.

siehe dʿw

ʾdm (1)

ʾadama/yaʾdimu: Zukost hinzugeben (zum Brot), Zutaten hinzufügen

ʾidām: Zukost, Zutat

ʾdm (2)

ʾadam u. ʾadama: Haut

ʾadīm pl. ʾudum: Haut, gegerbte Haut, Leder, Decke aus gefärbtem Ziegenleder (jem.), Oberfläche

ʾdm (3)

ʾādam: Adam. ibn ʾādam: Mensch, menschliches Wesen.

ʾādamī: menschlich, human, geringwertig, dürftig

ʾdn

ʾadnā El.: näher, tiefer, niedriger

siehe dnw/dny

ʾdw

ʾadā (f) (ﺓﺍﺩﺃ) pl. ʾadawāt: Werkzeug, Instrument, Gerät, Apparat, Gebrauchsgegenstand, Mittel, Partikel (Gramm.). Pl.: Ausrüstungsgegenstände, Materialien. ʾadawāt ḥarbīya: Kriegsgerät. ʾadā al-ḥukm: Regierungsapparat. ʾadawāt al-iḥtiyāṭīya: Reserveausrüstung. ʾadawāt at-tadbīr al-manzilī: Haushaltsgeräte. ʾadawāt az-zīna: Toilettenartikel. ʾadā at-taṣdīr: Präfix (gramm.). ʾadā at-taʿbīr: Ausdrucksmittel. ʾadā at-taʿrīf: bestimmter Artikel (gramm.). ʾadawāt al-ʿamal: Arbeitsgeräte, Handwerkszeug. ʾadawāt al-qirāʾa: Lesematerial. ʾadawāt al-kitāba: Schreibutensilien. ʾadawāt al-maktabīya: Bürobedarf. ʾadawāt al-ʿāb riyāḍīya: Sportartikel. ʾadāh an-nakira: unbestimmter Artikel. ʾadā al-intihāʾ: Suffix (gramm.). Ğ353/10 ʾadawāt at-tašḫīṣ: Mittel der Diagnose (??)

muʾaddā: LAD: paid, sense, meaning

ʾdwn

al-ʾadūn: Herr ... (vor dem Namen, Isr.)

ʾdy

II ʾaddā/yuʾaddī: gelangen lassen, hinleiten, bringen, führen (ʾilā hū o. bi jn., etw. zu nach), herbeiführen, bewirken (ʾilā etw.), führen (ʾilā zu ei. Folge), hinauslaufen auf (ʾilā), ausführen, vollziehen, verrichten, erfüllen (Fkt., Mission, Aufgabe, Pflicht), leisten (Eid), wiedergeben (Sinn, Bedeutung, Musikstück), erweisen (Dienst etc., jm. li o. ʾilā), ablegen (Prüfung), Ğ143/3 (einen Preis) zahlen??, Ğ166/28 bezahlen??

V: hingeführt werden, gelangen zu (ʾilā), führen (ʾilā zu Folgen), durchgeführt, geleistet werden.

X: fordern, beanspruchen (von etw.).

ʾadāʾ pl. -āt: Leistung (ei. Dienstes, Motor, Maschine), Ausübung, Vollziehung, Verrichtung, Erledigung (ei. Arbeit, Obliegenheit), Vollzug, Ausführung (ei. Rituals, einer Zeremonie), Erfüllung (Funktion, Aufgabe, Pflicht), Wiedergabe (Musikstück, Bedeutung durch sprachl. Form), Vortrag (Lied), Spiel (Schauspieler), Zahlungsleistung, Abgabe,

ʾadāʾī: funktionell

taʾdīya: Vollzug, Verrichtung, Leistung, Erledigung, Ausführung,

muʾaddā: LAD: paid, sense, meaning

muʾaddan: Aufgabe, Funktion, Sinn, Bedeutung, Bedeutungsgehalt, Grundgedanke

ʾḏ

ʾiḏ: +Pf.: da, zu dieser Zeit, in diesem Moment

ʾiḏ (konj., temp.) + Pf.: als, als plötzlich

ʾiḏ + Impf.: wenn, indem

ʾiḏ: erklärend oder begründend: da, da ja, da nämlich, denn. iḏ ʾanna u. ʾiḏ ʾinna: da, denn.

ʾiḏ kayfa ...?: Ğ220/19, 320/2 denn wie ist ...? ??

ʾḏā

1. fa-ʾiḏā o. wa-ʾiḏā (gewöhnlich mit folg. Subst. o. Pron. als Subj. o. m. flg. bi zur Einf. d. Subj.: siehe da, da ..., fa/wa-ʾiḏā bi: da erschien plötzlich, da war auf einmal, ... Ğ65/28, Q75/7 Paret: wenn dann ...

2. Konj.; temp.: als, sobald, wenn, sooft, wann immer. Konditional: wenn, falls. Vor indirekten Tatsachenfragen: ob, ob etwa. FG§464: dann wann, wenn

ʾiḏā faʿala ḏālika raʾaynā raʾyanā: sobald er dies tut, fassen wir unseren Entschluss (Q). ʾiḏā ḏukira llāh: sooft Gott genannt wird. ʾiḏā šiʾtum fa...: wenn ihr wollt, dann... .

ʾiḏā mā: wann immer; wenn immer; wenn.

wa-ʾiḏā: auch wenn; wenn auch.

ʾillā ʾiḏā: ausser wenn, es sei denn dass. Nach Negation: nur wenn

ʾiḏā leitet temporale Adverbialsätze mit konditionaler Implikation ein (FG, §464). Der benannte, jederzeit mögliche Tatbestand kann einmal (sobald) oder mehrmals (sooft) eintreten. Im Vordersatz i.d.R. Perfekt, Struktur des Nachsatzes beliebig. Bei allgemeingültig gedachten Aussagen auch im Nachsatz Perfekt.

ʾillā ʾiḏā: ausser wenn...; es sei denn dass...; nach Neg.: nur wenn...;

mā ʾiḏā: ob. Ğ52/28 ḥasaba mā ʾiḏā: je nachdem ob??

Beispiele:

Ğ16/12: wa-hakaḏa fa-ʾiḏā kāna an-niīām al-maʿrifī, ka-mā sabq ʾan ḥaddadnahū,…: Wenn die erkenntnismässige Ordnung auf diese Weise wie eine Überlegenheit war, dass wir sie definiert haben, ... = wenn wir bestimmt haben, dass diese erkenntnismässige Ordnung in dieser Weise eine Überlegenheit ist, ...= wenn wir diese erkenntnismässige Ordnung als überlegen definiert haben,...??

Ğ17/14: wa-ʾiḏā naḥnu ʾaraddnā (??) ʾan naqburu…: uns ist nützlicher (??), dass wir ...näherkommen. wa-ʾiḏā naḥnu zeigt offenbar nur an, um wen, welches Subjekt es geht, und erfüllt sonst keine Fkt.??.

Ğ77/18 wa-hunāka šakkan fī-mā ʾiḏā kāna ʿUmār...: ... ob ʿUmār war...

Ğ77/20 ʾiḏā lam yakun qad īahara lahū??

Ğ274/

ʾḏrbğ

ʾāḏarbayğān: Aserbaidschan

ʾḏʿ

ʾiḏāʿa (f): LAE: Publikation

ʾḏn (1)

ʾiḏan: dann, dann also, daher, folglich

FG: temporales Demonstrativ: dann, folglich; zeigt wie fa gelegentlich den Nachsatz an

Ğ22/28, 23/1 oft: fa-ʾiḏan fa-+Verb o. Subst.: dann folglich Ğ50/14, Ğ144/6 wa-ʾiḏan fa-+ Subst.: und folglich (war) dann ein

ʾḏn (2)

ʾaḏina/yaʾḏanu: hören, hinhören (ʾilā auf), gestatten, erlauben (li jm. etw., Ğ169/2 bi etw.), erfahren (bi etw.), Kenntnis haben o. erlangen (bi von),

II: aufrufen (bi zu), krähen (Hahn)

IV: bekanntgeben, bekanntmachen (bi etw., Ğ204/25 jm.??), benachrichtigen, zum Gebet aufrufen, aufrufen, mahnen (bi zu), ankündigen (bi etw.), voraussehen lassen (bi etw.), nahe daran sein (ʾan zu),

X: um Erlaubnis bitten (o. bi zu etw.), um Einlass bitten (min jn. ʿalā bei), sich melden lassen, sich verabschieden (min von), Q9/43, 44 Paret: um Dispens bitten,

ʾiḏn: Erlaubnis, Ermächtigung, Lizenz, Vollmachterteilung (bi zu). Pl. ʾuḏūn, ʾuḏūnāt: Anweisung, Order, Obligation,

ʾuḏun, ʾuḏn f., pl.: ʾāḏān: Ohr, Griff, Henkel. AEL: one who hears and believes everything, leichtgläubig?

ʾaḏān: Gebetsruf

ʾāḏān: Ğ282/11 Gebetsruf??

ʾīḏān: Kundgabe, Ankündigung, Verkündigung, Verkündung (bi einer Sache), Vorankündigung, Bevorstehen, Drohen (bi eines Ereignisses

ʾāḏin: Türsteher, Pförtner

muʾaḏḏin: Muezzin, Gebetsrufer

ʾḏy

ʾaḏiya/yaʾḏā: Schaden erleiden

IV: Schaden zufügen, Unrecht tun, belästigen, ärgern, stören, wehtun, quälen. lā yuʾḏī: unschädlich, harmlos

V: Schaden erleiden (min durch), geschädigt werden, Unrecht erleiden, verletzt, gekränkt sein

ʾaḏan, ʾaḏāh (f), ʾaḏīya (f): Schaden, Schädigung, Leid, Pein, Verletzung, Schmerz, Ärger, Kränkung

ʾīḏāʾ: Schädigung, Wehtun, Ärgernis

ʾrām

ʾārāmī: aramäisch, Pl. –ūn: Aramäer

ʾārām: siehe rʾm

ʾrb

ʾariba/yaʾrabu: geschickt, gewandt sein (bi in etw.)

ʾaraba/yaʾribu: festziehen (einen Knoten)

III: zu überlisten suchen (jn.)

ʾarab pl. ʾārāb: Wunsch, Bedürfnis (nach), Zweck, Ziel

ʾirba (f): Gewandtheit, Schlauheit

ʾurba (f): Knoten, Schleife

ʾarīb: gewandt, klug, intelligent

maʾrab pl. maʾārib: Wunsch, Gegenstand des Wunsches, Zweck, Ziel

maʾrib: Maʾrib (Ğ90/4 u.a., Stadt im Yemen??)

ʾrṯwḏks

ʾurṯūḏuks: die Orthodoxen, Anhänger der orthodoxen Kirche

ʾrṯ

ʾirṯ: Erbe, Erbschaft, Nachlassvermögen.

siehe wrṯ

ʾrğ

ʾariğa/yaʾrağu: duften

V: dto.

ʾarağ: Duft, Wohlgeruch

ʾariğ: duftend, wohlriechend

ʾarīğ: Duft, Wohlgeruch

ʾarğ pl. -āt: Erg (Masseinheit f. Arbeit, phys.)

ʾarğāʾ: Seiten. siehe rğw

ʾrḫ

II ʾarraḫa/yuʾarriḫu: datieren (etw. mit ei. Datum bi), die Geschichte von etw. (o. li) schreiben, die Zeit berechnen.

taʾrīḫ: Zeitrechnung, Datierung, Geschichtsschreibung.

tārīḫ pl. tawārīḫ: Geschichte, Historie, Chronik, Geschichte (Story), Datum, Zeitpunkt.

tārīḫ al-ḥayyāti: Lebensgeschichte, Biographie. tārīḫ al-ʿāmmi: Weltgeschichte.

tārīḫī: geschichtlich, historisch.

tārīḫīya: Geschichtlichkeit, Historizität.

muʾarriḫ: geschichtsschreibend. Pl. -ūn: Geschichtsschreiber, Historiker,

muʾarraḫ: datiert

ʾrd

keine Angaben

ʾaradnā, Ğ43/7, 88/5, 234/21 ?? IV v. rwd: wir wollten, wünschten etc.

ʾrdn

al-ʾurdunn: der Jordan (Fluss), (m.+f.) Jordanien (abgekürzte Bezeichnung)

ʾurdunnī: jordanisch

ʾrs

k.A.

LAD: ʾarasa/yaʾrisu: carry on agriculture as a peasant or farmer

II: dto., hire one's services

ʾarīs, ʾirrīs pl. –ūn. ʾarāris, ʾarārisa (f): peasant (Bauer).

ʾirris: leader, prince

ʾrys: Ğ183/21??

ʾrḍ

II ʾarraḍa/yuʾarriḍu: erden. Keine weiteren Einträge für verbale Verwendungen.

ʾarḍ (f) pl. ʾarāḍin, ʾarāḍūn: Land, Gebiet, Territorium, Gegend, Gelände, Boden, Erde, Erdboden, Fussboden, Grundstück, Parzelle, Platz, Spielfeld. al-ʾarḍ: die Erde, die Welt, der Erdball.

ʾarḍ (f.) pl. ʾarāḍin, ʾaraḍūn: Land, Gebiet, Territorium, Gegend, Gelände, Boden, Erde, Erdboden, Fussboden, Grundstück, Parzelle, Platz, Spielfeld. ...

ʾarḍī: irdisch, im Boden, in der Erde befindlich, unterirdisch, ...

ʾrq

siehe rq rqy

ʾrm

ʾarama/yaʾrimu: beissen

ʾurram: Backenzähne. ḥaraqa l-ʾurram: (aus Wut) mit den Zähnen knirschen

ʾarūma (f), ʾurūma (f): Wurzel, Ursprung, Wurzelstock (des Baumes)

miʾram: Zahnwurzel

ʾārām: siehe rʾm

ʾirama (f??): Paret Q89/7, Name einer Ortschaft

ʾrmn

al-ʾarman: die Armenier

ʾarmanī: armenisch, Armenier

ʾarmīnīyā: Armenien

ʾzd

al-ʾzd: Ğ80/24 n.pr.??, Ğ97/25??, Ğ102/11??,

al-ʾAzd: Ğ160/13, 161/ , 208/6, 284/13 yemenitischer Stamm auf Seite Alis??

ʾzr

ʾazara/yaʾziru: umgeben (etw.)

II: bekleiden (mit dem ʾizār), bedecken, umhüllen, stärken (jn./etw.)

III: helfen (jm.), unterstützen, stärken (jn.)

V +

VIII: sich mit dem ʾizār bekleiden/umhüllen

VI: sich gegenseitig beistehen, sich zusammentun, sich verbünden, zusammenwirken, koordiniert sein

ʾazr: Stärke. šadda ʾazrahū o. šadda min ʾazrihī: jm. helfen, jn. unterstützen, ermutigen, jm. den Rücken stärken. šadda ʾazruhū: energisch, kraftvoll, mutig sein.

ʾizār m. u. f., pl. ʾuzur: Lendenschurz, Überwurf, Umhüllung, Hülle

miʾzar pl. maʾāzir: Schurz, Umhüllung, Hülle

muʾāzara: Unterstützung, Beistand

taʾāzur: gegenseitiger Beistand, Zusammenwirken, Koordination

ʾzf

ʾazifa/yaʾzafu: herankommen, nahe heranrücken, sich nähern (Zeit/Zeitpunkt). LAD: approach, come suddenly (plötzlich kommen), be insignificant (unbedeutend sein). close (as a wound)

II, IV + V: dto.

VI: approach one another (sich einander annähern)

ʾazaf: poverty, misery (Armut, Elend)

ʾuzfa (f) pl. ʾuzaf: boundary, limit (Grenze, Begrenzung)

ʾāzifa: day of the last judgement (Tag des jüngsten Gerichts)

ʾzl

ʾazal pl. ʾāzāl: Ewigkeit (ohne Anfang)

ʾazalī: ewig, urewig

ʾazalīya (f): = ʾazal

ʾzq

ʾazaqa/yaʾziqu: eng sein, beengt sein

V: dto.

maʾziq pl. maʾāziq: beengter Ort, Enge, Engpass, schwierige, bedrängte Lage, Klemme, Dilemma, kritische Situation, (auch: maʾziq ḥariğ). ʾaḥrağahū min al-maʾziq: jm. aus der Klemme helfen, jn. aus der Sackgasse führen

ʾzm

II: kritisch, krisenhaft machen (Lage)

V: kritisch sein o. werden, sich zuspitzen (Lage, Beziehungen)

ʾazma (f) pl. ʾazamāt, ʾizam: Mangel, Not, Notlage, Krise, Krisis, Anfall (med.)

taʾzīm: Zuspitzung (einer Lage), Verschlechterung (v. Beziehungen)

taʾazzum: kritische Entwicklung, Verschärfung (der Lage)

maʾzūm: von der Krise betroffen, Opfer der Krise

ʾzy

III: gegenüberliegen, gegenüberstehen (jm., ei. Sache)

ʾizāʾa: Präp.: gegenüber, angesichts, vor (einer Situation). bi-ʾizāʾi, ʿalā ʾizāʾi: dto.

baʿduhum ʾizāʾa baʿdi: gegenübereinander, untereinander (Ğ15/5)

ʾs

ʾassa: LAD: ruin, cause discord, secrete honey, build a house

II ʾassasa/yuʾassisu: gründen (hu: etw.), Grund legen (hu: zu etw.); Ğ für D's constituer: gründen,bilden.

III: Ğ161/23??

V taʾassasa/yataʾassasu: gegründet werden (meist ʿalā auf etw.).

ʾuss: Grundlage, Basis, Exponent einer Potenz, Q48/16 Paret: Kampfkraft

ʾassās pl. -āt, ʾusus: Grundlage, Grundmauer, Fundament, Basis, Grundton, Grundzahl. ʿalā ʾassās + Gen.: auf der Grundlage von, aufgrund von. min ʾassāsihī: von Grund auf, total, grundlegend, grundsätzlich. fī-l-ʾassāsi: im Wesentlichen, hauptsächlich

ʾassāsī : grundlegend, wesentlich

ʾasāsīyāt: grundlegende Dinge, Prinzipien, Grundsatzfragen. Ğ310/18 sg. (f).

ʾassāsan: im wesentlichen, primär, grundsätzlich.

muʾassasa (f) pl. -āt: Gründung, Unternehmen, Firma, staatliche Einrichtung, Institution, Organisation

taʾsīs: Gründung, Errichtung, Begründung, Einrichtung, Fundamentierung (arch.), Pl. -āt: Einrichtungen, Institutionen

taʾsīsī: begründend, grundlegend

muʾassis (pl.: muʾassisūn st.det. in st.constr.: muʾassisū!) Part.II grundlegendes, Gründer, Begründer

mʾās: Ğ335/16 pl. siehe ʾsw/ʾsy

mʾāsāh (f): Ğ335/16 siehe ʾsw/ʾsy

ʾsāf

ʾisāf: Ğ102/4 Name einer vorisl. Gottheit

ʾstḏ

ʾustāḏ/pl.: ʾusātaḏa (f): Professor

ʾustāḏa (f): Professorin

ist(i)lām

siehe slm VIII. LAD: submission (Unterwerfung, Ergebenheit), veneration (Verehrung, Ehrfurcht), kissing with reverence.

siehe lwm X. LAD: misallia

ʾstyrd

ʾistīrād: Import, Einfuhr. siehe wrd

ʾistylāʾ

istīlāʾ: LTW: Besitzergreifung von (ʿalā), Ğ57/11, 58/2, 100/18 LAD: victory, conquest, dominion, authority. siehe wly.

ʾstyʿb

istīʿāb: LTW: geistige Aneignung, Erfassung, Kapazität. MMF: frz. Assimilation

[1. Gleichsetzung f, Vergleich m, ADM Gleichstellung f (à mit); assimilation des ouvriers aux employés Gleichstellung der Arbeiter mit den Angestellten;

2. SOCIOLOGIE Assimilation f; Assimilierung f; Angleichung f; Verschmelzung f; pouvoir m d'assimilation Assimilations-, Integrationsvermögen n;

3. BIOL Assimilation f; Assimilierung f;

4. fig de connaissances Aufnahme f; geistige Erfassung, Verarbeitung; pouvoir m d'assimilation Aufnahmevermögen n;

5. LING Assimilation f; Lautangleichung f (c) Langenscheidt 1998]

siehe wʿb

ʾsd

X: kühn wie ein Löwe sein (ʿalā gegen), sich mutig bemächtigen (ʿalā einer Sache)

ʾasad pl. ʾusūd, ʾāsād, ʾusud, ʾusd: Löwe (zool.), Löwe (Tierkreiszeichen), der 5. Monat des Sonnenjahres (Saudi-Ar., vgl. ḥamal)

ʾsr

ʾasara/yaʾsiru: binden, fesseln, gefangennehmen, packen, einnehmen (übertr.), LAD: create strong and powerful. pass.: suffer from dysuria (Dysurie)

II: tie up (binden, fesseln)

V: inquire for the reasons of anything

X: sich gefangennehmen lassen, sich ergeben. LAD: take captive, become a prisoner, addict one's self entirely (sich vollkommen einer Sache hingeben)

ʾasr: Riemen, Gefangennahme, Gefangenschaft. bi-ʾasrihī: ganz und gar, vollständig. ğāʾū bi-ʾasrihīm: sie kamen alle.

ʾusr : detention (Arrest, Festnahme). ʾusr al-būl: Dysurie

ʾasīr pl. ʾasrāʾ, ʾusarāʾ, ʾasārā: Gefangener. Ğ94/

ʾasīra (f) pl. –āt: Gefangene, Sklavin

ʾusra (f) pl. ʾusar, ʾusarāt: Familie, Dynastie, Sippe, Verwandtschaft. al-ʾusra al-iqtiṣadīya al-ʾūrūbīya: die europäische Wirtschaftsgemeinschaft.

ʾasirra (f) siehe auch sr, al-ʾasirra al-ʾiqtiṣādīya al-ʾūrūbīya: Die europäische Wirtschaftsgemeinschaft

maʾsūr: gefangen, gefesselt (bi durch)

ʾsrāʾyl

ʾisrāʾ īl: Israel. banū ʾisrāʾīl: die Israeliten.

ʾisrāʾ īlī: israelitisch, israelisch. Pl. –ūn: Israelit, Israeli. Pl. isrāʾīlīyāt: Judaika.

ʾsṭwr

ʾusṭūra (f) pl. ʾasāṭīr: Mythos, Sage, Fabel, Legende

ʾusṭūrī: fabelhaft, mythisch, legendär

ʾsṭ

ʾasāṭīn: pl. v. ʾusṭuwāna: Säule, Zylinder, Pl. –āt: Schallplatte, Grammophonplatte, Stahlflasche für Gas, Glasbehälter, Pl. ʾasāṭīn: hohe, grosse Persönlichkeiten, Koryphäen, Meister (z.B. d. Kunst al-fann)

ʾusṭuwānī: zylindrisch

ʾsṭqs

ʾisṭa/uqis pl. –āt: Element (gr. stoiceion)

ʾsṭwn

ʾasāṭīn: pl. v. ʾustuwāna: Säule, Zylinder, Pl. –āt: Schallplatte, Grammophonplatte, Stahlflasche für Gas, Glasbehälter, Pl. ʾasāṭīn: hohe, grosse Persönlichkeiten, Koryphäen, Meister (z.B. d. Kunst al-fann)

ʾustuwānī: zylindrisch

ʾsf

ʾasifa/yaʾsafu: bedauern (ʿalā o. li etw.), bekümmert, traurig sein (ʿalā über etw.).

IV: leid tun (jm.), bekümmern

V: =I.

ʾasaf: Kummer, Bedauern, maʿa al-ʾasaf: leider.

ʾasif, u. ʾasīf: bekümmert, bedauernd, betrübt

taʾassuf: Bedauern

ʾāsif: bedauernd, bekümmert

ʾsm

siehe sm

ʾsw/ʾsy

ʾasā/yaʾsū: pflegen, behandeln (Wunde), Frieden stiften (zwischen bayna)

ʾasiya/yaʾsā: traurig, betrübt sein

II: trösten, pflegen, betreuen (jn.)

III: ʾāsā u. wāsā: teilen (mit ), Wohltätigkeit üben (gegen ), unterstützen, trösten (jn.), sein Beileid aussprechen, kondolieren (jm., bi zum Tode, anlässlich es. Todesfalles), behandeln, kurieren (etw.).

V: getröstet werden, sich zum Vorbild nehmen (bi jn.), nacheifern, nachfolgen (jm. bi)

VI: miteinander teilen, einander beistehen, sich gegenseitig trösten.

ʾasan (): Trauer, Leid

ʾuswa (f), ʾiswa (f): Beispiel, Vorbild. ʾuswatan bi: nach dem Muster, Vorbild von, ebenso wie, gleichwie

maʾsawī, maʾsāwī: tragisch

maʾsawīya (f): tragischer Charakter, Tragik

maʾsāh (f) pl. maʾāsin: Tragödie, Trauerspiel, Drama (bes. übertr.)

ʾsy

ʾāsiyā: Asien

ʾāsiyawī: asiatisch, Asiat

ʾš (1)

ʾaš: siehe ʾ yš.

ʾš (2)

ʾašša/yaʾiššu: LAD: rise and bestir one's self. = hašša: beat down leaves.

ʾšāʿ

ʾišāʿa (f): LAD: making public, divulging (enthüllend/preisgebend)

ʾišāʿa (f): siehe šyʿ: Verbreitung, Ausbreitung, Veröffentlichung (einer Nachricht), Pl. -āt: Gerücht, Kunde Ğ69/33, 37

ʾšbh

siehe šbh

ʾšr

ʾašara/yaʾ šuru: sägen.

ʾašara/yaʾ širu: scharffeilen, schärfen.

II: bezeichnen, angeben, eintragen, schriftlich vermerken, als Vermerk notieren (bi etw., ʿalā auf), Sichtvermerk/Visum erteilen (ʿalā etw.). Ğ71/23 ʾišāra ʾilā ʾanna: Hinweis darauf dass, Ğ75/30, 110/13 ʾaššaranā ʾilā ʾanna: wir haben auf ... hingewiesen?? Ğ145/26 ʾaššaratu ʿalayka??

IV: LAD: sägen

VIII + X: have one's teeth filed (gefeilt??)

(keine weiteren Einträge).

ʾašar: Munterkeit, Ausgelassenheit, Frechheit, Wildheit

ʾašaran: ausgelassen, übermütig, wild.

ʾšʿ

ʾišaʿyāʾ, ʾašaʿyā: Jesaja (bibl. Prophet)

ʾṣb

k.A., siehe

ʾṣr

ʾiṣr pl. ʾāṣār: Vertrag, Last, Bürde, Sünde. Pl. ʾāṣār: Bande, Bindungen

ʾāṣira (f) pl. ʾawāṣir: Band, Bindung

ʾṣl

ʾaṣula/yaʾṣulu: fest verwurzelt werden/sein, fest stehen, vornehmen Ursprungs sein.

II: eine feste Grundlage geben, dem Ursprung nach festlegen, festigen, verankern. V: fest verwurzelt werden/sein, festen Fuss fassen, fest stehen, seinen Ursprung herleiten (min von),

X: entwurzeln, ausrotten, vernichten (etw.),

ʾaṣl pl. ʾuṣūl: Wurzel, Stamm (d. Baumes), Grundstamm, Grundstock, Grundlage, Grundbestand, Ursprung, Quelle, Anfang, Ursache, Herkunft, Abstammung, Original (ei. Bildes, Buches), Originalfassung, Originaldokument, Urschrift, Erstschrift, Grundkapital, Stammkapital, Grundbesitz, Vermögensbestand, Gesamtzahl/menge, Grundsatz, allg. Regel. Pl. ʾuṣūl: Prinzipien, Grundsätze, Regeln, Verfahrensregeln, Richtlinien, Elemente, Grundzüge (ei. Wissenschaft), hauptsächliche, primäre Teile, Grundlagen, Liegenschaften, Grundstücke, Aktiva, Vorfahren, Verwandte in aufsteigender Linie. Ğ53/30 fī-l-ʾaṣli: am Anfang, ursprünglich. ʾuṣūl al-fiqh: die vier Grundlagen der isl. Rechtswissenschaft: Koran, Sunna, qiyās (Analogie) u. ʾiğmāʿ (Konsens). ʿilm al-ʾuṣūl: Methodenlehre des islamischen Rechtes.

ʾuṣūlīya (f): Ğ46/17 Gebräuchlichkeiten??

ʾaṣlī: ursprünglich, Ur-, anfänglich, original, echt, rein, eigentlich, wahr, wirklich, authentisch, elementar, grundlegend, Grund-, Haupt-, hauptsächlich,

ʾuṣūlī: den Regeln entsprechend, sich an die herrschenden Prinzipien haltend, ordnungsmässig, richtig, regulär, traditionsgemäss, üblich, Rechtsgelehrter. LAD: original, radical, fundamental, erudite (gelehrt).

ʾaṣīl pl. ʾaṣāʾil, ʾuṣalāʾ: von reiner, edler Herkunft, reinrassig, echt, rein, eigentlich, original, fest verwurzelt, fest, natürlich, angeboren, eingeboren, Ureinwohner, Eingeborener, jm. der in eigenem Namen handelt, seine Sache selbst vertritt. LAD: Pl. ʾaṣāl: evenings

ʾaṣlan (ﻼﺻﺍ): ursprünglich, eigentlich, primär, in erster Linie, von Grund auf, gänzlich, (mit Neg.:) überhaupt nicht, keineswegs. fī-l-ʾaṣli u. fī ʾaṣl al-ʾamr: ursprünglich, anfangs, zuerst, eigentlich. ...

ʾaṣāla (f): Ursprünglichkeit, ursprüngliche, traditionelle Art (z.B. des Arabertums), Echtheit, Authentizität, Ğ28/1 Originalität??, Festigkeit, Charakterstärke, edle Art der Abstammung, Reinheit der Herkunft. Ğ221/21??

ʾaṣālatan: Adv.: unmittelbar, von sich aus, direkt

taʾṣīl: Verankerung, Festigung, Verwurzelung, Bestimmung der Herkunft, Zurückführung auf den Ursprung

taʾṣīla (f): Stammbaum, Genealogie

taʾassul: Verwurzelung

istiʾṣāl: Ausrottung, Extirpation, radikale Beseitigung, operative Entfernung

ʾaṣnām

al-ʾaṣnām: Ğ60/2?? Al-Kalbī (+821) hatte ein Buch über die präislamischen Götter verfasst. siehe ṣnm

ʾḍf

kein Eintrag Ğ50/9, 69/27?? siehe ḍf: Menge von Leuten (f), ḍfw: IV umhüllen (ʿalā etw.), ḍyf: hinzufügen etc. (ʾilā zu),

ʾaḍif ʾilā ḏālika ʾan: füge hinzu dass, hinzu kommt noch dass. siehe IV ḍyf

ʾiḍāfa (f) pl. -āt: siehe ḍyf: Beifügung, Hinzufügung, Anfügung, Zusatz, Vermehrung, Beigabe, Beimischung, Zuweisung, Zurückführung (ʾilā auf), Verbindung (ʾilā mit), Beziehung auf (ʾilā), Genitivverbindung. Pl. ʾiḍāfāt: Beigaben, Zusätze (z.B. zur Nahrung)

ʾiḏā ʾḍfnā ʾilā hāḏā: Ğ238/26??

ʾṭr

ʾaṭara/yaʾṭi/uru: biegen, krümmen. Pass. yuʾṭaru

II ʾaṭṭara/yuʾaṭṭiru: biegen, krümmen; in einen Rahmen einfügen (übertr.), einfassen, den Rahmen bilden; enthalten, beinhalten, umfassen (Ğ, 14/17) Pass. yuʾaṭṭaru

ʾiṭār pl. -āt, ʾuṭur: Rahmen (auch einer Tür, eines Fensters etc.), Einfassung, Reifen (des Rades, am Fass etc.), Brillenrand, Rahmenwerk, Rahmen, Gerüst (einer Handlung), (Tun., Alg., Mar.:) frz. cadre, Kader, Stamm von Nachwuchskräften, Pl. -āt: Funktionär, leitender Beamter, fī ʾiṭār + Gen.: im Rahmen (einer Veranstaltung, Tätigkeit etc.), siehe auch ṭwr.

ʾiṭārī: rahmenartig

taʾṭīr: inf. II, Umfassen

ʾṭʿ

k.A. siehe ṭwʿ

ʾʿlāh

Siehe ʿlw/ʿly

ʾʿy (ān)

iʿyā??: Ğ283/16??, siehe ʿy??

ʾfāmy

ʾfāmīya (f): Ğ198/5, n.loc. im Norden Syriens??

ʾfʾ

Ğ227/21 (zu/er)teilen (ʿalā jm.)??

ʾfq

ʾafaq/yaʾ fiqu: inf. ʾafq, LAD: travel to distant parts all over the world, give more to the one than the other, deceive (täuschen), conquer (erobern, besiegen), circumcise (beschneiden).

ʾafiqa/yaʾ faqu: inf. ʾafaq, attain to the highest distinction (höchste Auszeichnung erhalten)

V: inf. taʾaffuq, come from distant climates

ʾufq, ʾufuq, ʾafaq pl. ʾāfāq: climate, region, country, horizon, the wide world

ʾāfaq: uncircumcised

ʾāfiq, ʾafiq: far superiour

ʾāfiq, ʾufuq: quick, swift

ʾafaqa (f): Hypochondre

ʾufqa (f): prepuce

ʾuf(u)q pl. ʾāfāq: Horizont, Sichtbereich, Blickfeld, Pl.: ferne Länder, Gegenden, Landesinneres (Ggs. z. Hauptstadt), Perspektiven. Q53/7 bi-l-ʾufuq: am Horizont

ʾufuqī, ʾufqī: horizontal, waagerecht

ʾafāqī: aus entlegener Gegend stammend

ʾaffāq: wandernd, herumziehend, Pl. -ūn: Vagant, Vagabund, Strolch, Stromer

ʾfk

ʾafaka/yaʾfiku: lügen

ʾafika/yaʾfaku: lügen. LAD: cause to change one's purpose or opinion, cause to tell a lie, thwart one's wishes, declare them to be unlawful, pass.: ʾufika: produce nothing from want of rain, have little understanding.

II: LAD: lie

VIII: LAD: inf. itʾifāk??, (Q53/53 part.pass. muʾtafik), be turned topsy-turvy (auf den Kopf gestellt sein, drunter und drüber sein), overthrown (gestürzt, niedergeworfen, besiegt, vernichtet).

ʾifk + ʾafīka (f) pl. ʾafāʾik: Lüge

ʾaffāk: Lügner, lügnerisch

muʾtafik: Q53/53 al-muʾtafikata: das "Drunter und Drüber", Paret: die umgekehrte Stadt, Sodom, die der Zerstörung geweihte, etc.

ʾflā

ʾa-fa-lā + Verb: Q, Fragepartikel – Konj. – Neg.,

ʾaflāṭūn

n.pr. Platon

ʾaflūṭīn

n.pr. Plotin

ʾfn

ʾafan: Dummheit

ʾafīn + maʾfūn: töricht, dumm, Narr, Tor

ʾafyūn:

ʾafyūn: Opium

ʾqr

k.A.

ʾql

kein Eintrag, siehe ql

ʾiqāla (f): LAD: legal annullation of a bargain, pardon, watering (beasts) at noon, (m??) deliverance, release. siehe qyl

ʾkd

II ʾakkada/yuʾakkidu: versichern (hū li jm. etw., ʾan dass), beteuern (etw. li jm.), zusichern (li hū jm. etw.), zur Gewissheit machen, bestätigen (ei. Auffassung, Nachricht, Sachverhalt), Ğ25/12 yuʾakkidu fiʿlan ʾanna: bestätigt in der Tat dass, festigen, stärken (etw.), bekräftigen (o. ʿalā etw.), feststellen, betonen (ʿalā etw., ʾan dass), Nachdruck, Gewicht legen (ʿalā auf), unterstreichen (ʾan dass). Ğ25/12 yuʾakkidu fiʿlan ʾanna: prouve justement que, beweist eben dass.

V: überzeugt werden, sich überzeugen, Sicherheit gewinnen (min über etw.), sich vergewissern (min einer Sache), bestätigt werden (li jm.), sich bestätigen für (li), feststehen, sicher sein, unabweisbar sein, dringlich sein.

VIII: BG §29: zweite Refl. Form v. I, gelegentlich mit reziproker Bedtg.

ʾakīd: gewiss, sicher, fest

taʾkīd pl. -āt: Versicherung, Zusicherung, Festigung, Bestätigung, Nachdruck, Bekräftigung, Verstärkung (ei. Bedtg. gramm.), Ğ33/15 bi-kulli taʾkīd: ganz gewiss??. Ğ43/14, 95/24 Betonung, Nachdruck auf (ʿalā)??

taʾakkud: Vergewisserung, feste Überzeugung

muʾakkad: gewiss, bestimmt, sicher, bestätigt, Ğ51/14 min al-muʾakkad ʾan: ??

ʾkl

ʾakala/yaʾkulu: essen, verzehren, aufzehren, vernichten, benagen, zernagen, widerrechtlich verbrauchen (etw.), sich bereichern an, Q89/19 ʾakala ʾaklan: vollständig aufessen, verschlingen (das Erbe). Paret Q9/34 jn. (in betrügerischer Weise, bi-l-bāṭil) um etw. bringen.

II +

IV: zu essen geben, füttern

III: gemeinsam essen,

V: verzehrt, verbraucht werden, zerfressen werden, alt, abgenutzt, brüchig werden, durch Korrosion zerstört werden

VI: = V

ʾakl: Essen, Mahl, Futter

ʾukul, ʾukl: Speise, Frucht. ʾātā ʾukula??hū: Frucht bringen

maʾkal pl. maʾākil: Essen, Nahrung

maʾkūl: essbar, Essen, Nahrung. Pl. -āt: Nahrungsmittel, Lebensmittel, Esswaren. Q105/5 abgefressen

muʾākil: LAD: table-companion

muʾākila (f): Ğ236, 250/2: Nach Ibn ʿAbd Rabbihī, ʿiqd al-farīd, spricht Muʿāwiya in einer Rede vom muʾākila ḥasana wa mušāriba ğamīla, "gutem zusammen essen und schönem zusammen trinken", d.h. "guten Umgang pflegen". So weist die Wurzel ʾkl eine gewisse Nähe zu wkl auf, die Ğ durch Weglassen des Hamza vielleicht andeutet: "in einem Vertrauensverhältnis stehen". RPI: commensalité, d.i. Kommensalität.

ʾkwyyn

twmā al-ʾakwiyīn: n.pr. Thomas v. Aquin

ʾl

ʾill: Pakt, Treuebündnis, Blutsverwandschaft

lam ʾal: Ğ226/19 siehe ʾlw

ʾlb

ʾalaba/yaʾlu/ibu: sich sammeln, vereinigen

II: aufhetzen (jn ʿalā gegen)

V: sich sammeln, sich zusammenrotten (ʿalā gegen)

ʾilb: Schar, die sich zusammenrottet, zusammenhält. hum ʿalayhī ʾilb wāḥid: sie halten gegen ihn zusammen, haben sich gegen ihn verschworen.

ʾil(lā)

ʾillā: wenn nicht, ausser. FG, §310: ʾin-lā, wenn nicht Þ ʾillā. Im pos. Satz folgt das Ausgenommene im Akk. In neg. Sätzen, Fragen, irrealen Bedingungen kongruiert das Ausgenommene im Kasus mit seinem Bezugswort. Das Ausgenommene steht jedoch wieder im Akk., wenn es seinem Bezugswort vorangeht oder einer anderen Gattung angehört.

Mit vorausgehender Negation: nur, bloss, erst. Wie frz. ne...que: nur.

ʾillā ʾan + Impf. Ğ59/25 nach Paret: nur weil, FG§310d: es sei denn, dass. ʾillā ʾanna und ġayru ʾanna adversativ gebraucht: ausser dass = jedoch, 90/5 + N.??, 145/, 158/27, 193/14??

ʾillā fa-mā: Ğ227/9??

ʾallā

ʾallā: (=ʾan+lā) dass nicht, damit nicht.

ʾa lā: Interjektion vor Ausrufe- u. Wunschsätzen: ach, oh, doch. Vor Imp. m. flg. fa dto., …

ʾlḫ

Abkürzung für: ʾilā ʾāḫirihī : usw., etc.

ʾlḏ

ʾallaḏī: , ʾallatī: Rel.pr. m./f.sg., unflektiert:

welcher, der, von dem, deren, ... FG, §421-429!. Ğ für frz. dont.

sg.m.: ʾallāḏī: sg.f.: ʾallātī

du.Nom.m.: ʾallaḏānī; f.: ʾallatānī

du.Gen./Akk.m.: ʾallaḏaynī; f.: ʾallataynī

pl.m.: ʾallaḏīna; f.: ʾallātī/ʾallawātī

Relativpronomen dient der Determination von Attributsätzen; kongruiert mit zugehörigem Substantiv: ar-rağulu llāḏī ḍarabtuhū: der Mann, welcher ich habe ihn geschlagen. (FG, § 281-82)

Ausserdem ohne vorhergehendes Leitwort als selbstständiges Relativpronomen: derjenige, welcher; dasjenige, was.

FG, §421: substantivische Relativsätze werden durch ʾallāḏī eingeleitet. Steht an der Stelle eines Substantivs und fungiert als Subst., Prädikat, Objekt u.i. Gen.Pos..

FG, §426: leitet determinierte Rel.Sätze ein

FG, §428: attributiver Rel.Satz steht i.d. Pos. d. attributiven Adjektivs, kongruiert wie das Attribut hinsichtlich der Determination mit dem Regens. ʾallāḏī zur Satzdetermination: ar-rağulu allāḏī qad ḍarabanī; al-qaumu llāḏī yuʾminūna (die Leute, die glauben)

ʾlf (1)

ʾalf pl. ʾālāf, ʾulūf: tausend, Jahrtausend. ʾalūf muʾallafa o. ʾālāf muʾallafa: Tausende und Abertausende. ʿašarāt al-ʾālāf: Zehntausende. miʾāt al-ʾulūf / ʾālāf: Hunderttausende. waḏalū bi-l-ʾulūf: sie kamen zu tausenden an.

ʿīd ʾalfī: Jahrtausendfeier

ʾalfī: Ğ120/22 tausende??

ʾlf (2)

ʾalif: Name des Buchstabens a

ʾlf (3)

ʾalifa/yaʾlafu (ﻒﻟﺄﻳ): vertraut sein (mit etw.), ein vertrautes Verhältnis haben (zu, mit jm.), gewöhnt sein, sich gewöhnen an (), gern mögen (), zahm werden.

II: gewöhnt machen, zähmen, zusammenstellen, bilden (z.B. Ausschuss, Regierung), vereinigen, zusammenbringen (bayna etw.), abfassen, verfassen, schreiben

V: gebildet sein/werden, zusammengesetzt sein, bestehen aus (min), vereint sein

VI: aufeinander abgestimmt sein, miteinander harmonieren, harmonieren mit (maʿa)

VIII: vereinigt, verbunden sein, vertraut sein mit (bi), eine Koalition bilden, passen zu (maʿa), übereinstimmen, zusammengehen (maʿa mit), wohlgeordnet sein

X: vertraut, befreundet zu werden suchen (mit jm.)

ʾilf pl. ʾullāf, LAE: alʾāf: vertraut, Vertrauter, Freund, Liebhaber

ʾulfa (f): Vertrautheit, Vertraulichkeit, Freundschaft, Liebe, Zuneigung, Eintracht, Harmonie

ʾalīf: vertraut, zahm, gezähmt (Tier), freundlich, pl. ʾalāʾif: Vertrauter, Genosse, Gefährte

ʾalūf: vertraut, anhänglich, zahm (Tier)

maʿlaf: Gegenstand der Vertrautheit, LAD: familiar place (gewohnter/vertrauter Ort), abode (Aufenthalt, Wohnort), company (Gesellschaft, Truppe, Kompanie??), Ğ63/8: maʿlafan li: (jm.) befreundet, vertraut??

muʾallafatu qulūbuhum: AEL I/81: Those whose hearts are made to incline, or are conciliated, by beneficience and love or affection. (…)

taʾlīf: Bildung (einer Regierung etc.), Zusammenstellung, Vereinigung (bayna v. getrennten Dingen), Zusammensetzung (+ Gen., von verschiedenen Komponenten), Schriftstellerei, Abfassung (eines Buches o. Aufsatzes). Pl. taʾālīf, tawālīf: Werk, Schrift, Buch. ...

ʾalifa/yaʾlafu: vertraut sein, vertrautes Verhältnis haben, gewöhnt sein...

ʾilf: vertraut, Vertrauter

taʾlīf: Bildung, Zusammenstellung, Zusammensetzung, Vereinigung (bayna von getrennten Dingen), Zusammensetzung (+ Gen., v. versch. Komponenten), Schriftstellerei, Abfassung (eines Buches o. Aufsatzes). Pl. taʾālīf, tawālīf: Werk, Schrift, Buch. taʾlīf al-ʾarqām: Nummernwahl (telef.). taʾlīf al-qulūb: Versöhnung.

taʾāluf: Harmonie, gegenseitige Vertrautheit, Verbundenheit, Kameradschaft, Solidarität.

iʾtilāf: Eintracht, Harmonie, Zusammengehen, Bündnis (mit maʿa), Vereinigung, Koalition (Pol.), Entente (Pol.).

iʾtilāfī: Koalitions-.

maʾlūf: vertraut, gewohnt, üblich, gebräuchlich, Brauch, Usus

muʾallif pl. ūn: Verfasser, Autor, Schriftsteller

muʾallaf pl. āt: zusammengesetzt, bestehend aus (min), Schriften, Bücher, siehe auch ʾlf (1), dort jedoch bei Wehr keine Angaben.

ʾīlāf: Q106/1 Paret: zusammenbringen, abhalten, unter Schutz stellen, Ğ104/4, siehe wlf ??

iʾlāf: LAE: accustoming to a place (an einen Ort gewöhnen), making the thousand full, become raised to a thousand

ʾlq

ʾalaqa/yaʾliqu: leuchten, strahlen, schimmern, funkeln

V: dto.

VIII: dto.

ʾalaq: Glanz

ʾallāq: leuchtend, strahlend, blitzend, funkelnd

taʾalluq: Leuchten, Strahlen

mutaʾalliq: leuchtend, strahlend

ʾlm

ʾalima/yaʾlamu: Schmerz empfinden, leiden an (bi).

II+IV: Schmerz/Leiden verursachen, verletzen, jm. wehtun ()

V: = I, sich beklagen.

ʾalam pl. ʾālām: Schmerz, Leiden, Weh,

ʾalīm: schmerzhaft, schmerzlich, peinvoll, verletzend, tragisch (Unfall)

ʾālam El.: schmerzlicher (ʿalā für)

taʾallum: Schmerzempfindung, Schmerz

fʾln, ??

Lesefehler, eher: fa-li-ʾanna (ﻥﻼﻓ)

ʾlms

almās: Diamant. al auch als Artikel gedeutet.

ʾlw

ʾalā/yaʾlū: unterlassen, nicht tun (etw.), von etw. abstehen. lā yaʾlū: nichts unterlassen, eifrig bemüht sein, unermüdlich sein (in ei. Sache/für jn., o. min etw. zu tun). lā yaʾlūhā ʾisʿādan: er ist ständig bemüht sie glücklich zu machen. lā yaʾlūhū nuṣḥan wa-ʾiršādan: er tut alles ihm Rat und Führung zuteil werden zu lassen. lā yaʾlū ğahdan fī: er spart keine Mühe, scheut keine Anstrengung, tut sein Äusserstes bei/für.

IV: schwören. ʾālā ʿalā nafsihī ʾan: er gelobte sich dass

ʾīlāʾ: Schwur.

ʾlh

II ʾallaha/yuʾallihu: zum Gott erheben, vergöttlichen

V: Gott werden, sich selbst vergöttlichen

ʾilah, ʾilāh pl. ʾāliha (f): Gott, Gottheit

ʾilāha (f) pl. -āt: Göttin

ʾilhī, ʾilāhī: göttlich, auf Gott bezüglich, theologisch

ʾilāhī: göttlich, auf Gott bezüglich, theologisch,

ʾulūhīya (f): göttliche Macht, Gottheit. Ğ36/15 Göttlichkeit

taʾlīh: Vergöttlichung, Theismus

ʾālih: Gott (heidnisch)

ʾāliha (f) pl. -āt: Göttin, Ğ38/18f Gottheit.

ʾālihī: göttlich

lāhūt: LAD: Godhead, divinity

allāhhumma (اللهم): oh Gott!, allāhumma ʾillā: es sei denn dass, abgesehen von, höchstens (nach vorangehender Verneinung). allāhumma ʾiḏā: wenigstens wenn, wenn nur. allāhumma naʿam: bei Gott!, ja sicherlich!.

ʾly (Präp.)

ʾilā Präp: zu, nach ... hin, bis, bis zu.

ʾilā ʾan Konj.: bis, bis dass. Ğ71/23 ʾišāra ʾilā ʾanna: Hinweis darauf dass, Ğ75/30 ʾaššaranā ʾilā ʾanna: wir haben auf ... hingewiesen??

ʾilā ʾāḫirihī: usw., etc.

ʾilā ḏālika: ausserdem, darüber hinaus.

ʾilā l-liqāʾ: auf Wiedersehen.

ʾilā-ma (): bis wohin, wieweit?, Ğ89/13 ʾilā mā tadʿū ʾilayhī: wozu forderst du auf??

lā ʾilā hāḏā wa-lā ʾ ilā ḏālika: weder so noch so, keiner der beiden Richtungen zugehörend.

ʾilā fī: Ğ24/16??

ʾilayya: = ʾilā + 1.p.sg., z.B. zu mir

ʾly (2)

ʾilan (ﱃﺍ): Wohltat, Pl.: ʾālāʾ: Wohltaten.

taʾlīh: siehe ʾlh

ʾm (1)

ʾam: oder (in Doppelfragen. LTW.).

ʾm (2)

ʾama (f) pl. ʾimāʾ, ʾamawāt: Magd, Sklavin

ʾm (3)

ʾamma/yaʾummu (ʾamm): sich begeben (nach), aufsuchen (einen Ort, jn.), anlaufen (Hafen).

ʾamma/yaʾummu: sich begeben nach, aufsuchen, anlaufen; vorausgehen, (beispielgebend) anführen, vorbeten; Mutter sein; ??[Eintrag prüfen??]

(ʾimāma (f): vorausgehen (jm.), (beispielgebend) anführen (jn.), vorbeten (jm.))

(ʾumūma (f): Mutter sein/werden)

II: verstaatlichen (etw.), enteignen,

III: LAE: be clear, evident, be near, approach, find it, convenient. (klar, offensichtlich sein, nahe dran, geeignet, angenehm sein)

V: sich begeben (nach), aufsuchen (einen Ort, jn.)

VI: Reflexiv v. III (??).

VIII: dem Beispiel folgen (bi js.)

ʾumm pl. ʾummahāt: Mutter, (in allen flg. Bedeutungen mit Gen.:) Ursprung, Quelle, Grundlage, Original, Grundwerk, Hauptteil, bedeutsamster Teil, Wichtigstes, (Abū entsprechend mit Gen.:) Besitzerin einer Sache, behaftet o. versehen mit, gekennzeichnet durch, (als Apposition nachgestellt:) Mutter-, Ur-, primär, ursprünglich, ...

ʾumma (f) pl. ʾumam: Nation, Volk, Gemeinde (rel.), Gemeinschaft (als Volk o. pol.), ʾumma muḥammad: die Gemeinde Mohammeds, die Muslime, al-ʾumam al-muttaḥida: die vereinten Nationen, ...

ʾummī: mütterlich, des Lesens und Schreibens unkundig, Pl. -ūn: Analphabet, Ğ106/12 diejenigen, welche nicht einer der Buchreligionen angehören??

ʾummīya (f): nationaler Charakter, Analphabetentum

ʾumamī: international

ʾamāma Präp.: vor, im Beisein von, gegenüber, angesichts. ʾilā l-ʾamāmi: nach vorn, vorwärts. maḍā ʾilā l-ʾamāmi, u. maḍā ʾamāmahū: vorwärtsschreiten, immer geradeaus gehen. li-l-ʾamāma: vorwärts marsch! lam yakun ʾamāmahu ʾilā ʾan: er hatte keine andere Möglichkeit als dass er. waqafa ʾamāmahū: einer Sache gegenübertreten, Widerstand leisten, Einhalt gebieten

ʾimām pl. ʾaʾimma, ʾayimma: Imam, Vorbeter, Führer, Anführer, Meister, Richtschnur, Richtblei, Richtmass, Masstab, Standard, Ğ135/26 Imamat??...

ʾimāma (f): Funktion und Stellung des Vorbeters, Imamat, führende, leitende Funktion, Führerstellung, Vorrang.

ʾimāmīyāt: Masstäbe, Standards

taʾmīm pl. –āt: Verstaatlichung

ʾm(m), ??

ʾumamī: international

ʾumamīya (f): die Internationale-Zusammenschluss sozialist. Parteien

ʾumūma (f): Mutterschaft, Mütterlichkeit

ʾumma (f) pl. ʾumam: Nation, Volk, (rel.) Gemeinde, Gemeinschaft (als Volk o. pol.)

ʾamāma

ʾamāma: (Präp.) vor (örtl.), im Beisein von, gegenüber, angesichts

ʾ(a)m(ā)

ʾa-mā: ʾa mā samiʿta?: hast du nicht gehört?

ʾ(i)m(ā)

ʾimmā: wenn; ʾimmā...wa-ʾimmā o. ʾimmā...ʾaw: sei es...oder sei es; entweder...oder

ʾimmā ... ʾau: dto.

ʾ(a)mm(ā)

ʾammā ( Ğ37/24 + fa: was ... betrifft, so; ferner...; was x anbelangt, so…; aber, jedoch, dagegen (aus ʾan+mā). Nicht immer!: Ğ16/10: ʾammā miḫyāl al-ʾiğtimāʿī fa-bi-mā ʾannahū: was jedoch das sozial-Imaginäre betrifft

FG §336: was betrifft mit folgendem Nomen als Subjekt eines Kopulativsatzes; der Prädikatsatz wird immer mit fa angeschlossen.

Kontextbedingte hervorhebende Anfangsstellung des Subjekts bei Kopulativsätzen und nach Satzeinleitungspartikeln wie ʾammā. (FG, §369a).

ʾamma baʿdu: und dann; und nun zur Sache; und nun zum Thema.

ʾammā baʿdu fa: ferner ist zu sagen (Überleitungsformel zum Hauptthema),

ʾammā wa-qad+pf....fa: da nun aber; nachdem aber..., so

ʾammā ʿan: was...betrifft

ʾammā ʾannī fa-lā: was mich angeht, nein!

wörtl.: ferner dann, +fa.??

ʾammā ʾiḏā: Ğ146/21 u.d.: ob??, Ğ183/1 jedoch wenn ?? mā ʾiḏā: ob

ʾmbrṭr

ʾimbarāṭūr: Kaiser

ʾimbarāṭūrī: kaiserlich, imperial

ʾimbarāṭūrīya: Kaiserreich, Imperium, Weltreich,

ʾmt

ʾamata/yaʾmitu: LAD: guess (raten, vermuten, schätzen) or try to determine (zu bestimmen versuchen) the number or quantity, intend (beabsichtigen, bestimmen), be crooked, slope (sich neigen, senken), be elevated (erhöht sein)

II: determine the number or quantity.

amt: Krummheit, Krümmung, Schwäche. LAD: ʾamt pl. ʾumūt, ʾāmāt: uneven, crooked, rising of the ground, difference of opinion, doubt.

ʾmd

ʾamad pl. ʾāmād: Endpunkt, Ziel, Ende, Grenze, (begrenzte) Frist, Zeitspanne, (äusserste) Dauer, Ausdehnung. ʾamad baʿīd: weite Entfernung, ferner Zeitpunkt,

ʾmr

ʾamara/yaʾmuru: befehlen (bi etw.), beauftragen (bi mit etw.)

ʾama/ura/yaʾmuru: Emir werden

II: mit der Befehlsgewalt bekleiden, zum Emir machen (jn. ʿalā über). LAD: mark (by branding), mark out the boundaries (die Grenzen bestimmen), place the iron on a lance (das Eisen auf die Lanze setzen). ʾammirnī ʿalā: mach mich zum Befehlshaber über...!

III: um Rat fragen, zu Rate ziehen

IV: LAD: order, command, increase one's children and cattle (God).

V: die Herrschergewalt erlangen,

VI: sich miteinander beraten, sich verschwören (ʿalā gegen). LAD: consult each other. AEL I/96 m.u.: taʾāmarū ʿalayhi: they determined, or settled their opinions respecting the affair, or case (...)

VIII: ratschlagen (bi betreffs), ein Komplott stiften, konspirieren, sich verschwören (bi gegen)

X: Ğ345/15 ??, BAG§31: Reflexiv zu IV, o. eines mit s gebildeten Kausativs, häufig bez. er das etw. für sich wollen, erbitten , oder das für etw. halten. Daher möglw.: befehlen wollen

ʾamr pl. ʾawāmir: Befehl zu (bi), Kommando, Gebot, Anordnung, Order, Dekret, (amtl. o. gerichtl.) Verfügung, Vollziehungsbefehl, Anweisung, Aufforderung, Auftrag, Imperativ (Gramm.). wa-l-ʾamru kaḏālika: da es sich so verhält, da die Dinge so liegen, unter diesen Umständen. laisa l-ʾamr kaḏālika: ist es nicht so? Ğ178/1: laysa bi-l-ʾamr al-hayyin: ??. Ğ349/8 Legislative und Exekutive zusammen.

ʾamr pl. ʾumūr: Sache, Angelegenheit, Lage, -keiten Ğ24/30 ʾumūr mufīda: Nützlichkeiten. ʾamr wāqiʿ: vollendete Tatsache, Ğ. al-ʾamr. Ğ29/8 nağmuluhā fī l-ʾumūr at-tālīya: in folgende Punkte zusammenfassen??. Ğ37/3, 136/10?? mā yakūnu ʿalayhī l-ʾamr fī: das, was der Fall ist in??. wa-ʿindamā yaqtaḍī al-ʾamr ḍālika: (wörtlich): und sobald die Lage dies erfordert, (d.h.): sobald (di)es erforderlich ist, (d.h.): gegebenenfalls, erforderlichenfalls, falls nötig; [Ğ12/4 für Debrays le cas échéant: vorkommendenfalls??]

ʾimmar: einfältig, dumm

ʾimra (f): Machtstellung, Befehlsgewalt. taḥta ʾimratihī: unter seinem Befehl.

ʾimāra (f): Stellung/Rang eines Fürsten o. Prinzen, Herrschaft, Macht (eines Emirs), fürstliche Art. Pl. -āt: Emirat, Fürstentum. ...

ʾamīr pl. ʾumarāʾ: Befehlshaber, Fürst, Emir, Titel der Prinzen eines regierenden Hauses, Titel der Herrscher v. Kuwait/Katar/Bahrain, Stammesfürst

ʾamīra (f) pl. -āt: Fürstin, Prinzessin

ʾamīrī: fürstlich, auf den Emir bezüglich o. zurückgehend. ʾamīrī u. mīrī: staatlich, Staats-.

taʿammur: Herrschsucht, gebieterisches Verhalten

taʿāmur: gemeinsame Beratung, Verschwörung (ʿalā gegen)

muʾtamar pl. –āt: Konferenz, Kongress

mutaʾāmirūn (pl.): Verschwörer

muʾāmara (f) pl. -āt: Beratschlagung, Komplott, Verschwörung

taʾmīr: LAD: raising to the dignity of a prince. Ğ146/23 Emirwerden, EmirWürdeErlangen??

ʾmrʾ

imraʾa (f): mit Art.: al-marʾa: Frau, Weib, PL.: nisāʾ. siehe mrʾ

ʾms

ʾams: al-ʾams: der gestrige Tag, das Gestern, die nahe zurückliegende Vergangenheit

ʾamsi Adv.: gestern, vor kurzem, in der nahen Vergangenheit, früher. bi-l-ʾamsi: dto.

ʾumsīya (f) pl. -āt, ʾamāsīy: Abend, Abendveranstaltung, al-ʾumsīyata (f): heute abend

ʾmʿ

ʾimmaʿ, ʾimmaʿa (f): charakterloser Mensch, Opportunist, Mitläufer, Jasager

ʾimmaʿīya (f): Opportunismus, Bereitschaft zum Mitläufertum

ʾml

ʾamala/yaʾmulu: hoffen (etw., bi auf), erhoffen (etw., bes. ḫayran etw. Gutes)

II: hoffen, erwarten (etw. min von), hoffen lassen (jn.), Hoffnung machen (jm.),

V: betrachten, anschauen (jn./etw.), beschauen (hū, fī etw.), erwägen, bedenken (hū, fī etw.), meditieren

ʾamal pl. ʾāmāl: Hoffnung (auf etw., auch bi), ʿalā ʾamali ʾan: in der Hoffnung dass,

ʾaml, ʾiml: LAD: hope

ʾamīl pl. ʾumul: sand-hill

ʾamala (f): defenders

ʾimla (f): hope

ʾmn

ʾamuna/yaʾmunu: treu, zuverlässig sein.

ʾamina/yaʾmanu: in Sicherheit sein, sich sicher, friedlich fühlen (vor min o. ), jm. etw. anvertrauen (bi o. ʿalā).

II: sicher machen, beruhigen, sichern, verbürgen, garantieren, etw. bestätigen (ʿalā),

IV: glauben an (bi).

V: sichergestellt werden, gesichert sein, gesichert sein für (li).

VIII: vertrauen, sich verlassen auf (),

ʾamn: Sicherheit, Sicherung, Schutz

ʾamnī: Sicherheits-

ʾamān, ʾamāna (f): Sicherheit, Gefahrlosigkeit, Schutz, Schutzgewährung, Gnade, Pardon, Straffreiheit, LAD: faith, deposit, truss

ʾamāna (f): Zuverlässigkeit, Treue, Redlichkeit, Ehrlichkeit, Vertrauen, Treu und Glauben, Verwahrung zu treuen Händen, Aufgabe, Amt, Auftrag, Treuhänderamt, Stellung als Treuhänder, Vertraulichkeit, vertraulicher Charakter (einer Sache), Pl. –āt: anvertrautes Gut, Depositum, Depot, Guthaben, Sekretariat (Lybien: seit 1977 auch Ministerium), Oberbürgermeisteramt, Stadtverwaltungsrat. Q33/72 Paret: das (Himmel, Erde u. Bergen aufgetragene, und von denen verweigerte) Gut.

ʾamīn pl. ʾumanāʾ: zuverlässig, sicher, vertrauenswürdig, redlich, treu (ʿalā einer Sache), ehrlich, getreu (Wiedergabe), unschädlich, harmlos (Mittel, Droge), ungefährlich, betraut (m. ei. Aufgabe), Betrauter, Bevollmächtigter, Treuhänder, Garant (ʿalā für), Sekretär (allg., auch z.B. einer Gesellschaft, Akademie, ...

maʾman: Ort der Sicherheit, sicherer Ort, Zufluchtsstätte, Schutz bietender Platz

taʾmīn: Sicherung, Zusicherung, Sicherstellung, Beruhigung, Gewährleistung, Beschaffung, Bereitstellung, Pl. –āt: Sicherheitsleistung, Bürgschaft, Kaution, Garantiesumme, Versicherung (durch eine Gesellschaft), resignierende Zustimmung (ʿalā zu etw.),

ʾīmān: Glaube (bi an).

ʾāmin: friedlich, sicher, gesichert

muʾamman pl. –ūn:

muʾmin: gläubig. Pl. -ūn: Gläubiger (rel.)

muʾtaman: zuverlässig, vertrauenswürdig, betraut (ʿalā mit etw.), Vertrauter. Pl. –ūn: Vertrauensmann, Treuhänder (kfm.), Zwangsverwalter (jur.)

ʾamānī: LAD: desires, fancies, siehe mnw

­ʾumnīya: LAD: desire, fancy

ʾmh

ʾ ummahāt: Mütter, Quellen, etc.siehe ʾ m

ʾmws

ʾumūsīya (f): Ğ22/7, 32/6 matriarchalisch??, matrilinear, vgl. ʾbys

ʾmwy

ʾumawī: umayyadisch. Pl. -ūn: die Umayyaden

banū ʾUmayya: die Umayyaden

ʾmyrk(ā)

ʾAmīrikā: Amerika

ʾamīrikī: amerikanisch

ʾ(a)n

ʾan u. ʾanna: dass; Q52/44 am Satzanfang: falls, wenn, Paret: gesetzt den Fall, dass... . , Leiten Nebensätze ein, die in der Position eines substantivischen Satzgliedes stehen. Durch flgd. Partikeln werden Nebensätze von Präp. u. Adv. abhängig gemacht:

bi-ʾan/ʾanna: dadurch dass, Ğ92/27, 134/4??, 137/21??

ʾilā ʾan Konj.: bis, bis dass. Ğ71/23 ʾišāra ʾilā ʾanna: Hinweis darauf dass??

maʿa ʾan: obwohl

li-ʾanna: weil

ka-ʾan/ʾanna: als ob

qabla-ʾan: bevor

Ğ16/27: ʾinnanā lā nuqarriru fī ʾan nuʾminu ʾaw lā nuʾminu: wir entscheiden nicht darüber, ob wir glauben oder nicht glauben.

Durch ʾan/ʾanna eingeleitete Nebensätze können in Genitivverbindungen anstelle von Substantiven in Genitivposition stehen. (Nebensatzpartikel ʾanna entspricht Hauptsatzpartikel ʾinna)

"dass"-Sätze sind meist Subjekt oder Objekt, kommen aber auch als Prädikat oder Apposition, oder in Position des adverbialen Akk. vor (FG,§417). ʾanna – Sätze in Objektposition oder in Abhgk. von einer zum Verb gehörigen Präposition werden gern verkürzt. Dabei wird das Subjekt des ʾanna – Satzes dem Hauptsatz unmittelbar eingefügt, das Prädikat folgt in der Position eines prädikativen Zustandsatzes.

ʾan: dass+Subjunktiv (Konjunktiv) o. Perfekt: leitet Verbalsatz für erwartetes Ereignis ein; gewünschte, mögliche, erwartete Handlung oder nicht abgeschlossener Vorgang im Bezug auf Hauptsatz

ʾan+Pf.: leitet Verbalsatz für vorgefallenes Ereignis ein, für die vergangene Handlung.

ʾan+laisa+NS; ʾan+lam+Apoc.: für verneinte Vergangenheit

ʾan vor sa-+Impf: für Zukunft

baʿda ʾan: nachdem

bi-ʾan, bi-ʾanna: dadurch dass

ʾilā ʾan: bis dass

ka-ʾan, ka-ʾanna: als ob

li-ʾan (Konj. +Subjunktiv(Konjunktiv): damit

maʿa ʾan: obwohl

qabla ʾan: bevor

ʾanna: leitet Nominal- o. Kopulativsatz ein; dass (mit Substantiv im Akk. zur Feststellung einer Tatsache)

ʾannahu yūğadu: dass es gibt, dass (etw.) existiert, qu'il existe (3.sg.impf. v. wağada).

li-ʾanna (Konj.): darum, dass, weil, denn

(wa-)ḏālika li-ʾanna: und zwar deshalb, weil...

ʾ(i)n

ʾin: (Konditionalpartikel) wenn, falls, ob; (Ğ, 12/1, offb. auch?? "wenn x der Fall ist" { wenn x ist: wenn x, dann...? Von Ğ kaum konditional benutzt.??) Leitet reale Konditionalsätze ein. Vordersatz benennt einen allgemeingültigen Tatbestand.

ʾinna: Hauptsätze einleitend, mit Substantiv im Akk. oder dessen Äquivalent und Nominalsatz bzw. Kopulativsatz. Wahrlich, fürwahr, meist nicht zu übersetzen.

wa-ʾin: wenn auch, obgleich, selbst wenn.

la-ʾin: Q19/46: fürwahr, wenn + Impf.

ʾinnamā: wahrlich, in Wahrheit nur, in Wirklichkeit nichts anderes als, bloss, nur, nach Neg.: sondern vielmehr, sondern. Ğ22/? getrennte Schreibweise: für dass, das was

wa ʾinnamā: wahrlich, in Wahrheit nur, in Wirklichkeit nichts anderes als, bloss nur, (nach Neg.:) sondern vielmehr, sondern.

fa-ʾinna: denn, (oder: fa als Konjunktion und ʾinna unübersetzt, zur Einleitung der direkten Rede oder zur Einleitung des Hauptsatzes.). Ğ für D's comparativisches que, wie.

fa-ʿinna: Häufig gar nicht zu übersetzen, weist nur auf Subjektwechsel hin.

FG, §338f: nach ʾinna folgt Subjekt eines Nominal- o. Kopulativsatzes im Akk. bzw. als Pers.Suff. Soll Subj. nicht unmittelbar folgen, tritt Suff.3.sg.m. als Pronomen des Sachverhalts ein. ʾinna lenkt Aufmerksamkeit auf die flg. Aussage. Prädikat häufig durch la gekennzeichnet.

344: ʾin Konditionalpartikel. 366: ʾinna hat keinen Einfluss auf die Wortstellung im Nominalsatz.

445f: reale und irreale Konditionalsätze mit ʾin, ʾinna: wenn. Zeitunabhängige Allgemeinheit durch Apoc. oder Perf. gekennzeichnet. Allgemeingültige Folgerungen im Nachsatz stehen ebenfalls im Apoc. o. Perf.. Vordersatz und Nachsatz können beliebig positioniert sein. 447: Der dem Vordersatz folgende Nachsatz wird in bestimmten Fällen von Partikeln eingeleitet (fa bei einer nicht allgemeingült. Aussage , etc.). siehe auch 450-61.

ʾnā

ʾinnā: Ğ61/25, 72/10, Q7/173: ʾinnā kunnā ʿan hāḏā ġāfilīna: siehe wir waren darüber Ahnungslose, wir hatten davon keine Ahnung. Q7/75 siehe(, an das, was gesandt wurde, sind wir Glaubende).??

bi-ʾan-nā: Ğ199/9 weil wir

ʾnb

II: ʾannaba/yuʾannibu: tadeln, ausschelten (jn.)

taʾnīb: Tadel, Verweis, Schelte

ʾntbh

siehe nbh

ʾntht

siehe nhw/nhy

ʾnṯ

ʾanuṯa/yaʾnuṯu: weiblich, weibisch sein/werden, effeminiert sein

II: weiblich, weibisch machen, ins Femininum setzen (gramm.)

V: weiblich, feminin werden (auch gramm.)

ʾunṯā pl. ʾināṯ, ʾanātā: weiblich, Weibchen (bei Tieren), Ğ200/24 ʾanāṯ.

al-ʾunṯayān: die Hoden

ʾnğl(z)

taʾangala: Engländer o. anglisiert werden, englische Lebensart annehmen, die Engländer imitieren.

ʾangala: Anglisierung

ʾingiltirā: England

al-ʾingilīz: die Engländer.

ʾingilīzī: englisch, Engländer

ʾnğlz

n.pr.: F. Engels (1820 Barmen – 1895 London).

ʾ(ā)nḏ(ā)k

Ğ135/11, 169/19??, 205/23 demonstr.?? jene/diejenigen welche??, 205/26. ʾānḏāk Ğ217/11, 327/17?? damals

siehe ʾwn

ʾns

ʾanisa/yaʾnasu+

ʾanusa/yaʾnusu: gesellig, freundlich, nett sein; ʾanusa bi-hī: jm. Gesellschaft gern mögen, Zutrauen haben, Zuneigung fassen (ʾilā zu jm.), vertraut sein o. werden (bi o. ʾilā mit jm.), gewöhnt sein an (ʾilā), erkennen, finden (ei. Eigenschaft fī, min in jm.), spüren, merken, wahrnehmen (etw. in, bei)

II: vertraut machen, zähmen

III: freundlich, nett sein (zu jm.), jm. unterhalten.

IV: jm. Gesellschaft leisten, jm. froh stimmen, aufheitern, erheitern, wahrnehmen, bemerken (mit den Augen ), erkennen, konstatieren, finden (als befähigt, tüchtig etc.),

V: Mensch werden (Sohn Gottes)

X: gesellig sein, vertraut werden, zahm werden, freundlich/gefällig sein, sich eingewöhnen/einleben, vertraut sein, sich vertraut machen mit (bi o. ʾilā), sich Kenntnis verschaffen, sich informieren über (bi), in Erwägung ziehen, berücksichtigen, als massgeblich heranziehen (bi), hinhören (li auf etw.), befolgen (bi Meinung).

ʾanas pl. ʾānās: LAD: familiar, joined in friendship, society of people living together, mankind, intercourse.

ʾanas: DMN: friendlyness, joy, delight (Freude, Entzücken). ʾanis: friendly, sociable, intimate friend, kind

ʾnsa (f): Ğ341/27 freundlich, menschlich ö.ä.??

ʾins: vertrauter Freund, Menschen, Menschheit

ʾinsī: menschlich, menschliches Wesen

ʾuns: Geselligkeit, Unterhaltung, Vertraulichkeit, Freundlichkeit

ʾunās = nās (koll., auch f.): Menschen, Leute

ʾanāsīy (pl.): Menschen, menschliche Wesen

ʾinsān: Mensch, menschliches Wesen; (attrib.) menschlich, von humaner Gesinnung

al-ʾinsān: man, jederman, die Leute

ʾinsānī : menschlich

ʾinsānīya (f): Menschlichkeit, Hunani-tät-ismus, Menschheit

ʾnṭāk

ʾinṭākīya: Ğ198/6 n.loc. im Norden Syriens??, gem. LAD evtl.: Antiochia

ʾnf

ʾanifa/yaʾnafu: verschmähen (min etw., ʾan etw. zu tun), stolz von sich weisen (etw.)

X: beginnen (etw.), wiederaufnehmen, von neuem beginnen (etw.), (nach einer Unterbrechung) fortsetzen (etw.), Berufung einlegen (gegen)

ʾanf: Nase, Vorsprung, Ausläufer (eines Berges), Stolz. raġma ʾanfihī: ihm zum Trotz. Ğ118/ , 223/1

ʾānif: vorausgehend, obenstehend, ʾānif ḏikr: dto., oben erwähnt, ʾānifan: zuvor, oben, soeben

istiʾnāf: Neubeginn, Wiederaufnahme (auch eines Verfahrens), Fortsetzung (nach einer Unterbrechung), Berufung, Apellation (jur.). qaddama istiʾnāfan: Revision beantragen, Berufung einlegen.

ʾnm

al-ʾanām, al-ʾānām (koll.) die Menschen

ʾny

ʾanā/yaʾnī: zur Reife kommen, nahekommen, herankommen (bes. zeitl.). ʾanā lahū ʾan: es ist höchste Zeit, dass er....

V: langsam handeln, sich Zeit nehmen, geduldig sein

X: sich Zeit nehmen, zögern (bei), warten

ʾanan pl. ʾānāʾ: Zeit, Zeitraum. fī ʾānāʾi l-layli: die ganze Nacht hindurch

ʾanāh (f): Bedachtsamkeit, Gleichmut, Ausgewogenheit (des Urteils, Geistes), Ausdauer, Geduld

ʾināʾ pl. ʾāniya (f), ʾawānin: Gefäss, Teller, Schüssel. Pl. al-ʾawānin: das Geschirr

ʾhb

II: bereitmachen, zurüsten, ausrüsten

V: bereit sein, sich bereitmachen, sich ausrüsten, ausgerüstet sein (li zu, für etw.)

ʾahba (f) pl. ʾuhab: Vorbereitung, Bereitschaft, Ausrüstung, Ausstattung, Gerät

ʾhd

k.A.

siehe hdy

ʾhl

ʾahala/yaʾhu/ilu: eine Frau nehmen, heiraten.

ʾahala/yaʾhalu: vertraut sein mit(bi). Ğ249/30 bi-mā huwa ʾahalahū: ??, 348/15 ʾan jm. vertraut sein dass?? siehe hl IV??

ʾahila/yaʾhalu: LAD: become familiar with (bi), become accustomed to a place (+ akk.).

ʾuhila: bewohnt, bevölkert sein.

II: geeignet, tauglich machen, befähigen, qualifizieren (jn. li. hū für etw.), ermöglichen, zugänglich machen (li jm. etw.). LAD: deem fit for, deem worthy of (li) (etw. verdienen)

IV: dto., make one master and father of a family, give a wife

V: geeignet, tauglich, befähigt sein. LAD: be worthy of (li) (etw. verdienen)

V +

VIII: take a wife.

V: geeignet, tauglich, befähigt sein

X: verdienen, würdig sein. LAD: deem worthy, take the fat for one's self.

ʾahl: Angehörige, Familie, Verwandschaft, Gattin. (m. Gen.:) Leute, Zugehörige, Genossen, Besitzer, Bewohner, Einwohner, verdienend (li etw.), würdig (li einer Sache), tauglich, passend, geeignet (li für), in Frage kommend, kompetent (li für). Pl. ʾahlūn: Familienangehörige, Verwandte, (+ Gen.:) Anhänger, Angehörige (einer Richtung, Religion etc.). Pl. ʾahālin: Bevölkerung, Bewohner, Einwohner (einer Stadt, eines Landes). al-ʾahālin: die Einwohnerschaft, die Einheimischen. ahl ad-dawla: Staatsmänner (z.B. bei al-Maqrīzī)

ʾahlī: häuslich, Familien-, heimisch, einheimisch, eingeboren, inländisch, national, zahm (Tier). ... ḥarb ʾahlīya: Bürgerkrieg

ʾahlīya (f): Eignung, Tauglichkeit, Befähigung (z.B. für eine Aufgabe, Stellung), Kompetenz, Wählbarkeit (für ein Amt, eine Mitgliedschaft), Qualifikation. ʾahlīya ʿaqlīya: geistige Befähigung. al-ʾahlīya al-qānūnīya: Rechtsfähigkeit (jur.). ḏū ʾahlīya: geeignet, tauglich, befähigt, qualifiziert. radd al-ʾahlīya: Rehabilitierung. fāqid al-ʾahlīya: untauglich, ungeeignet, rechtsunfähig (jur.). naqṣ al-ʾahlīya: Rechtsunfähigkeit (jur.). ...

muʾahhil pl. muʾahhilāt: Befähigungsnachweis, Qualifikation, Abschlusszeugnis über eine Ausbildung. muʾahhil dirāsī: Schul- o. Studienzeugnis, Studiendiplom. muʾahhil ʿālin: Qualifikation durch Hochschulzeugnis, akademischer Bildungsnachweis. muʾahhil mutawassiṭ: mittlerer Bildungsnachweis. muʾahhil šaḫṣīya: persönliche Qualitäten (die einen für etw. befähigen)

muʾahhilūn: Ğ271/15 die Geeigneten für??

ʾhāla (f): Ğ204/7?? LAD: ʾihāla (f): fat, grease, sheep with a fat tail

ʾhn

k.A.

ʾahānani: Q89/16: gemäss Paret: "er hat mich erniedrigt". siehe hwn

hwz

ʾahwāz: n.loc. einer Stadt ca. 80km nordöstlich v. Baṣra im heutigen Iran.

ʾw

ʾau: oder; m. Subjunktiv: es sei denn, dass;

ʾau ʾanna: es mag auch sein, dass

ʾwb

ʾāba/yaʾūbu: wiederkommen (min aus), zurückkehren. ʾāba bi: zurückkehren mit, etw. mitbringen, etw. davontragen, abbekommen.

min kulli ʾawbin: von allen Seiten o. Richtungen.

min kulli ʾawbin wa-ṣawbin: dto.

ʾwḫ

ʾawāḫīy (pl. v. kl. ʾāḫīya): Bande, Bindungen (bes. d. Freundschaft). ṣadāqa matīna l-ʾawāḫīy: eine enge, feste Freundschaft.

ʾwd

ʾāda/yaʾūdu: biegen, krümmen (etw.), belasten, bedrücken, niederdrücken (jn.)

ʾawida/yaʾwadu: sich biegen, sich beugen

ʾawda (f): Bürde, Last

ʾwrwb

ʾūrūbī: Ğ13/20: [??] europäisch; nach Wehr: ʾurubbī v. ʾurubba: Europa

ʾws

ʾāsa/yaʾūsu: LAD: present with, retribute

X: get retribution, company, a present, help

ʾaws: present, loan, opportunity, wolf.

ʾawsan: in the stead of.

al-ʾAws: Die ʾAws und die ’azrağ waren die beiden Hauptstämme in Medina und wurden auch nach ihrer gemeinsamen Ahnherrin "Qaila" genannt. Nach ihrer Einwanderung nach Medina waren sie mit den ’azrağ zunächst den dortigen Juden unterworfen, konnten diese jedoch nach einiger Zeit selbst von sich abhängig machen. Zwistigkeiten und Kämpfe zwischen den einzelnen Gruppen der ʾAws und der ’azrağ führten vor der Hiğra zu einer äusserst gespannten Situation in Medina, was eine Schiedsrichterstellung Mohammeds zwischen ihnen begünstigte. Die ʾAws standen Mohammed zunächst abwartend gegenüber, und erst die Bekehrung ihres Führers Saʿd Ibn Muʿāḏ, der der Sprecher aller "Helfer" wurde, brachte den Durchbruch. (LP)

ʾwl (1)

ʾāla/yaʾūlu: zurückkehren zu (ʾilā), zurückgehen, zurückgeführt werden auf (ʾilā), führen zu, hinauslaufen auf (ʾilā), werden, geworden sein zu (ʾilā), übergehen, kommen zu (ʾilā), schliesslich gelangen zu, zufallen (ʾilā jm., Erbschaft), zuteil werden, ʾāla bihī maṭāfu ʾilā: hinauslaufen auf.

II: interpretieren (bi als), erklären (etw.).

V: = II

ʾāl: Familie, Sippe, Verwandschaft, Genossen, Leute, Luftspiegelung

ʾāla (f): Werkzeug, Gerät, Instrument, Apparat, Maschine, Organ. ka-l-ʾāla: wie ein Apparat, mechanisch, ʾāla buḫārīya: Dampfmaschine. ʾāla ğahannamīya: Höllenmaschine

ʾālī: mechanisch, mechanisiert, automatisch, ...

ʾālīya (f): Mechanik, Mechanismus, Automatismus

taʾwīl pl. -āt, taʾāwīl: Interpretation, Auslegung, Erklärung

ʾwl (2)

ʾawwal (ﻝﻭﺍ El.), ʾūlā (ﱃﻭﺍ f), pl. -ūn, ʾawāʾil (m), ʾūlayāt (f), ʾuwal (ﻝﻭﺍ com.): voraufgegangen, früher, älter, erster, frühester, vorderster, oberster. Als Zahlwort: der/die erste. (mit flg. indeterminierten Genitiv sg.:) der/die erste(n). Ğ137/35ff. vorrangig, Ğ154/2 Altvordere??, Ğ219/23 + Gen.: zu Beginn des. ʾawwāʾil as-suwar: Surenanfänge (bei ar-Rāzī)

fī ʾawwali an-nahār: bei Tagesbeginn, am frühen Morgen. fī l-ʾawwal + fī ʾawwal al-ʾamr: anfangs, zuerst.

al-ʾuwal: die hauptsächlichen, ...

ʾawwalan (ﻻﻭﺍ): zuerst, anfangs, ... Ğ50/22 ʾawwalan wa ʾaḫīran: zuerst und zuletzt, d.h.: vor allem, vor allen Dingen

ʾawwalī (ﱃﻭﺍ): primär, ursprünglich, Anfangs-, Erstlings-, grundlegend, Grund-, Haupt-, elementar, primitiv, a priori (in Komposita). Ğ24/12 al-ḫuṭwa al-ʾawwalī… ibtidāʾan: ergänzend zu ʾawwalī: "zunächst".

ʾawwalīya (f): Grundwahrheit, Axiom, a priori feststehende Wahrheit, Grundbestandteil, Element, Erstschrift, Original (eines Briefes), Vorrang, Vorrecht, Priorität

taʾwīl pl. -āt, taʾāwīl: Interpretation, Auslegung, Erklärung

ʾūlī: Gen./Akk. von Pl.m. ʾūlū, Demonstrativpron., siehe ḏā

ʾulūwiyya (f): LAD: majority (Mehrheit), priority (Priorität), superiority (Erhabenheit, Überlegenheit), Ğ95/29 pl. -āt ??, siehe wly

al-ʾwlwn wa l-mtʾḫrwn: Ğ171/12??

ʾwlāʾk

demonstrativ pl., siehe ḏlk, Ğ33/1, 269/19 u.w. ohne Alif.??

ʾwn

ʾān: Zeit, al-ʾāna (ﻥﻵﺍ): jetzt. fī ʾān u. fī ʾān wāḥid: gleichzeitig, zugleich, ...

ʾānī: gegenwärtig, aktuell, zeitlich

ʾānḏāka: damals, zu jener Zeit

ʾānīya (f): siehe ʾny

ʾawān pl. ʾāwina (f): Zeit. qablu ʾawānihī: vorzeitig, verfrüht. fī ʾawānihī: zur rechten Zeit. fī ġayri ʾawānihī: zur Unzeit. bayna l-ʾāwinati: von Zeit zu Zeit. ...

muʾūn: pl. v. maʾna (f): LAD: abdomen (Unterleib, Bauch). siehe mʾn

ʾwy

ʾawā/yaʾwī: Zuflucht, Unterkunft suchen (ʾilā an ei. Ort), sich begeben (ʾilā zu Bett), aufsuchen (ʾilā Ort), aufnehmen, beherbergen (jn./etw.),

II: Unterkunft gewähren, beherbergen, in seinem Haus aufnehmen,

IV: Unterkunft, Obdach suchen (ʾilā an ei. Ort), sich zurückziehen (ʾilā an einen Ort), aufsuchen (ʾilā einen Ort), bei sich aufnehmen, beherbergen (jn.)

ʾīwāʾ: Aufnahme, Beherbergung

maʾwan pl. maʾāwin: Zufluchtsort, Unterkunft, Asyl, Herberge, Heim, Ruheplatz, Wohnung,

ʾāwī: LAD: pl. ʾuwīy: alighting, having command of, compassionate, Pl. flocks of birds

maʾwan pl. maʾāwin: Zufluchtort, Unterkunft, Asyl, Herberge, Heim, Ruheplatz, Wohnung. maʾwan laylī: Nachtasyl, nächtliche Unterkunft. maʾwan al-ʾaytām: Waisenhaus.

ibn ʾāwā: Schakal, Goldschakal (zool.)

ʾy (1)

ʾāya (f) pl. -āt: Zeichen, Erkennungsmerkmal, Beweis (für das Vorhandensein von…); Wahrzeichen, Wunderzeichen, Wunderwerk, Koranvers. Pl. ʾāy und ʾāyāt: Koranvers, Ausspruch

pl. ʾāyāt+Gen.: Wunder an…

ʾāya(t)ollah: Ayatollah

ʾy (2)

ʾay: d.h.; besagt; nämlich

ʾy (3)

ʾī: ja (mit flg. wallāhi, ja bei Gott)

ʾy (4)

ʾayy (m), ʾayya (f): welcher, was für ein, wer auch immer, irgendein, jedweder, (mit Neg.:) kein. Ğ58/7 ʾayyuhumā: wer von beiden??, ʾayyukum: wer von euch? ʿalā ʾayyi ḥālin: auf jeden Fall.

ʾayyumā: was auch immer,

ʾayyuhā (m), ayyatuhā (f): Vokativpartikel o...! mit Artikel vor flgd. Nominativ.

ʾy(ā) (5)

ʾiyyā + Nom.Suff. zur Bez. d. Akk.: ʾiyyāya: mich, ʾiyyāka: dich, ʾiyyāhū: ihn, etc., ...

ʾyd

II: stärken, stützen (jn.), unterstützen, befürworten (einen Anspruch, eine Bestrebung etc.), bekräftigen, bestätigen (eine nachricht, ein Urteil etc.), yuʾayyidu ḏālika ʾan: dafür spricht dass

V: = pass. zu II

ʾayd: Stärke, Kraft

ʾayyid: stark, kräftig

taʾyīd: Bekräftigung, Bestätigung, Unterstützung, Befürwortung, Zustimmung, Bestimmung (eines Parlamentes, einer Versammlung)

muʾayyid pl. –ūn: Helfer, Unterstützer, Anhänger (eines Politikers, einer Partei), Parteigänger, Befürworter.

ʾydylwğyā

ʾīdīyūlūğiyā (f)pl. -āt: Ideologie

ʾīdīyūlūğī: ideologisch

ʾyr

ʾayyār: Mai

ʾys

ʾayisa/yaʾyisu: die Hoffnung aufgeben (min auf etw.)

ʾiyās: Aufgabe der Hoffnung, Verzicht

ʾyš

ʾašš, ešš: LAD: from ʾayš for ʾayyu šayʾin?, how, what (wie, was?)

ʾašš: trockenes Brot

ʾyḍ

ʾāḍa/yaʾīḍu: wieder zurückkehren zu (ʾilā); zu etw. werden (ʾilā);

II: den Stoffwechsel vollziehen.

ʾayḍ: Metabolismus, Stoffwechsel

ʾayḍī: den Stoffwechsel betreffend

ʾayḍan: auch, gleichfalls, wiederum, noch, überdies

yağibu ʿan lā XY faqaṭ... bal lā budda XY ʾayḍan...: nicht nur XYdürfen, sondern XY auch unbedingt...

ʾaylūl

ʾaylūl: September

ʾym

siehe ymn o. ywm

ʾāma/yaʾīmu: LAD: be without a husband or wife (single, divorced, widowed). drive out bees by smoke to get at the honey.

II: cause to become widowed.

IV: marry a widowed person.

V: be deprived of a husband.

ʾayma (f): Witwenstand

ʾayimma (f): LAD: feudal estate, land held in tenure (Besitz, Innehaben)

ʾyma (f): die ʾAyimma/das Imamat??. Pl. siehe ʾm (3): Imame. Ğ135/26, 293/24 u. vorher: der Anspruch auf die Nachfolge des Propheten, Imamat??

ʾyām: siehe ymn

ʾym: Ğ147/1?? siehe ym??

ʾymān

ʾaymān, f. ʾayma: deprived (beraubt) of wife or husband, longing for (ʾilā) either. Pl. of yamīn: right, right-hand side, etc.,

siehe ʾmn

ʾīmān: creed (Kredo, Glaube, Konfession, Überzeugung), belief, religion

ʾyn

ʾāna/yaʾīnu: kommen, herankommen (v.d. Zeit),

ʾayna: wo? wo. min ʾayna: woher. ʾilā ʾayna: wohin. ʾayna naḥnu min: wie weit sind wir doch entfernt von...! ʾayna huwa minī: welch ein Abstand trennt ihn von mir! ʾayna hāḏā min ḏālika: was ist das im Vergleich zu dem!

al-ʾaynu: das Wo, der Raum (phil.)

ʾayna-mā: wo auch immer

ʾayyāna: wann?, wenn (temp.)

ʾānīya (f): siehe ʾny

ب

b

bi: mit, auf, in, an, vermittels, durch, für, um,

bi-l-lail: in der Nacht; bi-n-nahār: bei Tage; hāḏā bi+Preis: das kostet; hāḏā bi-ḏāka: nun sind wir quitt; bi-hāḏā: hierdurch, hiermit.

bi-mā: wodurch; das, was, was.

bi-mā fī-hī: einschliesslich, inklusive.

bi-ʾan/ʾanna: dadurch dass, weil, wegen

bi-mā ʾanna: in Anbetracht der Tatsache, weil. bi-mā ʾanna: weshalb/wodurch er (+ Pf.) 119/27

bi-ḏālika: dadurch, auf diese Weise

bābl, بابل

bābil: Babel, Babylon, Babylonien

bābilī: babylonisch. Pl. -ūn: Babylonier

bār

bār pl. ­–āt: Bar, Schanklokal, Theke, Schanktisch

bāl

bāl: LAD: heart, mind, attention, solicitude

bālin: siehe bly, mouldering, shabby garb

bāla (f): bale, perfume-bag, scent-bottle, grief, sorrow, whale

bālla (f): humidity, drop, advantage

siehe bwl (2)

bʾr

baʾara/yabʾaru: einen Brunnen graben

biʾr f., pl. ʾābār, biʾār: Brunnen, Quelle, Wassergrube, Senkgrube, Bohrloch, Föderstelle (Ölind.). biʾr iktišāf: Aufschlussbohrung (Ölindustrie)

buʾra (f) pl. buʾar: Zentrum, Herd (übertr.), Fokus (phys., opt.). al-buʿd al-buʾrī: Brennweite (opt.)

bʾs

baʾusa/yabʾusu: inf. baʾs, stark, tapfer sein

baʾisa/yabʾasu: inf. buʾs, in unglücklicher, elender Lage sein

VI: sich unglücklich, elend stellen

VIII: traurig, bekümmert sein

baʾs: Stärke, Mut, Gewalt, Macht, Schaden, Schädigung, Beeinträchtigung, Unglück, Unrecht, ...

biʾsa (f): + flg. det. Subst. i. Nom.: welch ein böser ..., ein ganz übler ...

bt

batta/yabu/ittu: abschneiden, vollenden, ausführen, definitiv erledigen, festsetzen, beschliessen, entscheiden (etw., über etw.)

II: zuerkennen, zusprechen (etw.)

VII: abgeschnitten wd., erledigt sein, entscheiden sein/wd.,

batt: Entscheidung

battan: endgültig

batta (f) pl. –āt: endgültige Entscheidung, Zusprechung, Zuerkennung, Zuschlag (bei einer Auktion), Verkauf an den Meistbietenden (Tun.).

al-battata u. battatan Adv.: bestimmt, ganz entschieden. bes. m. Neg.: durchaus nicht, absolut nicht

battī: entschieden, definitiv

battīya (f), bittīya (f) pl. batātīy: Fass, Wanne

batātan Adv.: entschieden, definitiv, unbedingt. lā ... batātan: absolut nicht, keineswegs

tabtīt: Zusprechung, Zuerkennung

bātt: entschieden, definitiv, kategorisch

btbāl

(f) Ğ209/2,4 ??

btr (1)

batara/yabturu, inf. batr, abschneiden, abtrennen, amputieren (etw., med.), verstümmeln, fragmentarisch wiedergeben (einen Text)

VII: abgeschnitten, abgetrennt wd.

batr: Abtrennung, Amputation (med.), Fragmentierung (Ğ319/21)

btr (2)

bitrāʾ, al-bitrāʾ: Petra (Stadt der Nabatäer, heute Ruinenstätte in SW-Jord.)

btl

batala/yabti/ulu +

II: abschneiden, abtrennen, endgültig machen, abschliessen, LAD: seperate from (ʿan), devote one's self entirely to (li).

IV: sever ((ab)trennen), Q89/15 Paret: auf die Probe stellen: siehe blw VIII.

V: sich von der Welt zurückziehen und dem Dienste Gottes widmen (ʾilā llāhi), fromm, züchtig und selbstentsagend sein, keusch leben

VII: abgeschnitten, gestutzt werden, getrennt werden

bṯ

baṯṯa/yabuṯṯu: ausbreiten, entfalten (etw., Decke etc.), streuen, daraufstreuen, ausstreuen, propagieren, öffentl. verbreiten (Geist, Gesinnung, Lehre etc.), kundtun, mitteilen (jm., auch li jm, bes. etw. Geheimes), kundgeben, ausdrücken (Wünsche, Gefühle), aussenden (el. Wellen), senden, ausstrahlen (banāmağan Programm), ,

IV: kundtun, mitteilen (jm. Geheimes)

VII: verbreitet werden, verstreut sein

baṯṯ: Ausbreitung, Verbreitung, Propagierung, Ausstreuung, Kundgabe, Ausdruck, Aussendung, Sendung, Ausstrahlung, Übertragung, Gram, Kummer. baṯṯ mubāšir: Direktübertragung

mabṯūṯ: part.pass. I., ausgebreitet, etc.

bṯq

baṯaqa/yabṯi/uqu: baṯaqa an-nahra: die Flussdämme durchbrechen

VII inbaṯaqa/yanbaṯaqu: sich ergiessen, ausströmen, hervorbrechen, hervorgehen, entspringen (min o. ʿan aus). Ğ248/1 sich ausbreiten, sich erstrecken??

inbiṯāq: Ausströmung, Ergiessung, inf. VII.

bğr

ʾabğar: dickleibig

k.w.A.

bğl

bağyla (f): Ğ160/13, 212/1 n.pr. eines yemenitischen Stammes

bḥbḥ

II tabaḥbaḥa/yatabaḥbaḥu: gut dastehen, im Wohlstand leben, sich's wohl sein lassen, sich vergnügen

baḥbūḥ: fröhlich

buḥbūḥa (f): Mitte, (auch: buḥbūḥa l-ʿayš) angenehmes, bequemes Leben, Wohlstand. fī buḥbūḥa min: inmitten

mubaḥbaḥ: gut dastehend, bequem lebend

bḥṯ

baḥaṯa/yabḥaṯu: etw. o. nach etw. suchen (ʿan); etw. untersuchen (); (auf einem Gebiet) forschen (); erforschen, prüfen (hū, ʿan etw.).

III: diskutieren, erörtern (mit jm., eine Frage).

VI: miteinander dikutieren, sich besprechen, eine Unterredung haben (maʿa mit jm., über).

baḥṯ pl. buḥūṯ, buḥūṯāt, ʾabḥāṯ.: Suche nach (ʿan); Untersuchung (m.Gen.); Nachforschung, Prüfung, Studium, Erforschung, Forschung (wiss.), Erörterung, (pl. ʾabḥāṯ) Studie, Abhandlung, wissenschftl. Untersuchung (fī, über)

baḥḥāṯ pl. -ūn: Forscher

baḥḥāṯa (f): bedeutender Forscher, Gelehrter

mabḥaṯ pl. mabāḥiṯ: Thema, Gebiet einer Untersuchung o. Erörterung, Forschungsgegenstand, Forschung, Untersuchung, Nachforschung. al-mabāḥiṯ al-ʿāmma: staatlicher Überwachungsdienst, Geheimpolizei.

bāḥiṯ pl. -ūn und buḥḥāṯ: Forscher, Gelehrter, Prüfer, Untersucher.

bḥr

II baḥḥara/yubaḥḥiru: zur See fahren

IV: dto., sich einschiffen, in See stechen, abfahren (Schiff), meerwärts, stromabwärts fahren

V: tief eindringen in (), gründlich studieren (etw.)

baḥr pl. biḥār, buḥūr, ʾabḥār, ʾabḥur: Meer, See, grosser Fluss, Strom, al-baḥr al-ʾabyaḍ al-mutawassiṭ: das Mittelmeer

buḥayra (f) pl. -āt, baḥāʾir: (der) See, Gemüse-, Küchengarten (tun.). al-buḥayra: Provinz in NW-Äg.

bḥs

k.A.

bḥy

k.A.

bḫ (1)

baḫ baḫ: ausgezeichnet!, bravo!.

bḫ (2)

baḫḫa/yabuḫḫu: inf. baḫḫ, schnarchen, spritzen, ausspritzen (etw.), sprühen (Wasser), bespritzen (etw. bi mit).

baḫḫāḫa (f): Ausflussrohr, Schneppe, Abflussmündung.

buḫḫīḫa (f): (äg.) Spritze.

mibaḫḫa (f): Ausfussrohr, Schneppe, Abflussmündung.

bḫʾ

k.A.

bḫtnṣr

bḫtnṣr: n.pr. Nebukadnezar II (604-562) Ğ249/14, 356/9

bḫr

II: verdampfen, verdunsten lassen, räuchern, durchräuchern, mit Räucherwerk pafümieren (etw.), desinfizieren (etw.)

V: verdampfen, verdunsten (Wasser), sich verflüchtigen, in Rauch, Dunst aufgehen, sich mit Räucherwerk parfümieren o. parfümiert wd.

buḫār pl. –āt, ʾabḫira (f): Dampf

buḫārī: Dampf-, mit Dampfantrieb. ḥammām buḫārī: Dampfbad. ʾağala buḫārīya: Motorrad

ʾabḫar: mit übelriechendem Atem behaftet

mibḫara (f) pl. –āt, mabāḫir: Räuchergefäss, Räucherapparat

Buḫārā: Buchara (Stadt in Usbekistan)

bḫl

baḫila/yabḫalu +

baḫula/yabḫulu: geizig sein, geizen (ʿan, ʿalā bi mit etw.gegen jn.), vorenthalten (ʿan, ʿalā jm. bi etw.), Ğ125/34,36 Q9/76 geizen (bi mit)

VI: widerstrebend, ungern geben (ʿan, ʿalā jm. bi etw.)

buḫl: Geiz, Habsucht

baḫīl pl. buḫalāʾ: geizig, habgierig, Geizhals, Knauser

bḫw/bḫy

k.A.

bd

badda/yabuddu: verteilen.

II: zerteilen, verstreuen, zerstreuen, beseitigen, vergeuden, verschwenden.

V: Pass. zu II.

X: unabhängig, selbstständig sein o. verfahren,

budd: lā yağidu buddān min: nicht umhin können zu etw.,

lā budda: unvermeidlich, bestimmt, sicherlich, unbedingt, jedenfalls. Ğ39/14 wa-l-lātī lā budda ʾanna x yulāḥiẓu maʿanā: die x mit uns unbedingt berücksichtigen muss.

lā budda min: es ist notwendig, unvermeidlich, unabwendbar.

lā budda lahū minhū: er braucht es unbedingt, er muss es unbedingt tun, min kulli buddin: auf jeden Fall.

yağibu ʿan lā XY faqaṭ... bal lā budda XY ʾaiḍan...: nicht nur XY dürfen, sondern XY auch unbedingt...

badadan Adv.: verstreut, einzeln. pl. ʾabādīd: verstreut, vereinzelt

tabdīd: Zerstreuung, Beseitigung, Verschwendung

istibdād: Willkür, Eigenmächtigkeit, Despotismus (Ğ32/2), Alleinherrschaft, autoritäre Gewalt, Absolutismus.

istibdādī: willkürmässig, eigengesetzlich, autokratisch, despotisch, autoritär, pl.: istibdādīyāt: Willkürlichkeiten, Willkürakte.

istibdādīya (f): Autokratie, autoritäre Haltung, Autoritätsprinzip

mustabidd: willkürlich, eigenmächtig, tyrannisch, despotisch. Pl. -ūn: Alleinherrscher, Tyrann, Despot. Ğ36/15 ṭāġīya mustabid: willkürlicher Tyrann etc.

bdʾ

badaʾa/yabdaʾu: anfangen, beginnen (bi o. mit etw., etw., mit Impf.: etw. zu tun); den Anfang machen (jm. ggüb.); (intr.) beginnen, einsetzen, entstehen, auftauchen. Pass.: budiʾa: anfangen, beginnen.

II: voranstellen, den Vorrang geben (ʿalā ei. Sache)

III: einleiten, eröffnen. bādaʾahū bi-l-kalām: jm. anreden.

IV: neu, zuerst hervorbringen

VIII: beginnen, anfangen mit (bi).

badʾ: Beginn, Anfang

badʾa u. badīʾa (f): Beginn, Anfang

badāʾa (f) u. bidāya (f) pl. -āt: Beginn, Anfang, erste Stufe

badāʾī: primitiv, anfänglich

ba/u/idāʾīya (f): Primitivität

bdāʾ: Ğ284/31ff., verm. bdw??

mabdaʾ pl. mabādiʾ (ﺀﻯﺩﺎﺒﻣ): Anfang, Ausgangspunkt, Grundlage, Grundsatz, Prinzip, Erfindung. mabādiʾ: Prinzipien (Ğ16/13, 16/18; auch: ei. Menschen), Grundzüge, Grundbegriffe, Elemente, elementare Fakten.

mabdaʾī: ursprünglich, Anfangs-, grundsätzlich, prinzipiell

mabdaʾīyan Adv. ursprünglich, grundsätzlich, prinzipiell, im Prinzip

ibtidāʾ: Beginn, Anfang, Noviziat. Ğ24/12 al-ḫuṭwa al-ʾawwalī… ibtidāʾan: ergänzend zu ʾawwalī: "zunächst".

ibtidāʾan Adv.:anfänglich, zunächst

ibtidāʾī: Anfangs-, anfänglich, vorbereitend, elementar, primär,

bādiʾ (ﺀﻯﺩﺎﺑ): anfangend. bādiʾa l-ʾamr u. fī bādiʾa l-ʾamr: anfangs, zuerst. badiʾa r-raʾyi u. fī bādiʾa raʾyi: auf den ersten Eindruck hin, zunächst, zuerst, ohne längeres Überlegen. bādiʾa ḏī badʾin: ganz zu Anfang, zuallererst, anfangs, vor allem, in erster Linie. al-bādiʾu ḏikruhū: der/das eingangs/anfangs erwähnte.

bdr

badara/yabduru: plötzlich kommen (zu/über), überraschend, unversehens kommen, entschlüpfen, entfahren (min jm.), spontan geschehen o. ausgeführt werden (min durch)

III: eilends herangehen (ʾilā an), sich eilends begeben, eilen (ʾilā zu), sich beeilen (bi mit ʾilā etw. z. tun). bādara ʾilā + Verbalsubst.: etw. eilig, schleunigst tun, bals dazu übergehen dass..., sogleich drangehen (ʾilā etw. zu tun), die Initiative ergreifen (ʾilā zu), spontan kommen (jm., eine Idee, Impuls), einfallen (jm.), bestürmen, überfallen (jn. bi mit), bedenkenls wahrnehmen (Chancen)

VI: tabādara ʾilā ḏihn: sich dem Geiste aufdrängen, ins Auge springen, zunächst so scheinen als ob (ʾan). tabādara ʾilā ḏihnī: es kam mir plötzlich in den Sinn (ʾan dass). tabādara ʾilā l-fahmi: sofort verstanden, erfasst wd.

VIII: eilen (zu), zuvorkommen (jm.). ibtadarahū qāʾilan: er überfiel ihn mit den Worten, ehe er etwas sagen konnte sprach er.

badr pl. budūr: Vollmond. LAD: perfect state or condition, disk, mature youth, prince

badr: Ort zwischen Mekka und Medina, an dem die "grosse Schlacht" gegen die Qurayš stattfand.

bādir: LAD: shining in full

badra (f) pl. badarāt, bidār: grosse Geldsumme (klass. = 10000 Dirham). Ğ182/2 Lederbeutel zur Aufbewahrung von Geld.

badārī: schnell!

mubādara (f) pl. -āt: spontane Unternehmung, unerwartete Aktion, plötzlicher Einfall, spontane Regung, Initiative

bādira (f) pl. bawādir: erstes Zeichen o. Merkmal, Vorbote, Impuls, Regung, Anwandlung, plötzliches Aufbrausen (im Zorn), unbedachte Äusserung o. Handlung, Lapsus, Missgriff, spontaner Einfall

bdʿ

badaʿa/yabdaʿu: neu schaffen, hervorbringen, zum ersten Mal tun, aufbringen (etw, als Neuerung), erfinden

II: der Ketzerei beschuldigen, sich auszeichnen, Ausgezeichnetes leisten

IV: = I, schaffen, kreiren, neu hervorbringen, sich auszeichnen, Ausgezeichnetes hervorbringen, erstaunlich, wunderbar sein (in/auf ei. Gebiet).

VIII: erfinden, neu ersinnen, Neues einführen, Neuerungen, neu erfundene, ketzerische Lehren vertreten (i.d. Religion)

X: als neu, unerhört betrachten

badʿ: Neuerung, Neuschöpfung. badʿan wa-ʿawdan: zu wiederholten Malen.

bidʿ pl. ʾabdāʿ: etw. neues, noch nicht Dagewesenes, vom bisherigen abweichend, anders, einmalig in seiner Art, unvergleichlich, neu, originell, erstmalig, unerhört. lā bidʿa: kein Wunder!

badīʿī: rhetorisch hervorragend, von hohem Stilwert

ʾabdaʿ El.: wunderbarer, unerhörter, origineller

bidʿa (f) pl. bidaʿ: Neuerung, ketzerische Lehre, Ketzerei,

badīʿ pl. budʿ: unerhört, wundervoll, bewundernswert, einzigartig, originell (Stil), apart. Schöpfer. ʿilm al-badīʿ: Lehre von den Metaphern, Redefiguren (Teil der ar. Rhetorik) und allg. vom schönen Stil.

badīʿa (f) pl. badāʾiʿ: erstaunliche Sache, wunderbare Angelegenheit, Wunder, originelle Schöpfung.

badīʿī: rhetorisch hervorragend, von hohem Stilwert.

ibtidāʿ: Neuschaffung, Eigenschöpfung, Einführung neuer o. ketzerischer Lehren.

mubdiʿ: neues hervorbringend, schöpferisch, unerhört, einzigartig, pl. mubdiʿūn: schöpferische Persönlichkeiten, grosse Künstler

bdl

badala/yabdulu: ersetzen (bi hū etw. durch), vertauschen (bi hū etw. mit).

II: verändern, umändern, zum Ersatz geben (min, bi für), eintauschen (bi o. min für), ersetzen (bi o. min durch), wechseln (z.B. Kleider, Beruf), schalten (Gang d. Autos), Wechsel vornehmen, eine Veränderung herbeiführen

III: austauschen.

IV: vertauschen (bi mit), ersetzen (bi durch), als Ersatz geben (min, bi für)

V: sich ändern, sich verändern, vertauscht werden

VI: miteinander austauschen, sich abwechseln, abwechselnd tun.

X: tauschen, umtauschen, eintauschen (bi gegen, für), ersetzen (bi durch)

badal pl. -āt, ʾabdāl: Ersatz, Ausgleich, Gegenwert, Entschädigung, Ersatzgeld, Entgeld, Gebühr, Preis,

badala Präp.: statt, anstatt.

badalan min/ʿan/li: anstelle von, statt, als Ersatz für

ʾbdl: Ğ134/2??

badāla Präp.: anstatt. badāla mā: anstatt zu …

badīl pl. budalāʾ, badāʾil: Alternative, Ersatz (ʿan o. min auch li für), Substitut, Ersatzmann, Double (Theater). als Ersatz dienend, Ersatz-, alternativ

tabaddul: Veränderung, Umschwung, Wechsel, Wandel, Umformung

tabdīl: Veränderung, Abänderung, Wechsel, Ersetzung (einer Sache, bi durch etw. anderes)

tabādul: (gegenstg.) Austausch. Ğ45/19 an-namaṭ at-tabādulī: die tauschende Weise (Tauschhandel)

mubādala (f) pl. -āt: Austausch, mubādala tiğārīya: Handelsaustausch, Handel

mutabādal: wechselweise, wechselseitig, gegenseitig, beiderseitig. hadaf mutabādal: gemeinsames Ziel.

bdn

baduna/yabdunu +

badana/yabdunu: dick, beleibt sein

badan pl. ʾabdān, ʾabdun: Körper, Rumpf

badanī: körperlich, physisch

badāna (f): Beleibtheit, Korpulenz

badīn pl. budun: beleibt, korpulent, fett, pyknisch (Typ)

budūna (f): Beleibtheit, Korpulenz

bādin pl. budn: beleibt, korpulent, fett

badana (f) pl. budun: LAD: animal to be sacrificed in Mecca according to a vow

bdh

badaha/yabdahu: unversehens, unerwartet überkommen, plötzlich jm. () kommen mit (bi) etw.,

III: plötzlich, unerwartet erscheinen, auftauchen (vor jm. mit etw. bi hū).

VIII: extemporieren, improvisieren.

badāha (f) pl. -āt: Intuition, sofortige Einsicht, spontanes Sicheinstellen (v. Gedanken, Worten), Eingebung, Improvisationsgabe, Selbstverständlichkeit.

badāhatan (ﺔﻫﺍﺪﺑ) u. bi-l-badāhati: ganz von selbst, spontan, intuitiv, selbstverständlich.

badīh: offenkundig, einleuchtend, selbstverständlich

badīha (f): Intuition, sofortige Einsicht, Improvisation, Eingebung, intuitive Auffassungsgabe

badīhī, badahī: intuitiv, selbstverständlich, apriorisch. min al-badīhī ʾan: es leuchtet sofort ein, dass, es ist selbstverständlich dass.

badīhīya (f) pl. -āt: Axiom, Grundwahrheit, Selbstverständlichkeit, Binsenweisheit.

bdw

badā/yabdū: erscheinen, offenbar/klar werden/sein, ans Licht kommen, sich zeigen, sichtbar werden (ʿalā an jm.), klar sein, ersichtlich sein, scheinen (li jm. ʾan dass), gut dünken (li jm.). badā ʿalayhī ʾannahū: man sah ihm an dass er . Ğ135/33 hervorgehen (min aus). Ğ285/3 li??

III: offen zeigen, erklären, enthüllen (etw. bi),

IV: zeigen, sichtbar werden lassen, offenbaren, an den Tag legen, enthüllen, bekunden (etw. li jm.), äussern, zum Ausdruck bringen (etw.). ʾabdā raʾyahū fī: seine Meinung äussern über. ʾabdā raġbatan: einen Wunsch äussern.

V: erscheinen, sichtbar werden, sich zeigen, in der Wüste/Steppe leben

VI: den Beduinen spielen, sich wie ein Wüstenbewohner aufführen, untereinander an den Tag legen (bi Feindschaft)

badw: Wüste, Nomaden, Beduinen

badawī: beduinisch, nomadisch, ländlich, Pl. –ūn: Beduine

badawīya (f): Beduinenfrau, -mädchen

badāh (f) pl. badawāt: Laune, Misstimmung

ba/idāwa (f): Wüstenleben, Beduinendasein, Beduinenart

ʾibdāʾ: Äusserung, Bekundung, Erklärung, Angabe (z.B. v. Gründen, Einzelheiten)

bādin (ﺩﺎﺑ): erscheinend, offenbar, sichtbar, die Wüste o. Steppe bewohnend. Pl. budāh (f): Beduinen

bādīya (f): Wüste, Steppe. Pl. bawādin (ﺩﺍﻮﺑ): Wüste o. Steppenbewohner, Nomaden, Beduinen.

bidāya (f): Beginn, Anfang. siehe auch badāʾa

bdāʾ: Ğ284/31ff , 297/ , Šahrastānī, 197, MAH 222, T. Haarbrück, 1850: Sinnesänderung, Lane, AEL: Meinungsänderung

bḏḫ

baḏaḫa/yabḏaḫu: hochmütig, stolz sein

baḏaḫ: Luxus, Pracht, Hochmut, Stolz

bāḏiḫ pl. bawāḏiḫ: hoch, stolz, hochmütig

bḏr

baḏara/yabḏuru: sähen, ausstreuen (etw., Samen u. übertr.), verbreiten, propagieren (eine Richtung, Ideologie)

II: verschwenden, vergeuden

badr: Aussaat, Ausbreitung, Propagierung (einer Richtung, Ideologie). Pl. buḏūr, biḏār: Saatkörner, Samen, Saat, Sämling. Pl. buḏūr: Kerne (v. Früchten)

baḏra (f) n.un.: Samenkorn, Korn, Kern (v. Früchten), Keim, Keimzelle (übertr.)

biḏār: Zeit der Aussaat.

tabḏīr: Verschwendung

bāḏira (f) pl. –āt: Sämaschine

mubaḏḏir pl. –ūn: Verschwender

bḏl

baḏala/yabḏulu: freigebig spenden, ausgeben, hergeben, drangeben, opfern, aufwenden, darbringen, gewähren

V: seinen Besitz vergeuden, freigebig sein, sich nicht schonen, sich hingeben,

VIII: abnutzen, alltäglich, als Gemeinplatz benutzen, missbrauchen, sich gewöhnlich ausdrücken, gemeine Worte gebrauchen,

baḏl: Ausgabe, Spendung, Preisgabe, Hingabe, Aufwendung, Darbringung, Gewährung. ʿamalīyāt baḏl: Punktion, Punktieren (med.). baḏl aḏ-ḏāt: Selbstaufopferung.

biḏla (f): Anzug. LAD: every day dress.

mubtadal: abgenuzt, abgedroschen (Wort, Ausdruck), banal, vulgär, alltäglich, üblich.

br (1)

barra/yaba/irru: pietätvoll, gütig sein gegen (bi), jm. wohltun (bi), jm. etw. aus Wohltätigkeit spenden (jm. bi etw.), gehorchen (jm., bes. Gott), pietätvol behandeln, ehren (bi o. Eltern), ehrlich, wahrhaftig sein, wahrheitsgemäss sein, gültig sein (Eid), halten (bi Versprechen, Schwur)

II: rechtfertigen, von Schuld freisprechen, entlasten (jn./etw.), Ğ173/27 ausführen??

IV: ausführen, erfüllen

V: sich rechtfertigen, gerechtfertigt werden

birr: Pietät, Rechtschaffenheit, Frömmigkeit, Wohltun,

barr, bārr pl. ʾabrār, barāra (f): pietätvoll (bi gegen), ergeben, fromm, rechtschaffen, gütig

tabrīr pl. -āt: Rechtfertigung, Beschönigung, Rechtfertigungsgründe

tabrīrī: rechtfertigend, beschönigend

mubarrir pl. -āt: gerechtfertigt, Rechtfertigungsgrund, Rechtfertigung, Entschuldigung. lā mubarrira lahū: nicht zu rechtfertigen.

br (2)

barr: Land, Festland, freies, offenes Land

barran: draussen. barran wa-baḥūran: zu Lande und zu Wasser

barrī: auf dem Festland gelegen o. befindlich, ländlich, Land-, zum flachen Land gehörend, freilebend (Tier), wild wachsend o. lebend,

barrīya (f) pl. barārīy: freies Land, freies Feld, Steppe, Wüste, siehe auch brʾ

barrānī: aussen, draussen, ausserhalb befindlich, fremd, ausländisch.

brār: Ğ200/24 Länder

br (3)

burr: Weizen

brʾ (1)

baraʾa/yabraʾu: inf. barʾ, buūʾ, erschaffen (etw., v. Gott)

bariʾa/yabra/uʾu: inf. barāʾ, barāʾa (f), burūʾ, LAD:be free from guilt

baraʾa/??: inf. burʾ, burūʾ, bariʾ, barʾ, buruʾ, recover

II: inf. tabriʾa (f), acquit (erfüllen), remit a dept (eine Schuld erlassen), cause to recover

III: inf. mubārāt, dismiss in a friendly and peaceable way (a compagnion, a wife)

IV: = III, enter on the first or last day of the month

V: get acquitted of a dept or guilt, take refuge to (ʾilā) for the sake of acquittal, Ğ292/7??

VI: declare each other free from any obligation

X: demand acquittal, abstain from ones wife (enthalten), abstain, enter on the first or last day of the month

barʾ: Erschaffung, Schöpfung (= Erschaffenes), Kreatur, siehe auch br.

al-bāriʾ: der Schöpfer (Gott)

brʾ (2)

bariʾa/yabraʾu: frei sein, frei werden (min von, bes. v. Schuld, Vorwurf, ʾilā gegenüber jm.), genesen (min von einer Krankheit)

II: frei machen, lossprechen, freisprechen (jn., min von Verdacht etc.),

IV: freisprechen (jn.), genesen machen, heilen (jn.),

V: sich frei machen (min von Schuld etc.), sich für unschuldig erklären (min von Verdacht etc.), sich lossagen (min von jm.), für schuldlos erklärt, freigesprochen wd.

X: gesund machen, heilen, sich frei machen (min von jm.), ledig wd. (min einer Sache)

barāʾ (auch für f. u. pl.): frei, ledig (min von), unschuldig, schuldlos (min an einer Sache),

barāʾa (f): Freisein, Freiwerden, Lossagung, Unschuld, Schuldlosigkeit, Arglosigkeit, Naivität, Harmlosigkeit, Pl. -āt: Lizenz, Diplom, Patent

brbr

barbara: viel und lärmend durcheinanderreden (bes. v. einer Menschenmenge), murmeln, plappern

al-barbar: die Berber

barbarī: berberisch, barbarisch, unzivilisiert. Pl. barābira (f): Berber, Barbar.

barbarīya (f): Barbarentum, Barbarei, Roheit.

al-barbarīya (f): das Berberische, die Sprache der Berber.

mutabarbir: barbarisch, unzivilisiert.

brğ (1)

V: ihre Reize entfalten, zeigen, wirken lassen, sich putzen, schmücken (Frau)

brğ (2)

burğ pl. burūğ, ʾabrāğ: Turm, Burg, Kastell, Sternbild (astr.)

brğwāzy -

burğwāzīya (f) pl. -ūn: Bourgeoisie, Bürgertum

brḥ

bariḥa/yabraḥu: sich wegbewegen, weggehen (von seinem Platz), verlassen (o. min einen Ort), abreisen (von ʾilā nach), mit Neg.: nicht aufhören zu sein (= zāla), ...

II: heimsuchen, quälen, belästigen (bi jn.)

III: verlassen (einen Ort), abreisen (von ʾilā nach)

barāḥ: Weggang, Abreise, Aufhören, weites, leeres Land, Weite

barāḥan: offen und deutlich

tabārīḥ: Qualen (z.B. der Sehnsucht, Leidenschaft)

barūḥ: LAD: passing from the right to the left

brd (1)

barada/yabrudu: kalt sein/werden, erkalten, sich abkühlen (auch übertragen), frieren, kühlen, abkühlen, lindern, erleichtern (Schmerz)

II: kalt machen, kühlen, abkühlen, lindern, erleichtern (Schmerz)

V: sich abkühlen, erfrischen, gelindert werden

VIII: erkalten

bard: Kälte, Kühle, Kühlung, Erleichterung, Erkältung

barad: Hagel,

barada (f) n.un.: Hagelkorn

barūd: Kollyrium, Kol|ly|ri|um das; -s gr. kollyrion "Augensalbe": örtliches Augenmittel, Augenwasser (Duden)

burūd: Kälte, Kühle, Gefühlskälte

burūda (f): Kälte, Kühle, Gefühlskälte. burūda d-dam: Kaltblütigkeit

bārid: kalt, kühl, leicht, schwach, mild, dumm, albern, fade, Dummkopf; al-ḥarb al-bārida): der kalte Krieg, ġanīma bārida: leichte Beute, ʿayš bārid: leichtes/angenehmes Leben, ḥuğğa bārida: schwaches Argument, tibġ bārid: leichter, milder Tabak

barīd: siehe brd (4) Post

brd (2)

barada/yabrudu: feilen

brd (3)

burd pl. ʾabrād: Gewand. Pl. burūd: LAD: striped garment (gestreiftes Kleidungsstück), upper garment (Oberbekleidung), wing of a locust (Heuschrecke)

brd (4)

IV: mit der Post schicken, zur Post bringen

barīd: Post (auch eingehende Post), al-barīd al-ğawwī: Luftpost, al-barīd al-ʿādī: gewöhnliche Post.

brd (5)

bardī, burdī: Papyros

brz

baraza/yabruzu: hervortreten, erscheinen, auftreten, heraustreten, herauskommen aus (min), vorspringen, hervorragen, herausragen, hervorstechen, sich abheben, auffallen, übertreffen (ʿalā). Ğ187/27: baraza ʾilā wuğūd: ins Dasein treten

II: hervortreten lassen, erscheinen lassen, bossieren, reliefartig herausarbeiten, aus einer Fläche hervortreten lassen, hervorheben, herausstellen, in den Vordergrund stellen,

III: als Kampf-, Duellgegner auftreten, sich im Wettkampf messen, fechten,

IV: hervortreten lassen, in Erscheinung treten lassen, hervorheben, herausstellen, in den Vordergrund stellen, herausbringen, veröffentlichen, vorzeigen, vorweisen

V: den Darm entleeren

VI: sich miteinander im Wettkampf messen

VIII: hervorstechen, auffallen

burūz: Hervortreten, Hervorragen, vorspringende Kante, Vorsprung

ʾabraz El.: ausgeprägter, hervorragender, prominenter. ʾabraz al-mazāhir: die hervorstechendste oder auffälligste Erscheinung

ʾibrāz: Hervortretenlassen, Entfaltung, Hervorhebung, Betonung, Veröffentlichung (bes.e.Buches), Vorweisung, Vorzeigung (d.Ausweises).

bāriz: hervortretend, vorspringend, vorstehend, bossiert, reliefartig, plastisch hervortretend, ausgeprägt, hervorstechend, hervorragend, prominent

mubarriz: überlegen (ʿalā jm.), Gewinner (im Wettkampf)

brš (1)

burš pl. ʾabrāš: Matte

ʾabraš: gefleckt, gescheckt.

brš (2)

baraša (f) (= bašara, lib. syr.): reiben, raspeln, zerkleinern (etw., mit dem Reibeisen)

mibraša (f): (lib., syr.) Reibeisen.

mabrūš: (lib., syr.) gerieben.

birišīt: bayḍ birišīt: weichgekochte Eier.

brʿ

baraʿa/yabraʿu, baruʿa/yabruʿu: übertreffen, sich auszeichnen, geschickt sein

V: freiwillig geben, spenden, beitragen, stiften, zeichnen, beisteuern (bi, etw.), unternehmen, bereit sein zu, bei der Hand sein

barāʿa (f): Geschick, Geschicklichkeit, Tüchtigkeit, Leistungsfähigkeit

burūʿa (f): hervorragendes Können, Tüchtigkeit

ʾabraʿ (el.): überragender, tüchtiger, vorzüglicher

tabarruʿ: Schenkung, Spende, Beitrag

bāriʿ: sich auszeichnend, geschickt, tüchtig, glänzend, vorzüglich

mutabarriʿ: Spender

brġmāty

braġmātīya (f): Pragmatismus, Ğ8/20 = Nutzenerwägung.

brq

baraqa/yabruqu: leuchten, funkeln, blitzen, aufleuchten, aufblitzen

IV: = I, Blitze senden (Wolke), aufleuchten, sich aufhellen (Gesichtszüge), telegraphieren (an ʾilā)

bariqa/yabru??qu: Q75/7 Paret: geblendet sein

barq pl. burūq: Blitzen, Blitz, Telegraph, barqun ḫullabun, barqu ḫullabin: ein Blitz ohne Regenguss, d.h. eine enttäuschende, trügerische Sache, ein nicht gehaltenes Versprechen

barqī: telegraphisch

barrāq: blitzend, funkelnd, glänzend, strahlend, blinkend

al-barqa (f): die Cyrenaika (Landschaft in Ost-Lybien)

brqʿ

barqaʿa/yubarqiʿu: verschleiern, verhüllen (jn./etw.)

II tabarqaʿa/yatabarqaʿu: sich mit dem Schleier umhüllen, sich verschleiern

burquʿ pl. barāqiʿ: Frauenschleier (lang, die Augen freilassend)

brk

baraka/yabruku: niederknien

II: niederknien lassen (Kamel), einen Segenswunsch aussprechen (ʿalā o. über, li jm.)

III: segnen (fī, hū, li o. ʿalā), einen Segenswunsch aussprechen, seinen Segen geben zu, sanktionieren (etw.),

V: Segen erlangen (bi durch), gesegnet werden, gesegnet sein (bi durch o. mit etw.), beglückt sein (bi mit), sich erfreuen (bi einer Sache), den Segen erbitten (bi js.), Segen zu erlangen suchen (bi bes. durch ei. Heiligen)

VI: gesegnet, gepriesen werden, tabāraka... gesegnet sei...

X: Segen erlangen

birka (f): kleiner Teich, See, Lache

baraka (f) pl. -āt: Segen, Segnung

mubārak: gesegnet, glücklich. mubārak yā ʿazīzī: ich gratuliere, mein Lieber!

brlmn

barlamān pl. -āt: Parlament

brm

barama/yabrumu: drehen, festziehen, straff flechten, runde und lange Form geben (einer Sache), aufrollen, hochkrempeln (Ärmel), festigen, festmachen (etw.). LAD: fix, make firm, twist a rope tight, turn round, roam about

barima/yabramu: inf. baram, be illtempered, peevish (übellaunig), be embarrassed (in Verlegenheit gebracht, behindert, verwirrt wd.)

II: turn to and fro (hin und her drehen), make ill-tempered

IV: drehen, festziehen (Strick), festmachen, endgültig festlegen (etw.), schliessen (einen Pakt), bestätigen (ein gerichtl. Urteil), ratifizieren (Vertrag, Gesetz). LAD: twist the rope doubly, make firm, render ill-tempered, importune by questions (dauernd mit Fragen belästigen)

V: be ill-tempered

VII: festgemacht, bestätigt werden, gedreht, gezwirnt werden. LAD: be firmly twisted, be fixed

barrāma (f) pl. -āt: Bohrgerät

ʾibrām: Festigung, Bestätigung, Abschluss, Schliessung (eines Paktes u.ä.), Ratifizierung

brmğ

barmağa: programmieren

brnmğ

barnamağ pl.: barāmiğ: Programm, Lehrplan

brh

bariha/yabrahu: LAD: Inf. barah, burhān, recover, regain strength, have a white body

IV: proffer convincing proofs or arguments, get the better by arguments

barah: delicacy of the skin, fat,

barha, burha (f): length of time

barhā f. of ʾabrah: white of skin, recovered

brha (f): Ğ105/1, 6, 9 n.pr. ??

brhn

barhana: etw. beweisen (ʿalā, ʿan)

barhana (f): Beweisen, Beweisführung

burhān, pl. barāhīn: Beweis

barhana (f): Beweisen, Beweisführung

brwtstānt -

al-brutistant: die Protestanten

brutistantīya: Protestantismus

brwnz

brūnz: Bronze

brūnzī: Bronze-, bronzen

bry

barā/yabrī: zurechtschneiden (z.B. Feder), spitzen (Bleistift), abschaben, erschöpfen, ermatten, matt machen, mager machen (jn.)

III: wetteifern (mit jm.), den Rang abzulaufen suchen (jm.)

VI: miteinander wetteifern, konkurrieren, sich gegenübertreten, eine Partie liefern, einen Wettkampf austragen (maʿa mit), spielen (maʿa gegen)

VII: zurechtgeschnitten, gespitzt wd., entgegentreten, sich widersetzen (li jm.), unternehmen (li etw.), sich an etw. (li ) machen, hervorbrechen (min aus), loslegen, losbrechen, herausplatzen (m. Worten, im Zorn etc.)

bārīʾ, bārīy: LAD: Schöpfer, Gott. Pl. birāʾ: healed, who planes, smoothes, etc. (siehe ??)

bzḫ

Ğ155/8 n.loc.

bzl

bazala/yabzulu: spalten, anbohren (etw.), anstechen, anzapfen (Fass), punktieren (jn., med.), klären (Flüssigkeit). LAD: decide (entscheiden). (Zähne) bekommen (s.u.).

II: split, tap, clarify,

bazl: Punktion (med.)

buzāl: Spund am Weinfass

mibzal pl. mabāzil: Instrument zm Anbohren, Zapfen, Hahn (Wasserleitung), Entwässerungsgraben (ir.)

bizilla (f), bizillā: (ital. piselli) grüne Erbsen (Pisum sativum, bot.)

bāzil: LAD: experienced, Ğ180/8: AEL: male and female camel, that has cut ("Zahn bekommen"??) its nāb (Eckzähne) by entering its 9th year.

bāzil: LA: al-Ğawharī: das Kamel hat gespalten es spaltet den bazūl/Eckzahn, es hat gespalten(bekommen) seinen Zahn, d.h., er wurde gespalten(bekommen), so ist er bāzil/gespalten(bekommen), sei es männlichen o. weiblichen Geschlechts, dies geschieht im neunten Jahr, er hat gesagt: manchmal spaltet er sich(wird er bekommen) im achten Jahr. Ibn Sayyidihi: der Zahn des Kamels hat (sich) gespalten(wurde bekommen)...

Siehe auch Lane, Lisān al-ʿArab

bznṭ

bizanṭa (f): Byzanz??

bizanṭī: byzantinisch

bs

bas: nur, aber (konj., äg., pers.)

bas: genug, aber (adv., pers.)

bas: genug! (interj., pers.)

siehe auch: wiktionary

bst

bustān pl. basātiyn: Garten.

bustānī: Gärtner, Garten-

bastana (f): Gärtnerei, Gartenbau

bsṭ

basaṭa/yabsuṭu: ausbreiten, eben machen, ausdehnen, ausstrecken, flach hinhalten, enfalten, gewähren, darbieten, unterbreiten, darlegen, auseinandersetzen,

II: ausbreiten, eben, flach machen, vereinfachen, einfach machen

III: darlegen, erklären,

V: ausgebreitet werden, sich verbreiten,

VII: sich ausbreiten, sich ausdehnen, flach ausgebreitet sein, geöffnet sein, sich öffnen (Hand), sich verbreitern (Inhalt, Thematik, Stoff), fröhlich sein, heiter sein, sich freuen, froh sein/wd.. Ğ342/16 maʿa ??

basṭ: Ausdehnung, Ausbreitung, Darbietung, Darlegung, Auseinandersetzung, breite, ausführliche Darstellung (Stoff i. Büchern etc.), Erheiterung, Zähler (eines Bruches, Math.). basṭ al-yad: Habgier.

basṭa (f): Ausdehnung, Weite, Grösse, Können, Fähigkeiten, Übermass, reichliches Mass, Pl. –āt: Darlegung, Darstellung, Pl. bisāṭ: Treppenabsatz, Estrade, Plattform (äg.)

bisāṭ pl. –āt, ʾabsiṭa (f), busuṭ: Teppich. bisāṭ ar-raḥma: Leichentuch. bisāṭ al.maʿmūr: die zivilisierte Welt. ṭaraḥa/waḍaʿa masʾala ʿalā bisāṭ al-baḥṯ:: eine Frage zur Sprache bringen, aufwerfen, auch: ʿalā bisāṭ al-munāqaša: zur Diskussion stellen. tawā bisāṭahu: Schluss machen, zum Abschluss kommen, am Ende sein. ṭawā al-bisāṭ bi-mā fīhī: die Sache endgültig erledigen, abschliessen.

basīṭ pl. busaṭāʾ: einfach, schlicht, unkompliziert, leicht, gering, bescheiden, unbeträchtlich. li-sababi basīṭ: aus dem einfachen Grund.

al-basīṭa (f): die Erde, die Welt

basāṭa (f): Einfachheit, Schlichtheit.

bi- basāṭa Adv.: einfach, bloss, ohne weiteres, leichthin.

Ğ16/28 bi-kulli basaṭa lā maʿnan li-hā: sie haben einfach keinen Sinn (n'ont simplement pas de sens).

tabsīṭ: Vereinfachung

inbisāṭ: Ausgedehntsein, Zustand der Ausbreitung, Erweiterung, (n.vic, (f)): Ausstreckung, Freude, Heiterkeit, Frohsinn, Extraversion (psych.).

bsm

basama/yabsimu +

V +

VIII: lächeln, zulächeln (li jm.)

basma (f) pl. basamāt: Lächeln

bassām: lächelnd

mabsim pl. mabāsim: Mund, Mundstück (f. Zigaretten, Blasinstrumente etc.)

ibtisām + (n.vic.) ibtisāma (f) pl. –āt: Lächeln

tbsm: Ğ286/12??

bšr (1)

bašara/yabširu: sich freuen (bi über).

II baššara/yubašširu: (als gute Nachricht) verkünden (bi etw.), Nachrichten bringen (bi von), ankündigen, erwarten lassen, voraussehen lassen (bi etw. Gutes), verkündigen, predigen (bi etw., Religion, Lehre),

IV: sich (über gute Botschaft) freuen

X: sich freuen (bi über etw., bes. über gute Nachricht), freudig begrüssen, willkommen heissen (bi etw.), als günstiges Zeichen ansehen (bi etw.),

bišr: Freude

bušr: frohe Botschaft

bušrā pl. bušrayāt: gute Nachricht

bašīr pl. bušarāʾ: Freudenbote, Bote, Vorbote, Vorläufer, Evangelist

bišāra (f) pl. –āt, bašāʾir: gute Nachricht, Verkündigung, Evangelium, Pl. bašāʾir: günstige Zeichen, Vorbedeutungen, ...

tabšīr: Verkündung (froher Botschaft), Predigt, Verkündigung des Evangeliums, Missionierung, Missionstätigkeit

tabšīrī: Missions-, missionarisch

mubaššir pl. –ūn: Verkünder, Bote (froher Kunde), Evangelist (chr.), Prediger, Missionar (chr.)

bšr (2)

bašara/yabšuru: schälen, abschaben, zerreiben, raspeln, reiben,

III: in unmittelbarer Berührung, in Kontakt sein (mit etw.), geschlechtlich verkehren (hā, hū mit jm.), in die Hand nehmen (eine Aufgabe), beginnen, aufnehmen (Tätigkeit), sich abgeben, befassen (bi mit), betreiben, durchführen, ausüben (etw.)

bašar: Mensch, Menschen.

bašarī: menschlich.

bašarīya: Menschheit. Ğ mağmūʿāt al-bašarīya für D's collectifs: menschliche Kollektive/Gemeinschaften

mubāšara (f): Ausübung, Betreiben, direkte, körperliche Verursachung (i.R.).

mubāšaratan Adv.: unmittelbar, direkt.

mubāšir: ausübend, praktisch tätig, amtierend, unmittelbar (Ğ27/16 immédiat), direkt. Pl.: -ūn: Betreiber, Ausübender, Leiter, Geschäftsführer (Äg.), Gerichtsdiener (Syr.).

ġair mubāšir: indirekt.

bšʿ

bašiʿa/yabšaʿu: hässlich sein, abstossend o. unangenehm sein

II: hässlich machen, entstellen, verächtlich machen (etw.)

X: als hässlich betrachten, hässlich, abstossend finden (etw.)

bašiʿ: hässlich, abstossend, unangenehm

bašāʿa (f): Hässlichkeit

ʾabšaʿ El.: hässlicher, abstossender

bṣr

baṣura/yabṣuru+

baṣira/yabṣaru: schauen, sehen, begreifen (bi etw.)

II: verstehen machen, erkennen, wissen lassen, erleuchten, belehren,

IV: sehen, erblicken, wahrnehmen, bemerken, beobachten, erkennen können, zu erkennen suchen,

V: betrachten, ins Auge fassen (), Einsicht zu gewinnen suchen, überlegen, nachdenken (),

X: die Fähigkeit zu sehen/einzusehen haben, einsichtig, verständig, klug sein, nachdenken (über ), überlegen

baṣar pl. ʾabṣār: Sehkraft, Gesichtssinn, Augenlicht, Blick, Einblick, Sicht, Wahrnehmung,

baṣīr pl. buṣarāʾ: Sehkraft besitzend, tiefblickend, tiefe Einsicht besitzend (bi in etw.), Bescheid wissend, wohlunterrichtet (bi über), Verständnis, Geschick besitzend (bi für)

baṣīra (f) pl. baṣāʾir: Tiefblick, Einblick, Einsicht, Verständnis, geistige Wahrnehmungskraft. ʿan baṣīra: bewusst, wohlüberlegt. ...

ʾabṣar El.: tiefer blickend, klarer sehend

al-assan al-Baṣrī: 320??ff, Gegner des ʾumayadischen Anspruchs auf ein zur Nachfolge Bestimmtsein, Vertreter von Willensfreiheit und Handlungsverantwortlichkeit, früher Vordenker der Muʿtazila.(??ergänz.)

bṣf

k.A.

bi-ṣifa: siehe wṣf

bṣm

baṣama/yabaṣumu: bedrucken, bestempeln; einen Abdruck machen o. hinterlassen.

baṣma (f) pl. baṣamāt: Abdruck

bḍʿ

baḍaʿa/yabḍaʿu: aufschneiden, aufschlitzen, zerschneiden, zerlegen, sezieren (etw.), amutieren (med.)

II: zerschneiden, zerlegen, zerstückeln

III: beiwohnen ()

IV: in einem Handelsunternehmen Kapital anlegen und arbeiten lassen (als Kommanditist)

V: Pass. zu II, Handel treiben, einkaufen

X: Handel treiben

biḍʿ (+ Gen., klass. Genus unveränderl.), biḍʿa (f) (+ Gen.pl.; klass. unveränderl. i. Genus, heute gewöhnlich biḍʿa (f) + Gen. pl. m.): einige, ein paar (unbestimmte Zahl von Einern). biḍʿata ʿašara (m), biḍʿa ʿašrata (f): einige und zehn (=11-19). ṭawāla biḍʿata ʿašara qarnan: vor mehr als zehn Jahrhunderten.

biḍāʿa (f) pl. baḍāʾ iʿ: Ware, Handelsware, was jm. vorzuweisen o. anzubieten hat, womit jm. versehen o. ausgestattet ist (auch an Eigenschaften),

biḍʿa (f) pl. biḍaʿ: Stück (Fleisch), Fleisch, siehe auch biḍʿ

bṭḥ

baṭaḥa/yabṭaḥu: hinstrecken, zu Boden werfen, niederwerfen (jn./etw.)

V + VII: hingestreckt sein/werden, ausgestreckt daliegen, flach am Boden liegen, sich ausstrecken, sich erstrecken, liegen

baṭḥa (f): flache Flasche (syr.)

baṭīḥa (f) pl. baṭāʾiḥ: breites Bett eines Wasserlaufs, stagnierendes, flaches u. breites Gewässer

ʾabṭaḥ: abgeplattet, flach, Pl. ʾabāṭiḥ: Talsenke, weites Bett eines Wasserlaufs

baṭḥāʾ pl. biṭaḥ, baṭḥāwāt: Talsenke, Ebene, flaches Land, offenes Feld, öffentlicher Platz (tun.)

munbaṭiḥ: ausgestreckt, flach

munbaṭaḥ: Ebene

bṭʾ

baṭuʾa/yabṭuʾu: langsam sein, sich verlangsamen, zögern

II: verlangsamen, verzögern, behindern (etw.), eine Verzögerung verursachen (bi ʿalā jm. in etw.)

IV: verlangsamen, verzögern (etw.), behindern, retardierend wirken, aufhalten (etw.), langsam sein, langsamer fahren, sich verspäten (ʿan bei), zu spät kommen (ʿan bei), zu spät kommen (ʿan zu), Ğ168/9 m. ʿalā??,

V: langsam, zögernd sein (in),

VI: langsam, gemächlich sein, fahren o. verfahren, sich verlangsamen

X: als langsam empfinden (jn./etw.), lange warten müssen (auf)

buṭʾ: Langsamkeit, Säumigkeit, bi-buṭʾi: langsam, gemächlich

baṭīʾ pl. biṭāʾ: langsam, gemächlich, säumig, verspätet, spät kommend, träge, sachte, unmerklich. baṭīʾ at-taraddud: von niedriger Frequenz

ʾabṭaʾ El.: langsamer. ʾabṭaʾ min ġurābi Nūḥ: säumiger als Noahs Rabe (v.jm. der lange auf sich warten lässt)

istibṭāʾ: LAD: delaying, being slow, late, or deeming anyone to be so, waiting with impatience

bṭr

baṭira/yabṭaru: ausgelassen, übermütig sein, stolz, eitel sein, unzufrieden sein (mit etw.), missachten (etw.)

IV: übermütig machen, stolz, hochmütig, eitel machen (jn.)

baṭar: Übermut, Stolz, Eitelkeit

bṭrq

baṭāriq: LAD: tall, long (lang)- Ğ106/23 (f) ??

bṭš

baṭaša//yabṭi/ušu: niederschlagen (jn.), heftig angreifen, packen, anfallen (bi o. jn.), aufprallen, aufschlagen (bi auf)

baṭš: Gewalt, Gewalttätigkeit, rücksichtsloses Vorgehen, gewaltsame Unterdrückung, Skrupellosigkeit,

bṭq

biṭāqa (f), pl. –āt, baṭāʾiq: Zettel, Etikett, Karte, Ausweiskarte, Visitenkarte, kleines Schild, biṭāqa al-muʿāyada: Glückwunschkarte

bṭl (1)

baṭala/yabṭulu: nichtig, hinfällig, falsch, vergeblich, wertlos sein/werden, abgeschafft werden, ausser Gebrauch kommen, aufhören, eingestellt werden, untätig sein, ausser Betrieb sein, lahmgelegt sein.

II: zunichte machen, nichtig, unwirksam machen (etw.), entkräften, abschaffen, ungültig machen, lahmlegen (etw. ).

IV: = II, ausser Betrieb setzen, lähmen, niederhalten, aktionsunfähig machen, nichtiges Zeug reden. ʾabṭala qunbulatin: eine Bombe entschärfen.

buṭl u. buṭlān: Nichtigkeit, Hinfälligikeit, Falschheit (ei. Lehre etc.), Ungültigkeit, Nutzlosigkeit.

ʾibṭāl: Zunichtemachung, Vernichtung, Abschaffung

bāṭil: nichtig, eitel, falsch (z.B. Verdacht, Anschuldigung), unwahr, unrecht, wertlos, ungültig, unbegründet, grundlos, unsinnig, Trug, Lüge. bi-l-bāṭil u. bāṭilan: falsch, vergebens, umsonst. Paret Q9/34 in betrügerischer Weise. Pl. ʾabāṭīl: Eitles, Nichtiges, lügnerische Dinge, eitles Gerede

mubṭil pl. -ūn: Schwätzer, Lügner. Q7/173 Paret: diejenigen, die (etw.) für nichtig erklärt haben.

mubṭal: nichtig, hinfällig, ungültig

mutabaṭṭil: arbeitslos. Pl. -ūn: Arbeitsloser

bṭl (2)

baṭula/yabṭulu: tapfer, heldenmütig sein, ein Held sein.

baṭal pl. ʾabṭāl:tapfer, heldenmütig, Held, Vorkämpfer, Hauptfigur, Held (einer Erzählung etc.), Hauptdarsteller, Star, Meister, Meisterschafts-, Meister-.

tapfer, heldenmütig, Held

baṭala (f): Heldin (einer Geschichte), Hauptdarstellerin, (Film/Theater)Star, Meisterin (Sport)

buṭūla (f) pl. buṭūlāt: Tapferkeit, Heldentum. Pl.: Hauptrolle, Titelrolle, Meisterschaft (Sport), Heldentaten.

buṭūlī: heldenhaft, heroisch

buṭūl: AED: foolery (Dummheit, Torheit)

bṭn

baṭana/yabṭunu: verborgen sein, sich verbergen.

baṭuna/yabṭunu: dickbäuchig sein.

II: füttern (Kleidungsstück mit bi), innen auslegen, ausschlagen, füllen (mit bi).

IV: verbergen, in sich bergen.

V: gefüttert sein, eindringen sich vertiefen.

X: eindringen, sich vertiefen, sich versenken, zu ergründen suchen, ergründen, auf den Grund gehen, tiefgehende Kenntnis besitzen, genau kennen.

baṭn pl. buṭūn, ʾabṭun: Bauch, Mutterleib, Inneres, Innenseite, Innenteil, Tiefe. baṭn al-qadam: Fußsohle. baṭn al-kaff: Handfläche. raqṣ al-baṭn, raqṣ al-buṭūn: Bauchtanz. fī-baṭn (+ Gen.): in, im Innern, inmitten. Pl. fī-buṭūn: dto.. waladat wāḥidan: sie hat nur einmal geboren. baṭnan li-īahrin: das Innere nach aussen verkehrt, völlig verdreht, umgekehrt. Ğ102/24 natağat ḫamsa ʾabṭun: sie hat fünf mal geworfen?? Ğ156/18, 19, 169/1 buṭūn ??

baṭn pl. buṭūn, buṭnān, ʾabṭun: LAD: belly, contents of the belly, inner side of the sky, river-bed, esoteric meaning, relations, small tribe, second degree of relationship

buṭūn: AEL: A tribe below that, wich is termed qabīla and next below the ʿimāra, šaʿb, or below the faḫiḏ and above the ʿimāra (...)

biṭāna (f) pl. baṭāʾin: Innenseite, Futter (der Kleidung), Gefolge, vertrauter Kreis. fī biṭāna + Gen.: im Kreise von, innerhalb.

bāṭin pl. bawāṭin: im Inneren befindlich, inner, innerlich, verborgen, geheim. bāṭinan: im Innern, insgeheim,

bāṭinī: innerlich, aufs Innere o. Verborgene bezüglich. Anhänger der Bāṭinīya.

al-bāṭinīya (f): Richtung im Islam, die in den offenbarten Texten einen geheimen Sinn fand, Sammelbezeichnung extremer schiitischer Gruppen des MAs.

bʿṯ

baʿaṯa/yabʿuṯu: senden, aussenden, entsenden, schicken (zu/nach ʾilā, bi o. etw./jn.) Ğ25/11, hervorrufen, wachrufen, aufrühren, heraufbeschwören, wiederbeleben, erwecken, antreiben, veranlassen zu (ʿalā), (etw.v. Tode) erwecken, antreiben/ veranlassen/ erregen (ʿalā etw.), [Ğ, 12/10 für D's reconduire, zurück-/heim-/hinausbegleiten, fortsetzen, weiterführen.]. Ğ90/28 baʿaṯa maʿa??. Ğ122/26, 171/4 fī??, Ğ305/1 ʿan ??

VII: ausgesandt, entsandt, geschickt werden, ausgelöst, wachgerufen, hervorgerufen wd., auferweckt wd., sich erheben,

VIII: entsenden, schicken.

baʿṯ: Aussendung, Entsendung, Delegation, Hervorrufung, Wachrufung, Schaffung, Erweckung, Auferweckung, Pl.: buʿūṯ: entsandte Gruppen, Abordnungen, Delegationen. hizb al-baʿṯ: Baath-Partei.

bāʿiṯ pl. bawāʿ iṯ: treibende Kraft, Triebkraft, Motiv, Veranlassung

baʿṯa (f) pl. baʿaṯāt: entsandte Abordnung, Mission, Delegation, entsandte Gruppe, bes. bei Studenten (z. Studium im Ausland), Studienmission, Expedition, Wiederbelebung, Aufschwung,

mabʿaṯ: Sendung, Aussendung, Erweckung. Pl. mabāʿiṯ: Ursache, Veranlassung, (auslösender) Faktor

inbiʿāṯ: Auferstehen, Ausströmung, Q9/46 Paret: zwingen??

mabʿūṯ: entsandt. Pl. -ūn: Abgesandter, Delegierter, Deputierter

yawm buʿāṯ: Ğ90/19, siehe qryẓ, EI: (…) Qurayẓa and an-Naḍīr supported al-ʾAws at the battle of Buʿāṯ (…).

bʿṯr

baʿṯara/yubaʿṯiru: zerstreuen, verstreuen, durcheinanderbringen, in Unordnung bringen, verschleudern, in Unordnung bringen, verschleudern, vergeuden (etw.), Ğ123/12 mit ʿan??, AEL: uncover, expose,turn over and raise sth. else, examine, search, scatter, disperse, turn over one part upon another, demolish and turn upside down.

mubaʿṯar: verstreut, allenthalben, verbreitet, unordentlich, zerzaust

mubaʿṯara (f): LAD: confusion, dirt-colour, dirt

bʿd

baʿuda/yabʿudu: weit entfernt sein, fern sein (von ʿan), sich fernhalten (von ʿan), entfernt sein (von ʿan, eine Strecke, Zahl v. Kilometern bi), weit hinausgehen über (ʿan), fernliegen, unwahrscheinlich sein, abwegig sein. Ğ99/3, 148/17 + min??, Ğ176/21ff verlassen??, fortgehen, ausgezogen sein (ʾilā nach??)

II: jn. entfernen, verbannen.

III: eine Trennung herstellen zwischen (bayna),

IV: jm./etw. entfernen (aus ʿan), wegschaffen, beseitigen, fortschaffen, ausweisen, verbannen, ins Exil schicken

VI: voneinander entfernt sein, voneinander Abstand halten, getrennt liegen, in Abständen aufeinander folgen, sich voneinander absondern, sich gegenseitig entfremden, sich entfernen (von ʿan), sich fernhalten (von ʿan), verlassen, meiden (ʿan etw.)

VIII: sich entfernen, sich fernhalten, sich zurückziehen (von ʿan), verlassen, meiden (ʿan etw.), ausser Betracht lassen (ʿan etw.)

X istabʿada/yastabʿ idu: aussondern, zurückstellen (), ausscheiden, ausrangieren, aussortieren, ausschliessen, entfernen, ausmustern (min), disqualifizieren, für fernliegend ansehen, als abwegig betrachten (ʾan zu), für ausgeschlossen halten, für unwahrscheinlich halten (etw.). Pass.: ustubʿida: ausscheiden (aus einem Wettkampf).

buʿd pl. ʾabʿād: Ferne, Entfernung, Abstand, dimension (auch übertr.), Intervall (Mus.), Pl.: Dimensionen, Ausmasse. ʿalā buʿdin, ʿalā l-buʿdi: in der Ferne

lā buʿda ʾabʿad min: keine Ferne ferner als, nichts abwegiger als.

baʿdu Adv.: darauf, alsdann, nachher, später, im folgenden, weiterhin, noch. wa-baʿdu: und dann, und nun zur Sache, und nun zum Thema; ʾammā baʿdu: dto.. fī mā baʿdu: nachher, später. lam yaʾ tī baʿdu: er ist noch nicht gekommen. Q7/173 min baʿdihim: nach ihnen

baʿda Präp.: nach, (hinzu)zu [z.B. von Generation "zu" Generation], ausser, abgesehen von. baʿda kawnihī: abgesehen davon, dass er ...ist. baʿda ḏālika: danach, nachher, später, ausserdem. baʿda ḏāka: ausserdem. baʿda ʾan: nachdem. baʿda ʾiḏ/baʿda mā/min baʿdi (Q53/26) mā: dto.. baʿda ʾan, baʿda ʾiḏ, baʿda mā, min baʿdi: nachdem.

baʿdī: a posteriori-.

baʿada: weit entfernt sein,

ʾabʿad pl. ʾabāʿid: (El.): ferner, entfernter, weiter reichend, weitgehender, ausgedehnter, unwahrscheinlicher. al-ʾabʿad: der Nichtanwesende (höflich f.jn. v.d. man böses aussagt, oder dem etw. vorgeworfen wird, auch f. 1. u. 2. Person), Pl.: sehr entfernte Verwandte. Ğ86/28, 88/15 al-ʾabʿadūn ??. aš-šarq al-ʾabʿad: der ferne Osten,

mubāʿada (f): Trennung (bayna zwischen), Säen von Zwietracht, Erzeugung einer Distanz o. Entfremdung

baʿīd pl. –ūn, buʿadāʾ, buʿud, buʿdān, biʿād: entfernt, weit entfernt, fern (ʿan von), weit, entlegen, weit zurückliegend (zeitlich), längst vergangen, weitgehend, fernliegend, abwegig, unwahrscheinlich, ungewöhnlich, fremdartig, unvereinbar (ʿan mit). ʿan baʿīd: von weitem, aus der Ferne. baʿīd aš-šāʾw: ein weitgestrecktes Ziel habend, sehr ehrgeizig. ...

ibʿād: Entfernung (trans.), Fernhaltung, Fortschaffung, Beseitigung, Ausweisung, Verbannung, Deportation

tabāʿud: Entfernung voneinander, gegenseitige Entfremdung

istibʿād: Ausschliessung, Entfernung, Fernhaltung

mustabʿad: unwahrscheinlich

bʿr

baʿīr pl. ʾabʿira (f), buʿrān, ʾabāʿir, baʿārīn: Kamel. Ğ180/7??

bʿḍ

II: in Teile zerlegen (etw.)

V: zerteilt werden, in Teile zerlegen lassen

baʿḍ: Teil, einer, einige, etwas. al-baʿḍ: einige, ein Teil von. fī baʿḍi an-nahār: zu einer gewissen Tageszeit. fī baʿḍi l-waqt: manchmal, zuzeiten, zuweilen. Ğ286/11 baʿḍ al-ʾazmān: ??

baʿḍuhum baʿḍan: einander, gegenseitig, baʿduhum ʾizāʾa baʿdi: gegenüber einander, untereinander (Ğ15/5). baʿḍuhum maʿa baʿḍu: miteinander. Ğ33/1 baʿḍuhum bi-baʿḍin: ??miteinander, Ğ33/17, Ğ59/25 einen Teil von ihnen mit einem Teil, d.h. nach Paret: die einen durch die anderen. bayna baʿḍihā baʿḍan: zwischeneinander. Q43/32 Paret li-yattaḫiḏu baʿḍuhum baʿḍan suḫrīyan: damit sich die einen die anderen dienstbar machen??

bʿkāẓ

Ğ103/13, 14: Sūq ausserhalb Mekkas in Richtung Ṭāʾif??

bʿl

baʿl: der Gott Baal, Bodenfläche o. Pflanzen die nicht künstl. bewässert wd.. Pl. buʿūl, buʿūla (f): Herr, Gebieter, Gatte, Ehemann

baʿla (f): Gattin, Ehefrau

baʿlī: unbewässert, nicht künstl. bewässert (Boden, Pflanze)

bʿmd

bʿmdān: yemenitischer Stamm auf Seite Alis Ğ160/13??

bġṯr

baġṯara/yabaġṯiru??: ṬB, II/641; ṬL, 2929; ṬH, XV/133: anekeln (an-nufūs, die Seelen).

bġḍ

baġiḍa/yabġaḍu +

baġuḍa/yabġuḍu: verhasst sein

II: verhasst machen (jn. ʾilā bei jm.)

III: verabscheuen, hassen (jn.)

IV: verabscheuen, hassen (jn.)

VI: sich gegenseitig hassen

buġḍ, biġḍa (f), baġḍāʾ: Hass

bġl

baġl pl. biġāl, ʾabġāl: Maultier

baġla (f) pl. baġalāt: weibl. Maultier

biġāl al-qanṭara: Brückenpfeiler (pl.)

baġġāl pl. baġġālūn: Maultiertreiber

bġy

baġā/yabaġī: suchen, wünschen, begehren, zu erreichen suchen (etw.). Unrecht tun (ʿalā jm.), freveln, ungerecht handeln (ʿalā jm.), unterdrücken, vergewaltigen (ʿalā jn.), Hurerei, Unzucht treiben.

VII inbaġā/yanbaġī: es ist erwünscht, nötig, es gehört sich, ziemt sich, es sollte, müsste sein. (mit lahū) es ist für ihn angemessen, es ziemt sich für ihn, es obliegt ihm, er muss (ʾan etw. tun), (mit ʿalayhī:) er muss, müsste, sollte. kamā yanbaġī: wie es sich gehört, ordnungsgemäss. lā yanbaġī ʾan: er darf nicht.

VIII: suchen, wünschen, erstreben (etw.)

baġy: Unrecht, Frevel, Übergriffe, Ungerechtigkeit

baġīy pl. baġāyā: Prostituierte, Hure

bāġin pl. burāḧ (f): wünschend, erstrebend, Übergriffe verübend, frevelhaft, ungerecht, Bösewicht, Tyrann

buġya (f): Gegenstand des Wunsches, Begehren, zwecks (Präp.)

bqr

baqara/yabquru: spalten, aufschneiden, öffnen (etw.)

IV: dto.

baqar (koll., n.un. (f)) pl. ʾabqār, buqūr: Rind, Rinder, Rindvieh, Kühe

baqara (f) pl. –āt: Kuh

baqarī: Rinder-, Kuh-, Rindfleisch (äg.). laūm baqarī: Rindfleisch

baqqār pl. (f): Rinderhirt, Kuhhirt

bqʿ

II: beflecken, fleckig machen

V: befleckt wd., fleckig sein

baqʿa (f) pl. buqaʿ, biqāʿ: Fleck, Flecken, Schmutzfleck, Ort, Stelle, Fleck Erde, Stück Land

al-biqāʿ: die Bekaa (Landschaft im Libanon)

al-bqyʿ: Ğ186/15 n.loc.??

ʾabqaʿ: fleckig, gefleckt

bāqiʿa (f) pl. bawāqiʿ: Schlaukopf.

bql

baqala/yabqulu: hervorspriessen (Pflanze)

baql (koll., n.un. (f)) pl. buqūl, ʾabqāl: Kräuter, Grünzeug, (niedrige) Pflanzen, (bes.) Leguminosen (bot.), Hülsenfrüchte.

baqla (f): (jord.) Portulak (portulaca, bot.)

baqqāl pl. -ūn, baqqāla (f): Grünwarenhändler, Lebensmittelhändler

bqy

baqiya/yabqā: bleiben, erhalten, verharren in (einem Zustand ʿalā), beibehalten (ei. Zustand ʿalā), zurückbleiben, übrigbleiben, andauern, fortdauern, überleben, am Leben bleiben, weiterleben, (mit flgd. Impf. o. Partizip:) etw. weiterhin tun, immer weiter tun. lam yabqa ṭiflan: er ist kein Kind mehr. baqiya ḥāḍir ṯābit: "dauerhaft ansässig bleiben", frz. permane; lat. permanere: fortdauern, dauernd, anhaltend, ununterbrochen, ständig.

II baqqā/yubaqqī: übriglassen.

IV ʾabqā/yubqī: das Bleiben veranlassen, fortdauern lassen, aufrechterhalten, beibehalten, (unverändert) belassen, bewahren, übriglassen, zurücklassen, am Leben lassen, unangetastet lassen, schonen, verschonen (jm./etw. ʿalā).

V tabaqqā/yatabaqqā: verbleiben, bleiben (ʿalā in ei. Zustand), übrigbleiben. Ğ21/33, 22/2 .

X: zum Bleiben veranlassen, zu bleiben bitten, zurückhalten, schonen, bewahren, beibehalten, behalten, aufbewahren.

baqīya (f) pl. baqāyā: Rest, Überbleibsel, Rückstand; Fortsetzung und Schluss (eines Zeitungsartikels, einer Serie). al-baqīya l-bāqiya: [??] der letzte Rest. Ğ für D's residu: Rest, Überbleibsel, Abfall (pej.), Rückstand. Im Hinblick auf den nicht präzis ins Arabische übertragbaren "irreduziblen Rest" (Ğ12/16??) wird dieser Umstand als "letzter Rest, der die Zerlegung nicht annimmt" umschrieben??. baqīya d-duwal: die übrigen, anderen Staaten

baqāʾ: Bleiben, Verweilen, Fortdauern, Überleben, Weiterleben, ewiges Leben, Existenz, Dasein, Bestand.

ʾabqā El.: dauernder, dauerhafter, beständiger, besser bewahrend, schonender.

ʾibqāʾ: Beibehaltung, Erhaltung, Wahrung.

bāqin: bleibend, übrig, restlich, Rest (arithm.), fortdauernd, unaufhörlich, am Leben bleibend, fortlebend, ewig dauernd (Gott). bāqī d-duwal: die übrigen, die anderen Staaten. al-bāqīyāt aṣ-ṣāliḥāt: die guten Werke

bkr

bakara/yabkuru: sich frühmorgens aufmachen, früh aufstehen, frühzeitig kommen (ʾilā zu)

II: dto., früher kommen/erscheinen (ʿan als), früher reif sein (ʿan als), vor einer anderen Sache (ʿan) erfolgen. bakara fī/bi (+ Verbalsubstantiv), etw. frühzeitig tun, vorzeitig, verfrüht tun. bakara ʿan al-mawʿid: früher als vereinbart kommen, zu früh kommen

III: zuvorkommen (jm.)

IV: = I

VIII: als erster nehmen (etw.), zuerst herangehen (an etw.), deflorieren (eine Frau), erfinden, schaffen, kreiren (etw.), ausdenken, ersinnen (List, Geschichte etc.)

bakr pl. ʾabkur, bukrān: junges Kamel

bikr pl. ʾabkār: Jungfrau, jungfräulich, Erstgeborener, erstgeboren, Erstling, noch nicht dagewesen, neu.

bikrī: erstgeboren, Erstlings-

bikrīya (f): Erstgeburt, Erstgeburtsrecht.

mubakkir: früh kommend o. tätig, frühzeitig. mubakkiran: frühmorgens, zeitig, früzeitig (Adv.). fī sāʿati mubakkira: zu früher Stunde.

bky

bakā/yabkī: weinen (ʿalā über), beweinen, bejammern (jn.)

II + IV: weinen machen (jn.)

VI: Krokodilstränen vergiessen (ʿalā über), Rührung, Mitleid heucheln (ʿalā wegen, für)

X: zu Tränen rühren, zum Weinen bringen (jn.)

bakāʾ: Weinen

bakkāʾ: einer der viel weint, oft Tränen vergiesst.

bl (1)

bal: nein vielmehr, sondern, bal X... bal Y: Ğ19/33f.: nicht nur X, sondern auch Y, sondern auch X, und Y. lā yufassiruhū mādīhḥ waḥdahū bal ..., bal ...: er erklärt ihm nicht bloss seine Vergangenheit, sondern auch ..., (bal unübersetzt)... erweiterte Spezifizierung/Bekräftigung der Berichtigung des Vordersatzes. (??)

Ğ65/27, Q75/5 Paret: (je)doch

bal ʾinna: sogar

bl (2)

balla/yabullu: befeuchten, nass machen (jn./etw.)

balla/yabillu: genesen, sich erholen (min von)

II: befeuchten, nassmachen

IV: genesen, sich erholen

V + VIII: benetzt, befeuchtet werden, nass werden

bilāl: LAD: inf. I, benefit one's relatives, be on good terms with them, bless anyone, drop, sow (the ground)

bilāl: LAD: pl. of bulla (f): last touches of love, wickedness

ball: Befeuchtung, Benetzung, Feuchtigkeit

bill: Genesung

billa (f): Feuchtigkeit

tabban-lahū (ﻪﻟﺎﺒﺗ): siehe tb

blā

ibtilāʾ: LAD: trial, visitation, temptation, passion, inclination, propensity, calamity, distress.

Ğ309/10 Prüfung, Heimsuchung. siehe blw VIII.

bld

baluda/yabludu: dumm, blöd sein.

II: (an ein Land, ei. Gegend) anpassen, akklimatisieren, eingewöhnen.

V: Pass.z. II, verdummen, verblöden, sich dumm zeigen.

VI: sich blöde stellen.

bild: Senkblei (bei Perlenfischerei).

balad (a. f) pl. bilād: Land, Stadt, Ortschaft, pl.: Länder (als Einheit). Pl.: buldān: Länder. balad al-ʾamīn: Q95/3 die sichere Stadt, d.i. Mekka.

baladī: einheimisch, Bürger, Mitbürger, Landsmann, Einheimischer, kommunal, städtisch, ...

balda (f): Stadt, Ortschaft (Land- o. Stadt-) Gemeinde. balad al-ʾamīn: Q95/3 die sichere Stadt, d.i. Mekka.

baladīya (f): Gemeinde, Landgemeinde, Stadtbezirk, Stadtverwaltung, Magistrat

balīd, ʾablad: dumm, einfältig, blöde, stumpf, abgestumpft, apathisch, gefühlsarm

blr

siehe blwr

bls

ʾiblīs: Teufel, Satan

ʾiblīsī: teuflisch, satanisch

blšfy

bulšifī: bolschewikisch

blṭ

II: pflastern (etw.), kraftlos, schwach wd.

V: gepflastert sein/wd.

balāṭ: gepflasterter Boden, Fliesen, Steinplatten. Pl. –āt: Hof (v. Fürsten), Palast. Pl. ʾabliṭa (f): Fliesen, Platten. bilāṭ al-malakī: der königliche Hof.

blʿ

balaʿa/yablaʿu +

baliʿa/yablaʿu: schlucken, verschlingen (etw.), hinunterschlucken, ruhig hinnehmen (etw.). balaʿa rīqahū: seinen Speichel schlucken, d.h. Atem holen, etwas ausruhen, eine kleine Pause einlegen, an sich halten (Wütender)

II +

IV: schlucken lassen, hinuntrschlingen lassen (jn. etw.). ballaʿahū rīqahū: jm. eine Ruhepause gewähren

VII: geschluckt o. verschlungen wd., sich schlucken lassen, geschluckt wd. können

VIII: = I.

bulʿa (f): grosser Bissen, grosser Schluck

ballāʿa (f), ballūʿa(f) pl. –āt, balālīʿ: Abflussloch (für Abwässer), Abzugskanal

bālūʿa (f) pl. –āt, bawālīʿ: Kanalloch, Abflussloch, Ausguss.

blġ

balaġa/yabluġu: etw. erreichen (), Ğ27/9 für atteindre, gelangen zu (), betragen, wert sein (Preis), sich belaufen auf (Höhe, Summe), jm. zu Ohren kommen (), (abs.) sein Ende o. Ziel erreichen, reif werden (Frucht, Knabe), volljährig, mündig werden; sehr mitnehmen, erschöpfen (min jm.), einwirken auf jm. (min), weit gehen, einen hohen Grad erreichen (fī, min in etw.). balaġa bi-hī ʾilā: jn./etw. gelangen lassen zu, führen zu, einen Zustand erreichen lassen, so weit bringen dass. Ğ27/10 lam yabluġu bi-taʿbīr hiġl…: er hat, hegelisch gesprochen, nicht… erreicht. Ğ67/26 fī-mā balaġanī: in dem was mich erreicht hat (d.h., soweit mir bekannt ist??)

II: erreichen lassen (jn./etw.), gelangen lassen (etw. ʾilā zu jm.), übermitteln, mitteilen, melden (jm. etw.), in Kenntnis setzen, informieren (jn. von etw.), berichten (ʿan von, über), anzeigen, denunzieren (ʿan jn.). ballaġa risāla: eine Mission erfüllen. balliġhū salāmī: grüsse ihn von mir!.

III: übertreiben (fī, bei, in etw.), allzusehr tun, zulange tun (etw.), das äusserste tun, sich anstrengen bei (), etw. intensivieren ()

IV: gelangen lassen zu (ʾilā), erreichen lassen (jm. etw. hū hū, o. ʾilā, hū), sich belaufen lassen, festsetzen, erhöhen (Betrag, Gehalt, Preis, hū, ʾilā), ...

bulġa (f) + balāġ: Genüge, Auskommen.

bulġa (f), balġa (f), pl. bulaġ, -āt: gelber Lederpantoffel.

balāġ: Mitteilung, Nachricht, Meldung, Bekanntmachung, Bericht, Kommuniqué, Angabe, Anzeige (bei der Polizei), Strafanzeige (beim Staatsanwalt),

balāġa (f): Beredsamkeit, Stilkunst, Wortkunst (i. kl. Arabisch), hohe Literatur. ʿilm al-balāġa: Rhetorik, rhetorische Wissenschaft der Araber.

balāġīyūn: ĞB, 13/10, 20 Rhetoriker??

balīġ pl. bulaġāʾ: beredt, rhetorisch höherwertig, wirkungsvoll, intensiv, nachdrücklich, tief (z.B. Eindruck), ernstlich, schwer (Verwundung etc.),

bulūġ: Erreichung, Geschlechtsreife, Reife, Volljährigkeit

ʾablaġ: El.: rhetorisch höherwertig, von höherem Stilwert, intensiver, stärker, weitgehender, nachdrücklicher, ernster, schwerer

mablaġ pl. mabāliġ: Betrag, Geldsumme, Ausmass, Umfang, Q53/30 auch i.S.v. Stand, Grad…,

muballiġ pl. ūn: Übermittler (einer Nachricht), Melder, Denunziant, Spitzel

mubālaġa (f) pl. -āt: Übertreibung, Intensivierung, Verstärkung (ei. Ausdrucks).

iblāġ: Zuleitung, Übermittlung, Information, Benachrichtigung, Anzeige

ṣīġa al-mubālaġa: Intensivform (Gramm.)

bāliġ: weitgehend, weitreichend, beträchtlich, schwer (Verwundung, Schaden), tief, tiefgehend, heftig (Gefühle), stark, intensiv, geschlechtsreif, reif, volljährig, mündig

tablīġ: Übermittlung, Zustellung (ʾilā an), Überbringung einer Botschaft (auch durch Proph.), Berichterstattung (ʿan über), Meldung, Anzeige (ʿan einer Sache), Mitteilung, Benachrichtigung

blq

ʾablaq: schwarz und weiss gescheckt, gefleckt

LAD:

balaqa/yabluqu: inf. bulūq: hasten, walk fast. inf. balq: carry off, walk away,open a door entirely or with violence, and, by opposition, close the door, assault, commit a rape (on a slave-girl)

baliqa/yablaqu: inf. balaq, baluq, balq: be spotted (white and black), have white legs (horse)

baliqa/yablaqu: inf. balaq: be stunned, perplexed

IV: inf. iblāq: be piebald, spotted (white and black), beget piebald foals, open a door with violence

V: inf. taballuq: shine, flash

IX: inf. ibliqāq +

XI: inf. ibliqāq: be piebald

XIV: inf. iblinqāq: be clearly distinguished from others (road)

balaq: bein piebald (white and black), tent of camel-hair, door, a kind of marble, madness, dense crowd

ʾablaq, f. balqā: piebald. Pl. bulq: snakes

bulqa (f): spottedness

blqn

al-balqān: der Balkan

balqānī: Balkan-, balkanisch

blqʿ

balqaʿ, balqaʿa (f), pl. balāqiʿ: wüstes ödes Land

blqs

bilqīs: Name der Königin von Saba bei den Muslimen.

blh

baliha/yablahu: dumm, einfältig sein

VI: sich töricht, dumm stellen

X: für dumm, einfältig halten (jn.)

balah, balāha (f): Dummheit, Einfalt, geistige Beschränktheit. balāha mubakkira: dementia praecox

balha: (+ Akk. o. Gen.) geschweige denn, garnicht zu sprechen von

ʾablah, f. balhāʾ, pl. bulh, bulahāʾ: dumm einfältig, geistig beschränkt, geistesschwach

blw/bly

balā/yablū: prüfen, erproben, auf die Probe stellen, durch Leiden prüfen, heimsuchen, aus eigener Erfahrung kennen,

baliya/yablā: alt, abgebraucht, abgetragen sein/werden, dahinschwinden, vergehen, verfallen, hinfällig werden, zerfallen (Leichnam), verwesen, faulen, verderben

III: sich sorgen, sich kümmern (bi o. um), beachten, berücksichtigen (bi o. etw.), Notiz nehmen (bi von), mā ʾubālī, lā ʾubālī: meinetwegen, mir macht das nichts aus, lā yubālī: (als Rel.satz) unbesorgt, unbekümmert, rücksichtslos. tabban-lahū (ﻪﻟﺎﺒﺗ): siehe tb

IV: prüfen, erproben (jn.), schwer mitnehmen (jn./etw.), abnutzen, abtragen (etw.), erfahren machen (jn., v. Prüfungen u. Erlebnissen),...

VIII: prüfen, in Versuchung führen, auf die Probe stellen, heimsuchen (bi mit),

balīy: abgenutzt, alt,abgetragen, verfallen, morsch

balīya (f) pl. balāyā: Prüfung, Heimsuchung, Unglück, Missgeschick

balāʾ: Prüfung, Heimsuchung, Unglück, Plage, Geissel, Bewährung, Tapferkeit, balāʾ ḥasan: Wohltat, Gnade Gottes, gute Bewährung, mutiger Einsatz. LAD: visitation (Heimsuchung, gottgesandte Prüfung, u.a.), affliction (Elend, Not, Heimsuchung, u.a.), calamity (Unheil, elend, u.a.), sorrow, trouble, bravery (Tapferkeit, Mut), wear of clothing (= bilan (ﻰﻠﺑ))

ballāʾ: LAD: adultress (f. of ʾ bl) (Ehebrecherin??)

balā (ﻰﻠﺑ): nach verneinten Sätzen: oh doch!, aber sicher!

ibtilāʾ: Prüfung, Heimsuchung.

blwr

balwara/yubalwiru: herauskristallisieren (etw.), feste Form geben (einem Plan, Ziel, Vorhaben), klare Gestalt annehmen lassen (einen Gedanken), klären, deutlich machen (etw.)

II: tabalwara/yatabalwaru: sich kristallisieren, kristallisisert werden, mit Kristallen bedeckt wd., sich herauskristallisieren, feste Form o. klare Gestalt annehmen (Plan, Gedanke etc.), geklärt, klar wd.

tabalwur: Kristallbildung, Kristallisierung

bly

balā: nach verneinten Sätzen: oh doch!, aber sicher!

Banū Balī: ṬH (The History of al-Ṭabarī) vi/126 einer der Stämme der ʾAnṣār, die kurz vor der Hiğra in ʿAqaba den Treueeid geleistet haben, (Q60/12). ṬH vii/144, viii/146: Grossmutter v. ʿAmr b. al-ʿĀṣ war von den Balī; ix/40 eintreffende Gesandtschaft, (siehe Kalbī, Ğamhara, Das genealogische Werk des Hišām al-Kalbī, Leiden 1966, Ibn Ḥazm, Ğamhara, Samʿānī, ʾAnsāb, Ibn al-ʾAṯīr, kāmil.); x/139 unter den Apostaten, die v. ʿAmr b. al-ʿĀṣ angegriffen werden; xii/132: Balī unter Stämmen, die von Byzanz assimiliert wurden und unter Heraklius in Antiochia lagern (14h); xii/177 bei der Schlacht um Ḥimṣ (15h) unter al-Miqdād b.ʿAmr.

blyr

blyr: n.pr. Blair, Tony. Brit. Premierminister.

bn

V tabannā: als Sohn o. Tochter annehmen, adoptieren, annehmen, sich zu eigen machen (Auffassung, Vorschlag), aufnehmen, übernehmen, zu seiner eigenen Sache machen,

ibn pl. ʾabnāʾ, banūn: Sohn, (nach Pers.-Namen und vor Vaternamen bin statt ibn), Abkomme, Nachkomme, Angehöriger,...

ibna (f), bint pl. Tochter, bint: Mädchen,...

bunaiya: mein Söhnchen

bunaiya (f): kleines Mädchen, Töchterchen.

banān: Fingerspitzen

bunuwwa (f): LAD: sonship, filiation

bnd

band pl. bunūd: Artikel, Klausel, Absatz (eines Gesetzes, Vertrages etc.), Punkt (einer Erklärung, Darlegung etc.), Banner, grosse Truppenmenge. al-bunūd al-raʾīsīya: die Hauptpunkte

bndq

bandaqa/yubandiqu: LAE: give a globular form to (Kugel formen), fix one's look sharply at (ʾilā, auf etwas scharf den Blick richten), cause to degenerate (Degenerierung verursachen), cause to beget bastards (Zeugung von Bastarden verursachen)

bunduq (koll., n.un. (f), pl. banādiq: Haselnuss, bunduqa (f): Haselnuss, Geschosskugel, Flintenkugel

bundūq, pl. banādīq: Bastard

bnk

bunk: Wurzel, Kern, bester Teil, bunk al-ʿumr: Blüte der Jahre, bestes Alter

bank: Bank, Bankhaus, ...

bnh

k.A.

Banhā: n.loc. Stadt in N.-Äg.

bny

banā/yabnī: (er-, auf-)bauen (etw.), bebauen (Grund), aufbauen, gründen (ʿalā auf), die Ehe vollziehen (bihā, ʿalayhā mit einer Frau), Pass.: buniya: beruhen, sich gründen auf (ʿalā ), Ğ250/1 akt. baniya ʿalā: gründen auf.

V: LAD: call one's son, adopt, have full thighs , Ğ150/6 tatabayanu?? aufgebaut werden, Ğ271/1 yatabanny, sich gründen??, Ğ320/??, 249/20, 352/22??

VII: gebaut werden, aufgebaut sein, sich gründen (ʿalā auf)

VIII: errichten, für sich erbauen lassen

bināʾ, pl.: ʾabnīya (f): Erbauung, Errichtung, Aufbau(arbeit/tätigkeit), Struktur, Gebäude

bināʾan ʿalā (ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ): gemäss, aufgrund von, auf ... hin,

bināʾ ʿalā hāḏā: demgemäss, daraufhin

bināʾī: baulich, strukturell

banī u. panī: Penny

banī u. bunaya (f): siehe bn

binya, bunya (f), pl.: binan, bunan: Struktur, Bau. Ğ12/2, 13/11, 22/21: pl.: binyāt Strukturen ??, Ğ211/4 (Be)Gründung??

binya iqtiṣādīya: wirtschaftliche (Infra)struktur Ğ12/23.

bināʾ taḥtī, binya taḥtīya: Unterbau, Infrastruktur

bināʾ fauqī u. binya fauqīya: Überbau

bi(u)nyawī (ﻱﻮﻴﻨﺑ): strukturell, strukturalistisch

bi(u)nyawīya (f): Strukturalismus

bināya (f) pl. -āt: Bau, Gebäude

bunyān: Bau, Aufbau, Gebäude, Körperbau, Statur, Struktur

mabnan (ﻰﻨﺒﻣ) pl. mabānin: Bau, Aufbau, Gebäude, Bauwerk, Form, Fundament, Basis

mabnīy: gebaut, errichtet, gegründet, aufgebaut, beruhend auf (ʿalā), festgelegt, unflektierbar, unflektierbar endend (ʿalā auf, mit)

bi-niyya (f), pl.:-āt: siehe ny

bunuwwa (f): LAD: sonship, filiation. siehe bn

bht

bahita/yabhatu +

bahuta/yabhutu +

pass. buhita: erstaunt, verwirrt, betroffen, verblüfft sein, sprachlos sein.

bahita: blass sein/werden, verblassen (Farbe).

bahata/yabhatu: in Erstaunen setzen, verwirren, verblüffen, verleumden

III: überraschend kommen (über jn.)

IV: überraschen, in Erstaunen versetzen

VII: = bahita/yabhatu.

bāhit: blass, verblasst, matt, glanzlos, verblüfft, bestürzt.

bhğ

bahiğa/yahbağu: froh sein, sich freuen (bi, über)

bahuğa/yahbuğu: schön sein, prächtig aussehen

IV: erfreuen, froh machen

VIII: froh sein, sich freuen

bahğa (f): Pracht, Schönheit, Glanz, Freude, Entzücken

bhr

bahara/yabharu: strahlen, leuchten, blenden (jn.), pass.: buhira: ausser Atem sein

IV: blenden (jn., z.B. einen Autofahrer, js. Blick), überwältigen (jn., js. Blick),

VII: geblendet sein, mit Blindheit geschlagen sein, ausser Atem sein

VIII: lügnerisch prahlen (bi mit etw.), vorspiegeln (bi etw.)

bahr: Blendung, Geblendetsein (bi durch)

buhr: Atemnot

ʾabhar El.: glänzender, prächtiger

bahār pl. -āt: Gewürz, Pfeffer

bāhir: blendend, glänzend, prächtig

mabhūr: atemlos, keuchend

bhl

bahala/yabhalu: verfluchen (jn.)

V +

VI: sich (gegenseitig) verfluchen

VIII: demütig flehen (vor Gott), anflehen, anrufen (ʾilā llāhi Allah)

ibtihāl: Flehen, flehentliche Bitte, Anrufung

bāhil pl. buhl, buhhal: ungebunden

buhlūl, bahlūl pl. bahālīl: Spassmacher, Clown, Narr. LAD: laughing, smiling, prince endowed with every accomplishment. Pl.: laugher, blockhead (Dummkopf, Idiot), merry Andrew.

bahluwān pl. bahālīn: pugilist (Faustkämpfer), rope-dancer (Seiltänzer), merry Andrew (Clown).

bahlala (f), bahala (f): stupidity (Dummheit, Blödheit)

bahla (f), buhla (f): curse (Fluch)

bāhla (f): Ğ209/3??

bhm

IV: dunkel, zweifelhaft, unverständlich machen (etw.)

V +

X: dunkel, unverständlich, rätselhaft sein (ʿalā für jn.)

bahima: Lamm, Schaf

bahīm pl. buhum: schwarz

bahīm pl. buhum, buhm: LAD: one-coloured horse, black, unknown, soundless, without an echo, pure, unmixed, faultless, excellent

bahīma (f) pl. bahāʾim: quadruped, brute, in opposition to a rational being

ʾabham El.: dümmer, blöder (tun., vulg.).

bahīmī: referring to beasts, bestial, brutal

bahīma (f) pl. bahāʾim: Tier, Vierfüssler. Pl.: Vieh

bahīmī: tierisch, bestialisch

bahīmīya (f): tierisches Wesen, Bestialität, Brutalität

ibhām: Dunkelheit, Unklarheit, Mehrdeutigkeit

ʾibhām f., pl. ʾabāhīm: Daumen, grosser Zeh

bāhim: grosser Zeh

mubham: verschlossen, dunkel, zweifelhaft, unklar, mehrdeutig. ʿadad mubham: abstrakte Zahl (math.). al-ism mubham: das Demonstrativpronomen (gramm.). al-ʿaṣab al-mubham: der Vagus, nervus vagus (anat.)

bhw

bahā/yabhū+

bahuwa/yabhū+

bahiya/yabhā: inf. bahāʾ, schön sein, prächtig aussehen

III: wetteifern (bi in mit jm.), stolz sein (bi auf), sich rühmen, prahlen (bi mit bei jm.)

VI: miteinander wetteifern, stolz sein (bi auf), sich rühmen (bi einer Sache), prahlen (bi mit)

bahw pl. ʾabhāʾ: Halle, Saal, Salon, Empfangsraum, -saal.

bahīy: schön, prächtig, glänzend, strahlend

bahāʾ: Schönheit, Pracht, Glanz

bahāʾī: zur Bahai-Region gehörig, Pl. –ūn: Anhänger der Bahai-Religion, der Bahaismus.

ʾabhā El: prächtiger, glänzender

mubāhāh (f) +

tabāhin: Stolz, Prahlerei, Ruhmredigkeit

mutabāhin: stolz, prahlerisch

bwāṭ

buwāṭ pl. -āt: frz. boṯte: Büchse, Dose. Ğ104/12, Def. 30 unklar: nahes Gebirge... auf vier burud??...es entspringt von Medina??

bwʾ/byʾ

bāʾa/yabūʾu: wiederkommen, zurückkehren, zurückkommen mit etw. (bi), etw. einbringen (bi), bāʾa bi-l-ḫaiba/l-fašal: einen Fehlschlag/Misserfolg erleiden

bawāʾa: LAD: acknowledge (anerkennen, zugeben, sich bekennen), atone (büssen, sühnen, wiedergutmachen), retaliate (Vergeltung üben, sich rächen), be killed in retaliation (als Vergeltung).

Ğ94/15 yabīʾu??

II: (einen Wohnsitz) bereiten, jm. Unterkunft schaffen (li o. hu)

bawwaʾa makānan: einen Platz einnehmen, sich an einem Ort niederlassen, wohnen, bleiben.

bawwaʾahu makānan: jm. an einen Platz stellen, jm. einen Platz/Position verschaffen,

IV: (einen Wohnsitz) bereiten, sich niederlassen, seinen Sitz haben, wohnen (an einem Ort, bi), V: sich niederlassen, (Stellung/Platz) einnehmen/innehaben.

tabawwaʾa l-ḥukma: an die Macht kommen, die Macht übernehmen

tabawwaʾa manṣiban: ein Amt übernehmen/antreten/bekleiden

bīʾa (f): Milieu, Umgebung, Umwelt, Lage, ...Heimat

bīʾī: milieubedingt, umweltbedingt, Umwelt-

mabāʾa: Ort, zu dem man zurückkommt, zu dem etw. zu kommen pflegt, Bleibe, Heim

tabawwuʾ al-ʿarš: Thronbesteigung

tabīʾatun: Verbalsubstantiv zu II byʾ: ein Bleiben, ein Einnehmen??;

tabayyuʾatun zu V: reflex. zu II,sich einen Platz verschaffen?, möglw.: "Positionierung", sich positionieren, o.ä.?? AW byʾ verweist nach bwʾ,vgl. paradigmatisch ḥwz/ḥyz. Ğ8/15, 11/11, 15/26, 341/1 vorerst als "Position" gelesen.

bwb

II bawwaba/yubawwibu: in Kapitel oder Abschnitte einteilen, in Gruppen, systematisch anordnen, klassifizieren.

keine weiteren Einträge.

bāb pl. ʾabwāb, bībān: Tür, Tor, Pforte, Eingang, Kapitel, Abschnitt, Rubrik, Gruppe, Klasse, Kategorie, Gebiet (übertr.),

bāba (f) pl. -āt: Art, Klasse, Kategorie

tabwīb: Kapiteleinteilung, Einteilung, Klassifizierung, systematische Anordnung, Gruppierung

bwḥ

bāḥa/yabūḥu: bekannt, offenkundig werden (Geheimnis), enthüllen, aufdecken (bi o. etw., ei. Geheimnis, ʾilā und li jm.)

IV: enthüllen, offenbar machen (o. li etw., li jm.), freigeben, preisgeben (etw.), zum Allgemeingut machen, für herrenlos erklären, erlaubt, legal machen, für erlaubt erklären, gestatten, freistellen (etw., li jm.),

X: enthüllen (etw.), als herrenlos, als Allgemeingut betrachten, als gute Beute betrachten, zum Freiwild machen, preisgeben, freigeben (zur Plünderung, Aneignung, Tötung), für erlaubt, für rechtmässig halten, verletzen (ḥurmatahū js. Ehre), sich aneignen, als Beute nehmen, beschlagnahmen, plündern

bawḥ: Enthüllung (eines Geheimnisses, Beichte)

bāḥa (f) pl. -āt, būḥ: weiter, offener Raum, öffentlicher Platz, Hof, Halle, Saal

ʾibāḥa (f): Enthüllung (eines Geheimnisses), Freistellung, Freigabe, Erlaubnis, Zulässigkeitserklärung, Zügellosigkeit

ʾibāḥī: frei, zügellos, hemmungslos, Anarchist, Freigeist

ʾibāḥīya (f): Freidenkertum, Freigeisterei, Libertinismus, Anarchisme

istibāḥa (f): Aneignung, Erbeutung, Wegnahme, Plünderung, Beschlagnahme

mubāḥ: erlaubt, legal, rechtmässig, jedermann freigegeben, allen offenstehend Ğ46/18 (ḥadīṯ), herrenlos, indifferent (v. Handlungen für die weder Lohn noch Strafe zu erwarten ist, die aber zulässig sind), Pl. mubāḥāt: indifferente, zulässige Handlungen

bwḫ

bāḫa/yabūḫu: nachlassen, abnehmen, verlöschen, ausbleichen, verderben, schlecht wd. (z.B. Fleisch).

II: verderben (etw., z.B. die Pointe)

bawāḫ: Ausdünstung, Dunst.

bāyiḫ: verdorben, schlecht, fade (z.B. Witz).

bwrğwāzy

būrğwāzīya (f) pl. -ūn: Bourgeoisie, Bürgertum

bwʿ

būʿ : Handwurzelknochen. lā yaʿrifu al-kawʿ ?? min al-būʿ: er kann nicht A von O unterscheiden (sprichwörtl. v. ei. dummen Menschen)

mutabawwiʿ: LAD: ag. of bwʿ long etc. (??)

bwl (1)

bāla/yabūlu +

II: Wasser lassen, urinieren

IV: harntreibend wirken

V: = II

X: zum Urinieren bringen, urinieren lassen

bawl pl. ʾabwāl: Urin, Harn.

tabban-lahū (ﻪﻟﺎﺒﺗ): siehe tb

bwl (2)

bāl: Sinn, Geist, Gemüt, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Beachtung. ḏū bāl: bedeutend, wichtig, beachtlich, ernst. farāġ al-bāl: Musse. mašġūl al-bāl: ängstlich, besorgt. ṭawīl al-bāl: langmütig, geduldig. mā bālu??hū + Impf.: wie kommt es dass er ...?, warum ...?, mā bālu??ka: wie steht es mit dir, was meinst du wohl? ḫalā bāluhū: er hat keine Sorgen. ḫaṭara bi-bāluhū: es fiel ihm ein, es kam ihm in den Sinn. ʾaʿṭā / ʾalqā / ğaʿala bāla??hū ʾilā / li: seinen Geist richten auf, einer Sache Aufmerksamkeit schenken, etw. beachten, berücksichtigen, sich um etwas kümmern. lam yulqi li-qawlī bālan: er beachtete meine Worte nicht. lā yaqillu ʿanhū bālan: nicht weniger beachtlich als dies

būl: Briefmarke

bāl: Wal

bāl: siehe bāl

bwlys / ṣ

būlīs: Polizei

būlīs/ṣa (f) pl. bawālis/ṣ: Versicherungsschein, Police.

bwyʿ

būyiʿa: Ğ132/1, 160/6 3.p.pf.pass., III v. byʿ, als Oberhaupt anerkannt wd.

bwyh

Ğ351/6??

by

bī: Q19/49 mit mir, mir. (Präp. + Pers.pron.)

byʾ

siehe bwʾ

byt

bāta/yabītu: die Nacht zubringen, übernachten, werden, geworden sein, geraten, geraten sein (in), sich darin befinden (in), es ist jetzt dahingekommen dass (+ Impf.), er bleibt dabei, er fährt fort zu (+ Impf)

II: (bei Nacht) sinnen (auf), aushecken, beschliessen, anzetteln (etw. Böses, li gegen), die Nacht verbringen lassen (jn.),

IV: die Nacht verbringen lassen (jn.)

bayt pl. buyūt, buyūtāt: Haus, Gebäude, Zelt (v. Nomaden), Zimmer, Wohnung, Beet, Familie, Hülle, Futteral. Pl. ʾabyāt: Vers. Pl. buyūtāt: angesehene, grosse Häuser, achtbare, angesehene Familien. ... bayt al-māl: Schatzhaus, Fiskus, Staatskasse, Verwaltung vakanter muslimischer Hinterlassenschaften (Tun.). bayt al-māʾ, bayt an-naẓāfa: Toilette, Klosett. al-bayt al-ʾabyaḍ: das Weisse Haus.

bayt pl. ʾabyāt: Vers, Distichon (Verspaar), gereimtes Verspaar.

byḫ

k.A.

byd

bāda/yabīdu: zugrundegehen, untergehen, vergehen

IV: vernichten, vertilgen, ausrotten ( jn./etw.)

bayda ʾanna: obgleich, während, (am Satzanfang:) jedoch, indessen, aber, allerdings

baydāʾ pl. bīd, baydāwāt: Wüste, Steppe

ʾibāda (f): Vernichtung, Beseitigung, Ausrottung

bāʾid: vergänglich, vergangen. al-ʿarab al-bāʾida: die echten Araber der Vergangenheit

mubīd: vernichtend, pl. -āt: Vernichtungs-, Vertilgungsmittel, mubīdāt hayawīya: Antibiotika.

byznṭ

bīzanṭa (f), bīzantīyā (f): Byzanz

bīzanṭī: byzantinisch

byḍ

bāḍa/yabīḍu: Eier legen, bleiben, sesshaft sein/werden (bi an einem Ort),

II: weiss machen, weiss färben, weissen, bleichen, verzinnen, ins reine schreiben, eine Reinschrift anfertigen,

V: pass. zu II

IX: weiss werden

bayḍ pl. buyūḍ: Eier, buyūḍ maḍrūb: Rühreier

bayḍa (n.un. f) pl. bayḍāt: Ei, Hode, Helm, Hauptteil, Wesentliches. bayḍa al-balad: an seinem Ort in hohem Ansehen stehender Mann. bayḍa al-ḫidr: Frau, die von der Aussenwelt abgeschlossen ist, keusche, anständige Frau. bayḍa ad-dīk: Hahnenei, d.h., unmögliche, aussergewöhnliche Sache. bayḍa al-ʾislām: das Gebiet des Islam, die muslimische Gemeinschaft. bayḍa aṣ-ṣayf: die heisseste Zeit des Sommers. bayḍa an-nahār: heller Tag, Tageslicht. fī bayḍa an-nahār: am hellichten Tag. ad-difāʿ ʿan bayḍa al-waṭan: die Verteidigung des Vaterlandes. ad-difāʿ ʿan bayḍa ad-dīn: die Verteidigung der Religion.

bayāḍ: Weisse, Weiss, Weisstünche, Pl. -āt: kahles, ödes, unbebautes Land´, unbeschriebene, leere Stelle, Lücke (in einer Handschrift), Blanko, Leukom (med.), weisse Wäsche. Pl.: Weisswaren, Wäschestücke, Milch, Butter und Eier (syr.). ʿalā bayāḍ: unbeschrieben, blanko

ʾabyaḍ, f. bayḍāʾ, pl. bīḍ: weiss, hell, rein, glänzend, blank, makellos, edel, aufrichtig (Charakter), leer, unbeschrieben (Papier), Weisser, Angehöriger der weissen Rasse. Ğ256/27 bei ¬abarī: bayḍāʾ: Silber. Pl. bīḍ, al-bīḍān: die Weissen. al-bīḍ: das Eiweiss. ...

al-baḥr al-ʾabyaḍ al-mutawassiṭ: das Mittelmeer

byʿ

bāʿa/yabīʿu: verkaufen (etw., o. li jm., bi um, für einen Preis), Ğ82/9 verkauft an ʾilā ??. LA 284/3: pass. bīʿa: it was sold/bought (siehe dort).

III: einen Vertrag schliessen (mit jm.), huldigen (jm.), als Oberhaupt anerkennen (jn.), Ğ134/9ff. wählen (jn. ʿalā für etw.??), 192/21ff treueschwören??. Pass.: būyiʿa lahū bi-l-ḫilāfa: er wurde durch Huldigung als Kalif anerkannt, betraut werden mit

IV: verkaufen lassen (etw.), ausbieten, zum Kauf anbieten (etw.),

VI: untereinander ein Geschäft abschliessen, einen Handel schliessen

VII: verkauft werden, verkäuflich sein

VIII: kaufen (min von), abkaufen. lā ibtāʿa minhū wa-lā ʾabīʿuhū: ich will nichts mit ihm zu tun haben, ich traue ihm nicht

bayʿ pl. buyūʿ, buyūʿāt: Verkauf. li-l-bayʿ i: zu verkaufen

bayʿa (f): Abschluss eines Geschäftes, Handel, Transaktion, Verkauf, Kauf, Huldigung, Treuebekenntnis, Treueeid (f. einen Herrscher o. Staatsoberhaupt). Ğ137ff./21 Wahl, 141/11 iḫtiyār: Wahl. ʿalā bayʿa (= engl.: into the bargain) obendrein, als Zugabe. Siehe auch: ʿ qb, EI (1)Versprechen, Ğ90/27 das erste Gelöbnis von ʿAqaba (der 12 Männer von den Banū Qurayẓa).

mubāyaʿa (f) pl. -āt: Vertragsabschluss, Huldigung, Treuebekenntnis, Treueid (für einen Herrscher o. Staatsoberhaupt), Transaktion. Ğ138/13-139/15 Wahl??

biyʿa (f) pl. -āt, biyaʿ: (chr.) Kirche, Synagoge, Tempel

byl

bīl: Kugel

bīla (f): siehe bwl

bīlya (f): kleine Kugel, Murmel

byn

bāna/yabīnu: deutlich/erkennbar sein/werden, klar sein/werden, jm. evident sein (li), sich trennen, getrennt/geschieden sein/werden, sich abheben, sich unterscheiden von (ʿan).

II bayyana/yubayyinu: klar sichtbar/deutlich machen, bekanntgeben, angeben, aufzeigen, nachweisen, darlegen, erklären, erläutern (etw.), trennen, klar unterscheiden, abheben (etw. von ʿan).

III: sich trennen, sich entfernen von (), verlassen (jm.), verschieden sein (von), unähnlich sein, widersprechen, im Gegensatz stehen (zu ).

IV: deutlich machen, klar machen, erklären, erläutern (li hū etw. jm.), trennen, sondern, unterscheiden (min hū etw. von), klar u. deutlich reden, deutlich aussprechen, klar zum Ausdruck bringen (etw. ʿan), klar/deutlich sein.

V tabayyana/yatabayyanu: klar/verstdl. sein/werden (li jm.), offenkundig werden, sich herausstellen, sich erklären, klar hervorgehen (min aus), klar unterschieden sein von (min), Klarheit zu erhalten suchen über (), jm./etw. (kritisch) anschauen, blicken, spähen nach jm./etw., Klarheit gewinnen über, sich klarmachen dass (ʾan), deutlich erkennen, wahrnehmen, merken, bemerken, in Erfahrung bringen, etw. unterscheiden von (min).

VI: unterschieden sein, ganz verschiedenartig sein, differieren, voneinander abweichen, im Ggstz. zueinander stehen, ..

X: klar/deutlich/offenkundig/evident sein/werden, verständlich sein, klarmachen, klarstellen, klar erschliessen, erkennen, wahrnehmen. Pass.: ustubīna: deutlich hervorgehen aus (min).

bayn: Trennung. ĞB16f, LA, bāʾ, 350f. Verbindung (waṣl).

bayna (Präp.): (auch: mā bayna/fī mā bayna) zwischen, unter, inmitten. bayna ... wa: entweder ... oder, teils ...teils. min baynihim: aus ihrer Mitte

fī mā bayna ḏālika: währenddessen

baynamā, baynā (Konj.): während Ğ53/10 wa-qad baynā o. bayyinan?? am Satzanfang??

bayyin: klar, offenbar, deutlich, evident, Ğ53/10, 95/27, 121/31, 152/7 Adv. bayyinan??, bayyinan qablu: zuvor deutlich (geworden??, z.B. Ğ189/24 u.davor)

bayyina (f): klarer Beweis, Beweis, Beweismittel, Beweisurkunde

bayān: Klarlegung, Verdeutlichung, Erklärung, Vorführung, Demonstration (v. Geräten, Waffen etc.), Bekanntgabe, Kundgabe, Mitteilung, Bericht, Kommuniqué, Exposé, (abgegebene) Erklärung, Feststellung, Angabe (über ʿan z.B. Ğ23/14 ohne ʿan), Vermerk, Aufstellung, Verzeichnis, Liste, (Veranstalungs) Programm, Beredsamkeit. al-bayān: Bezeichnung des Korans. Pl. bayānāt: Daten. bayānāt ʾiḥṣāʾīya: statistische Angaben. bayān al-ḥaqīqa: Berichtigung (journ.): bayān al-ḥukūma: Regierungserklärung. bayānāt raqmīya: Zahlenangaben. bayān muštarak: gemeinsames Kommuniqué. bayān ṣuḥufī: Presseerklärung. ʿaṭf al-bayān: erklärende appositionelle Anfügung (gramm.). ʿilm al-bayān: Lehre von der Bildersprache (Teil der Rhetorik), (allg.) rhetorische Wissenschaft (der Araber). ġanīy ʿan al-bayān: selbstverständlich.

MF: explication, explicatio, Erläuterung. Q55/1 Paret: Darlegung (eines Sachverhaltes). ĞB19/16 gem. az-Zama’šarī zu Q55/1: Allah hat das gedacht, wodurch sich der Mensch von den übrigen Tieren unterscheidet vom/als bayān, und das ist die klare rein-arabische Rede über das was im Inneren/Herzen/Gewissen (ist??). ĞB19/18ff gem. az-Zrkšī?? zu Q55/1: Vernunftbegabung (des mit Fähigkeit der Sprache ausgestatteten Lebewesens, zum Zwecke der Rede über seine Begrenzungen/Grenzen). ĞB19/22 gem. Ibn ʿAbd Rabbih zu Q55/1: die Vernunft, die dem Verstand gegebene verborgene Bedeutungen der Dinge beurteilt.

bayānī: erklärend, erläuternd, rhetorisch. ḫuṭūṭ bayānīya: graphische Darstellung (durch Linien und Kurven).

ʾabyan El.: klarer, deutlicher, offenkundiger

tabyān, tibyān: Darlegung, Aufzeigung, Erklärung

tabyīn: +

ʾibāna (f): Darlegung, Erklärung, Erläuterung, Verdeutlichung

tabayyun: inf. V

tabāyun: Verschiedenheit, Unterschiedlichkeit, Gegensatz

tabāyunī: unterschiedlich, gegensätzlich

istibyān: Erhebung, Umfrage, Fragebogen

istibāna (f): Klärung, Darstellung

bāʾin: klar, offenbar, deutlich, endgültig, unwiderruflich (Ehescheidung, i.R.),

mubayyin pl. -āt: PA II,Anzeiger, Messvorrichtung

mubāyin: unterschiedlich, verschieden, gegensätzlich

mubīn: klar, offenbar, deutlich, ĞB20/6 sprach-/vernunftbegabt, erklärend??. al-kitāb al-mubīn: Bezeichnung des Korans.

mutabāyin: gegensätzlich, verschiedenartig, unterschiedlich, schwankend

byyr ʾnṣr

n.pr.: Pierre Ansart, frz. Soziologe.

tābūt

tābūt, tābūh (f) pl. tawābīt: LAD: shrine (Schrein, Altar), chest (Kiste), bier (Totenbahre), coffin (Sarg), Ark of the Covenant (Bundeslade)

tāl

folgend, nachstehend. siehe tlw

tb

tabba/yatibbu: verderben, zugrundegehen.

X: stabilisiert sein/werden, geregelt, geordnet sein, im Gange sein.

tabban lahū: Verderben über ihn!, möge er zugrunde gehen!

siehe nbh

tbās

Ğ57/4?? siehe lbs VIII

tbr

tabara/yatbiru: zerstören, vernichten (hu, etw.)

II: LAE: break into pieces, annihilate

IV: abstain from (ʿan)

tibr: Rohmetall, Goldstaub, Goldteilchen, Erz

tabār: Untergang, Vernichtung

tibrīya (f): Kopfschuppen

tbʿ

tabiʿa/yatbaʿu: folgen, nachfolgen, nachgehen (Q53/23, 28 yattabiʿu: VIII), hinter jm. hergehen, sich halten an, verfolgen, einschlagen, nachkommen, gehören, unterstellt sein, untergeordnet sein, unterstehen,

III: folgen, beistimmen (ʿalā in), übereinstimmen, verfolgen, fortsetzen, fortfahren

IV: folgen lassen, nachfolgen lassen, unterstellen, unterordnen, nachordnen,

V: folgen, verfolgen (Thema, Entwicklung, Nachrichten, etc.), nachgehen, unterstellt sein,

VI: aufeinanderfolgen, der Reihe nach kommen, sich ununterbrochen folgen,

VIII: folgen, nachfolgen, Gefolgschaft leisten, sich anschliessen, verfolgen (jn, bi etw.), sich halten (an etw.)befolgen, beachten, beobachten, einhalten (Prinzip, Vorschrift etc.), nachgehen, studieren, verfolgen, betreiben, praktizieren (etw.), gehören (zu), angehören (ei. Sache). Pass.. uttubiʿa: Anhänger haben/finden (ʿalā für)

X: zum Nachfolgen veranlassen (jn.), verführen (jn.), zur Folge haben, nach sich ziehen (etw.), sich etw. () unterordnen, unterstellen

tabaʿ: Nachfolge, Untergeordnetsein, Gefolgschaft, Gefolge, untergeordnet, folgsam (li), zugehörig, zugeordnet. bi-t-tabaʿ: hintereinander. tabaʿan li: entsprechend, nach, zufolge, gemäss, je nach, infolge. Pl. ʾatbāʿ: Gefolgsmann, Begleiter, Anhänger, Untertan.

tubbaʿ pl. tabābiʿa (f): LAD: Title of the Himyarite-Kings. Aldabaran (star). Pl. tabābiʿ: mother bee

tubbaʿ, tubbuʿ: shadow (Schatten)

tabaʿī: beiläufig, als Folgeerscheinung auftretend

tabiʿa (f) pl. -āt: Folge, Konsequenz, Verantwortung, Verantwortlichkeit, ʾalqā at-tabiʿa ʿalā: jn./etw. vrantwortlich machen.

tabīʿ pl. tibāʿ: nachfolgend, anhangend

tabaʿīya pl. -āt: Unterordnung, Unterstellung, Unterstelltsein, Abhängigkeit, Unselbstständigkeit, Zugeordnetsein, (Zugehörigkeit (zu einer übergeordneten Grösse, Macht, Gruppe), Untertanenschaft, Staatsangehörigkeit. bi-t-tabaʿīya: im Anschluss daran, daher, demgemäss. Ğ27/13 tabaʿīya mutabādala: für "Zusammenhang", interdépendence (frz., Lukacs, 81), wechselseitige Abhängigkeit.

tibāʿan: nacheinander, hintereinander, nach und nach

matbūʿ: LAD: followed, leader, prince, chief, sovereign, high-priest, prefect

mutabawwiʿ: ag. bwʿ V, long, etc.

mutbiʿ: LAD: who follows

muttabiʿ: ag. of tbʿ VIII, dto., who pursues or seeks eagerly (wer eifrig verfolgt oder sucht), client, protégé (Schützling)

mutābaʿa (f) pl. -āt: Verfolgung (auch z.B. einer Entwicklung, einers Vorgangs), Beobachtung, Kontrolle, Überwachung, Fortführung, Fortsetzung, ...

itbāʿ: Verstärkung durch Wiederholung des Wortes mit verändertem Anfangskonsonanten wie kaṯīr baṯīr

ʾatbāʿ: pl. v. tabaʿ, Gefolgsmann, Begleiter, Anhänger, Untertan.

tatabbuʿ pl. –āt: Verfolgung (bes. übertr., siehe V), Folge, Ablauf

tatābūʿ: Aufeinanderfolge, Stafette, Staffel (Sport). bi-t-tatābuʿ: nacheinander, der Reihe nach, in Fortsetzungen, als Serie

ittibāʿ: Verfolgung (z.B. einer Politik), Einhaltung (einer Richtung, eines Weges, einer Vorschrift etc.), Befolgung, Beobachtung, Beachtung. ittibāʿan li: zufolge, entsprechend, gemäss. Ğ319/22, Baġdādī: Gefolge??, Ğ77/25 wahrschl.: Gefolge, Ğ159/28 Gefolge, o. ʾatbāʿ, Gefolgsleute.

atbāʿ: LAD: pl. of tbʿ, itbāʿ: following or causing to follow, ittibāʿ: following, obeying

ittibāʿī: klassisch, klassizistisch

ittibāʿiya: Klassik, Klassizismus

tābiʿ pl. ʾatbāʿ, tabaʿa (f), tawābiʿ: folgend, nachgestellt, abhängig (li von), untergeben, untergeordnet, unterstellt (li jm.), gehörend zu (li), der Zuständigkeit von (li) unterworfen, anhangend, Gefolgschaft leistend. Pl. ʾatbāʿ: Anhänger, Gefolge, ... Pl. tabaʿa (f): Untertan. Pl. tawābiʿ: Satellit (auch pol.), Anhang, Ğ155/2, 191/14, 243/16, 322/33, 36 pl. tābiʿūn: Anhänger??

tābiʿa (f) pl. tawābiʿ: Begleiterin, Dienerin, weibl. Dämon, Dazugehöriges, Folge, Folgeerscheinung, Konsequenz, Ergebnis, Verantwortlichkeit

mutatabbiʿ pl. –ūn: Beobachter

tabābiʿa: yemenitische Könige, siehe LA "تبابعة".

tbk

Ğ122/23, siehe tbwk: n.loc.

tbl

tabala/yatbilu: verzehren, krank machen (jn., Liebe)

II+

III+

tawbala: würzen, LAD: put seasoning into the cooking-pot.

tābal: Koriander

tbāla (f): Ğ210/8 u.zuvor, n.loc.??

tbh

k.A., siehe nbh

tbwk

tbwk: n.loc. Ğ122/23, 25 in höher gelegener Gegend Syriens

tbyʾ

siehe bwʾ/byʾ Ğ8/15, 11/11, 15/26, 341/1 vorerst als "Position" gelesen.

tnbyʾ, Ğ69/27 ??

ttḥwr

Ğ23/27??

ttğh

Ğ64/6 siehe wğh VIII.

ttḫḏ?

von ʾḫḏ, nehmen?? Ğ50/27 ttḫḏ.

ttq

siehe wqy V.

k.A.

tğāh

tuğāha, tiğāha Präp.: vor, gegenüber

al-ittiğāh: die Linie, Richtung, Tendenz etc., siehe wğh

tğr

tağara/yatğuru: Handel treiben

III: handeln, Geschäfte machen

VIII: Handel treiben, handeln

tiğāra: Handel, Handelstätigkeit, kaufmännischer Beruf, Handelsgeschäft, Handelsware

tiğārī: Handels-, Kommerz-, geschäftlich, kommerziell, kaufmännisch, kommerziell betrieben/lohnend/ergiebig

tāğir pl. tuğğār, tiğār: Kaufmann, Geschäftsmann, Händler

matğar pl. matāğir: Handel, Handelsgeschäft, Ware, Laden, Ladengeschäft

mutāğara (f): Handel

ittiğār: Handel. LAD: traffic, commerce

tḥt

taḥta: Präp.: unter, unterhalb, unterliegend…

taḥtu: Adv.: unten, darunter

taḥtī: Unter-.

bināʾ taḥtī, binya taḥtīya: Unterbau, Infrastruktur

tḥy

taḥīya (f): LAD: welcome, salutation, gratulation. taḥīyatī: mein Gruss, "mit freundlichem Gruss ". Siehe hy

tḥyz

taḥayyuz: Voreingenommenheit, Parteilichkeit.

siehe ḥwz

tdšyn

siehe dšn

tdʿ

taddaʿ: Ğ100/5, siehe dʿw VIII.

tr

tarra/yaturru: LAD: inf. tarr, turūr. appear and be cut out (bone), be cut off, remove, depart, cut off, resound. inf. tarr, turūr, tarāra (f): be full in flesh and bones

IV: inf. ʾitrār: amputate, remove, send away, throw away, fling, make resound

tarr: good stepper (horse). root, origin, plummet (Lot),

turra (f): handsome, delicate and coquettish

tira (f): inf. of wtr: hatred (Hass, Abscheu),

trb

tariba/yatrabu: staubig, bestaubt sein/werden

II + IV: bestauben, mit Erde o. Staub bedecken (jn./etw.)

III: Gefährte/Kamerad sein (jm.), gleichaltrig sein (mit jm.)

V: bestaubt, staubbedeckt sein

tirb pl. ʾatrāb: Altersgenosse, Gefährte, Kamerad

tarib: staubig, staubbedeckt

turba (f) pl. turab: Staub, Erde, Boden, Erdboden, Ackererde, Ackerboden, Grab, Grabstätte, Grabmal, Friedhof. turba ramlīya: Sandboden. turba ṭīnīya: Lehmboden

turabī pl. turabīya (f): Totengräber

turāb pl. ʾatriba (f), tirbān: Staub, Erde, Erdboden, Pl.: Heimatboden, Territorium

turābī: staubig, staub-, pulverartig

trṯ

turāṯ: Erbe (bes. übetr.). turāṯ ṯaqāfī: kulturelles Erbe

turāṯī: das Erbe betreffend

trğm

tarğama/yutarğimu: übersetzen (etw., ʿan aus ei. Sprache, ʾilā in ei. andere); interpretieren, ausdrücken; umsetzen in (ʾilā); (erklärend) behandeln; eine Lebensbeschreibung geben; eine Biographie verfassen (li von jm., auch )

tarğama (f) pl. -āt, tarāğim: Übersetzung, Interpretation, Lebensbeschreibung, Biographie; Einleitung, Vorwort. M,1361, 2 Umsetzung. tarğama as-sabʿīnīya: die Septuaginta; tarğama fawrīya: Simultandolmetschen

turğumān pl. tarāğima, tarāğīm: Übersetzer, Dolmetscher

mutarğim pl. –ūn: Übersetzer, Dolmetscher, Biograph. mutarğim fawrī: Simultandolmetscher

mutarğam: übersetzt. mutarğam ʿalā l-film: synchronisiert

trḫ

siehe unter ʾrḫ

trʿ

tariʿa/yatraʿu: voll, gefüllt sein/werden (Gefäss)

IV: füllen (etw., bes. ein Gefäss)

turʿa (f) pl. turaʿ, -āt: Kanal, künstlicher Wasserlauf

mutraʿ: gefüllt (bi mit), voll (bi von)

trf

tarifa/yatrafu: in Wohlstand, luxuriös leben

IV: verweichlichen, üppig ausstatten, überladen (jn.).

V: = I

taraf, turfa (f): Luxus, Wohlstand, Überfluss, Verweichlichung

tarif: üppig, luxuriös

mutraf: in Wohlstand und Luxus lebend, luxuriös, luxuriös ausgestattet, überladen (bi mit etw.), Pl. al-mutrafūn: die Reichen.

trk (1)

taraka/yatruku: lassen, unterlassen, aufgeben (etw.); ablassen, abstehen; verlassen (jn./einen Ort), auslassen, unberücksichtigt lassen, übergehen (etw.), überlassen (li o. ʾilā etw. jm, ei. Sache), zurücklassen, hinterlassen (etw. li jm.), Ğ41/7 taraka warāʾahū: er hat ihm hinterlassen. Ğ94/7 lā yatruku mfrḥan??: (nicht??) "belastet mit Schulden"??, taraka ʿalā ḥālihī: etw./jn. unverändert belassen, sich selbst überlassen. Ğ312/7 überlassen (ʿan jm.).

III: verlassen, alleinlassen, im Stich lassen, in Ruhe lassen, die Feinseligkeiten einstellen (gegen)

tark: Unterlassung, Aufgabe, Auslassung, Überlassung, Zurücklassung

tarika, tirka (f) pl. -āt: Nachlass, Hinterlassenschaft, Vermächtnis, Erbe

tarīka (f) pl. tarāʾik: unverheiratet gebliebene alte Frau, alte Jungfer

mutāraka (f): Waffenstillstand

tārik: leaving, renouncing. -ūn: Ğ92/10, 114/27 verlassen(de) Habende (orth.??)

matrūk: verlassen, aufgegeben. Pl. –āt: Nachlass.

trk (2)

II: türkisieren (jn.)

X: zum Türken wd., türkische Art annehmen

at-turk, al-ʾatrāk: die Türken

turkī: türkisch, Türke

at-turkīya (f): die türkische Sprache

turkīyā: die Türkei

tatrīk: Türkisierung

tzd

Ğ75/1, Q71/24, siehe zyd Imp.

tzʿ

k.A.

tsʿ

Verb: siehe wsʿĞ286/30 tsʿ: 9 Jahre dauern.??

tisʿa (m), tisʿ (f): neun

tisʿata ʿašara, f. tisʿa ʿašrata: neunzehn

at-tāsiʿ: der neunte

tisʿūn: neunzig

at-tisʿīnāt: die neunziger Jahre.

mtsʿ: siehe wsʿ

tsʿy: Ğ204/19??

tsfyh

tsfyh: Ğ71/4??, siehe sfh

tʿb

taʿiba/yatʿabu: sich plagen, sich abmühen, müde sein/werden, überdrüssig werden (min einer Sache)

IV: Mühe verursachen, lästig fallen (jm.), müde machen, quälen, ermüden, anstrengen (jn.)

taʿab pl. ʾatʿāb: Mühe, Anstrengung, harte Arbeit, Plage, Last, Unannehmlichkeit, Schwierigkeit, Beschwerde, Kummer, Müdigkeit, Ermüdung, Pl.: Gebühren, Honorar

taʿib u. taʿbān: müde, ermüdet, ermattet

tġr

LAD:

taġara/yatġaru +

taġira/yatġaru: inf. tuġūr: pour down (niederströmen), make water (dog), burst and let out water or any fluid (platzen und auslaufen), spirt, fall abundantly (rain, reichlich fallen, Regen)

VII: inf. intiġār: rain heavily (cloud, heftig regnen Wolke)

taġirra (f): risk of life (Lebensgefahr, staking one's life (sein Leben riskieren)

taġarān: boiling (kochen/d)

tftyš

taftīšī: LAD: investigator, examiner (Ermittler, Prüfer), siehe ftš.

tfḫ

k.A.

tfh

tafiha/yatfahu: inf. tafah, tafāha (f), tufūh, gering, unbedeutend, fade, geschmacklos, banal sein

tqn

IV: vollkommen machen, beherrschen, vollendet, gut können, sich auf etw. gut verstehen ().

tiqn: geschickt, gewandt.

tiqnī: technisch. Pl. -ūn: Techniker

tiqnīya (f): Technik (auch künstlerische), Perfektion

taqāna (f): Festigkeit, Vollendung, Vollkommenheit

ʾatqan: vollendeter, vollkommener, gründlicher

ʾitqān: Perfektion, Vollendung, Vollkommenheit, Genauigkeit, Gründlichkeit, Präzision, gründliches solides Können, Beherrschung

mutqan: (LAD: = matqūn) vollendet, vollkommen, genau, exakt

tqy

siehe auch wqy yqn

taqā/yatqī: fürchten (bes. Gott)

VIII: siehe wqy

taqīy pl. ʾatqiyāʾ: gottesfürchtig, fromm, LAD: Gottesfürchtige

taqīya (f): Furcht, Vorsicht, (bei den Schiiten) Verheimlichung des religiösen Bekenntnisses (bei Zwang oder drohendem Schaden)

ʾatqā El.: frömmer

tuqan, taqwā: Gottesfurcht, Frömmigkeit

mutaqqī: LAD: who is on his guard, cautious, God-fearing.

a/itqy: Ğ95/14 und vorher??

tk

siehe ḏk

tkād

ʾaw takādu: Ğ32/26, "nahe dran", siehe kwd

tktyk

taktīkī: taktisch

tl (1)

tall pl. tilāl, ʾatlāl, tulūl: Hügel, Anhöhe. tall ʾabīb: n.loc. Tel Aviv

tl (2)

tull: Tüll

tlt

Ğ64/8 siehe tlw ??

tlk

siehe ḏlk

tlmḏ

talmaḏa/yutalmiḏu: als Schüler/Lehrling annehmen (jn.), Schüler sein/wd. (li bei jm., auch ʿalā), seine Schul- oder Lehrzeit verbringen

II: tatalmaḏa/yatatalmaḏu: Schüler sein/wd., in die Lehre gehen (li o. ʿalā yadihī bei jm.)

talmaḏa (f): Schülerzeit, Lehrzeit, Lehre, Probe

tilmāḏ: Gelehrsamkeit

tilmīḏ pl. talāmīḏ, talāmiḏa (f): Schüler, Lehrling, einer der eine Lehr- o. Probezeit durchmacht, der in der Ausbildung begriffen ist, Jünger (Jesu), Kadett (Ir., mil.)

tilmīḏa (f): Schülerin

tlw

talā/yatlū: folgen, nachfolgen. lesen, verlesen, vorlesen, rezitieren (ʿalā jm.), Q68/15 iḏā tutlā ʿalayhī ʾāyātunā: wenn ihm unsere Verse vorgelesen werden

VI: aufeinanderfolgen

X: fortfahren

istatlī yaqūlu: er sagte weiter, er fuhr mit den Worten fort…

tilwa: Präp.: nach, hinter, auf. ʾarsala kitāban tilwa kitabin: Brief auf Brief senden

tilāwa (f): Lesen, Verlesung (bes. öfftl.), Rezitation (bes. d. Korans)

tālin: folgend, nachfolgend, nächstfolgend; [vgl. BMG, Tafel XXII!]

bi-t-tālī : dann, später, im folgenden; folglich, infolgedessen

mutatālin: aufeinanderfolgend

tm

tamma/yatimmu: vollständig/vollkommen/vollendet sein o. werden, vollbracht werden (li durch), zuende kommen, beendet sein/werden, abgeschlossen werden, zustandekommen, vollzogen werden (z.B. Vertrag), sich abspielen, stattfinden, Tatsache sein/werden, vorliegen, beharren bei (ʿalā), fortfahren (ʿalā). Ğ19/12: X mā kāna li-yatimmu: X konnte nicht zustandekommen(??), Ğ134/8??

II+IV: vollenden, abschliessen, vollkommen machen, vervollständigen, vollmachen, aus-, durchführen, zustandebringen.

X: zur Vollendung bringen; zu vervollkommnen streben.

tamm, timm, tumm: LAD: completion, end, finish, a kind of goose. li-timm-in (): mature

timm: axe, hatchet, anything complete

tumm: mouth

tamām: Vollständigkeit, Gänze, Beendigung; voll, ganz, komplett, vollkommen

tamāman Adv.: ganz und gar, völlig, gänzlich, genau

ʾatamm: vollständiger, vollkommener

tāmm: vollständig, vollkommen, perfekt, ganz, vollgültig, vollwertig, in sich abgeschlossen, sinnvoll, keiner Ergänzung bedürfend (Gramm.)

tamīma (f) pl. tamāʾim: Amulett

banū tamīm: siehe tmym

tm(ā)s

siehe ms

tmtd

siehe md VIII.

tmr

tamr, koll. tamra (f), Pl. tumūr, tamarāt: Dattel, Datteln, bes. getrocknete Datteln. tamr hindī: Tamarinde (Tamarindus indica, indische Dattel, bot.), Tamarindenwasser (Erfrischungsgetränk)

tms

siehe msy lms ms

tmym

Banū Tamīm: weitgehend christianisierter Stammesverband zwischen der Landschaft Yamāma und dem Irak in Ostarabien. Bei den anlässlich der Eroberung von Mekka und bei Hunayn genannten Tamīm kann es sich wegen der grossen Entfernung nicht um bedeutende Verbände gehandelt haben. Einzelne Tamīmiten treten dagegen in Medina schon früher in Mohammeds Umgebung auf. Ein loses Bündnis mit dem Stamm wurde erst um 630 geschlossen. (LP)

Ğ160/26, muḍaritischer Stamm

tn

tanīn: Gerbsäure, Tannin.

tinnīn pl. tanānīn: Drache (auch astr.), Wasserhose

tnbyʾ

Ğ69/27??, siehe nbw

thm

siehe whm

tuhma (f) pl. tuham: Verdächtigung, Verdacht, Vorwurf, Anklage

tihāma (f): Tihama, Küstenebene im Sübwesten der arabischen Halbinsel

twʾām

tawʾam pl. tawāʾim, tuʾām: LAD: twin-brother (Zwillingsbruder), the second best cast of the dice (zweitbester Würfelwurf), arrow or lot, constellation of the twins

tuʾām: twin-like, double

tawʾama (f) pl. tawāʾim: twin-sister (Zwillingsschwester), a litter or sedan chair open at the top for women (Sänfte)

tuʾamīya (f): a pearl (Perle)

tawāʾim: by-paths (Seitenweg), pl. of tawʾam

twb

tāba/yatūbu: bereuen, Reue empfinden, Busse tun, sich abwenden (ʿan von der Sünde), sich bekehren, bekehrt werden (ʿan von etw.), (von Gott) wieder seine Gnade zuwenden, verzeihen (ʿalā jm.), Q2/54 ʾilā: bereuen bei/ggüb. jm

II: zur Reue o. Busse veranlassen, bereuen lassen (jn.)

X: zur Reue o. Busse auffordern (jn.)

tawba (f): Reue, Busse. Ğ123/2: = barāʾa (f)??. ergänz nach Ğ125ff?? 136/27, Ğ168/10 Bereuen.

tawwāb: Busse tuend, reumütig, gnädig verzeihend, vergebend (Gott). Pl. –ūn: Ğ266/13??

tāʾib: reuig, reumütig

twğ

II tawwağa/yutawwiğu: krönen (jn., auch übertr. bi mit)

V: gekrönt werden.

tāğ pl. tīğān: Krone, Mitra (des Bischofs). ...

tatwīğ: Krönung

twr

tāratan (ﺓﺭﺎﺗ): einmal, manchmal, bisweilen

...tāratan wa ...tāratan ʾuḫrā: ...einerseits und ...andererseits; einmal...ein anderes Mal. (Ğ,14/24)

tāra...tāra, tāra…tawran, tāra…ʾuḫrā: bald…bald

tawrāh (f): Thora, Pentateuch, Altes Testament

twn

tūn: Tunfisch (zool.)

tyḥ

tāḥa/yatīḥu: vorgesehen, bestimmt sein (v. Schicksal, v. Gott, li für jn.), gegeben, geboten, vergönnt wd. (li jm.)

IV: bestimmen, festsetzen, bieten, vergönnen (li jm. etw.), gewähren, ermöglichen (li jm. etw.), Pass.: ʾutīḥa: beschieden, geboten, vergönnt wd./sein (li jm.). ʾutīḥa lahū t-tawfīq: es war ihm Erfolg beschieden. ʾatāḥa furṣata: Gelegenheit geben (li zu etw.). ʾutīḥa lahū furṣata: es bot sich ihm die Gelegenheit

mutāḥ: beschieden, gegeben, etc. (li jm.), zu Gebote stehend (li jm.), naturgegeben (z.B. Bodenschätze, Energiequellen eines Landes), verfügbar (z.B. Geldmittel).

tyr

tayyār pl. –āt: Strömung, Gefälle (eines Gewässers), geistige Strömung, Zug, Luftzug, Strom (el.), tayyār baḥrī: Meeresströmung. tayyār mustamirr: Gleichstrom. tayyār mutaraddid/mutanāwib/mutaġayyir: Wechselstrom.

matār: (syr.) Dynamo.

tīr: LAD: pride, haughtiness, headbeam, desert, wilderness.

tiyar, tiʾar, pl. of tāra (f): often, many times.

tym

tāma/yatīmu: durch Liebe hörig, versklavt werden, zum Sklaven machen, sich blind ergeben machen (jn.; durch Liebe)

II: versklaven, hörig machen, blind, ergeben machen, krank, irre machen (jn. vor Liebe)

mutayyam: versklavt, hörig, verfallen (aus Liebe), blindlings vernarrt.

taimāʾ: Taima (Oase in NW-Arabien). LAD: desert, constellation of the twins.

tayman: LAD: the south. taymanī: arabia felix, Yemen. tayammun: inf.V of ymn, belonging to Yaman, blessing of god, success, felicitation.

taym: LAD: slave (Sklave), name of a tribe (Stammesname), taʾim: Zwillingsbruder. tiʾma, tīma (f): a sheep kept at home for time of need, a sheep belonging to a herd of 40 or above, talisman.

tyn

tīn (koll., n.un. (f) ): Feige. tīn šawkī: Feigenkaktus und dessen Frucht (bot.). Paret Q95/1 Feigenbäume.

ʾityān: siehe ʾty: Ausführung (bi einer Sache), Begehung (einer Tat), LAD: Ankunft

tyh

tāha/yatīhu: irregehen, herumirren, abirren (Gedanken), schwanken (bayna zwischen versch. Gefühlen), verlorengehen, entgehen (min jm.), entschwinden (min dem Gedächtnis), zugrundegehen, verlorengehen, perplex sein, staunen, hochmütig sein, sich grosstun, prahlen (ʿalā jm. ggüb.). yatīhu ʿalā wağhihī ibtisāmatun: ein Lächeln gleitete über sein Gesicht

II: in die Irre führen, ablenken, zerstreuen, in Verwirrung/Ratlosigkeit bringen (jn.)

IV: = II

tīh: Wüste, weglose Wildnis, Labyrinth, Hochmut, Stolz. Ğ290/11f: fī t-tīh: in Ab-/Verirrung??

tayyāh: herumirrend, hochmütig

ṯʾr

ṯaʾara/yaṯʾaru: Blutrache üben, sich rächen (o. bi für einen Getöteten), Rache nehmen (an jm., bi, min o. li für etw./jn.).

IV + VIII iṯṯaʾara: Rache erlangen

ṯaʾr pl. ṯaʾarāt, ʾaṯʾār, ʾāṯār: Rache, Blutrache, Vergeltung, Revanche,

ṯāʾir: Rächer

ṯāʾir: siehe ṯwr

ṯbt

ṯabata/yaṯbutu: fest stehen, fest, unerschütterlich, stark, stabil sein, standhalten, festsein, festbleiben (gegenüber jm. o. ei. Sache li), widerstehen, feststehen, erwiesen sein, festgestellt sein, bleiben (bi an ei. Ort, ʿalā bei etw.), festhalten an etw. (ʿalā), beharren auf etw. (ʿalā). ṯabata wuğūduhū: bestimmt existieren, gesichert, nachgewiesen sein. ṯabata fī wağhihī: sich gegen jm. behaupten, jm. standhalten.

II ṯabbata/yuṯabbitu: festmachen, befestigen, festigen, stärken, stabilisieren, fixieren, bestätigen, bekräftigen, endgültig, fest ernennen, beweisen, erweisen, feststellen, den Nachweis führen dass (bi-ʾanna), überführen (ei. Verdächtigen ʿalā), Ğ15/16 fixieren (in einer Form ʿalā šakli), firmen (chr.). ṯabbata baṣarahū: seinen Blick heften auf etw., jm. unverwandt ansehen, fixieren. ṯabbata qadamaihī: festen Fuss fassen.

IV: feststellen, festlegen, bestimmen, als fest gesichert hinstellen, versichern, bestätigen, bekräftigen (etw.), beweisen (etw., ʿalā jm.etw., li jm. ʾan dass), nachweisen (Sachverhalt, Existenz ei. Sache etc.), zuerkennen (etw. li jm.), überführen (ʿalā einen Verdächtigen), aufschreiben, aufzeichnen, beurkunden, registrieren, verzeichnen (etw.), einschreiben, eintragen (in), ...

V: sich vergewissern über (min, fī) ob (hal), etw. sorgfältig prüfen (), mit Bedacht vorgehen (hinsichtlich ei. Sache ).

X: sich standhaft/ausdauernd zeigen, sich zu vergewissern suchen, Bestätigung, Sicherheit suchen, sich vergewissern, als richtig erkennen, bestätigt finden, für authentisch halten.

ṯabt: fest, feststehend, standhaft, tapfer

ṯabat: zuverlässig, glaubwürdig

ṯabat pl. ʾaṯbāt: Liste, Verzeichnis

ṯabāt: Festigkeit, Beständigkeit, Stabilität, Sicherheit, Gewissheit, Zuverlässigkeit (v. Angaben u. Nachrichten), Ausdauer, Beharrung, Festhaltung, Beibehaltung. Ğ26/30, 26/31: ṯabātan

ṯabātīya: Stabilität, statischer Charakter

ṯābit: fest, feststehend, beständig, gleichbleibend, statisch, unbeweglich, stabil, auf sicherem Boden stehend, unerschüttert, fortdauernd, dauerhaft, bestätigt, erwiesen, Festwert, Konstante. ṯābit al-ğaʾ š: innerlich ruhig, gefasst. ṯābit al-ʿazm: fest entschlossen. ṯābit wuğūduhū: bestimmt vorhanden, sicher existierend, nachgewiesen. fiqra ṯābita: fixe Idee. baqiya ḥāḍir ṯābit: dauerhaft ansässig bleiben, permanere

ṯābita (f) pl. ṯawābit: Fixstern. siehe ṯwb Ğ250/1, 4 u. zuvor: Konstante, MF: constant.

ṯābit, ṯābita (f): LAD: standing firm, constant, persevering, certain, sure, stiff, rigid, of a strong intellect, safe (animal in walking).

taṯbīt: Festigung, Stabilisierung, Bestätigung, Bekräftigung, Installation

ʾiṯbāt: Feststellung, Versicherung, Bestätigung, Bejahung, positive Aussage, bejahende, positive Form (ei. Verbs o. Satzes, Gramm.), Zuerkennung, Nachweis, Beweis, Eintragung, Einschreibung, Beurkundung. ʾiṯbāt at-tamalluk: offizielle Bestätigung des Eigentumsrechtes.

ʾiṯbātī: bejahend, bestätigend, positiv.

ṯbr

ṯabara/yaṯburu: vernichten, zugrunde richten (jn.). inf. ṯubūr, zugrunde gehen

III: sich mit Eifer und Ausdauer bemühen (ʿalā um etw.), beharren (ʿalā bei etw.)

ṯubūr: Untergang. daʿā o. nādā bi-l-wayl wa-ṯ-ṯubūr: ein Wehgeschrei erheben, Zeter und Mordio schreien.

muṯābara (f): Beharrlichkeit, Ausdauer, Fleiss

ṯbṭ

ṯabaṭa/yaṯbuṭu +

II: abhalten, zurückhalten (jn. ʿan von), hemmen, hindern (jn./etw.), nicht gelingen lassen, scheitern lassen (etw.).

ṯr

ṯarr: wasserreich, viel Wasser enthaltend. ṯarra (f) min ad-damʿ: tränenfeucht (Auge)

ṯrb

ṯaraba/yaṯribu: tadeln, rügen, LAE: fall foul upon, undress a sick person

II: tadeln (u. ʿalā jn.), LAE: fall foul upon, chide, fold, wrap up

IV: LAE: rebuke, be very fat

taṯrīb: Tadel

yaṯrib: ursprünglicher Name der Stadt Medina

ṯrṯr

ṯarṯara/yuṯarṯiru: inf. ṯarṯara (f), schwatzen

ṯarṯār pl. –ūn: Schwätzer. LAD: garrulous (geschwätzig)

ṯarṯāra (f) pl. –āt: Schwätzerin, LAD garrulous women, overflowing, gushing.

ṯarṯara (f): Geschwätz.

ṯrd

ṯarada/yaṯrudu: inf. ṯard. zerbröckeln und einweichen (Brot). LAD: dip the cloth into the dye, castrate by sqashing the testicles, kill the victim without cutting it's throat

II: inf. taṯrīd: dto., pass.: he carried from the battlefield with broken limbs

XV: inf. iṯrindāʾ: be fleshy on the chest

ṯarīd, ṯarīda (f) pl. ṯurud: Gericht aus eingeweichtem Brot, Fleisch und Brühe. LAD: pieces of bread steeped in broth, etc., bread-soup

miṯrad: Schüssel, Schale

ṯard: LAD: light rain

ṯarad: rent, cleft (Spalte, Kluft, Riss)

ṯurda (f): pieces of bread steeped in broth, etc.

ṯrq

ṯrwq: n.pr. eines Dorfes im SA, Ğ209/28??

ṯrw/ṯry

ṯariya/yaṯrayu: wohlhabend werden

IV: wohlhabend reich werden/sein (bi o. min durch etw.), reich machen (jn.), bereichern (jn., hū bi etw. durch)

ṯarīy pl. ʾaṯriyāʾ: feucht (Boden), wohlhabend, reich, ṯarīy al-ḥarb: Kriegsgewinnler

ṯarāʾ: Reichtum

ṯarwa (f) pl. ṯarawāt: Vermögen, Reichtum. ʾahl aṯ-ṯarwa: die Reichen

ʾiṯrāʾ: being rich, riches

ṯʿlb

ṯaʿlab pl. ṯaʿālib: Fuchs

ṯġr

ṯaġr pl. ṯuġūr: Vorderzahn, Mund, Hafen, Bucht, Hafenstadt

ṯaġra (f) pl. ṯuġar, ṯuġarāt: Bresche, Spalt, Öffnung, Lücke (auch übertr.: z.B. im Gesetz), Höhlung, enger Bergpfad. fataḥa ṯuġrata fī: eine Bresche schlagen in

ṯfn

III: sich abgeben, sich einlassen (mit jm.), ausüben (etw.)

ṯafina (f) pl. –āt, ṯifan: Schwiele. ṣāḥib aṯ-ṯifan: "Mann/Besitzer/Freund der Schwielen", d.i. ein sağğād, ein frommer Beter mit einem Prosternationsmal (Gebetsfleck) auf der Stirn.

ṯq

siehe wṯq

ṯqb

ṯaqaba/yaṯqubu: ein Loch bohren, durchbohren, durchlöchern

II: bohren, Löcher bohren (hu, in)

II + IV: anzünden, entzünden

V + VII: durchbohrt, durchlöchert wd.

ṯaqb, pl. ṯuqūb: Durchbohrung, Loch, Öffnung, Leck, Bohrung

ṯuqūb: Schärfe (des Geistes)

ṯqf

ṯaqifa/yaṯqafu: inf. ṯaqf, finden, treffen (jn.)

ṯaqifa/yaṯqafu +

ṯaqufa/yaṯqufu: einen scharfen Verstand haben, scharfsinnig, klug sein.

II: gerade-, zurechtbiegen, schleifen, verfeinern, bilden (Geist, Benehmen, Charakter), schärfen, ausbilden (Verstand), erziehen (jn.), festnehmen, in Gewahrsam halten (jn.).

III: fechten (mit jm.)

V: ausgebildet, gebildet, erzogen wd./sein.

ṯaqāfa (f): Bildung, Geistesbildung, Bildungswesen; Pl. –āt: Kultur

ṯaqāfī: bildungsmässig, intellektuell; kulturell, Kultur-.

ṯaqīf, ṯiqqīf: LAD: sehr sauer, ʾabū ṯaqīf: Essig, sagacious (scharfsinnig, klug), penetrating (durchdringend, scharfsinnig), intelligent.

muṯāqafa (f): Fechten, Fechtkunst, Fechtsport

taṯaqquf: Gebildetsein, Bildung

muṯaqqaf: gebildet, zur Intelligenz gehörend, ausgebildet, erzogen, kultiviert. Pl. –ūn: die Gebildeten, Intellektuellen, die Intelligenz. al-muṯaqqafāt: die gebildeten, intellektuellen Frauen.

ṯaqīf: Bewohner der Stadt Ṭāʾif und des Gebietes östlich davon. In einem Krieg hatten sich die Qurayš des Handels der Stadt bemächtigt, worauf ein Teil der Ṯaqīf in enge Beziehungen zu den Qurayš trat, während ein anderer eng mit den Ḫawāzin verbunden blieb. Nachdem sich die Qurayš als auch die Hawāzin dem Propheten gebeugt hatten, blieb den Ṯaqīf nichts anderes übrig, als sich im Jahr 630 ebenfalls zu unterwerfen. (LP)

ṯql

ṯaqula/yaṯqulu: schwer sein (Gewicht), mit bi: belasten, schwer machen, schwer lasten auf (ʿalā), schwer zu ertragen, beschwerlich, bedrückend sein (ʿalā für), schwerfällig, träge, von stumpfen Geist sein, zu schwerfällig o. zu träge sein (ʿan f.ei. Sache), sich nicht scheren um (ʿan)

II: schwer machen, belasten, übermässig viel aufbürden, zuviel zumuten,

III: Q9/38 Paret: (eher) zufrieden sein (ʾilā mit)

IV: belasten (jn./etw.), beschweren, bedrücken (jn.), schwer sein (für jn.). LAD: make on carry a heavy burden, grieve (betrüben, bekümmern, weh tun), feel pregnant. Ğ168/14 ʿalā wegen??

VI: immer schwerer werden/sein, lästig sein, plagen, bedrücken, schwerfällig, träge sein, schlecht gelaunt, verdrossen, gelangweilt sein, beschwerlich finden und sich abwenden (ʿan von),

X: schwer, beschwerlich finden, lästig finden, nicht mögen, ablehnen

ṯiql pl. ʾaṯqāl: Gewicht, Last, Schwere

ṯiqal: Schwere, Schwerfälligkeit, Langweiligkeit

ṯaqal pl. ʾaṯqāl: Last, Gepäck,

aṯ-ṯaqalān (du.): die Menschen und die Dschinnen

ṯaqīl pl. ṯuqalāʾ, ṯiqāl: schwer, zu schwer (ʿalā), gewichtig, schwerwiegend, ernst, bedeutungsvoll, beschwerlich, lästig, bedrückend, unangenehm, widerwärtig, unsympathisch (Mensch),

muṯaqqal, muṯqal: belastet, überladen, beschwert (bi mit etw.), bedrückt (bi durch), schwer

mutaṯāqil: träge schwerfällig, verdrossen, gelangweilt

miṯqāl pl. maṯāqīl: Gewicht (auch auf der Waagschale, zum Wiegen verwendet), Gewichtseinheit in Äg. (= 24 qiyrāṭ = 4,68g). miṯqāl ḏarra: das Gewicht eines Stäubchens, eine winzige Menge, ein klein wenig. miṯqāl min: ein wenig, ein bißchen von

ṯkl

ṯakila/yaṯkalu: ein Kind () durch den Tod verlieren, einer geliebten Person () durch den Tod beraubt sein

ṯlṯ

II: verdreifachen, dreifach machen, dreimal tun.

ṯulṯ pl. ʾaṯlāṯ: Drittel, 20 Minuten (von einer Stunde)

aṯ-tāliṯ: der dritte. ṯāliṯan: drittens

ṯalāṯa (f), f.: ṯalāṯ (m): drei. ṯalātan: dreimal

ṯalāṯūn: dreissig

aṯ-ṯalāṯīnāt: die 30er Jahre

muṯallaṯ: verdreifacht, dreifach,mit drei diakritischen Punkten versehen (Buchstabe), dreieckig. Pl. –āt: Dreieck

ṯulāṯāʾ: Dienstag

ṯlğ

ṯalağa/yaṯluğu: schneien...

ṯalğ pl. ṯulūğ: Schnee, Eis, künstliches Eis.

ṯm

ṯumma: dann, darauf, danach, ferner, weiterhin, und abermals (affektisch bei der Wiederholung). kallā ṯumma kallā: nein und abermals nein. min ṯumma: dann, darauf. ṯumma ʾinna: ferner, darüber hinaus.

min ṯumma: dann darauf

ṯamma: da, dort, es gibt

min ṯamma: daher, deshalb

ṯammata (f auch ﺖﻤﺛ): da, dort, es gibt. laysa ṯammata: es gibt nicht

min ṯamma (f): Ğ113/3 von daher??

ṯmd

ṯamūd: Q89/9, ar. Stamm

ṯmr

ṯamara/yaṯmuru: Früchte tragen, Frucht bringen

IV: dto., etw. einbringen, Ertrag bringen, zur Folge haben, zum Ergebnis haben (ʿan etw.)

X: Nutzen, Gewinn ziehen (aus etw.), ausnutzen, nutzbar machen, auswerten, nutzbringend anlegen (Geld), investieren (Kapital), ausbeuten (Bodenschätze)

ṯamar pl. ṯimār, ʾaṯmār: Frucht, Früchte (koll., auch übertragen), Ergebnis, Ertrag, Gewinn, Nutzen

ṯamara (f) n.un. zu ṯamar pl. –āt: Frucht, Ergebnis, Ertrag, Gewinn, Nutzen

istiṯmār: Nutzniessung, Nutzbarmachung, Ausnutzung, Auswertung, nutzbringende Verwertung, Anlage (v. Ersparnissen, Geld), Ausbeutung (z.B. Bodenschätze), Pl. -āt: Investition (Kapital).

ṯmn (1)

II: abschätzen, taxieren (etw.), den Preis o. Wert festlegen (von etw.), bewerten (etw.), den Preis ansetzen (für). lā yuṯammanu: unschätzbar

ṯaman pl. ʾaṯmān, ʾaṯmina: Preis, Kosten, Wert, Ğ311/30 bi-kulli ṯaman: um jeden Preis [?? hört sich doch recht deutsch an??]

ṯamīn pl. ṯimān: kostbar, wertvoll,

ʾaṯman El.: kostbarer, wertvoller

ṯmn (2)

masc. ṯamāniya (f): acht. fem.: ṯamānin: acht.

ṯamāniyata ʿašara, fem.: ṯamānī ʿašrata: achtzehn

aṯ-ṯāmin: der achte

ṯamānūn: achtzig

aṯ-ṯamānīnāt: die achtziger Jahre

muṯamman: achtfach, achteckig

ṯny

ṯanā/yaṯnī: doppelt legen, zusammenlegen, falten, umbiegen, wenden, biegen, hinwenden (etw. ʾilā auf/zu), abwenden, abhalten (jn. ʿan von)

II: verdoppeln, doppelt machen,

IV: loben, preisen (ʿalā etw./jn.), sich anerkennend aussprechen (ʿalā über),

V: sich verdoppeln,

VII: sich umbiegen, sich krümmen,

X: ausnehmen (von min),

ʾaṯnāʾa (Präp.): während, innerhalb, in, im Laufe von. fī hāḏihi ʾaṯnāʾi: in dieser Zeit, inzwischen

ṯanīya (f) pl. ṯanāyā: mittlerer Schneidezahn, Vorderzahn, Kniff, Falte, Bügelfalte, Engpass, Gebirgspfad. fī ṯanāyā: im Innern von, enthalten o. verborgen in, (oft nur vollere, stilistisch gehobene Ausdrucksform für )

ṯaniyya (f) pl. –āt, ṯanāyā: LAD: front tooth, mountain-slope, rugged mountain-path, narrow pass, mountain-chain, exploit (Ausbeute, aber auch: Tat, Heldentat), martyr (Märtyrer), leader of men (Führer), = ṯanwā, praise, eulogy (Segensspruch), panegyric (festlich/lobend).

ṯanawī: Dualist

ṯanawīya (f): Dualismus

ṯanāʾ: Lob, Preis, Anerkennung

ṯunāʾī: zweifach, doppelt, ...

ṯunāʾīya (f): Dualismus, Duett

yawm al-ʾiṯnayn: Montag

aṯ-ṯānī: der zweite, folgende, nächste, ..., ṯānī -ṯnayn: Pendant, Gegenstück

ṯānīyan und ṯāniyatan (f): zweitens, zum zweiten Mal, nochmals

ṯāniya (f): Sekunde

ṯānawī: sekundär, Neben-, zweitrangig, untergeordnet

ṯānawīya (f): Oberschule, höhere Schule (engl. secondary school)

iṯnāni, f. iṯnatāni: zwei. (als Dual flektierbar!)

iṯnā ʿašara, f.: iṯnatā ʿašrata: zwölf

ʾiṯnī: Ğ374/21 schmähen, diffamieren??, AEL, 357 gut o. schlecht über jn. reden (??)

yawm al-iṯnayn, al-iṯnayn: Montag

istiṯnāʾ pl. -āt: Ausnahme, Ausschluss. bi-stiṯnāʾ: mit Ausnahme von. bi-dūni- stiṯnāʾ: ausnahmslos

istiṯnāʾī: Ausnahme-, ausnehmend, exzeptionell, aussergewöhnlich.

istiṯnāʾīyan: ausnahmsweise

maṯnīy: gefaltet, gefältet, verdoppelt

Mṯny Ibn āriṯa aš-Šaybānī: n.pr. Ğ167/19, 168/1??

taṯnīya (f): Dual (gramm.), Wiederholung, Fältelung, Doppelsetzung, zweite Folge (z.B. einer Novellensammlung),

muṯannan: doppelt, zweifach, im Dual stehend, dual

ṯwb

ṯāba/yaṯūbu: zurückkommen, wiederkehren, wieder eintreten, sich einstellen (auch v. ei. Zustand ʾilā o. li bei jm.), (mit bi) etw. zurückbringen zu (ʾilā jm.),

II: belohnen (v. Gott)

IV: zur Rückkehr veranlassen (jn., etw. ʾilā nach, zu), vergelten (), belohnen

X: nach Belohnung verlangen

ṯawb pl. ṯiyāb, ʾaṯwāb: Kleid, Gewand (auch übertr.), Damenkleid, Kleiderstoff, Tuch, äussere Form, Gestalt, Maske. Pl.: Kleidungsstücke,Kleidung

ṯawāb: Lohn, Belohnung, Vergeltung, Verdienst (b. frommen Taten)

ṯawāba (f): LAD: work (of charity)

ṯuwāba (f): shooting-star (Sternschnuppe), planet

ṯawābit: pl. v. ṯābita (f), Fixstern, siehe ṯbt, Ğ250/1, 4 u. zuvor, 254/2: Konstante, MF: constant.

ṯawbī: Ğ138/18?? bekleidet??

maṯwaba: Lohn, Belohnung (v. Gott)

maṯāb: Ort, zu dem man stets wieder zurückkehrt, Ort des Treffens, der Vereinigung, Treffpunkt, Zufluchtsort

maṯāba (f): Ort, zu dem man stets wieder zurückkehrt. (m.flg.Gen.:) Ort o. Zeit wo etw. wiederkehrt o. sich einstellt, festes Standquartier, Zufluchtsort, Zuflucht, Art u. Weise. bi-maṯāba + Gen.: gleich wie, wie, als, gleichbedeutend mit, die gleiche Funktion habend wie.

ṯwr

ṯāra/yaṯūru: sich regen, erregt werden, in Erregung geraten, aufwirbeln, sich erheben (Frage, Problem, Schwierigkeit, fī wağhihī vor jm.), ausgelöst, entfesselt werden, entbrennen, aufbegehren, sich empören gegen (ʿalā), revoltieren, einen Aufstand unternehmen, wüten. ṯāra ṯāʾiruhū: von Wut entbrennen, zornig werden, aufbrausen. Ğ38/9 m. ʾilā, Ğ99/12 m. ʿan (??)

II: LAD: inf. taṯwīr, stir up and rouse, study the meaning of the Qurʾān

III: inf. muṯāwara, ṯiwār, spring or rush against.

IV: in Erregung versetzen, anregen, stimulieren, reizen, erregen, hervorrufen, entzünden, entstehen lassen, veranlassen, wecken, aufwerfen (masʾala eine Frage, ein Problem, Ğ137/12, 16 maʿa??), aufrollen, LAD: inf. iṯāra (f), excite, rouse, provoke a tumult or quarrel, urge on, drive the clouds, frighten, plough, pass.: rise, grow.

V: inf. taṯawwur, stir and rise, ascend, appear, attack

VIII: inf. iṯṯiyār, dto.

X: erregen, in Wallung bringen, aufregen, aufjagen, aufstören, entfachen, entzünden, aufwallen lassen, hervorrufen, entlocken, aufhetzen (ʿalā gegen),

ṯawr pl. ṯirān: Stier, Bulle, Ochse

ṯawra (f): Erregung, Ausbruch, Aufwallung (Zorn, Verzweiflung etc.). Pl. –āt: Aufstand, Revolte (ʿalā gegen), Revolution, Volksaufstand.

ṯawār: LAD: herdsman (Hirt).

ṯiwār: inf. I. Ğ160/4, 187/1,?? pl. Rebellen, Revolutionäre??, Aufbegehren, 188/25 die von den Aufständischen/der Revolte in den Aussengebieten Vertriebenen??, 189/16 dto., 190/1, 191/3 sg., 191/17,19, 192/15, 193/11, 194/18, 227/24]

ṯawrī: revolutionär, Revolutionär

ṯawrīya: revolutionärer Geist

ṯawrawī: revolutionär

ʾiṯāra (f): Erregung, Entzündung, Agitation, Hetze (ʿalā gegen), Hervorrufung, Weckung, Reizung

ṯāʾir: erregt, aufgeregt, rasend, rebellisch, widerspenstig, Wut, Zorn. Pl. –ūn, ṯuwwār: Aufständischer, Rebell, Revolutionär

muṯīr: erregend, aufregend, aufsehenerregend, sensationell, entfachend, hervorrufend, provozierend, anreizend, einen Reiz hervorrufend. Ğ143/1 Wecken (der Aufmerksamkeit)??. Pl. -āt: Reizfaktor, Reizmittel, Stimulantien. Pl. -ūn: Anstifter, Erreger

istiṯāra (f): Ğ130/20 Erregen, Aufregen, etc.??

ṯyb

ṯayyib pl. –āt: Frau, die defloriert, aber ohne Ehemann ist, Witwe, geschiedene Frau

ğ

ğ: Abkzg. für ğuzʾ, Teil (v. Büchern), ğamhūrīya: Republik, ğinīh: Pfund, ğawāb: Antwort.

ğāʾz

Ğ69/8, 131/16,

siehe ğwz

ğāh

ğāh: Rang, Würde, Ehre, Ruhm

ğʾd

k.A.

ğʾḏ

k.A.

ğʾs

k.A.

ğʾṣ

k.A.

ğʾḍ

k.A.

ğʾẓ

k.A.

ğbr

ğabara/yağburu: einrenken, einrichten (Knochen), wiederherstellen, in normalen Zustand bringen (etw.), aufhelfen (hūḥ jm., z.B. dem Armen), zwingen, nötigen (jn. ʿalā zu). ğabara ḫāṭirahū: jn. trösten, zufriedenstellen, versöhnlich, freundlich behandeln

II: einrenken (Knochen)

III: gütig, freundlich behandeln (jn.), Gutes erweisen (jm.)

IV: zwingen, nötigen (jn. ʿalā zu), Gewalt ausüben (ʿalā über jn.)

V: sich gewaltig u. mächtig erweisen, tyrannisieren (ʿalā jn.), sich stolz, hochmütig zeigen, sich stark gebärden, den starken Mann spielen, eingerenkt werden (Knochen). tağabbara-llāhu bi-hī: Allah hat ihn zu sich genommen

VII: eingerenkt, wiederhergestellt werden

ğabr: Einrenkung, Zwang, Nötigung, Macht, Gewalt, (vorherbestimmte, unabwendbare) Fügung des Schicksals, Determinismus. ʿilm al-ğabr: Algebra. yawm ğabr al-baḥr: früherer Kairiner Festtag (an dem jährlich nach Durchstechung des Dammes in den jetzt zugeschütteten ’alīğ/Kanal eingelassen wurde, um das Land zu bewässern)

ğabran: gewaltsam, durch Zwang

ğabrī: algebraisch, Zwangs-, aufgezwungen.

ğabarī: Anhänger der Lehre von der Vorherbestimmung und Unabänderlichkeit des Schicksals, Fatalist

ğabarīya (f): isl. Richtung die die Unabänderlichkeit des verhängten Geschickes lehrte, Fatalismus, Vorherbestimmung

ğabbār pl. –ūn, ğabābira (f), (obs.) ğabābir: Riese, Koloss, Gewalthaber, Zwingherr, stark, kraftvoll. al-ğabbār: der Allgewaltige (Gott), riesig, gewaltig, Orion (astr.). ğabbār al-ḫuṭwa: gewaltige Schritte machend. ğabbār al-ʿazma: von starker Entschlossenheit. kaff ğabbāra: eine kräftige Ohrfeige

ğibāra (f): Kunst des Einrenkens, Heilung von Knochenbrüchen, Knochenchirurgie

ğabīra pl. ğabāʾir: Schiene (med.)

ğabarūt: Allmacht, Gewalt, Tyrannei

ğibriyāʾ: Stolz, Hochmut

tağbīr, tağbīr al-ʿiẓām: Orthopädie (med.)

ʾiğbār: Zwang, Ğ319/22 Determinierung??

ʾiğbārī: Zwangs-, zwangsmässig, Pflicht-, verpflichtend, obligatorisch

mağbūr: gezwungen, genötigt

ğbl

ğabala/yağbu/ilu: formen, bilden, gestalten, kneten, schaffen (hū ʿalā jn. m. ei. Anlage zu), von Natur geneigt machen (ʿalā zu), Pass.: ğubila ʿalā: von Natur aus für etw. geschaffen/disponiert sein, zu etw. geneigt sein

ğibla, ğibilla (f) pl. –āt: natürliche Anlage, Veranlagung, Natur (eines Menschen)

ğabal pl. ğibāl, ʾağbāl, ʿağbul: Berg, Gebirge,

ğabalī: bergig, gebirgig, Gebirgs-, Pl. –ūn: Gebirgsbewohner

ğbn

ğabuna/yağbunu: feige sein, furchtsam sein, zu feige sein (ʿan zu)

II: zu Käse verarbeiten (etw.), gerinnen lassen (Milch), gerinnen, der Feigheit beschuldigen (jn.)

V: gerinnen (Milch), zu Käse werden

ğabān pl. ğubanāʾ: Feigling, feige, scheu

ğabīn pl. ğubun, ʾağbina (f), ʾağbun: Stirn, Front, Vorderseite, Stirnseite. min ğabīnī: ich allein. ʿalā ğabīn as-samāʾ : an der Fläche des Himmels.

ğabīnī: Stirn-, frontal

ʾağban El.: feiger

ğabbāna (f) pl. –āt: Friedhof

mağbana (f): Käserei

tağbīn: Verkäsung, Verarbeitung zu Käse, Käsebereitung.

ğbh

ğabaha/yağbahu: begegnen, entgegentreten (jm.)

II: Front machen (gegen etw.), zurückweisen, abwehren (etw.)

III: entgegentreten, gegenübertreten, die Stirn bieten, trotzen (jm./etw.), gegenüberstehen (einem Problem)

ğabha (f) pl. ğabahāt, ğibāh: Stirn, Vorderseite. Pl. ğabahāt: Front, Kampffront, Schlachtfront

ğabhī: Front-, frontal

ğby

ğabā/yağbī: einsammeln, einnehmen, erheben (Steuern, Abgaben)

II: sich niederwerfen (b. Gebet)

VIII: wählen, auserwählen

ğibāya: Erhebung (einer Steuer), Pl.: -āt: Steuer, Abgabe

ğibāʾī: Steuer, den Steuerfiskus betreffend

mağban pl. mağābin: Steuer

ğābin pl. ğubāh (f): Steuererheber, Einnehmer von Gebühren/Abgaben, Schaffner

ğābīya pl. ğawābin: Wasserbassin, LAD: water-reservoir

ğṯ

ğaṯṯa/yağuṯṯu +

VIII: herausreissen, entwurzeln (einen Baum, auch übertr.)

ğuṯṯa (f) pl. ğuṯaṯ, ʾağtāṯ: Körper, Leib, Leichnam, Leiche, Aas.

muğtaṯṯ: entwurzelt (auch übertr.). al-muğtaṯṯ: Name eines poet. Metrums

iğtiṯāṯ: LAD: cutting of, tearing out, rooting up

ğḥd

ğaḥada/yağḥadu: verneinen, leugnen, verleugnen, ableugnen, abstreiten, ablehnen (etw.), nicht kennen wollen (jn.), nichts wissen wollen (von), abschwören, entsagen (einem Glauben), verweigern (jm. sein Recht). ğaḥada ğamīlahū: jm. undankbar sein. ğaḥada l-maʿrūf: keine Dankbarkeit kennen.

ğaḥd: Leugnung, Abstreitung, Ablehnung, Unglaube (relig.)

ğuḥūd: Leugnung, Abstreitung, Ablehnung, Verleugnung (z.B. einer moralischen Verpflichtung), Undankbarkeit, Undank, Unglaube (relig.)

ğāḥid: undankbar (= ğāḥid al-maʿrūf), ungläubig, Leugner, Ungläubiger

ğḥr

VII: sich in seiner Höhle oder seinem Loch verbergen, sich im Bau verkriechen

VIII: Zuflucht suchen (in), seine Zuflucht nehmen (in)

ğuḥr pl. ʾağḥār, ğuḥūr: Höhle, Loch, Bau

ğḥẓ

ğaḥaẓa/yağḥaẓu: inf. ğuḥūẓ, hervorquellen, hervortreten (Augäpfel), glotzen, mit aufgerissenen Augen gucken, starren

ğuḥūẓ al-ʿayn: Glotzäugigkeit

al-Ğāḥiẓ: Ğ219/16 n.pr.

ğḥm

ğaḥīm f. (auch m.): Feuer, Höllenfeuer, Hölle

ğd

ğadda/yağiddu: neu sein, neu eintreten, neuerdings sich ereignet haben, Tatsache werden, hinzukommen, neu hinzutreten (Umstände, Kosten), neu auftreten, zum ersten Mal erscheinen (auch z.B. auf der Bühne), ernst/ernsthaft/schwer sein/werden, gewichtig sein, seriös/ernst zu nehmen sein, ernsthaft bei einer Sache ()sein, es ernst meinen (mit), sich beeilen (beim Gehen)

siehe auch "wğd", wağada/yağidu!

II: erneuern, neu herstellen, wiederherstellen, modernisieren,

IV: sich ernsthaft bemühen, eifrig sein,

V: Pass. zu II, erneuert wd., etc., sich erneuern, sich verjüngen, wieder aufleben, neu auftauchen (z.B. Probleme), neu in Erscheinung treten

X: neu sein, neu hinzukommen, neu kommen, neu entstehen, neu machen, erneuern (etw.)

ğadd (1) pl. ğudūd: Glück, günstiges Geschick.

ğadd (2) pl. ʾağdād, ğudūd: Grossvater, Ahne, Vorfahre (Ğ82/8 u.a.??), … LAD: riches, wealth, good fortune, greatness, honour, rich, bank of a river,

ğadda (f): Grossmutter

ğidd: Ernst, Eifer. ğiddu bāhiẓin; sehr hoch (Preis). ğiddu ʿaẓīmin: sehr gross. yaḫtalifūna ğidda l-iḫtilāf: sie sind sehr verschieden. waqafa ʿalā sāqi l-ğidd li: Eifer verwenden auf, sich anstrengen, sich bemühen um/zu. sehr (offb. unveränderl. Ğ24/31??). Ğ79/8 ğd ʾaʿlā ??, 79/18 Vorfahre o. n.pr.??. LAD: exertion, diligence, zeal, earnestness, serious matter, serious, in earnest, haste, high degree.

ğiddan (ﺍﺪﺟ): sehr. LAD: much, earnestly, with zeal.

bi-ğidd u. min-ğidd: ernstlich, ernsthaft,

ğiddī: ernst, ernstlich, ernsthaft

ğiddīyan: ernstlich (Adv.)

ğudd: LAD: well, cistern, fatness, side, coast of Mekka.

ğiddīya: Ernsthaftigkeit, Ernst (ei. Lage), Eifer

ğidda (f): Neuheit, Neusein, neue Art, Modernität, Renaissance

ğadīd pl. ğudud, ğudad: neu, erneut, modern, noch nicht dagewesen. min ğadīd: von neuem, wiederum

ʾağadd El.: ernster, eifriger bestrebt, neuer

tağdīd: Erneuerung (auch z.B. ei. Genehmigung), Verlängerung (d. Gültigk. d. Passes etc.), Neuerung, Produktion von Neuem, neue Darbietung, Neueinstudierung (Theater), Neugestaltung, Reform, Modernisierung, Restaurierung, Auffrischung, Verjüngung. Pl. -āt: Neuerungen, neue Errungenschaften

mağdūd: durch ein günstiges Geschick beglückt

muğaddid pl. -ūn: Erneuerer, Neuschöpfer, Neuerer, Reformer

muğaddad: erneuert, aufgefrischt, verjüngt, neu, jung

muğaddadan Adv.: erneut, von neuem

mustağidd: neu, neu beginnend, neu hinzukommend. Pl. –ūn: Neuling, Rekrut (mil.). Ğ339/25 Pl. –āt: ??

mustağadd: neu hinzugekommen.

ğdr

ğadura/yağduru: sich geziemen, passen, tauglich sein, am Platze sein (bi für jn., etw.), angemessen sein, zukommen, obliegen (jm., einer Sache), wert sein (bi einer Sache), verdienen (bi etw.),

ğadr: Mauer, Wand

ğadīr pl. -ūn, ğudarāʾ: wert, würdig, angemessen (bi einer Sache), passend, geeignet (bi für). ğadīr bi-ḏ-ḏikr: erwähnenswert. ğadīr bi-hī ʾan yafʿalu: er sollte das tun.

ʾağdar El.: würdiger, angemessener, passender, geeigneter

ğudarī, ğadarī: Pocken (med.)

gdrān: Ğ209/28,?? zwei Wände, ?? 371/18, ?? Mauer (akk.)

ğdʿ (1)

ğadaʿa/yağdaʿu: abschneiden (etw.)

bi-ğadʿ al-ʾanf: um das Abschneiden der Nase, d.h. um jeden Preis, für jedes Opfer

ʾağdaʿ: verstümmelt (durch Abschneiden der Nase etc.)

ğdʿ (2)

ğadaʿ = ğaḏaʿ pl. ğidʿān: (äg.) junger Mann, Bursche, kräftiger Kerl

ğdl

ğadala/yağdu/ilu: festdrehen, festziehen, flechten

II: flechten (etw.)

III: streiten, disputieren, debattieren (mit), bestreiten (etw.). Ğ309/5 ʿan über.

VI: miteinander streiten, miteinander disputieren

ğadal: Streit, Kontroverse, Polemik, Wortstreit, Disput, Diskussion, Auseinandersetzung

ğadalī: dialektisch, polemisch, Streit-, einen Disput betreffend, Diskussions-, Disputant

ğadwal pl. ğadāwil: Bach, kleiner Wasserlauf, Kolumne, Liste, Verzeichnis, Index, Plan, Tabelle, Tafel. ğadwal al-burṣa: Kursliste (Börse), ...

ğadalīya (f): Dialektik (philos.)

ğaddāl u. miğdāl: einer der viel disputiert, , gross im Streitgespräch

ğadīla (f) pl. ğadāʾil: Haarzopf, Flechte, Tresse. Ğ339/20?? ğadīla (f) pl. ğadāʾil: Haarzopf, Flechte, Tresse. Ğ339/20?? LAD: ğadīl pl. ğudul: rein (Zügel), bridle (Zaum), girdle (Gurt), ğadīla (f) pl. ğadāʾil: plait, tress, braid of hair, anything plaited or twisted, bird's cage (Vogelkäfig), manner (Weise, Manier), state (Zustand), condition (Zustand), region, a garment (Kleidungsstück, Gewand).

ğidāl u. muğādala (f) pl. -āt: Streit, Wortstreit, Disputation, Streitgespräch, Disput, Diskussion, Auseinandersetzung, Debatte. lā yaqbalu l-ğidāl: es ist unbestreitbar. lā ğidāla: unstreitig, unbestreitbar

miğdāl pl. mağādīl: Steinplatte, Quaderstein

muğādil pl. –ūn: Disputant, Widersacher im Streitgespräch, Gegner im Disput

ğdw

ğadā/yağdū: ein Geschenk machen, verleihen (ʿalā jm.)

IV: schenken (ʿalā jm. bi etw.), nützen, nützlich sein, etwas einbringen, zweckmässig, tauglich sein (Mittel)

X: um Almosen bitten, anflehen, bitten (jn. um), erflehen (etw.)

ğadāʾ: Nutzen, Vorteil, Gewinn (ʿan für jn.)

ğadwā: Gabe, Nutzen, Geschenk, Vorteil, Gewinn

ʾağdā El.: nützlicher, vorteilhafter

istiğdāʾ: Anflehung, flehentliche Bitte

muğdin: nützlich, nutzbringend, tauglich, zweckentsprechend. ġayru muğdin: unnütz.

ğdy

ğdy pl. ğidāʾ, ğidyān: Zicklein, Ziegenböckchen. al-ğady: Steinbock (Tierkreiszeichen), der Polarstern, der 10. Monat des Sonnenjahres (saudi-ar., vgl. ḥamal)

ğḏ

ğaḏḏa/yağuḏḏu: abschneiden (etw.)

ğuḏāḏa (f) pl. –āt: Zettel, Karteikarte, Pl.: abgeschnittene Stückchen, Schnitzel

ğḏb

ğaḏaba/yağḏibu: ziehen, herziehen, anziehen, herbeiziehen (etw.), einziehen (die Luft, einen Duft), hervorziehen, herausziehen, zücken (eine Waffe etc.), an sich ziehen, fesseln, verlocken, gewinnen (jm. ʿalayhī für sich), attraktiv wirken (auf)

III: mit jm. () gemeinsam ziehen an, um die Wette ziehen (hū hū mit jm. etw.), ğāḏaba al-ḥabla: mit jm. wetteifern, mit jm. in Wettbewerb treten (können), es mit jm. aufnehmen (können). ğāḏabahū l-kalāma, ğāḏabahū ḥadīṯan o. ğāḏaba ʾaṭrāfa l-ḥadīṯa: er zog ihn ins Gespräch, verwickelte ihn in ein Gespräch, er unterhielt sich mit ihm. ğāḏabahū ʾaṭrāfa l-ḥaḍāra: mit jm. an Kultur wetteifern

VI: hin- und herziehen (jn.), einander anziehen, streiten, miteinander ringen, streiten (um). tağāḏabū ʾaṭrāfa l-ḥadīṯa: sie unterhielten sich miteinander.

VII: angezogen werden, hingezogen werden (ʾilā zu), hingerissen sein, in Ekstase geraten.

VIII: anziehen (jn./etw., ʾilayhī an sich heran, auch magnetisch), einziehen, einsaugen (Duft, Zigarettenrauch etc.), herbeiziehen, an sich ziehen, attraktiv wirken (auf), fesseln (jn.), anlocken (jn.), gewinnen (jn. ʾilayhī für sich)

ğaḏb: Anziehung, magnetische Anziehung, Herbeiziehung, Anziehungskraft, Verlockung, Fesselung,

ğaḏḏāb: anziehend, Anziehungskraft besitzend, ein-, ansaugend, Saug-, attraktiv, gewinnend, sympathisch, interessant, reizvoll, fesselnd, packend

ʾağḏab El.: anziehender, packender

ğḏr

ğaḏara: entwurzeln, mit der Wurzel ausreissen, II: Wurzel ziehen...

ğiḏr, pl.: ğuḏūr: Wurzel, Stamm, Basis

ğiḏrī: Wurzel-, radikal.

ğiḏrīyan Adv.: von der Wurzel her, radikal. ḥall ğiḏrī: eine radikale Lösung. taḥsīnāt ğiḏrīya: grundlegende Verbesserungen

ğḏʿ

ğaḏaʿ pl. ğuḏʿān: junger Mann, Bursche, kräftiger Kerl. neu, im Anfangszustand befindlich. ʿādat al-ḥarbu ğaḏaʿatan: der Krieg begann aufs neue. ʾaʿāda l-ʾamra ğaḏaʿatan: er liess die Sache neu beginnen, führte die Sache wieder herbei wie sie zuerst gewesen war.

ğiḏʿ pl. ğuḏūʿ, ʾağḏāʿ: Stamm, Stumpf, Baumstumpf, Rumpf, Torso

ğiḏʿī: Stamm-, Rumpf-

ğaḏaʿ pl. ğiḏāʿ, ğuḏʿān, f. pl. –āt: LAD: young (jung), young cattle, lad, youth, recruit.

ğḏm

ğaḏama/yağḏimu: amputieren, entfernen, herausnehmen (z.B. Mandeln, Blinddarm, chir.), abschneiden, abhauen (etw., bes. Körperteil), Pass.: ğuḏima: an Lepra erkranken

ğiḏm pl. ğuḏūm, ʾagdām: Wurzel

ğuḏām: Lepra, Aussatz (med.)

ğḏām: Ğ157/5 einer der Stämme yemenitischer Herkunft, die sich in Syrien niedergelassen haben??

ğuḏāma (f): Stoppeln

ʾağḏam pl. ğaḏmā: verstümmelt (mit abgeschnittenem Arm, Hand), an Lepra leidend, aussätzig

mağḏūm: an Lepra leidend, aussätzig

ğḏmr

ğuḏmūr: Stumpf

ğr

ğarra/yağurru: ziehen, schleppen, schleifen, hinter sich herziehen, mitziehen, mitschleifen, zerren, mit sich bringen, herbeiführen (ʿalā für), bringen (über ʿalā), führen (zu ʾilā), herbeiführen, verursachen (etw. ʾilā),

IV: wiederkäuen

VII: pass. zu I, getrieben werden, dahingerissen wd., treiben, sich herleiten, abgeleitet wd., herrühren (ʿan von, aus, z.B. Rechte, Ansprüche)

ğarr: Ziehen, Zug, Zerren, Schleppen, Herbeiführung, Aussprache des letzten Konsonanten mit i. Genitiv. ...

ğarra (f) pl. ğirār: (Ton-) Krug

ğarra (f n. vic.): Zug

ğurra (f): Spur, Furche (von eine Fahrzeug hinterlassen), bi-gurra qalam: mit einem Federzug.

ğryr: Ğ169/4 n.loc.??

ğrʾ

ğaruʾa/yağruʾu: wagen, riskieren (ʿalā etw., ʾan dass, etw. zu tun), sich erkühnen, den Mut haben (ʿalā zu etw.)

II: ermutigen,

V: wagen (ʿalā etw.), sich erkühnen (ʿalā zu etw.)

VIII: wagen, wagemutig sein, kühn, dreist werden (ʿalā gegen jn.), sich erkühnen (ʿalā zu etw., gegen jn.)

ğurʾa (f) + ğarāʾa (f): Mut, Kühnheit, Wagemut, Dreistigkeit

ğrb

ğariba/yağrabu: räudig sein, verbleichen;

II: erproben, testen, probieren, versuchen, üben, auf die Probe stellen, ğarraba fī nafsuhu: sich in etwas versuchen; ğarraba al-ʾayyāma: Lebenserfahrungen sammeln.

ğarīb: ein Stück Ackerland

ğarīb pl. ʾağriba (f), ğarāʾib, ğurbān: LAD: a measure of corn (Getreidemass), a field-measure (Feldmass), acre (Acre, 4047qm), Ğ178/31: 700 qm, large river, produce of a field/garden etc. (Feld- u. Gartenprodukt).

ğarība (f): Ğ176/29 ein Hohlmass für Nahrung, das 14 qafīz entspricht

tağriba (f) pl.: tağārib: Versuch ʿala an, Test, Erprobung, Übung, Probe (auch Theater), Korrekturabzug, wissenschaftlicher Versuch, Experiment, Prüfung (auch durch Leiden), jms. Versuchung, Ğ12/7 für l'expérimentation: Experimentieren. MF: Experiment, Erfahrung Ğ52/16 (bei Kant). tağriba ḥāsima: experimentum crucis (F. Bacons Bezeichnung für ein Überprüfungskriterium, das über die Richtigkeit ei. wiss. Theorie o. zwei alternativen Theorien entscheidet. Im weiteren Sinne entscheidet e.c. darüber ob Theorien überhaupt falsifiziert werden können. Quine meint, Bestimmung einzelner Sätze als e.c. sei nicht möglich.) MUN: Experiment. ĞĞ: tağārib: Erfahrungen. MMM: Erfahrung. MMF: frz. empirie

tağribīy: MMF frz. empirique. tağribīyun: empiriste. tağribīy: expérimentiel.

tağribīya: Empirismus

ğrt

siehe ğry3.sg.

ğrṯm

II: tağarṯama: Wurzel fassen, entstehen, keimen

ğurṯūma (f), (umg.) ğarṯūma, ğarṯūm pl. ğarāṯīm: Wurzel, Ursprung, Keim, Mikrobe, Bazillus, Bakterie. LAD: grandees, lords (Hochadel).

ğurṯūmī: Bazillen-, Bakterien-, Keim-, bakteriologisch

ğrḥ

ğaraḥa/yağraḥu: verwunden, verletzen (jn., auch übertr. Gefühle)

II: mehrfach verwunden (jn.), schwer verletzen (jn., auch Ehre etc.), für nichtig, ungültig, unglaubhaft erklären (Zeugen, Zeugenaussage)

VIII: begehen (Frevel, Verbrechen), vollbringen (Wunder)

ğurḥ pl. ğurūḥ, ğirāḥ, ğurūḥāt, ʾağrāḥ: Wunde, Verwundung, Verletzung

ğarrāḥ pl. –ūn: Wundarzt, Chirurg

ğirāḥa (f): Chirurgie

ğarīḥ pl. ğarḥā: verwundet, verletzt

ğāriḥa (f) pl. ğawāriḥ: Raubtier, Raubvogel. LAD: wild beast. ğawāriḥ aṭ-ṭayr: Raubvögel. Ğ343/10f ??

ğawāriḥ: Gliedmassen, Extremitäten

ğawāriḥ: Ğ318/26 = ʿibādāt: rel. Pflichten??

mağrūḥ pl. mağārīḥ: verwundet, verletzt

ğrd

ğarada/yağrudu: schälen (etw.)die Schale, Hülle, Rinde entfernen (von etw.), entblössen, entkleiden (etw.), Inventur machen, inventarisieren.

II: schälen, der Schale, Rinde, Hülle entkleiden (etw.), entblössen, entkleiden, berauben (jn./etw. min o. einer Sache), vorenthalten (jm. min etw.), ziehen (as-sayfa das Schwert), entfesseln (etw. ʿalā gegen jn.), abordnen, entsenden (Truppen ḍidda, ʿalā gegen), freimachen (etw./jn. min von), isolieren, abstrahieren (etw.), aberkennen (min etw.). ğaradahū min as-silāḥi: jn. entwaffnen. ğaradahā min malābisihī: jn. ausziehen, entkleiden. ğarada nafsihī min: sich freimachen von, sich entledigen, etw. aufgeben.

V: Pass. zu II, sich entblössen, sich freimachen (min o. ʿan von etw.), frei sein (min o. ʿan von, li für), sich ausschliesslich widmen (li einer Sache), aufgeben (min o. ʿan etw.), sich isolieren, absolut sein.

ğard: kahl, abgeschabt, abgetragen. Inventur, Bestandsaufnahme. LAD: shield (Schild). Ğ254/18 Bestand, Inventar??

ğarid: unbewachsen, kahl (Landschaft)

ʾağrad, f. ğardāʾ, pl. ğurd: öde, unbewachsen, haarlos, kahl, abgeschabt, abgetragen (Keidung), offen, ungeschützt (Grenze)

ʾağrūdī: (syr.) bartlos, haarlos, kahl.

miğrad: Instrument zum Ab- o. Auskratzen.

tağrīd: Schälung, Entkleidung, Entblössung, Beraubung, Aberkennung, Entwaffnung, Entsendung (v. Truppen), Freimachung, Isolierung, Abstraktion,

tağrīdī: abstrakt

tağarrud: Freisein, Freiheit (von min o. ʿan), Isoliertheit, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Absolutheit, Abstraktheit, Abstraktion, Begrifflichkeit

muğarrad: entblösst, nackt, befreit, frei (von min o. ʿan), bloss (Ğ27/29, 27/32), alleinig, absolut, abstrakt, selbstlos, lauter, uneigennützig, der erste Verbalstamm, Pl. muğarradāt: abstrakte Dinge, Abstrakta. mit flgd. Gen.: rein, bloss. Ğ20/27: muğarradan.??. bi-muğarradi mā: sobald als, kaum dass. li-muğarradi ʾanna: aus dem blossen Grunde dass, lediglich deshalb weil, Ğ69/33 li-muğarrad: nur wegen, nur weil, Ğ154/6, 190/9, 255/23, 319/10 bloss mit?? bi-muğarrad: ??, Ğ178/23 bi-muğarrad ʾan: nur wenn.

al-muğarrad: Ğ321/10 das Absolute??

ğarīd: Palmzweige mit abgestreiften Blättern, hölzerner Wurfspeer ohne eiserne Spitze (bei Reiterspielen verwendet)

ğarīda (f) pl. ğarāʾid (n.un. zu ğarīd): Palmgerte, Liste, Register, Verzeichnis, Zeitung. ğarīda yawmīya: Tageszeitung. ğarīda rasmīya: Staatsanzeiger, Regierungsgesetzblatt. ğarīdatu l-masāʾ: Abendzeitung

ğrs

ğarasa/yağrisu: tönen, klingen

II: erfahren machen, durch eine harte Schule gehen lassen (jn.), entehren, öffentlich blosstellen, blamieren (bi jn.), Schande bringen (bi über jn.)

ğars, ğirs: Laut, Ton. Ğ208/8??

ğaras pl. ʾağrās: Glocke, Klingel

ğursa (f): Schmähung, Blosstellung, Blamierung, Skandal

ğrš

ğaraša/yağrušu: inf. ğarš, zerquetschen, zerreiben, zermahlen (etw.)

ğarš: reibendes, kratzendes Geräusch

ğarīš: zerquetscht, zerrieben, zermahlen, grob zermahlenes Getreide, Grütze

ğarrāša (f) pl. –āt: Brechwalze

ğarūša (f) pl. ğawāriš: Handmühle f. Getreide

miğraša (f): Schälmühle (f. Reis, Erbsen, Bohnen, Ir.)

ğuraš: n.loc., ṬH IX/88, ṬB 2/196.

ğrm

ğarama/yağrimu: entbeinen, ein Verbrechen begehen, sich vergehen, sündigen (ʿalā o. gegen jn.)

II: zur Last legen (jm., ein Verbrechen), inkriminieren (jn.), strafbar machen, kriminalisieren (eine Handlung)

IV: ein Verbrechen begehen, sich vergehen, sündigen (ʿalā o. ʾilā gegen jn.), straffällig sein/werden

VIII: ein Verbrechen begehen, sich vergehen, sündigen (ʿalā o. ʾilā)

ğarm pl. ğurūm: (äg.) langer, flacher Lastkahn, Leichter

ğirm pl. ʾağrām, ğurum: Körper, Masse, Volumen eines Körpers, Pl. ʾağrām: Himmelskörper (al-falakīya, as-samāwīya)

ğurm pl. ʾağrām, ğurūm: Vergehen, Verbrechen, Sünde

ğarīma (f): Verbrechen, Straftat, Sünde

ğarīm: von starkem, grossen Körper, dick, umfangreich

lā ğarama: sicherlich, gewiss

muğrim pl. muğrimūn: verbrecherisch. Pl.: Verbrecher, Straftäter, Krimineller, Übeltäter. Ğ125/26, 269/21 (Q32/22 Sünder), Q9/?? Verbrecher, Sündigender

ʾiğrām: Begehung einer Straftat, Straffälligkeit, verbrecherisches Handeln, Verbrechertum, Kriminalität

ʾiğrāmī: verbrecherisch, kriminell

tağrīm: Inkriminierung, Kriminalisierung

ğrmān

al-ğarmān: die Germanen

ğrn

ğurn pl. ʾağrān: (steinernes) Becken, Mörser, (äg.) Tenne, Getreidescheune, Scheuer. ğarn al-maʿmūdīya: Taufbecken

ğirān: vordere Halspartie des Kamels. ḍaraba bi-ğirānihī: sich festsetzen, festwurzeln. ʾalqā ʿalayhī ğirānahū: sich auf eine Sache werfen und sich darauf einstellen, sich an etw. gewöhnen.

Siehe auch ğwr

ğry

ğarā (جرى )/yağrī: fliessen, laufen, eilen, wehen, seinen Weg nehmen zu (ʾilā), stattfinden, sich ereignen, passieren, verlaufen, vonstatten gehen, in Gang sein, sich abspielen, geschehen, zustossen (li jm.), im Umlauf sein, kursieren, verfahren (ʿalā nach), sich richten (ʿalā nach), zum Maßstab nehmen (ʿalā etw.), sich leiten lassen (ʿalā von etw.), nachgeben, folgen (maʿa einer Sache, z.B. einem Verlangen), mitführen, mit sich bringen (bi etw.), hinterherlaufen, etw. zu gewinnen suchen (warāʾ) ...

II: laufen lassen, zum Fliessen etc. veranlassen,

III: zusammengehen mit, einverstanden sein, übereinstimmen, Schritt halten, geistig folgen können,

IV: fliessen lassen, zum Fliessen/Laufen veranlassen (etw.), laufen/ablaufen lassen (etw.), stattfinden lassen, geschehen lassen, führen, abwickeln (Gespräche), durchführen (eine Veranstaltung), abhalten (Prüfung, Treffen etc.), ausführen, in die Tat umsetzen, in Anwendung bringen (etw.), vornehmen, in Gang setzen (ein Unternehmen), zufliessen lassen, zukommen lassen, gewähren (etw. ʿalā o. li jm.), auferlegen (etw. ʿalā jm.),

VI: LAD: vie (wetteifern) in running, run or walk together, concur (zusammentreffen), agree (übereinstimmen)

X: LAD: beg another to be one's deputy, show one's self bold (dreist, anmassend) against (+akk.)

ğary (جري): Lauf. ğaryan ʿala: entsprechend, gemäss

mağran (مجرًى) pl. mağārin: Wasserlauf, Rinne, Wasserstrom,..., Lauf, Gang, Verlauf, Ablauf,

ʾiğrāʾ pl. ʾiğrāʾāt: Vornahme von Handlungen, Abwicklung, Führung (v. Gesprächen), Abhaltung (v. Prüfungen etc.), Ausführung, Durchführung, praktische Anwendung, Umsetzung i.d. Tat, Massnahme. Pl.: Massnahmen, Vorschriften, Verfügungen, Anordnungen.

ʾiğrāʾī: den praktischen Vollzug betreffend, oder ihm dienend, Durchführungs-, Operations-. Ğ21/1: dienlich.

ğārin: fliessend, im Umlauf befindlich, im Ablauf begriffen, jetzig, laufend, derzeitig

ğārīya (f) pl. –āt, ğawārin: Mädchen, Sklavin, Dienerin, Schiff

ğz

ğazza/yağuzzu: abschneiden, scheren

VIII: dto.

ğzʾ

ğazaʾa/yağzaʾu: zufrieden sein, sich begnügen mit (bi), LAD: take a part of, divide, be content with (bi) one thing instead of (ʿan) another, tie up, fix, fasten

ğazīʾ: be content with one thing instead of another.

II ğazzaʾa/yuğazziʾu: teilen, zerteilen, LAD: divide, cause to be content with ... instead of ..., suffice to (+ Akk.),

IV: content, cause one to be content (...), put the ring on (li, fī the finger), have dense grass, give birth to girls, put a handle to a knife.

V: sich teilen, in Teile zerlegt sein o. zerfallen, zerteilt werden...

VIII: nach und nach tun, einteilen, einzeln, nacheinander ausführen. LAD: be content with ... instead of ...

ğuzʾ pl. ʾağzāʾ: Teil, Bestandteil, Bruchteil, Abteilung, Abschnitt, 30ster Teil d. Korans. Ğ20/4: yarğiʿu fī ğuzʾ minhū ʿalā l-ʾaqall ʾilā...: es ist wenigstens zum Teil zurückzuführen auf ...

ğuzʾī: Teil-; teilweise, partiell, Detail-; geringfügig, unwichtig; (jur.) Bagatell-;

ğuzʾīya (f) pl. –āt: Detail, Kleinigkeit, Einzelheit, untergeordneter Teil, Teilchen,

ğuzʾīyāt: Einzelheiten, Kleinigkeiten, Bagatellen, Bagatellsachen,

ğuzʾīyan: Adv.: teilweise

tağziʾa (f): Teilung, Zerteilung, Aufteilung (auch in Klassen, Kategorien), Spaltung, Gespaltensein, Zerreissung, Zerstückelung, Zerkleinerung. qābil li-l-tağziʾa: teilbar

ğazāʾ: Vergeltung, Strafe, siehe ğzy

mağzaʾ, muğzaʾ, mağzaʾa, muğzaʾa: LAD: satisfying, satisfaction (befriedigend, Befriedigung).

muğazzaʾ: divided into parts or portions (geteilt)

ğzr

ğazara/yağzuru: schlachten, abschlachten, niedermetzeln.

ğazara/yağzu/iru: sinken, fallen, abebben (v. Wasser).

ğazr: Schlachtung, Niedermetzelung, Ebbe.

ğazīra (f) pl. ğuzur, selten ğazāʾir: Insel. al-ğazīra al-ʿarab: die arabische Halbinsel. Ğ267/22 ğazīra al-furātīya: Provinz am Euphrat im Nordwestirak und Nordostsyrien, Mesopotamien.

al-ğazāʾir: Algerien

ğzʿ

ğazaʿa/yağzaʿu: ängstlich, besorgt sein/werden, traurig, bekümmert sein (min über), bedauern, bemitleiden (ʿalā jn.), betrauern (ʿalā jn.)

V: auseinanderbrechen, zerreissen (intr.)

ğazʿ: Onyx

ğuzʿ: Achse des Rades, Welle (tech.)

ğzf

III: aufs Geratewohl handeln, ein Risiko eingehen, spekulieren (fin.), riskieren, aufs Spiel setzen (bi etw., bi-nafsihī sein Leben)

muğāzafa (f): Leichtsinn, Wagemut, Verwegenheit, Risiko, ...

ğzl

ğazula/yağzulu: gross, beträchtlich, reichlich sein

IV: ʾağzala la-hū l-ʿaṭāʾa: jm. reichlich, freigebig spenden, jm. reich beschenken

ğazl, ğazīl pl. ğizāl: reichlich, viel, rein, beredt (Stil). ğazl ar-raʾy: von gesundem, sicherem Urteil. šakarahū šukran ğazīlan: er dankte ihm vielmals. šukran ğazīlan: vielen Dank!

ğizla (f): (abgeschnittenes) Stück.

ğazāla (f): Fülle, reichliches Vorhandensein. (rhet.) Reinheit (des Stils)

ʾiğzāl: inf. IV, Ğ337/26??

ğzm

ğazama/yağzimu: abschneiden (Ende, von etw.), abschliessend urteilen, entscheiden (etw.), völlig sicher sein (bi einer Sache), gänzliche Gewissheit haben (bi über etw.),

ğazm: Abschneidung, Entscheidung, Beschluss, apodiktisches Urteil, Apocopatus (gramm.)

ğāzim: entscheidend, entschieden, endgültig, fest überzeugt (bi von etw.),

ğzy

ğazā/yağzī: vergelten (bi o. ʿalā etw.), belohnen/bestrafen (bi o. ʿalā für), befriedigen, Genüge bieten/geben, genügen, angleichen, aufwiegen, wettmachen (bi durch), Ersatz bieten (ʿan für), ersetzen (ʿan etw.),

III: vergelten (bi mit/etw.), belohnen/bestrafen (ʿalā o. bi für),

IV: genügen, die Stelle einnehmen (ʿan von), anstelle von etw. (ʿan) stehen.

ğizya (f) pl. ğizan, ğizāʾ: Steuer, Tribut, Kopfsteuer der freien Nicht-Muslime unter musl. Herrschaft (z.B. Ğ178/22).

ğazāʾ pl. –āt: Vergeltung, Ausgleich, Ersatz, (zu leistende) Busse, Strafe, Nachsatz im Bedingungssatz (gramm.). LAD: requital (Belohnung, Vergeltung, Vergütung), ... Ğ252/11 u.zuvor: ʾahl al-ğazāʾ: Leute mit Verdiensten, verdienstvolle Persönlichkeiten??. ğazāʾ naqdī: Geldstrafe

ğs

ğassa/yağussu: befühlen, betasten, abtasten, prüfen, sondieren, zu erkunden suchen, ausspionieren (etw.). ğassa nabḍahū: jm. den Puls fühlen (übertr.)

ğsd

II ğassada/yuğassidu: körperhaft machen, körperhaft wiedergeben, plastisch darstellen, konkrete Form geben, konkretisieren, verkörpern, personifizieren

V: körperhaft werden, körperliche Gestalt annehmen, Mensch werden (Chr.),

ğasad pl. ʾağsād: Körper, Leib

ğasadī u. ğusdānī: körperlich, leiblich, fleischlich

tağassud: Verkörperung, Konkretisierung, Menschwerdung, Inkarnation (Chr.)

ğsr

ğasara/yağsuru: überqueren, durchqueren (etw.), inf. ğasāra (f), ğusūr, wagen (ʿalā etw.), das Herz haben (ʿalā etw. zu tun)

II: einen Damm, Deich erbauen, ühn, wagemutig machen, ermutigen (jn. ʿalā zu)

VI: wagen (ʿalā etw.), sich erkühnen (ʿalā zu), kühn, dreist, frech sein (ʿalā gegen jn.)

VIII: überqueren, durchqueren

ğisr, ğusūr: Brücke, Deich, Damm, Uferdamm. Pl. ğusūra (f): Balken, Tragbalken, Träger, (Wagen-) Achse,

ğusūr: kühn, wageutig, dreist, frech

ğasāra (f): Kühnheit, Wagemut, Unerschrockenheit, Dreistigkeit

ğsm

ğasuma/yağsumu: gross, dick, stark, gewaltig sein.

II ğassama/yuğassimu: körperhaft machen, plastisch darstellen, Gestalt o. Form gewinnen lassen, konkretisieren, greifbar, deutlich hervortreten lassen, greifbar erkennen lassen, in Erscheinung treten lassen, hervorrufen, sichtbar machen, vergrössern, gross, umfangreich, gewaltig machen, aufbauschen, übertreiben.

V tağassama/yatağassamu: sich verkörpern, in körperlicher Form erscheinen, verstofflicht werden, Form gewinnen, Gestalt annehmen, greifbar, konkret werden, sich konkretisieren, gross, gewaltig werden, an Umfang gewinnen, vergrössert werden, sich vergrössern.

ğism pl. ʾağsām, ğusūm: Körper, Leib, Karosserie (= engl.: body), Substanz, Masse, Form, Gestalt

ğismī: körperlich, Körper-, Substanz-, substanziell, materiell

ğasīm pl. ğisām: umfangreich, gross, gewaltig, dick, beleibt, gewichtig, enorm, bedeutend, schwer, grob (Verschulden), ʾihmāl ğasīm: grobe Pflichtverletzung

ʾağsam El.: umfangreicher, gewaltiger, dicker

tağsīm: Verkörperung, Relief, Vergrösserung

muğassam: körperlich, körperhaft, dreidimensional, stereoskopisch, Stereo-, körperhaft wiedergegeben, reliefartig, als Relief dargestellt, plastisch, greifbar, konkret, vergrössert. Pl. -āt: Körper (math.), Relief, Modell (eines Bauwerks)

ğusmān: Körper, Leib, Masse

ğusmānī: körperlich, physisch,

ğšm

ğašima/yağšamu: auf sich nehmen (etw. Mühsames)

II: erleiden lassen, durchmachen lassen (jn. etw.), auferlegen, aufbürden (jm. etw. Mühsames)

V: auf sich nehmen, erdulden (etw.), sich unterziehen (einer Sache, z.B. Strapazen)

ğšn

ğušma (f): Pieper (Stezenart, Anthus, zool.)

ğṣ

II: gipsen, mit Gips überziehen (etw.)

ğiṣṣ, ğaṣṣ: Gips, Stuck

ğʿ

ğiʿa (f): Bier

ğʿd

ğaʿuda/yağʿudu +

V: lockig, gekräuselt wd., sich kräuseln (Haar), gewellt, wellig, faltig, runzelig, verrunzelt sein

II: locken, kräuseln, lockig machen (, etw.), faltig machen, in Falten legen, runzelig machen (, Haut)

ğaʿd: geizig

ğaʿda (f): Locke

ğʿḏ

k.A.

ğʿs

k.A.

ğʿṣ

k.A.

ğʿḍ

k.A.

ğʿẓ

k.A.

ğʿfr

ğaʿfar: kleiner Fluss, Bach

ğaʿfarī: al-maḏhab al-ğaʿfarī: die Schia (Ir.)

ğaʿfarīya (f): ??

ğʿl

ğaʿala/yağʿalu: inf. ğaʿl, tun, plazieren, stellen, legen, setzen, anbringen, hineintun, stecken, machen (min aus), Ğ23/17 nağʿalu min al-m. at-t. minhağan li-l-baḥṯ al-ʿilmī: wir machen aus dem h.M. eine Methode der wissenschftl. Forschung., herstellen, bereiten, veranstalten, schaffen, (er)schaffen, bewirken, etw./jn. machen zu (min hū hū), Q74/12, 98/13 stellen i.S. v. geben, machen (hū hū jm. etw.), festsetzen, bestimmen, ernennen, festsetzen (Summe, Preis), halten, gelten lassen, darstellen (als, fī ṣūra i.d. Gestalt einer anderen Sache), zuweisen, bestimmen (li hū etw. jm., Ğ313/11 für jn.), zuwenden (li hū etw./Betrag etc. jm.), zuschreiben (hū li jm. etw.), behaupten dass jm. (li) etw. () gehört, etw. jm. anvertrauen (hū ʾilā), bringen (jn./etw. in ei. Lage/Zustand), nötigen, veranlassen zu (jn. + Impf.), beginnen, anfangen zu (+Impf.). ğaʿalahū yafʿalu: veranlassen, bewirken, dass jm. etw. tut o. ei. Sache geschieht, stattfindet, jemanden etw. tun lassen (i. ei. Erzählung). ğaʿalahū bi-manzilati + Gen.: jn. o. etw. auf die gleiche Stufe stellen wie. ğaʿalahū fī mutanāwali yadihī: etw. in js. Reichweite bringen, etw. erschwinglich machen für jn., Ğ46/17X ʿan Y: X zu Y machen?? X anstelle von Y machen, 207/8, 279/15 ğaʿala min??. ğaʿala ʿalā: LAD: put, place, pile, put upon (ʿalā, li), make a condition for (ʿalā), lā tağʿalu ʿalā nafsika sabīlan (Ğ146, ṬBii/583, ṬHxiv/151f.) "mach dir nicht selbst einen Weg zur Bedingung" o. "ebene/bestimme dir nicht selbst einen Weg"(??)

III: zu bestechen suchen, zu gewinnen suchen (bi hū jn. m. etw.).

IV etc.: k.w.A.

ğuʿl pl. ʾağʿāl: Lohn, Löhnung, Akkordlohn, Stücklohn, Belohnung.

ğuʿal pl. ğiʿlān: Mistkäfer (zool.), Skarabäus, LAD: dung-fly, common, mean, watchman

ğġrf

ğuġrāfīya: Geographie

ğuġrāfī: geographisch. -ūn: Geograph.

ğfʾ

ğufāʾ: nutzlos, nichtig, ein vergängliches Nichts. ḏahaba ğufāʾan: nutzlos dahingehen o. vergehen, vergeblich, wertlos sein.

siehe auch ğfw

ğft

ğift pl. ğufūt: Pinzette, metallene Klammer (med.), Zange (bes. med.), zweiläufige Flinte (syr.), Filigran (syr.).

ğfr

ğafara/yağfuru, inf. ğafr: LAD: be full grown, 4 month old lamb, (ausgewachsen sein, 4 Monate altes Lamm)

ğafara/yağfuru inf. ğufūr: be wide, spacious (weit, grossräumig sein), be inflated (aufgeblasen sein), recover (genesen?)

IV, inf. iğfār: = I, keep apart from one's wife, be concealed, neglect, leave off

V: = I

X: inf. istiğfār: = I, blow

ğafr: ʿilm al-ğafr: art of soothsaying, Wahrsagekunst, auch ğafra (f): spacious and half-full well, full grown lamb, ğafra (f): child beginning to eat, ğufra (f) pl. ğufur, ğifār: middle, inside, hollow, hole, belly, bulk, large district

ğafriyyun, auch ğufurra (f): spathe of the palm; soothsayer, maker of amuletts

ğufra (f) pl. ğufar: Grube

ğfn

ğafn pl. ğufūn, ʾağfān: Augenlid

ğafna (f) pl. ğifān, ğafanāt: Schüssel, Schale, Napf, Weinstock, Rebe

ğfyna (f): Ğ144/27 n.pr.??

ğfw

ğafā/yağfū: grob, rauh sein, hart, rauh behandeln (jn.), sich abwenden (von), meiden, fliehen (jn.), sich abwenden (von), meiden, fliehen (jn.)

III: roh, grob, rauh, hart behandeln (jn.), hart, grausam sein (gegen jn.), böse sein (mit jm.), sich fernhalten, die Nähe meiden (von jm.), meiden, fliehen (jn., v. Schlummer), schwer verstossen (gegen Geschmack, Ehre etc.)

VI: sich zurückziehen (ʿan von jm.), meiden (jn.), Widerwillen haben, Abneigung empfinden (ʿan gegen), sich grob gebärden, den Grobian spielen

ğafw: Rauhheit, Härte (des Verhaltens)

ğafwa (f): Entfremdung (bayna zwischen), gespanntes, unfreundliches Verhältnis (bayna zwischen), schroffe, ablehnende Haltung, Zerwürfnis

ğafāʾ: Rauhheit, Härte (des Verhaltens), Strenge, Antipathie, Abneigung, Entfremdung

ğufāʾ, ğufāʾan: siehe ğfʾ

ğl

ğalla/yağillu: gewaltig, gross, erhaben sein, zu hoch stehen (für etw. ʿan), zu erhaben sein (als dass ʿan).

II: ehren, hochschätzen, bedecken (Boden etc.), umhüllen, umgeben, umkleiden, einfassen, besetzen mit (bi).

IV: ehren, verehren, hochachten, hochstellen (jm. ), zu hoch o. zu erhaben einschätzen (für etw. ʿan).

VI: sich zu erhaben dünken für etw. (ʿan).

X: gross, erhaben sein.

ğall: gross, gewaltig, dick.

ğull: überwiegender Teil, Majorität, Haupteil, Hauptmenge.

ğalal: wichtig, bedeutsam, schwerwiegend

ğullā pl. ğulal: grosse, wichtige Sache, bedeutendes Unternehmen, grosse Tat

ğulla (f), ğilla (f): Kot, Mist (v. Tieren)

ğulla (f) pl. ğulal: Kugel (beim Sport), Murmel, Kanonenkugel, Bombe

ğalīl pl. ʾağillāʾ, ʾağilla, ğilla, ğalāʾil: grossartig, herrlich, bedeutsam, wichtig, erhaben, geehrt, verehrungswürdig, glorreich, prächtig

al-ğalīl: Galiläa

ğalāl: Erhabenheit, Pracht, Glorie

ğalāla (f): Erhabenheit, Majestät (Titel u. Anrede eines Königs, Sultans)

ʾağall El.: grossartiger, erhabener, prächtiger.

mağalla (f) pl. -āt: Zeitschrift, Revue, Magazin. mağalla dawrīya: Periodikum, periodische Zeitschrift. mağalla ʾusbūʿīya: Wochenblatt. mağalla sahrīya: Monatsmagazin, monatliche Zeitschrift

mağāl: siehe ğwl

mğly: Ğ155/15??

ğlla (f): Ğ281/3??

ğlb

ğalaba/yağli/ubu: herbeiziehen, herbeischleppen, heranschaffen (etw.), holen, bringen (etw., li jm.), (zwangsweise) vorführen (einen Beschuldigten, vor Gericht), einführen, importieren (Waren), herbeiführen (einen Zustand), bringen (Schaden, Schande etc., ʿalā über jn.), nach sich ziehen (etw.), gewinnen, erlangen, erwerben (etw.), verdienen (etw.),

II: schreien, lärmen

IV: gewinnen, erwerben (etw.), = II.

VII: Pass. zu I.

VIII: herbeischaffen, herbeiziehen, holen, sich verschaffen (etw.), heranziehen (jn./etw.), importieren (Waren)

X: heranholen, heranziehen (jn./etw.), importieren (Waren), an sich ziehen, zu gewinnen suchen, beschaffen (etw.)

ğalb: Herbeischaffung, Vorführung (js., vor Gericht), Beschaffung, Gewinnung, Einführung, Einfuhr, Herbeiführung, Verursachung

ğalab: eingeführt, fremd, von anderswo geholt

ğalab, ğalaba (f): Schreien, Tumult, Lärm

ğallāb: anziehend, attraktiv, packend, Importeur (obs.), Händler. ğallāb al-ʿabīd: Sklavenhändler

ğallābīya (f) pl. -āt, ğalālīb (äg.): langes und weites, hemdartiges Gewand (das trad. Kleidungsstück der männl. Bevölkerung in Ägypten)

ğld

ğalada/yağlidu: peitschen (jn.), LAE: beat, hit, scourge, whip, skin, flay, compel, throw down, sting, lie with a women, commit onanism.

ğalida/yağladu: gefroren sein, gefrieren, LAE: be hard, tough, strong, be prudent and active

ğaluda/yağludu: hart, ausdauernd sein, standhaft, geduldig sein

II: binden (Buch), gefrieren lassen, zum Gefrieren bringen (etw.)

III: fechten, kämpfen (gegen), bekämpfen (jn.), Ibn ʿAd Rabbih, ʿiqd al-farīd, el.568: ğāladtukum bi-sayfī hāḏā muğālada: vermtl.: ich habe euch mit meinem Schwert diesen Kampf ausgefochten.

IV: gefrieren, gefroren sein, mit Eis bedeckt sein

V: stark u. standhaft sein, sich hart, ausdauernd zeigen, sich in Geduld fassen, ausharren, ertragen

VI: miteinander fechten, kämpfen

ğald: Auspeitschung. Pl. ʾağlād: standhaft, stark, kräftig

ğalda (f): Peitschenhieb

ğild pl. ğulūd, ʾağlād: Haut, Leder, Fell,

ğalad: Ausdauer, Erduldung, Geduld, Duldung, Nachsicht, Tolerierung, Firmament

ğalūd: ausdauernd, geduldig

ğalīd pl. ğuladāʾ: standhaft, stark, kräftig

ğalīd: Eis

miğlada (f) pl. mağālid: Peitsche, Geissel

muğālada (f): LAD: combat with swords, combat of gladiators

muğallid pl.: -ūn, muğallid al-kutub: Buchbinder.

muğallad: gefroren, vereist, eingebunden (Buch), pl. –āt: Buchband, Band.

mutağallid: standhaft, geduldig.

ğlz

k. A., siehe ʾnğlz

ğls

ğalasa/yağlisu: sich setzen (ʾilā zu, ʿalā auf),sitzen (ʾilā bei, ʿalā auf),

III: zusammensitzen (mit), sitzen (bei, neben, in), Gesellschaft leisten (jm.)

IV: zum Sitzen veranlassen, setzen, sitzen lassen (jn.)

ğalsa (f): Sitzen. Pl. ğalasāt: Sitzung (einer Kommission etc., auch bei einem Maler), Beisammensein,

mağlis pl. mağālis: Sitz, Sitzplatz, Sitzgelegenheit, Sitzungsraum, Wohnzimmer, Gesellschaft, Beisammensein, geselliger Kreis, Sitzung, Ratssitzung, Rat, Konzil, Kollegium, Kolleg, Kommission, (Parlaments)Kammer mağlis al-ʾumma: Parlament.

ğālis pl. ğulūs, ğullās: sitzend, Pl. ğallās: Teilnehmer einer Gesellschaft, geselliger Kreis

ğlhq

ğlāhqāt: Ğ181/27??

ğlw/ğly

ğalā/yağlū: polieren, glänzend, blank machen, putzen (etw.); klären (den Blick); klar, offenbar machen, aufhellen (etw.), enthüllen (etw.), vertreiben, entfernen (jn./etw. ʿan aus, von), glänzen, sich auszeichnen (in etw.), klar, offenbar sein/werden; abziehen, ausziehen, weggehen (ʿan aus ei. Ort), räumen (ʿan einen Ort)

ğalā/yağlī: putzen, polieren, glätten (etw.)

II:erhellen, aufklären (etw.), klar/offenbar machen, enthüllen, ans Licht bringen (ʿan o. etw.); zeigen, darstellen (jn./etw.)

IV: entfernen, vertreiben (jn./etw.), evakuieren (jn. ʿan aus), sich entfernen, weggehen (ʿan von, aus)

V: klar, offenbar werden

VII: poliert, geglättet wd., geputzt sein/wd., entfernt, vertrieben wd., ausziehen (ʿan aus einem Ort), räumen (ʿan einen Ort), sich verflüchtigen, sich klären, vorübergehen (Notlage etc.), verschwinden, sich enthüllen, enthüllt werden, entschleiert wd. (Braut), sich offenbaren, klar werden, sich klären und sichtbar wd. lassen (ʿan etw.), zum Ergebnis haben (ʿan etw.), mā yanğalī ʿanhū l-ʾamru: was bei der Sache herauskommt, was aus der Sache wird

VIII: enthüllen, entschleiern (die Braut), betrachten, anschauen, beobachten (etw.)

X: aufzuhellen, zu klären suchen, klären, aufhellen, enthüllen, ans Licht bringen herausbekommen, entdecken (etw.)

ğalīy: klar, offenbar, deutlich, offenkundig, augenfällig, [ML??: explizit].

ğalīyan: Adv.: offensichtlich, offenbar.

ʾağlā: El.: klarer, offenbarer, deutlicher.

ğalāʾ: Aufhellung, Klärung, Klarheit, Deutlichkeit, Auszug, Auswanderung (ʿan aus ei. Gebiet), Räumung (eines Gebietes ʿan Milit.), Abzug (der Besatzungsmacht).

bi-ğalāʾi Adv.:klar, deutlich, offenbar, offenkundig.

ğalayān: Vision, Offenbarung, Apocalypse (Chr.).

mağlan pl. mağālin: Erscheinung, Offenbarung, Manifestation.

tağliya (f) pl. -āt: Inf. II, Sichtbarmachung, Erhellung, Offenbarung, Enthüllung (d. Religion durch den Propheten. tağliya ʾilāhīya: göttl. Offenbarung, Theophanie (Chr.). Ğ allg.+272/1 das wie sich etwas darstellt, äussert, zutagetritt, manifestiert??, Ğ329/8 o. "Symptome"??. Ğ332/12 o. ähnlich maẓāhir, Erscheinungsformen, Äusserungen, Symptome?? Ğ35/4, 7 für Ion Banu, 285f.: manifestations, Äusserung etc..

ʾiğlāʾ: Abzug (js., ʿan aus), Räumung (ʿan eines Gebietes, mil.). ʾiğlāʾ al-qawāʾid: Räumung von Stützpunkten (mil.)

tağallin: Offenbarwerden, Sichtbarwerden, Erscheinung, Verklärung (Christi), ʿīd at-tağalliya: Fest der Verklärung (chr.). tağalliyāt: Manifestationen.

tağilla (f): LAD: respect, esteem, reverence (Respekt, Wertschätzung, Verehrung). Siehe ğl

ğm

ğamma/yaği/ummu: sich ansammeln, sich (geistig) sammeln, sich ausruhen

II + V: üppig wachsen (Pflanzen)

X: sich sammeln (bes. geistig), sich konzentrieren, sich ausruhen, sich erholen (min von), von starkem Pflanzenwuchs bedeckt sein

ğamm: reichlich, reich, viel, zahlreich, vielfältig, Menschenmenge, Schar, ..., ʾaḥabba ḥubban ğamman: über die Massen lieben

ğmḥ

ğamaḥa/yağmaḥu: durchgehen (Pferd), widerspenstig, unbezähmbar sein, trotzig sein, launenhaft sein, dem Mann durchgehen, davonlaufen (Frau), ungebändigt sein (Phantasie), ğamaḥa bi-hī ḥayāluhū: seine Phantasie ging mit ihm durch.

ğimāḥ: Widerspenstigkeit, Trotz, Eigenwilligkeit

ğmd

ğamada/yağmuda: gefrieren, einfrieren, erstarren, sich verhärten, fest, hart werden/sein, feste Form annehmen, gerinnen (Blut), erstarren (vor Angst, Schreck), starr, unbeweglich sein (geistig), stagnieren, apathisch, indolent, abgestumpft, gleichgültig sein.

II: gefrieren lassen, erstarren lassen, fest werden lassen, fest, hart, steif machen,

V: gefrieren, zu Eis werden, einfrieren, erfrieren, erstarren, starr werden, fest werden (z.B. Zement), verdichtet sein/werden, kompakt werden, gerinnen (Blut).

VII: einfrieren, gefrieren, zufrieren, vereisen.

ğamd: Gefrieren, Erstarrung, Verhärtung, Festwerden.

ğamād: Körper, anorganischer Körper, Mineral, lebloser Körper, unbelebtes Wesen, Neutrum (gramm.)

ğamad: Eis.

ğumūd: Zustand der Erstarrung, Festigkeit, Steifheit, Versteifung, Starre, anorganischer Zustand, Verhärtung, Härtung, Unbeweglichkeit, Unnachgiebigkeit, Stockung, Stillstand, Stagnation, Trägheit, Untätigkeit, Teilnahmslosigkeit, Apathie, Passivität, Gleichgültigkeit.

ğumūda (f): Festigkeit, Härte.

ğāmid: hart, fest, in festem Aggregatzustand (phys.), steif, starr, unbeweglich, regungslos, unbelebt, anorganisch, defektiv (gramm.), trocken (Buch etc.), dem Fortschritt o. Neuerungen unzugänglich, "verkalkt", pl.: ğawāmid: Stoffe in festem Aggregatzustand, leblose Dinge, anorganische Materie, Mineralien.

ğmr

ğamara/yağmiru: LAD: unite for a purpose, give life coal, jump with the feet tied together, turn off, keep off

II: rösten (Fleisch). LAD: siehe I, gather, unite, tie together the back hair, retain an army on the soil of the enemy, take the marrow out of the top of a palm-tree, pelt with stones, cover with coal, change into coal, carbonise, get carbonized

VIII: räuchern (mit Räucherwerk)

ğamr: Glut, glühende Kohle. kāna ʿalā ʾaḥarra min al-ğamr: wie auf glühenden Kohlen sitzen, in grösster Spannung sein, vor Neugierde brennen

ğamra (f) (n.un. zu ğamr) pl. ğamarāt: Stück Glut, glühende Kohle, schwelender Brand, ungestillter Groll, Karbunkel (med., Ansammlung mehrerer ineinander übergehender Furunkel), Anthrax, Milzbrand (med.), Kieselstein, Steinchen (bes. bei der Steinwurfzeremonie in Minā bei Mekka), einer der drei Steinhaufen (die bei dieser Zeremonie gebildet werden). Ğ102/10 ğummār?? pl. für die Zeremonie-Steinchen.

ğummār: Palmmark, Palmherz (essbare Knolle am oberen Ende des Palmstammes)

miğmara (f) pl. mağāmir: Pfanne für glühende Kohlen, Kohlenbecken, Gefäss zur Verbrennung von Räucherwerk, Weihrauchfass.

ğamār: LAD: crowd, people

ğummār, ğummāra (f) pl. -āt: marrow in the top of the palmtree

ğmʿ

ğamaʿa/yağmaʿu: sammeln (etw. ), einsammeln (z.B. Geld), vereinen, verbinden, zusammenbringen (Teile zu einem Ganzen, Q43/32, 104/1ff.: an Besitz und Vermögen), zusammenfügen, zusammensetzen, setzen (typogr.), zusammenstellen, kompilieren, zusammenfassen (i.ei. Darstellung), zusammenscharen, aufhäufen, versammeln (hum Personen), einberufen (ei. Versammlung), zusammenbringen (hū bi jm. m. anderen Leuten), addieren, in den Plural setzen (Gramm.), verbinden, zusammenschliessen (mehrere Dinge o. Personen bayna), in sich vereinen (bayna ... wa versch. Eigenschaften), enthalten, in sich schliessen, bergen (etwas), pluralisieren (Ğ14/31). ğamaʿa ʾaṭrāfa: etw. zusammenfassen, einen Überblick bieten über. ğamaʿa al-barāʿata min ʾaṭrāfihā: von besonderer Tüchtigkeit sein, Hervorragendes leisten. ğamaʿa šamla l-qaṭīʿi: die Herde zusammentreiben ("Einheit der Herde"...) ğamaʿa l-qurʾān: den ganzen Koran auswendig wissen/lernen. yağmaʿu l-kitābu bayna šafaḥātihī: das Buch enthält (zw. seinen Seiten), verzeichnet. ğamaʿa kaffahū: seine Hand zur Faust ballen. yuğmaʿu baytu ʿalā buyūti: zu bayt bildet man den Plural buyūt. Ğ240/24 ğamaʿa ʾilayhī: er hat bei sich versammelt??

II ğammaʿa/yuğammiʿu: aufhäufen, ansammeln, zusammenscharen, zusammensetzen, montieren, zusammenstellen, zusammentragen, kompilieren, kompilieren, kombinieren (versch. zu ei. Einheit), konsolidieren, zu einem geschlossenen Ganzen machen, zu ei. Einheit verschmelzen.

III ğāmaʿa/yuğāmiʿu: geschlechtlich verkehren (m.ei. Frau)

IV ʾağmaʿa/yuğmiʿu: übereinkommen (ʿalā etw. zu tun), einer Meinung sein über (ʿalā), sich einigen auf (ʿalā), einmütig beschiessen (ʿalā etw.), sich entschliessen (ʿalā zu). ʾağmaʿū ʾamrahum: sie verständigten sich, trafen einen gemeinsamen Beschluss.

V: sich sammeln, zusammenrotten, häufen;

VIII: eng beieinander sein, zusammenkommen, sich vereinigen/verbinden mit (bi, Ğ169/6, 174/13 ʾilā zusammenkommen bei??), sich versammeln, zusammentreten (Vereinigung, Gesellschaft), zusammen sein, zusammentreffen, eine Zusammenkunft, Begegnung haben, konferieren (bi, maʿa mit jm., bei), übereinkommen, einer Meinung sein (ʿalā über etw.), Ğ87/24, 204/15 in sich vereinigen??

X: sammeln (etw., auch: quwāhū seine Kräfte), zusammenfassen, besitzen, in sich vereinen (etw.)

ğamʿ: Sammlung, Einsammlung, Verbindung, Zusammenfügung, Anhäufung, (arith.) Addition, Summierung, Vereinigung, Zusammenschluss (bayna von), Zusammenhaltung (bayna auseinanderstrebender, getrennter Dinge). Pl. ğumūʿ: Menge, Menschenmenge, Trupp, Gruppe, Versammlung, Plural (gramm.). ğamʿ al-maʿlūmāt: Datensammlung. Ğ349/9, Ibn al-Muqaffaʿ, al-ʾadabaṣ-ṣaġīr: al-ğamʿ wa-l-qism: Einnahmen und Ausgaben, d.i. das Anhäufen und Verteilen o.ä..

ğamʿī: gemeinschaftlich, kollektiv, Gemeinschafts-, Gruppen-

ğamʿīya (f) pl. -āt: Verein, Vereinigung, Gesellschaft, Körperschaft, Versammlung,

ğamīʿ + meist determinierter Genitiv: Gesamtheit, gesamt, ganz, alle: ğamīʿu n-nāsi: alle Menschen. al-ğamīʿu: sämtliche Leute, alle, die gesamte Öffentlichkeit. ğamīʿ man: Ğ207/6 jeder der??. Ğ163/16 min al-ğamīʿ: alle, insgesamt

ğumʿa (f) pl. ğumaʿ, -āt: Woche, Freitag

ğamīʿan: Adv.: gänzlich, insgesamt.

ʾağmaʿ pl. -ūn, ğamʿāʾ (f) pl. ğumaʿ: gesamt, ganz, sämtlich, alle

ğammāʿ pl. -ūn: Setzer (typ.),

ğummāʿ: (aus mehreren Teilen zusammengesetzte) Gesamtheit, Gesamtbetrag

ğimāʿ: Geschlechtsverkehr, was eine Menge von Dingen o. etw. in sich schliesst/umfasst

ʾiğmāʿ: Übereinkunft, Übereinstimmung, Einmütigkeit (auch iğmāʿ ar-rāʾy), einmütiger Beschluss (ʿalā etw. zu tun), Konsensus (der Gemeinde, bzw. der Autoritäten in einer Rechtsfrage. Eine der vier ʾuṣūl der islamischen Rechtswissenschaft (Koran, Sunna, Analogie, Konsens)). AT, 144: wird graduell zu public opinion.

bi-l-iğmāʿi Adv.: einstimmig, einmütig

iğmāʿī: auf Übereinkunft beruhend, kollektiv, allgemein.

muğtamiʿ: versammelt, pl.: al-muğtamiʿūn: die Versammelten

al-muğtamiʿūn: die Versammelten

muğtamiʿa (f): hāḏihī l-ʿawāmil muğtamiʿatan: diese Faktoren zusammengenommen

muğtamaʿ, pl.: -āt: Sammelplatz, Treffpunkt, Versammlung, Gesellschaft (eines Landes), menschliche Gesellschaft, Gemeinschaft, Kollektiv.

muğtamaʿu l-maṣnaʿi: industrielle/industrialisierte Gesellschaft [?? Ğ, 9/29, 13/20]

muğtamaʿ ṯabaqī: Klassengesellschaft

muğtamaʿ al-ʾiqṭaʿ: Feudalgesellschaft

muğtamaʿ al-ʾiḥtifālī: feierliche/festliche Gesellschaft

iğtimāʿ pl. iğtimāʿāt: Zusammenkommen, Zusammensein, Zusammentreffen (bi, mit), Zusammenkunft, Treffen (v. Personen), Versammlung, Zusammentritt (des Parlaments), Konferenz, Gesellschaft, Konjunktion, Konstellation (astr.), Zusammenfluss (v. Flüssen), Zusammenleben, Gemeinschaftsleben. Ğ155/29 iğtimāʿ kalima: Zusammenschluss, Einigung.

al-iğtimāʿ: die menschliche Gesellschaft. ʿilm al-iğtimāʿ : Soziologie. ʿulamāʾ al-iğtimāʿ : Soziologen

iğtimāʿī: gemeinschaftlich, gesellschaftlich, sozial. fī fīziyāʾi l-iğtimāʿīya: in der sozialen Physik (Ğ14/6 für D48/31). al-iğtimaʿī: auch: das Soziale [Ğ14/8]

iğtimāʿīya (f): gesellschaftlicher Charakter (einer Sache); Sozialismus (obs.).

ğāmiʿ: umfassend, allgemein, universal, Sammel-. Pl. -ūn: Sammler, Zusammensteller, Kompilator (eines Buches), Setzer (typ.). Pl. ğawāmiʿ: Moschee, auch: masğid ğāmiʿ: grosse Moschee, Freitagsmoschee. Ğ138/??

ğāmiʿa (f) pl. -āt: Liga, Verband, Vereinigung, Gemeinschaft, Föderation, Glaubensgemeinschaft, Gemeinsamkeit, Universität, Hochschule,

ğāmiʿī: Universitäts-, akademisch, Akademiker

ğumūʿ: Pl. v. ğamʿ

mağmūʿ: gesammelt, total, Ğ35/20 gemeinsam??, Gesamtheit, Ganzes, Summe

mağmūʿa (f) pl. -āt, mağāmīʿ: Sammlung (v. Liebhabern; im Museum zusammengetragen, v. Erzählungen, Aufsätzen, Artikeln, Gedichten); al-mağmūʿa al-kāmila li-muʾallafāt: Gesamtausgabe der Schriften. Zusammenstellung; Gruppe Ğ82/22 (v. zusammengehörigen Personen, Bäumen, Inseln, etc.); Reihe, Serie, Bund, Block, Kollektiv, zusammengehöriges Ganzes, geschlossene Ganzheit, Menge...

mağmūʿāt al-bašarīya für D's collectifs: Kollektive der Menschheit.

muğammiʿ pl. –ūn: Sammler. Pl. –āt: Sammelvorrichtung (techn.), Akkumulator (el.). Ğ213/27??

muğammaʿ: konsolidiert (fin., ök.), kombiniert, etc., Pl. –āt: Kombinat, staatlicher Industriebetrieb in dem mehrere Produktionszweige vereinigt sind (Äg.), Behördengebäude mit versch. Regierungsämtern (Äg.)

muğmaʿ: muğmaʿ ʿalayhī: worüber Einigkeit besteht, worüber man sich einig ist

ğummāʿ: (aus mehreren Teilen zusammengesetzte) Gesamtheit, Gesamtbetrag.

ğamāʿa (f) pl. ğamāʿāt: Gruppe (von Menschen), Schar, Gesellschaft, Trupp, Gemeinschaft (Ğ35/25 f. Banu's communauté), Kollektiv. ğamāʿa aḍ-ḍaġṭ (engl.: pressure group): Interessengruppe die auf politische Entscheidungen Druck auszuüben sucht. Ğ27/17: l'état. ğamāʿa ʾiğtimāʿīya??, 134/11 ğamāʿāt ğamāʿāt??

ğamāʿī: Gesellschafts-, Gruppen-, kollektiv (Ggs. zu fardī), gemeinschaftlich, gemeinsam

ğamāʿīya (f): Kollektivismus

tağmīʿ: Zusammenfassung, Vereinigung, Konzentrierung (von Einzelpersonen), Zusammenstellung, Zusammentragung, Satz (als Vorgang, typ.), Montage, Zusammenbau, Kompilation, Kombination, Kombinierung, Konsolidierung, ..., MUN: Grouping, Pooling, Gruppierung, MMF: tağmīʿ maʿlūmāt: Polymathie. Ğ42/

tağmīʿī: MUN: Cumulative, kumulativ, anhäufend. MMF: Associatif, Verein

tağammuʿ pl. -āt: Zusammenkommen, Versammlung (Alg.), Ansammlung, Truppenansammlung, Zusammenrottung, Auflauf (von Menschen), Anhäufung, Aggregation, Aggregat (techn.), Zusammenballung, Agglutination (chem.-med.)

ğml (1)

ğamala/yağmulu: zusammenfassen (etw. i.d. Rede). LAD: gather, assemble.

ğamula/yağmulu: schön sein, hübsch sein, anmutig sein, sich geziemen, passend sein, angemessen sein für (bi).

II: schön machen, verschönern.

III: höflich sein, liebenswürdig sein.

IV: summieren, zusammenzählen, als Ganzes behandeln, zusammenfassen, schön, gut handeln.

V: schöner werden, an Schönheit gewinnen, sich verschönern, sich putzen, sich schön machen.

VI: zueinander höflich, freundlich sein.

ğaml: inf. I.

ğumla (f) pl. ğumal: Gesamtheit, Summe, Ganzes, Schar, Menge, Satz (Gramm.), LAD: phrase. ʿalā ğumla: kurzum. ğumla min: eine (ganze) Menge von. ğumlatan wāḥidatan: alles auf einmal. ... kāna min ğumla: er war einer aus der Schar, er gehörte zu, Ğ40/3, 219/2, 223/12, 309/6, 323/30, 371/6 min ğumla: im grossen und ganzen??, Ğ52/28 bi-l-ğumla: gänzlich, im Ganzen, überhaupt, en gros (kfm.),

ğumlatan (f) Adv.: gänzlich, im Ganzen, insgesamt, überhaupt.

ḥisāb al-ğummal o. ğumal: Gebrauch der Buchstaben nach ihrem Zahlenwert

ğamāl: Schönheit,

ğamālī: ästhetisch

ğamālīya (f): Ästhetik

ğamīl: schön, anmutig, hübsch, gute, freundliche Tat, Liebesdienst, Freundlichkeit

ʾağmal El.: schöner

tağmīl: Verschönerung, Kosmetik

tağmīlī: kosmetisch

muğāmala (f) pl. –āt: Höflichkeitsbezeugung, Höflichkeit, Freundlichkeit, Liebenswürdigkeit, Schmeichelei.

muğāmalatan Adv.: auf gütliche Weise.

ʾiğmāl: Summierung, Zusammenfassung. ʾiğmālan: im Ganzen, im Allgemeinen, grundsätzlich, in den Grundzügen, ...

ʾiğmālī: zusammenfassend, summarisch, allgemein, Gesamt-, Sammel-, Kollektiv-, Gesamtsumme

muğmil pl. -ūn: Grossist, Grosshändler

muğmal: Zusammengefasste Darstellung, Abriss, Allgemeinbegriff, Summe.

ğml (2)

ğamal pl. ğimāl, ʾağmāl: Kamel (zool.). ğamal al-yahūd: Chamäleon (zool.)

ğammāl pl. –ūn: Kameltreiber

ğamalūn: Giebel (arch.)

ğmhr

ğamhara: sammeln, zusammenscharen, versammeln

II tağamhara: sich versammeln, sich zusammenrotten (Volksmenge)

ğamhara (f), ğamhara an-nās: Masse, Menge, breite Masse (des Volkes), breite Öffentlichkeit. ğamhara min: ei. grosse Zahl, eine ganze Menge von Leuten. Sammlung (von Literatur etc.)

ğumhūr pl. ğamāhīr: Masse, Volksmenge, Allgemeinheit, Publikum, Pl. die breiten Massen, die Volksmassen.

ğumhūrī: republikanisch, Republikaner, staatlich, staats-.

ğumhūrīya (f), pl. –āt: Republik.

ğn

ğanna/yağunnu: bedecken, verbergen, verhüllen (hū, ʿalā etw.), hereinbrechen, dunkel sein/werden (Nacht), Pass.: ğunna: besessen sein, wahnsinnig, närrisch, verrückt sein/werden, in Tobsucht verfallen, ausser sich geraten

II: verrückt machen, zum Wahnsinn bringen, in Wut/Raserei versetzen (jn.),

IV: bedecken, verhüllen, verbergen, = II,

V: verrückt, wahnsinnig werden

X: bedeckt, verhüllt sein, als verrückt betrachten, für wahnsinnig halten (jn.)

ğinn (koll.): Ğinn, Dämonen, unsichtbare Wesen, die schadenstiftend oder helfend ins menschl. Leben eingreifen

ğinnī: dämonisch, Dämon

ğinnīya (f): Dämonin

ğanna (f) pl. -āt: Garten, Paradies.

ğanayna (f) pl. –āt, ğanāʾin: Gärtchen, Garten

ğanāʾinī: Gärtner

ğinna (f): Besessenheit, Verrücktheit, Wahnsinn

ğunna (f) pl. ğunan: Schutz, Schirm, Schild. Ğ159/6: ḫalīfa/ğunna: der Kalif, Stellvertreter, Nachfolger, d.h. wohl "der Protektor". Ğ184/24 Gärten??. LAD: covering, veil, shield, protection.

ğanīn pl. ʾağinna (f), ʾağnun: Kind im Mutterleib, Embryo, Fötus, Keim (z.B. Getreidekorn)

ğanīnī: embryonal

mağnūn pl. mağānīn: besessen, geisteskrank, wahnsinnig, verrückt, närrisch, Narr

mağanna: Verrücktheit, Wahnsinn, LAD: place inhabited by demons.

ğnb

ğanaba/yağnubu: abwenden (v. jm. etw. hū hū).

II: fern sein lassen, abwenden, etw. v. jm. fernhalten, jm. etw. vermeiden lassen, jm. etw. ersparen.

III: an der Seite v. jm. sein, seitlich o. parallel verlaufen zu, etw. flankieren, etw. meiden.

V: etw. meiden, vermeiden, sich fernhalten von.

VI: = V.

VIII: = V, zur Seite sein, sich seitlich hinziehen von, parallel verlaufen zu, flankieren.

ğanb pl. ğunūb, ʾağnāb: Seite.

ğanba Präp.: neben, bei, ...

ğanūb: Süden, f.: Südwind, ğanūba (+ Gen.): südlich von

ğanūban: südlich, nach Süden

ğānib pl. ğawānib: Seite, Seitenteil, Flanke, Flügel, Seitenfläche, Teil, Teilbetrag, Teilansicht, Ausschnitt (min aus einem Stück, Leben, Vortrag etc.), eine gewisse Menge, eine beträchtliche Menge (von min), ein gewisses Mass, ein nicht geringes Mass (von min), eine gewisse Anzahl, eine ganze Reihe (von min), Pl. + Gen.: die verschiedenen Seiten, Aspekte (eines Problems, einer Aufgabe etc.), mit min: Teilgebiete, Abschnitte aus. min ğānibihī: seinerseits. min ğānib ... min ğānib ʾāḫar: einerseits ... andererseits. ʾilā ğānibihī: an ihn, an seine Adresse, neben ihm. ʾilā ğānibi u. bi-ğānibi: (auch:) ausser, abgesehen von, über … hinaus, neben. ğānib kabīr min: ein grosser Teil von. huwa ʿalā ğānib kabīr min: er ist sehr... . kāna ʿalā ğānib ʿ aẓīm min al-karam: von grossem Edelmut sein. ʿalā ğānib ʿaẓīm min al-ʾahammiya: von grosser Wichtigkeit. ʿalā ʾaʿẓami ğānibin ḫuṭūra: von höchster Bedeutung, von höchster Wichtigkeit. Ğ32/18 ğāniban ʾilā mawqiʿi ṯānawī: abseits auf einen sekundären Platz??

ğānibī: seitlich, Seiten-, Neben-, am Rand, als Randerscheinung auftretend. naẓra ğānibīya: Seitenblick. min ğānibihī: seinerseits. ʾilā ğānibihī: an ihn, an seine Adresse, an seiner Seite, neben ihm. bi-ğānibihī: neben ihm. ʾila ğānibi u. bi-ğānibi: (auch:) ausser, abgesehen von, über ... hinaus, neben. Ğ50/18 bi-l-ġānibi:

tağnīb: inf. II, fernhalten, abwenden

ʾağnabī : ausländisch, fremdländisch, fremd. Pl. ʾağānib, ʾağānibūn: Ausländer, Fremder. al-bilād al-ʾağnabīya: das Ausland

tağannub: Vermeidung

iğtināb: Vermeidung

ğnḥ

ğanaḥa/yağnaḥu: sich neigen, geneigt sein, sich hinneigen (li o. ʾilā zu), zugeneigt sein (ʾilā jm.), hinstreben (ʾilā zu), sich zuwenden, sich anschliessen (ʾilā einer Sache), hereinbrechen (Nacht), auf Grund laufen, stranden (ʿalā o. ʾilā an der Küste, Schiff), wegstreben, abweichen (ʿan von), sich abwenden, sich abkehren (ʿan von)

II: mit Flügeln versehen (etw.), Flügel verleihen (einer Sache), beflügeln

IV: geneigt sein, sich hinneigen (li o. ʾilā zu), sich zuwenden, stranden.

ğinḥ: Seite, Flügel (eines Vogels)

ğunḥ: Teil der Nacht, Dunkelheit, Finsternis

ğanāḥ pl. –āt, ʾağniḥa (f), ʾağnuḥ: Flügel (eines Vogels), Tragfläche (eines Flugzeuges), Seite, Flanke, Flügel (eines Gebäudes, einer Armee), Trakt, Suite (in einem Hotel), Abteilung (eines Museums, einer Ausstellung), Pavillion (einer Messe), Schutz

ğunāḥ: Vergehen (jur.), Sünde, Fehltritt. lā ğunāḥ ʿalayhī ʾan: es ist keine Sünde für ihn dass, es schadet nichts wenn er

ğunāḥīya (f): Ğ282/1

ʾağnaḥ El.: geneigter (ʾilā zu)

ğanūḥ: geneigt (ʾilā einer Sache)

ğunūḥ: Neigung, Hinneigung, Tendenz (ʾilā zu)

ğāniḥ: vom Weg abgewichen, aufsässig, Pl. -ūn: eines Vergehens schuldige Person, Rechtsbrecher. Seite, Flanke, Flügel

ğnd

II: einberufen, einziehen, ausheben, mobilisieren,

V: einberufen, eingezogen werden, mobilisiert werden, sich in Aktion setzen, tatbereit sein

ğund m. + f. , pl. ğunūd, ʾağnād: Heer, Armee, Soldaten,

ğundī pl. ğunūd: Soldat ohne Dienstgrad, Gemeiner (ir., lib., etc., mil.)

ğundīya: Militär

tağnīd: Einberufung, Einziehung, Rekrutierung, Mobilmachung, Mobilisierung (d. Heeres, aber auch v. Massen, Kräften, Energien),

tağannud: Militärdienst

muğannad: einberufen, eingezogen (mil.), Pl. –ūn: Dienstpflichtiger (mil.), Rekrut

ğndb

Ğ223/16??

ğindab, ğundab, ğundub pl. ğanādib: a black locust (schwarze Heuschrecke). ʾumm ğundub: calamity (Unheil). Ğ223/16 ein Name Abū Šr's??

ğndl

dūma al-ğandal: n.loc. i. Zshg. m. dem taḥkīm (Schiedsgericht) im Jahr 37h/657/58, siehe ṬL I/6, 3354, ṬH XVII/104, EI (2) "taḥkīm".

ğnz

II: beim Begräbnis die Totengebete sprechen, den Trauergottesdienst halten (für, chr.)

ğa/ināza (f) pl. –āt, ğanāʾiz: (Toten-) Bahre, Leichenbegängnis, Begräbnis, Leichenzug

ğunnāz pl. ğanānīz: Begräbnisriten, Leichenbegängnis, Leichenzug

ğns

II ğannasa/yuğannisu: gleichartig machen, angleichen, assimilieren, einbürgern, naturalisieren (jn. ), klassifizieren, sortieren (etw.)

III: artverwandt sein, verwandt sein, gleichartig, homogen sein, ähneln

V: sich einbürgern, sich naturalisieren lassen, die Staatsangehörigkeit (bi) erwerben, eingebürgert werden

VI: miteinander artverwandt sein, konform, homogen sein.

ğins pl. ʾağnās: Art, Gattung, Kategorie, Klasse, Geschlecht, Genus, Rasse Ğ52/10??, Nation

ğinsī: Gattungs-, geschlechtlich, sexuell, Rassen-, rassisch

ğnf

VI: abweichen (ʿan von), hinneigen (ʿalā, li zu etw.)

k. w. A.

ğny

ğanā/yağnī: pflücken, ernten (etw., auch Früchte seines Tuns), einheimsen, einstreichen (etw.), ziehen (Nutzen min aus), erzielen (Gewinn), sich zuziehen (Böses, Schaden, Strafe), verursachen, hervorrufen (etw.), sich vergehen (ʿalā an), freveln (ʿalā gegen), schaden (ʿalā jm./einer Sache), begehen (ğināya, ḏanban ein Verbrechen, eine Sünde, ʿalā o. seltener ʾilā gegen jn.), antun, zufügen (ʿalā jm., etw. Böses),

V: beschuldigen, eines Verbrechens bezichtigen (ʿalā jn.), eine Schuld zuschieben, Vorwürfe machen (ʿalā jm.), gemein handeln

VIII: einsammeln, ernten (etw.)

ğany: Ernte, Einheimsung

ğanan (koll.): Früchte. LAD: ğanan, ğana pl. ʾağnāʾ: freshly plucked food, dates, honey, gold, a kind of shell

ğināya (f) pl. -āt: Begehung eines Verbrechens, Verbrechen, Gewaltverbrechen. ğināya kubrā: Schwerverbrechen

ğināʾī: verbrecherisch, kriminell, Kriminal-

ğānin pl. ğunāh (f): Täter, Delinquent, Verbrecher

ğāniya (f): Verbrecherin

ğh

(siehe: wğh)

ğiha (f) pl. ğihāt: Richtung, Seite, Gegend,

ʾilā ğiha: in Richtung auf

min ğiha: aus Richtung, von seiten, was ... betrifft, hinsichtlich

min ğiha ... wa min ğiha ʾuḫrā: einerseits ... andererseits. Ğ17/29: X min ğiha wa-Y min ğiha ṯānīya: 1.X und 2. Y. einerseits, andererseits.

min kull ğiha: von allen Seiten

ğhd

ğahada/yağhadu: sich bemühen, sich anstrengen, überanstrengen, quälen, erschöpfen (jn.).

III: sich bemühen, streben, kämpfen (fī sabīl + Gen.: für eine Sache, gegen Ungläubige ğihād), Q31/15 Paret: bedrängen.

IV: anstrengen, bemühen, ermüden, plagen,

VIII: sich selber bemühen (um etw.), sich anstrengen, sich ein eigenes Urteil bilden, die Quellen des Fiqh selber interpretieren,

ğahd pl. ğuhūd: Mühsal, Anspannung, Anstrengung, Mühe, Bemühung (um etw.), Spannung (el.),

ğuhd: Anspannung. ğuhda (f): präpositionell gebraucht: soviel ... vermag, bis zum Äussersten von. ğuhdī: soweit ich es vermag/vermochte. ğuhda ṭ-ṭāqa: nach Kräften, im Masse des Möglichen, soviel als möglich, ..., ğuhda mā: soviel als nur, bis zur äussersten Grenze dessen, was... .

ʿalā ğuhdī min ḏālika wa-ṭāqatī: Ğ147/10 soweit ich es vermag/vermochte, soweit es mir möglich und in meiner Macht ist.

ğihād: Kampf, heiliger Krieg (gegen die Ungläubigen, i.R.)

muğāhada (f): Bekämpfung, Kampf

muğāhid pl. –ūn: Kämpfer (für den Glauben, im ğihād, auch pol., für eine Idee)

iğtihād: Anstrengung, Bemühung, Eifer, Fleiss, eigene Urteilsbildung über rechtlich-theologische Fragen, selbstständige Interpretation der Quellen. Ğ46/14 Pl. -āt: Urteilsbildungen, Bemühungen

mağhūd pl. –āt: Bemühung, Anstrengung, Aufwand an Mühe o. Arbeit, Spannung. balada mağhūdātihī: alle Anstrengungen machen, keine Mühe scheuen.

muğtahid: fleissig, eifrig bemüht, Pl. -ūn: jm. der den iğtihād praktiziert.

ğhr

ğahara/yağharu: ans Licht gebracht werden, zutage treten, zum Vorschein kommen, öffentlich erklären, bekanntmachen (o. bi etw.), öffentlich vertreten, proklamieren (bi etw.), erheben (Stimme),

ğahura/yağhuru: laut sein, deutlich vernehmbar sein (Stimme)

II: offen erklären, aussprechen, äussern (bi etw.)

ğahr, ğihār: Offenkundigkeit, LAD: publicity (Publizität, Öffentlichkeit), Ğ65/3 Proklamation (bi von etw.)

ğahran, ğihāran Adv.: öffentlich, in aller Öffentlichkeit

ğahratan (f) Adv.: offenbar, offenkundig, unverhüllt, öffentlich

ğahrī: offenkundig, öffentlich

ğahīr: laut, weithin vernehmbar (Stimme, Ruf), laut sprechend

ʾağhar El.: lauter, vernehmlicher

ʾağhar: tagblind

ğahwarī: laut, vernehmlich (Stimme)

miğhar: laut sprechend, mit lauter Stimme (Mensch)

miğhar pl. mağāhir: Mikroskop

miğharī: mikroskopisch, mikro-

miğhār: Lautsprecher, mit lauter Stimme (Mensch)

muğāhara (f): Offenheit der Worte

mağhūr: laut, vernehmbar, stimmhaft (phon.)

ğwhr: siehe dort.

ğhz

ğahaza/yağhazu: den Gnadenstoss geben (ʿalā einem Verwundeten).

II: bereitmachen, einrichten, zurichten (etw.), zubereiten (etw., eine Mahlzeit), herrichten (etw., ein Zimmer, eine Wohnung), bereitstellen (etw.), ausstatten, ausrüsten, versorgen, versehen (jn./etw. bi mit), bestücken (jn./etw. bi mit)

IV: den Rest geben, den Gnadenstoss geben (ʿalā einem Verwundeten), erledigen, ruinieren (ʿalā jn.)

V: pass. zu II, ausgerüstet, ausgestattet, versorgt sein/wd., sich ausrüsten, sich bereit machen, bereit sein.

ğihāz, ğahāz pl. ʾağhiza (f), -āt: Gerät, Apparatur, Anlage, Vorrichtung, Apparat, Ausrüstung, Ausstattung, System, Verwaltungsapparat, Organisation, Organ, Komitee, Stab, Gremium.

tağhīz: Ausrüstung, Ausstattung, Zurichtung, Bereitung, Zubereitung (eines Mahles), Herrichtung (eines Zimmers, einer Wohnung), Bereitstellung, Vorbereitung. Pl. tağhīzāt: Ausrüstungsgegenstände.

ğāhiz: bereit, bereitgemacht, hergerichtet, fertig, gerüstet, vorgefertigt. mabānin ğāhiza: Fertighäuser

ğhl

ğahila/yağhalu: dumm sein, unwissend sein, nicht wissen, nicht können (bi o. etw.), unvernünftig, töricht sein, sich töricht benehmen gegen (ʿalā).

II: für dumm o. unzurechnungsfähig erklären, verdummen.

VI: ignorieren, nichts wissen wollen von, sich verschliessen (einer Tatsache ), sich dumm stellen, so tun als ob man nichts weiss.

X: für unwissend, dumm halten.

ğahl und ğahāla (f): Unwissenheit, Ignoranz, Torheit, Dummheit, Hemmungslosigkeit, Rücksichtslosigkeit. ʿan ğahl: aus Unwissenheit.

ʾAbū Ğahl: LP: Führer der qurayšitischen Banū Maḫzūm. Bedeutendster Gegner des Propheten, war für den Boykott und die Verfolgung der Muslime verantwortlich. Der überaus reiche und einflussreiche Mann fiel in der Schlacht von Badr.

Abū Ḏj̲ahl: Enc. Isl.: properly Abu 'l-Ḥakam ʿAmr b. His̲h̲ām b. Mug̲h̲īra of the Banū Mak̲h̲zūm of Ḳurays̲h̲ , also named Ibn al-Ḥanẓaliyya after his mother, Asmāʾ bint Muk̲h̲arriba. He was born about 570 or a little after; he and Muḥammad were youths together at a feast in the house of ʿAbd Allāh b. Ḏj̲udʿān , while his mother became a Muslim and lived until after 13/635. A few years before the Hid̲j̲ra Abū Ḏj̲ahl seems to have succeeded al-Walīd b. al-Mug̲h̲īra as leader of Mak̲h̲zūm and also of the group of clans associated with Mak̲h̲zūm . He was less inclined to compromise with Muḥammad than was al-Walīd, as his position in Meccan affairs was more endangered by Muḥammad than that of the older man. He was perhaps largely responsible for the boycott of Hās̲h̲im and al-Muṭṭalib, and the ending of the boycott was a defeat for his policy. He won an important success, however, when he and ʿUḳba b . Abī Muʿayṭ, soon after Abū Ṭālib died and was succeeded by Abū Lahab as chief of Hās̲h̲im, persuaded the latter to cease giving pro-tection to Muḥammad . Just before the Hid̲j̲ra he seems to have tried to have Muḥammad killed, and to make revenge impossible there was to be a man from each clan involved. Owing to his hostility to Muḥammad during the latter years of the Meccan period many acts of persecution of Muslims are attributed to him, though probably not all really happened (cf. Ḳ. xvii, 62, xliv, 43, xcvi, 6 and commentators). He and his brother Ḥārit̲h̲ b. His̲h̲ām persuaded their uterine brother ʿAyyās̲h̲ b. Abī Rabīʿa to return from Medina and kept him (perhaps forcibly) in Mecca . Abū Ḏj̲ahl's in-fluence was based on his commercial and financial strength. The expedition of Ḥamza to Sīf Baḥr in 1/623 came near a large caravan directed by Abū Ḏj̲ahl. In 2/624 when Mecca was informed that Abū Sufyān's caravan from Syria was threatened by the Muslims, Abū Ḏj̲ahl led the force of about 1000 men which went to save it, and perished in the battle of Badr [q.v.]. Abū Ḏj̲ahl sought battle with the Muslims even after the caravan was known to be safe, perhaps in the hope of gaining military glory, since Abū Sufyān , when available, had the privilege of commanding. After Abū Ḏj̲ahl's death the leading men in the group of clans associated with Mak̲h̲zūm were Ṣafwān b . Umayya (Ḏj̲umaḥ), Suhayl b. ʿAmr ( ʿĀmir ) and eventually Abū Ḏj̲ahl's son ʿIkrima. (W. Montgomery Watt, EoI, Vol. I, page 115, col. 1).

ğuhūl: unwissend, töricht, dumm.

mağhal pl. mağāhil: unbekannte Gegend, unerforschtes Gebiet.

tağhīl: Verdummung.

tağāhul: Ignorierung, Nichtbeachtung.

ğāhil pl. ğahala (f), ğuhhal, ğuhhāl, ğuhalāʾ: dumm, unwissend, nicht wissend, nicht könnend (bi etw.), töricht, Tor, hemmungslos, zügellos, rücksichtslos, unzurechnungsfähig, nicht verantwortlich für seine Taten. Ğ21/17: ğāhilūn

ğāhilī: altheidnisch, der vorislamischen Zeit angehörend, vorzeitlich, der grauen Vorzeit angehörend. al-ʿaṣr al-ğāhilī: das vorislamische Zeitalter.

ğāhilīya (f): Zustand der Barbarei, vorislamisches Heidentum, vorislamische Zeit.

mağhūl: unbekannt, ungewiss (Ausgang, Schicksal etc.), anonym. Pl. -ūn: ein Unbekannter. Pl. mağāhīl: unbekannte Dinge

mağhūlīya (f): Unbekanntheit, Anonymität

mutağāhil: P.A. VI, ignorant, sich verschliessend

ğhm

ğahuma/yağhumu: inf. ğahāma (f), ğuhūma (f), finster blicken

V: finster, düster blicken, mit Missfallen blicken (o. li auf jn./etw.), finster, kühl, unfreundlich ansehen (o. li jn./etw.), sich verdüstern, mürrisch wd. (Gesichtsausdruck)

ğahm: düster, finster, mürrisch aussehend (Gesicht)

ğahām: Wolken

ğahāma, ğuhūma (f): finsterer Blick, mürrisches, düsteres Aussehen, Düsterkeit, düsteres Schweigen

tağahhum: Verdüsterung

mutağahhim: mürrisch, düster, finster blickend.

ğahmīya (f): neben Qadarīya u. Muʿtazila eine der Sekten, die die Willensfreiheit vertraten, Ğ328/11, vgl. aš-Šahrastānī.

ğhnm

ğahannam (f??): Hölle

ğahannamī: höllisch, infernalisch, teuflisch

ğhw

siehe wğh

ğw

ğaww pl. ʾağwāʾ, ğiwāʾ (pl. auch in singularischer Bedeutung): Luft, Luftraum, Luftschicht, Lufthülle (um die Erde), Himmel, Wetter, Atmosphäre (auch übertr.), Sphäre, Milieu, Umgebung. ğawwan: auf dem Luftwege, ...

ğawwī: Luft-, atmosphärisch, Himmels-, Wetter-, meteorologisch, aus der Luft aufgenommen (Photo), ...

ğwb

ğāba/yağubu: durchqueren, durchziehen, durchwandern, durchfahren, durchkreuzen, durchdringen, durchschneiden, hindurchgehen, herumgehen, umherkreuzen. Paret Q89/9 aushöhlen? (wörtl.: durchschneiden den Fels aṣ-ṣaḫr mit dem Tal bi-l-wādi)

III: antworten, erwidern (jm.ʿalā auf), nachkommen, entsprechen.

IV ʾağāba/yuğību: antworten, erwidern (hū, ʾilā jm., ʿan, ʿalā auf), beantworten (ʿalā ei. Frage), positiv reagieren (abs. o. ʾilā auf), entsprechen, nachkommen (ʾilā ei. Wunsch/Bitte), willfahren, folgeleisten, einverstanden sein, im Einklang sein mit (ʾilā).

VI tağāwaba/yatağāwabu: einander antworten, widerhallen (bi von), rings ertönen, erschallen, einander entsprechen, miteinander harmonieren, jm. günstig sein (maʿa), sich einstellen auf (maʿa), sich anpassen an (maʿa), harmonieren mit (maʿa).

VII: sich zerstreuen, vorübergehen,

X (1) istağāba: erhören (Gebet), gewähren (Bitte), Folge leisten (li jm.), eingehen (li auf), Gehör und Interesse schenken, entsprechen, erwidern (bi mit etw. li jm.), nachkommen, folgen (li einer Sache), reagieren (li auf einen Reiz), positiv reagieren, ansprechen (li o. ʾilā auf), sich in Resonanz befinden mit (phys.), widerhallen

X (2) istağwaba: ausfragen, befragen (jn.), verhören (den Angeklagten o. Zeugen)

ğawb: Durchquerung, Durchkreuzung, Durchdringung

ğawāb pl. ʾağwiba: Antwort, Erwiderung. (Äg. Pl.: -āt) Brief, Oktavton, Oktave. ğawāb aš-šarṭ: Hauptsatz (Nachsatz) des Bedingungssatzes.

ʾiğāba pl. -āt: Antwort, Beantwortung, Erfüllung, Gewährung (ei. Bitte), positive Reaktion, Einverständnis. ʾiğābatan li-ṭalabikum: in Erfüllung ihrer Bitte, ihrer Bitte entsprechend. Ğ17/15: as-suʾāl allāḏī yaridu l-muʿarrif al-ʾiğāba ʿanhū: die Frage, welche der Autor zu ihrer Beantwortung angibt??.

istiğāba (f): Erhörung, Gewährung, Erfüllung, Reaktion (phys.), istiğābatan li: entsprechend, in Befolgung einer Sache, um einer Sache nachzukommen

ğwḥ

ğāḥa/yağūḥu

IV +

VIII: vernichten, zugrunderichten, verheeren, verwüsten

VIII: wegfegen, mit sich fortreissen, niederwerfen, heimsuchen, befallen

ʾiğāḥa (f): Vernichtung, Feldschaden, Missernte

iğtiyāḥ: Vernichtung, Zerstörung, Niederwerfung

ğāʾiḥ: vernichtend, verheerend, unheilvoll

ğāʾiḥa (f) pl. ğawāʾiḥ: Unglück, Unheil, Katastrophe, Sturm, Unwetter, Seuche, Plage, Feldschaden.

ğwd

ğāda/yağūdu: gut sein, gut werden, besser werden. grosszügig gewähren (bi etw.),

II: gut machen, besser machen, verbessern, (den Koran) rezitieren,

IV: gut, ausgezeichnet machen, verbessern, gut können, sich verstehen auf, vorzügliches leisten, sich auszeichnen,

X: für gut, ausgezeichnet halten, vorzüglich finden, für geeignet befinden

ğayyid pl. ğiyād: gut, einwandfrei, trefflich, vorzüglich, von guter Qualität, gut (als Prüfungsnote). ğayyid ğiddan: sehr gut (auch als Prüfungsnote).

ğayyidan Adv.: gut, vorzüglich, richtig, gründlich.

ʾağwad El.: besser.

ğūd: openhandedness, liberality, generosity, (Grossmut, Grosszügigkeit, Freigiebigkeit)

ğawd: heavy rains (starker Regen)

ğwr

ğāra/yağūru: abweichen, abirren (ʿan von), sich vergehen, einen Übergriff verüben, ungerecht handeln, freveln (ʿalā gegen), tyrannisieren, bedrücken (ʿalā jn.), übergreifen, unberechtigt einwirken (ʿalā auf fremdes Gebiet), LAD: be unjust (ungerecht sein). Ğ95/1, 8 tuğāru 3.sg.f.pass. I o. IV??

II: LAD: deem unjust (für ungerecht halten), accuse of tyranny (der Tyrannei beschuldigen), hollow out (aushöhlen, auskehlen)

III: benachbart sein, in js. Nachbarschaft wohnen, in unmittelbarer Nähe sein, angrenzen (an)

IV: eine Freistatt gewähren, Asylrecht bieten, in Schutz nehmen (jm/n.), unter seinen Schutz stellen (jn. min vor), seinen Schutz o. Beistand gewähren, beistehen (jm.). Ğ94/10 yuğīru ʿalā ??, Ğ95/5 yuğīru li??

VI: benachbart sein, aneinander angrenzen,

X: Schutz, Beistand suchen (bi bei, min vor), um Hilfe bitten (bi jn., min vor). Ğ87/10 um Hilfe ersuchen (jn.)??

ğawr: Frevel, Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Gewalttätigkeit, frevelhafte Abweichung (ʿan von)

ğār pl. ğīrān (جيران): Nachbar, Schutzsuchender, Schützling

ğāra (f) pl. -āt: Nachbarin

ğīra (f): Nachbarschaft

ğiwār: Nachbarschaft, unmittelbare Nähe. bi-ğiwār: in der Nachbarschaft, Nähe von, neben, dicht bei. ʾilā ğiwār: daneben, zu seiner Seite,

muğāwir: benachbart, angrenzend, nahe, nebenan befindlich. Pl. -ūn: Anlieger, Anrainer, jm. der dicht bei einem Heiligtum wohnt,

muğīr: Beschützer

mutağāwir: aneinandergrenzend, in enger Berührung (miteinander)

ğwz

ğāza/yağūzu: durchgehen, durchkommen, durchfahren, durchschreiten (bi o. ei. Ort), passieren, bestehen (Prüfung, Untersuchung), erlaubt sein, statthaft sein (li), möglich sein, denkbar sein, gelingen, Erfolg haben (Betrug, List bei ʿalā).

II: durchgehen lassen, genehmigen, autorisieren, erlauben, gestatten, gutheissen, rechtfertigen.

III ğāwaza/yuğāwizu: vorübergehen, überschreiten, hinter sich lassen, hinausgehen über (), übersehen, übergehen, etw. nicht beachten (ʿan), etw. unbestraft lassen (ʿan), etw. aufgeben (ʿan).

IV: etw. durchziehen, überqueren nach (ʾilā), erlauben, gestatten, Befugnis verleihen, autorisieren (li jn. zu), lizensieren, verleihen, genehmigen, bestätigen, gutheissen. Ğ315/15 ʿalā ??

V: durchmachen, dulden, ertragen, bildlich sprechen, in metaphorischem, übertragenen Sinn reden/Ğ332/1 gebrauchen??.

VI: vorbeigehen, vorüberfahren, überschreiten (Ğ23/13), überholen, hinter sich lassen, hinausgehen über (hū, auch ʿalā), sich darüber hinaus erstrecken auf (ʾilā), zu weit gehen, das Mass überschreiten, Übergriffe vornehmen, übersehen, übergehen, etw. nicht beachten (ʿan), überspringen (ʿan), aufgeben, absehen von (ʿan).

VIII: hindurchgehen (durch), passieren (eine Station, einen Ort etc.), durchqueren (Land, Meer etc.), überqueren, überschreiten (Strasse, Grenze etc.), durchlaufen, zurücklegen (Weg, Entfernung), bestehen (Prüfung, Test), durchdringen, durchziehen (die Seele, von Ideen, Gedanken), durchmachen (schlimme Zeit etc.), überwinden (Krise etc.), iğtāza l-ʾaqabāt: alle Hindernisse bewältigen/überwinden.

X: als erlaubt betrachten, um Erlaubnis bitten, um Ermächtigung o. Befugnis nachsuchen.

ğawāz: Erlaubtsein, Zulässigkeit, Rechtmässigkeit, Erlaubnis, (behördl.) Genehmigung, Möglichkeit, Denkbarkeit, Bestehung, Ablegung ei. Examens.

Pl.: -āt: Pass.

mağāz: Übergang, Durchgang, Korridor (pol., geogr.), Metapher, Ausdruck im übertragenen Sinn, Bedeutungserweiterung ei. arab. Wortes, Gebrauch in erweiterter o. übertr. Bedtg. (als Methode zur Wiedergabe westl. Begriffe). Ğ103/17 der Tag des Ganges nach ʿArafa, bei der Wallfahrt??

muğāz: lizenziert, Pl. -ūn: Lizentiat

mağāzan, o. ʿalā sabīl mağāzan: im übertragenen Sinn, metaphorisch.

mağāzī: metaphorisch, übertragen

tağawwuz: metaphorischer Gebrauch, bildliche Rede.

tağawwuzan Adv.: metaphorisch, im übertragenen Sinn.

tağāwuz pl. -āt: Überholung im Verkehr; Übergriff. LTW: Überschreitung (einer Grenze, des Masses).

iğtiyāz: Überquerung, Durchquerung, Überschreitung, Zurücklegung (einer Strecke), Bestehen (eines Examens), Überwindung (von Schwierigkeiten)

ğāʾiz: erlaubt, rechtlich zulässig, denkbar

ğāʾiza (f) pl. ğawāʾiz: Preis (den man gewinnt), Belohnung, Gewinn, Prämie. ğāʾiza dirāsīya: Stipendium

ğwf

II: hohlmachen, aushöhlen (etw.), ausnehmen (ein geschlachtetes Tier)

ğawf pl. ʾağwāf: Höhlung, Hohlraum, Inneres, Mitte, Bauch, Norden (maghr.), fī gawf: im Inneren, inmitten,

ğwʿ

ğāʿa/yağūʿu: hungern, hungrig sein

II: hungern lassen, aushungern

IV: dto.

ğūʿ: Hunger

ğāʾiʿ pl. ğiyāʿ, ğuwwaʿ: hungrig, ausgehungert, Hungerleider

ğwl

ğāla/yağūlu: umherziehen, herumstreifen, herumwandern, sich frei bewegen, sich tummeln (auf einem Gebiet), sich (geistig) beschäftigen mit (), kreisen, umlaufen, durchziehen (fī, bi die Seele, den Geist, von Gedanken).

IV: herumgehen, kreisen lassen (etw. ).

V: umherstreifen, herumziehen, umhergehen, bummeln (in den Strassen, durch die Stadt), patrouillieren, kreuzen, kreuzen, umherreisen, eine Rundreise machen

ğawla (f) pl. -āt: Rundgang, Streifzug, Streifgang, Runde (z.B. einer Patrouille), Tour, Ausflug, Rundfahrt,

mağāl pl. āt: Raum, Platz (li für etwas), Gebiet, Sphäre, Bereich, Reichweite, Spielraum, Feld (Phys.). Ğ17/6,28; 18/1,5,15; 20/7; 234/6 al-mağāl as-sīyāsī: der politische Bereich, Ğ94/25??, Ğ235/9 ʿalā mağāl: ??

ğwh

siehe ğāh, Rang, Würde, Ehre, Ruhm

ğwhr

tağawhara (II): Substanz werden

ğawhar pl.ğawāhir: innerstes eigentliches Wesen, Wesenhaftes, Wesenheit, Stoff, Inhalt (i.Ggstz.z. "Form"(phil.)), Materie, Substanz, Atom, Juwel, Edelstein; Ğ für D's essence.Ğ269/2 fī-l-ğawhari: im wesentlichen ??

ğawharī: wesenhaft, wesentlich, grundlegend, hauptsächlich, materiell, [Ğ,12/2: für Debrays radicalement: gründlich, radikal, extrem]

ġayru ğawharī: unwesentlich

ğāy

ğāya (f): Ğ181/25 ??

ğyʾ

ğāʾa/yağīʾu: kommen (zu), gelangen (zu), ankommen, eintreffen, geschehen, bringen (bi etw., bi hū jm. etw.), hervorbringen (etw. bi, Ğ24/19 mit li), machen, ausführen, begehen (etw.), vorkommen in (in ei. Artikel, Buch etc., ʿalā in einer Form o.ä.), darinstehen, sich anschicken etw. zu tun (+flgd. Impf.), ğāʾa ḏikruhū: es war die Rede davon, es kam zur Sprache. ğāʾa fī ğarīda al-ʾahrām: es kam in der Zeitung al-ʾAhrām, (= in al-ʾAhrām wird berichtet). ğāʾat natāʾiğ muṭābiqatan li: seine Ergebnisse stimmten überein mit (z.B. Ğ90/13-16??)

ğayʾa (f): Kommen

mağīʾ: Kommen, Ankunft, Eintreffen

al-ğāʾiyāt: die kommenden Dinge

ğyd

ğīd pl. ʾağyād, ğuyūd: Hals

ğayyid: gut, richtig, siehe ğwd

ğyr

II: girieren, indossieren (fin.)

ğīru: Ğiro (fin.)

ğyš

ğāša/yağīšu: erregt sein, toben, wüten, wallen, sieden

II: Truppen sammeln, eine Armee mobilisieren

X: Sammeln, mobilisieren (Armee, Anhänger etc.)

ğayš pl. ğuyūš: Heer, Armee, Truppen, bewaffnete Streitkräfte, ..., ğayš al-masāʾ: Abenddunkel, ğayš al-ʾinqāḏ: Heilsarmee

ğayyāš: erregt, leidenschaftlich bewegt, aufgeregt, aufwallend, freudig erregt

ğayašān: Erregung, Toben

ğyʿ

siehe ğwʿ

ğyl

ğīl pl. ʾağyāl: Generation, Geschlecht, Menschen einer Epoche, Epoche,

ḥāṭh

Ğ89/24 ?? siehe ḥwṭ

ḥb (1)

ḥabba/yaḥibbu: lieben, gern mögen, Ğ83/7, 161/ I o. IV + ʾilā jm. wünschen??

II: Liebe, Zuneigung hervorrufen (zu etw./jm., ʾilā in/bei), lieb machen, schmackhaft, attraktiv machen (etw., ʾilā jm.), nahelegen (ʾilā jm.)

IV: liebgewinnen, lieben, gern mögen (jn.), den Wunsch haben etw. zu tun (ʾan), wünschen, mögen. ʾuḥibbu ʾan: ich möchte. ʾuḥibbu lahū ʾan: an jm. lieben, dass. lā yuḥibbu l-ḫayra: er wünscht ihm kein Glück, gönnt ihm nichts. ʾaḥabba ḥubban ğamman: über die Massen lieben

V: Liebe erweisen, seine Zuneigung offenbaren (ʾilā jm.), sich beliebt machen (ʾilā bei), den Hof machen (ʾilā einer Frau)

VI: einander lieben.

X: gern haben, mögen (etw.), als wünschenswert, empfehlenswert ansehen, vorziehen (ʿalā einer Sache)

ḥabb: Liebe, Zuneigung

ḥubbī: Liebes-, freundschaftlich

ḥubbīyan: in freundschaftlicher Weise, in Güte, gütlich (jur.)

ḥibb pl. ʾaḥbāb: Liebling, Liebster, Liebste

ḥabāb: Ziel

ḥabīb pl. ʾaḥibbāʾ, ʾaḥibba (f), ʾaḥbāb: Geliebter, Liebling, Lieber, Freund, lieb, teuer (ʾilā jm.), beliebt, Pl. al-ʾaḥbāb: die Lieben

ḥabība (f) pl. –āt, ḥabāʾib: Geliebte, Liebste

ʾaḥabb El.: lieber, erwünschter, liebenswerter

muḥabba (f): Liebe, Zuneigung. muḥabba al-waṭan: Vaterlandsliebe

muḥabbab: liebenswert, nett, angenehm, erwünscht, lieb (ʾilā jm.)

ḥb (2)

II: Samen hervorbringen (Pflanze), Körner tragen (Getreide), Körner bilden, körnig, gekörnt machen (etw.)

IV: Samen hervorbringen

ḥabb (koll., n.un. (f)): Körner, Samen, Pl. ḥubūb: Getreide, Samenkörner, Körner, Kügelchen, Pillen, Pastillen, Beeren, (Haut-)Blüten, Pickel, Pusteln

ḥabba (f n.un.) pl. –āt, ḥubūb: Korn, Körnchen

ḥbr

ḥabara/yaḥburu: froh machen, erfreuen,

ḥabira/yaḥbaru: froh sein

II: verschönern, schön, kunstgerecht machen, in elegantem Stil abfassen, schreiben, abfassen

ḥibr: Tinte

ḥabr, ḥibr pl. ʾaḥbār: nichtmuslimische rel. Autorität, Gelehrter, Bischof, Rabbiner

ḥubūr: Freude

miḥbar, maḥbara (f), maḥbira (f), maḥbura (f), maḥburra pl. maḥābir: LAD: ink-flash, ink-stand

ḥbs

ḥabasa/yaḥbisu: absperren (jn./etw.), zurückhalten (etw. ʿan von), vorenthalten (etw. ʿan jm.), in Gewahrsam halten (jn.), gefangennehmen, verhaften, gefangensetzen, einsperren (jn.), zurückbehalten, aufheben (etw. ʿalā für), fest anlegen, festlegen (Geld). ḥabasa nafsahū ʿalā: sich gänzlich einer Sache widmen. ḥabasa ʾanfāsahū: den Atem anhalten. ḥabasa ʿalayhī ʾanfāsahū: jm. den Atem rauben/stocken machen. ḥabasa yadahū ʿan: etw. der Gewalt js. entziehen. ḥubisa maʿa š-šuġl: er wurde unter Zwangsarbeit gefangengesetzt

II: unveräusserlich festlegen (ein Vermögen, ʿalā für, bes. f. rel. Zwecke), eine fromme Stiftung () begründen (ʿalā zum Nutzen von)

III: LAD: try to hold back or prevent, prohibit, prevent

IV: imprison, keep prisoner, consecrate to pious use

VII: pass. zu I, abgesperrt, zurückgehalten, aufgehalten wd., etc., stocken, aussetzen, blockiert sein, sich zurückhalten

VIII: absperren, festhalten, in Gewahrsam halten, zurückhalten (jn./etw.), festgehalten, zurückgehalten wd., gehemmt wd., blockiert sein, versagen (Stimme), stocken (Atem)

ḥabs: Absperrung, Zurückhaltung, Zurückdämmung, Verwahrung, Zurückbehaltung, Gefangensetzung, Gefangennahme, Haft, Einkerkerung. Pl. ḥubūs: Gefängnis. ḥabs šadīd: schwerer Kerker. ḥabs iḥtiyāṭī: Schutzhaft, Sicherheitsverwahrung. ḥabs infirādī: Einzelhaft

ḥubs, ḥubus pl. ʾaḥbās: (maġ.) = waqf, unveräusserliches Gut, dessen Ertrag frommen Zwecken zufliesst, fromme Stiftung, (frz., jur.) Habous

maḥbas, maḥbis pl. maḥābis: Ort wo etw. eingeschlossen ist, Versteck, Gefängnis, Kerker, (Gefangenen)Zelle.

miḥbas pl. maḥābis: Absperrvorrichtung, Absperrhahn (der Wasserleitung), Zapfhahn

maḥbasa (f): Einsiedelei

muḥabbis pl. –ūn: Stifter eines ḥabūs

ḥabūs: Habous, siehe ḥubs

al-muḥabbas ʿalayhī: der in den Genuss eines ḥubs/Habous gekommen ist

ḥbš

al-ḥabaš pl. al-ʾaḥbāš: die Abessinier, die Äthiopier

al-ḥabaša (f) u. bilād al-ḥabaša: Abessinien, Äthiopien

ḥabašī pl. ʾaḥbāš: abessinisch, äthiopisch

al-ḥabašīya (f): das Äthiopische

ḥbṭ

ḥabaṭa/yaḥbiṭu: inf. ḥubūṭ +

ḥabiṭa/yaḥbaṭu: zunichte werden, scheitern, fehlschlagen, schiefgehen, nutzlos, verloren sein

IV: zunichte machen, vereiteln, zum Scheitern bringen, fehlschlagen lassen, misslingen lassen (etw. ʿalā jm., Verhandlungen, Anstrengungen, Versuch etc.)

ḥabaṭ: Narbe einer Wunde, Strieme

ḥbūṭ: Nutzlosigkeit (v. Bemühungen), Scheitern, Fehlschlag, Misserfolg

ʾiḥbāṭ: Vereitelung, Frustration

muḥbiṭāt: vereitelnde Faktoren, Frustrationen, Hindernisse

ḥbl (1)

VIII: mit der Schlinge fangen (jn./etw.)

ḥabl pl. ḥibāl, ʾaḥbul, ḥubūl, ʾaḥbāl: Strick, Seil, Tau, Schnur, Faden, Pl. ḥibāl: Strahl (der Sonne, des Lichts, des Wassers etc.), Ader, Sehne,

ḥubāl??: Hauptgottheit im heidnischen Mekka, dargestellt durch ein menschenähnliches Standbild aus Karneol mit einem goldenen Arm. Ein Wächter befragte die Gottheit mit Lospfeilen. Die Statue wurde nach der Eroberung Mekkas zerstört. (LP)

ḥbl (2)

ḥabila/yaḥbalu: schwanger sein/wd.

II +

IV: schwanger machen (Frau)

ḥabal: Empfängnis, Schwangerschaft

ḥublā (ﻰﻠﺒﺣ) pl. ḥabālā, ḥablāna (f): schwanger

ḥbn

ḥabina/yaḥbanu: LAE: be afflicted with dropsy (von der Wassersucht geplagt sein), be enraged (ʿalā, against) (aufgebracht sein)

ḥabānīya (f): Stadt im Irak, südöstl. v. Bagdad (JZ)

ḥbw

ḥabā/yaḥbū: kriechen, beschenken (jn. mit etw.), geben, verleihen (jm. etw.)

III: (freundlich) entgegenkommen (jm.), begünstigen (jn.), Partei nehmen (für jn.)

VIII: mit angezogenen Beinen fest in sein Gewand eingewickelt dasitzen

ḥibwa (f), ḥubwa (f), ḥabwa (f): Gabe, Geschenk

ḥibāʾ: Gabe, Geschenk

muḥābāh (f): Entgegenkommen, Begünstigung, Protektion

ḥt

ḥatta/yaḥuttu: LAD: wipe, rub off, peel, shell, strip the leaves from a branch, fall off

V: MAH 955/7??, BAG zu V: Reflexiv d. II. Stammes, häufig sich stellen/gerieren als jd.

VI, VII: fall off or out

ḥtl

k. A.

ḥtm

ḥatama/yaḥtimu: festlegen, unvermeidlich machen, bestimmen, notwendig machen, zur Pflicht machen, vorschreiben, auferlegen (ʿalā jm.), endgültig entscheiden (bi etw.)

II: festlegen, unvermeidlich machen, bestimmen, notwendig machen, zur Pflicht machen (ʿalā jm. etw.),

V: notwendig sein, Pflicht sein (ʿalā für jn.), obliegen (ʿalā jm.)

ḥatm: Auferlegung, endgültige Entscheidung, Beschluss, Entscheid

ḥatman Adv.: entschieden, bestimmt, mit Sicherheit, sicher, notwendigerweise, unweigerlich

ḥatmī: entschieden, sicher, endgültig, unabänderlich.

ḥatmīya (f): Entschiedenheit, Unabänderlichkeit, Bestimmtheit, Notwendigkeit, Determinismus (Phil.). Ğ49/10 Pl. -āt: f.frz. déterminismes

lā-ḥatmīya: (philos.) Indeterminismus.

maḥtūm: auferlegt, obligatorisch, festgesetzt, unabänderlich, unvermeidlich, vorherbestimmt, verhängt (Geschick)

muḥattam: = maḥtūm, bestimmt, sicher, unausbleiblich (Folge)

ḥattā ma: wie weit, bis wohin? siehe ma

ḥty

ḥattā Präp.: bis, bis zu, bis nach, (Konj. + Pf.) bis, bis dass, (+ Subjunkt.) bis, so dass, zu dem Zwecke dass, auf dass,

(Part.) sogar, schliesslich sogar, ja sogar selbst,

(nach Neg. lā, lam + Vb.) nicht einmal, sei es auch nur, ḥattā law: selbst wenn, ḥattā-ma: bis wann?.

Ğ42/31, 48/15, 60/3, 92/21 ḥattā wa-law: selbst wenn. Ğ92/3, 119/19, 173/24, 178/3, 214/10 ḥattā ʾiḏā: ??, Ğ136/, 243/13, 252/21, 257/10, 261/7, 325/23??. ḥattā ʿalā??: bis zu??

ḥṯ

ḥaṯṯa/yaḥuṯṯu: drängen, anspornen, anstacheln, antreiben (jm. ʿalā zu), beschleunigen (etw.), ḥaṯṯa l-ḫuṭāhū: seine Schritte beschleunigen, eilen (ʾilā zu)

VIII +

X: = I

al-ḥaṯṯ: Inf. I, das Anspornen, Drängen etc.,

ḥğ

ḥağğa/yaḥuğğu: (durch Argumente, Beweismittel) überwinden, überzeugen, Pilgerfahrt machen, wallfahrten.

II: k.A., siehe pl.

III: disputieren, argumentieren, streiten,

VI: gegeneinander argumentieren, streiten, sich beraten

VIII iḥtağğa/yuḥtağğu: als Argument anführen, als Ausrede, Entschuldigung, Vorwand vorbringen (bi etw.), sich berufen auf (bi), argumentieren (mit bi, für li, gegen ʿalā), rechtfertigen, begründen (etw. li), protestieren, Protest erheben (ʿalā gegen), Einspruch erheben (ʿalā gegen). Ğ137/27 ʾanā i/a??ḥtağğa ʿalaykum??, bi-miṯlimā i??ḥtiğağtum?? bi-hī??, iḥtağiğ wäre imp., bereits zuvor ein ähnlicher Fall...??. Ğ166/11 taḥtāğ??. siehe auch ḥwğ

ḥağğ u. ḥiğğa (f) pl. -āt, ḥiğağ: Pilgerfahrt, Wallfahrt,

ḥuğğa (f) pl. ḥuğağ: Argument, Vorwand, Beweis, Beweismittel, Urkunde, Dokument, Akt, massgebende Autorität,

ḥağāğ pl. ʾaḥiğğa (f): Knochen über der Augenhöhle

ḥiğāğ: Streit, Disput

ḥağğāğ: LAD: quarrelsome, litigious, dogmatical person, tyrant, who makes frequent pilgrimages.

ḥiğāğī: streitbar, disputierfreudig

ḥāğğ pl. ḥuğğāğ, ḥağğīğ: Pilger, Wallfahrer, Mekkapilger, Ehrentitel derjenigen, welche die Wallfahrt nach Mekka durchgeführt haben.

muḥtağğ pl. –ūn: Protestierende

ḥāğa (f): Ğ30/27 Bedürfnis. Siehe hwğ.

iḥtiğāğ pl. -āt: Argumentieren, Ausrede, Protest (ʿalā gegen)

ḥğb

ḥağaba/yaḥğubu: verhüllen, abschliessen, abschirmen (ʿan vor o. gegen), entziehen (ʿan vor etw.), nicht wahrnehmbar, unsichtbar machen (ʿalā für), verdecken (Blick), den Blicken entziehen, abgeschlossen halten (eine Frau), verhehlen (ʿan etw.), eine Trennung bilden, trennen (bayna ... wa-bayna zwischen)

II: verhüllen, verbergen, den Blicken entziehen, abgeschlossen halten (hunna Frauen), maskieren (bi mit)

V: sich verhüllen, sich verbergen (ʿan vor), sich dem Blick entziehen, sich verschleiern

VII: sich verhüllen, bedeckt, verborgen werden

VIII: verschwinden, dem Blick entschwinden, sich verhüllen, verbergen, verborgen werden (ʿan vor), sich zurückziehen, sich der Wahrnehmung entziehen, die Publikation einstellen o. unterbrechen (Zeitung, Zeitschrift)

ḥağb: Abschliessung, Abschirmung, Fernhaltung

ḥiğāb pl. ḥuğūb, ʾaḥğiba (f): Hülle, Vorhang, Frauenschleier, Schirm, Scheidewand, spanische Wand, Schranke, Kanzelle, Zwerchfell, Amulett

ḥiğāba (f): Amt des Pförtners

ḥāğib: verhüllend, schirmend, schützend. Pl. ḥuğğāb, ḥağaba (f): Pförtner, Türhüter (Ğ277/4 Art Leibwächter??), Kammerherr, Kämmerer, Ordonnanz (syr.). Pl. ḥawāğib: Augenbraue, Blende (opt.),

ḥğr (1)

ḥağara/yaḥğuru: den Zugang versperren (ʿalā jm.), aufhalten, festhalten, hindern (ʿalā o. jn.), verbieten, untersagen (ʿalā etw. jm.), entmündigen, für unmündig, nicht geschäftsfähig erklären (ʿalā jn.)

ḥağr: Eindämmung, Hemmung, Beschränkung (ʿalā einer Sache), Absperrung, Festhaltung, Sperre (als Verhütungsmassnahme), Verbot, Untersagung, Entmündigung, Entziehung o. Beschränkung der Geschäftsfähigkeit (ʿalā js.)

ḥiğr: verboten, untersagt, Schoss, Pl. ʾaḥğār, ḥuğūr, ḥuğūra (f): Stute

ḥğr (2)

II ḥağğara/yuḥağğiru: versteinern, zu Stein werden lassen, steinhart machen (etw.)

V: zu Stein werden, versteinern, versteinert sein

X: = V

ḥağar pl. ʾaḥğār, ḥiğāra (f): Stein, Gewicht (z. Abwiegen), Stein beim Brettspiel,

ḥğr: ṬHxx/112n450: the black stone al-ḥağar (al-ʾaswad) or al-rukn fixed in the southeast corner of the kaʿbah or to the semicircular area attached to the northwest side of the kaʿbah known as al-ḥiğr, since the circumambulation of the kaʿbah begins from the black stone.

ḥağarī: steinern, Stein

ḥğz

ḥağaza/yaḥğu/izu: zurückhalten, hindern, abhalten (jn. ʿan von), fernhalten (etw. ʿan von), (ab)sperren, blockieren, verriegeln (die Tür, dūna jm., vor jm.), aussetzen (ger. Verf. li-l-ḥukm bis zur Urteilsverk.), isolieren, abschliessen, unzugänglich machen, absondern (etw.), trennen (bayna zwei Dinge), festnehmen, verhaften (jn.), aufbringen (Schiff), konfiszieren, beschlagnahmen, pfänden (o. ʿalā Vermögen, Gehalt etc.), mit Beschlag belegen, sicherstellen (etw.), reservieren (etw. für jn.), für sich reservieren, belegen (Platz etc.), bestellen, vorbestellen (Ware etc.), reservieren lassen (etw.), buchen (Platz im Flugzeug)

III: LAD: oppose (entgegentreten), try to prevent (zu verhindern suchen)

IV: come or travel to Ḥiğāz

VII: be prevented (verhindert sein/werden), hindered (auf-, abgehalten sein/werden). Ğ94/28 ʿalā ??. Ğ341/26, 342/3 maʿa ??

VIII: für sich zurückbehalten, für sich reservieren, beschlagnahmen, konfiszieren, festnehmen, verhaften, kapern, in seine Gewalt bringen, festhalten, gefangenhalten, in Haft halten.

ḥağz: Zurückhaltung, Absperrung, Isolierung, Absonderung, Festnahme, Beschlagnahme, Pfändung (ʿalā einer Sache), Reservierung, Belegung, Buchung,...

al-ḥiğāz: saudi-arabische Landschaft am roten Meer

ḥiğāzī: zum Ḥiğāz gehörig. Pl. –ūn: Ḥiğāzbewohner

ḥāğiz pl. ḥawāğiz: Hinderniss, Scheidewand, Trennungsmauer, Sperre, Gitter, Geländer, Hürde, Schranke, Barriere, Barrikade,

muḥtağiz pl. –ūn: muḥtağiz rhāʾin??: Geiselnehmer

muḥtağaz pl. –ūn: Festgenommerner, Verhafteter, Inhaftierter, Festgehaltener (bes. als Geisel)

ḥğm

ḥağama/yaḥğumu: schröpfen (med.)

ḥağama/yaḥğu/amu: LAD: inf. ḥağm, cup (schröpfen)

ḥağama/yaḥğu/imu: inf. ḥağm, suck, be high (breasts), muzzle, prevent

II: inf. taḥğīm, look at sharply, with passion

IV: inf. ʾiḥğām, zurückschrecken (ʿan vor), abstehen, Abstand nehmen, ablassen, absehen (ʿan von), sich enthalten (ʿan einer Sache), sich zurückziehen. LAD: cup, desist from fear, show one's self cowardly,

VII: inf. inḥiğām, get cupped

VIII: inf. iḥtiğām, get one's self cupped, cup

ḥağm pl. ʾaḥğām, ḥuğūm: Umfang, Grösse, Volumen, Format (eines Buches), Kaliber (Geschütz), kabīr al-ḥağm: umfangreich, dick, massig

iḥğām: Abstandnehmen, Zurückhaltung, Verzicht (ʿan auf)

ḥd

ḥadda/yaḥuddu: schärfen (ein Messer), begrenzen, abgrenzen (Land, Gebiet etc., min von), Grenzen setzen (o. ʿan einer Sache), beschränken (Ğ239/8 li auf??), einschränken, zurückhalten, hemmen (o. min etw.), Einhalt gebieten (min einer Sache)

ḥadda/yaḥiddu: wütend, zornig werden auf (ʿalā),

ḥadda/yaḥuddu: trauern über (einen Verstorbenen ʿalā)

II ḥaddada/yuḥaddidu: schärfen, scharfmachen; begrenzen, abgrenzen; Grenzen setzen, scharf abgrenzen, markieren; beschränken, einschränken; bestimmen, festlegen; festsetzen; definieren

IV ʾaḥadda/yuḥiddu: schärfen, scharf machen, Trauerkleidung anlegen o. tragen, scharf ansehen

V taḥaddada/yataḥaddadu: begrenzt werden, bestimmt, festgelegt, definiert werden, definierbar sein, sich definieren lassen.

VIII iḥtadda/yaḥtaddu: böse werden o. sein, wütend sein, erregt sein

ḥadd: al-ḥadd min: Verhinderung, Begrenzung (ei. Sache), Beschränkung (der Zahl o. Menge von)

ḥadd pl. ḥudūd: Schneide, Rand, Kante, Grenze (eines Landes), äusserste Grenze (übertr.), Äusserstes, Ende, Endpunkt, (gewisses erreichtes) Mass, (erreichter) Grad, Glied (einer math. Gleichung), Bestandteil (eines Bruches, Verhältnisses), von Gott erlassenes Verbot (meist Pl.), vom Koran verbotene Handlung, Bestrafung für die Übertretung eines koranischen Gebotes. li-ḥaddi u. ʾilā ḥaddi: bis, bis zu. ʾilā ḥaddin mā: bis zu einem gewissen Grade. ʾilā ḥadd baʿīd u. ʾilā ḥadd kabīr: bis zu einem erheblichen Grade, in weitgehendem Umfang, weitgehend. ʾilā ʾayyi ḥaddin: inwieweit, bis zu welchem Grad, in weitgehendem Umfang. lā ḥadda lahū: grenzenlos, unendlich, unbegrenzt, masslos. ʾilā ġayri ḥaddin: ohne Grenzen. al-ḥadd al-ʾaqṣā: das Maximum. balaġa ʾaqṣā ḥudūdihī: seinen höchsten Grad erreichen. ʾilā ʾaqṣā ḥaddin: bis zur äussersten Grenze, bis zum Äussersten, soweit als möglich, Ğ44/25 mit mumkin. fī ḥudūdi: innerhalb, im Rahmen von Ğ58/4 fī ḥudūdi al-ʿāšira min ʿumrihī: ?? innerhalb den 10ten nehmenden von seinem Leben??...

ḥudūdī: an den Grenzen gelegen, Grenz-.

ḥidda (f): Schärfe (auch des Auges, Geistes, Tones etc.), Schrillheit (ei. hohen Tones), scharfer Schnitt (d. Gesichtes), Schärfe (d. Züge), scharfe Ausprägung, Heftigkeit, Ungestüm, Wut, Wüten, Zorn, Ärger, Erregbarkeit, Leidenschaftlichkeit. fī ḥidda Adv.: scharf (z.B. nachdenken), heftig (z.B. antworten).

ḥida (f): siehe wḥd

ḥadad: verboten.

ḥidād: Trauer (ʿalā über),

ḥaddād: LAD: blacksmith, tinker, Schmied, Schlosser, Kessler.

ḥadīd: Eisen, Pl.: ḥadāʾid: Schmiedeeisen, Eisenteile (ei. Baus), Gegenstände aus Eisen,

ḥadīd pl. ḥidād, ʾaḥidāʾ, ʾaḥidda: scharf (auch übertr.).

ḥādd: scharf (auch übertragen von Geist, Blick, Ton)

ʾaḥadd El.: schärfer, heftiger.

taḥdīd pl. -āt: Begrenzung, Abgrenzung, Grenzziehung, Demarkation, Beschränkung, Festlegung, Festsetzung, Bestimmung, Definierung, Definition. ... MMF: déterminatif. Ğ46/3 darağa t-taḥdīd: Grad der Abgrenzung??

maḥdūd: begrenzt (durch bi), eng umgrenzt, beschränkt (= gering, Zahl, Kenntnis etc.), abgegrenzt, festliegend, bestimmt. maḥdūd al-ʾufuq: von beschränktem Horizont. maḥdūd al-maʿnā: eindeutig. maḥdūd aḍ-ḍamān: mit beschränkter Haftung

maḥdūdīya: Begrenztheit, Beschränktheit ( auf).

muḥaddid: muḥaddid qiyās: Feinmessgerät.

muḥaddid: P.A.: bestimmend, determinierend. [Ğ kennzeichnet P.P. gewöhnlich mit Fatha am 2.Wuzelkons., während er beim aktiven Partizip darauf verzichtet!]

muḥaddad pl. -āt: P.P., geschärft, scharf, genau, fest abgegrenzt, scharf abgehoben, genau definiert, genau angegeben (z.B. Zeit), festgelegt, bestimmt (für li). MMF: défini; déterminatif. MUN: determinant; determiner. ĞĞ: determiné, determined.

siehe Ğ32/15, 41/20, 43/, 48/17 "Schlüssel" oder m., 52/2,3, mafātīḥ ʾaw muḥaddadāt, 122/2, 154/25, 329/8 Determinanten??

ḥdb

ḥadaba/yaḥdabu: gewölbt sein, aufwärts gekrümmt, konvex sein, bucklig sein, freundlich sein, nett sein (ʿalā o. bi zu jm.), umsorgen, pflegen (ʿalā o. bi jn.)

II: bucklig, konvex machen (etw.), aufwölben, nach oben o. aussen krümmen (eine Fläche)

V + XII: konvex sein, gewölbt, nach oben o. aussen gekrümmt sein, einen Buckel haben, höckerig sein (Rücken)

ḥadab: Neigung, Liebe, Freundlichkeit, Fürsorge, Pflege, Pl. ḥidāb, ʾaḥdāb: Bodenerhöhung

ḥadib: gewölbt, nach oben o. aussen gekrümmt, bucklig, gütig, freundlich

ḥudaybīya (f): Ğ81/27, 113/17 ṣulḥ al-ḥudaybīya: der Frieden von Ḥudaybīya (n.loc., 629 a.D.) mit den Qurayš. Siehe Bertold Spuler, Geschichte der islamischen Länder, I Die Chalifenzeit, Leiden 1952, S. 16ff.

ḥdṯ

ḥadaṯa/yaḥduṯu: geschehen, sich ereignen, vorkommen, vor sich gehen. Ğ44/6 m. min ??

ḥaduṯa/yaḥduṯu: neu sein, jung sein.

II ḥaddaṯa/yaḥaddiṯu: erzählen, berichten, sprechen zu/über/von (hu/ʿan/fī),

III: sprechen, reden, (ʿan über)

IV: hervorbringen, schaffen, erzeugen, ins Leben rufen (etw.), begründen (z.B. eine Bewegung), auslösen, hervorrufen, bewirken, verursachen, Exkremente lassen, ʾaḥdaṯa ḥadaṯan: etw. zustande bringen, etw. anrichten (bes. Böses = Unfug stiften), LAD: produce anything fresh, cause to exist, drop excrement and get polluted thereby, happen. Ğ44/6 (von etw.) hervorbringen, auslösen (min)??

V: sprechen, reden (ʾilā zu jm., ʿan, bi, fī über etw.), sich unterhalten, plaudern (ʾilā o. maʿa mit jm., ʿan, bi, fī über). Ğ73/25 ʿan über, bi-

VI: miteinander reden, sich unterhalten, plaudern (maʿa mit).

X: erneuern, neu anschaffen, neu einführen, hervorbringen, schaffen, ins Leben rufen,

ḥadaṯ pl. ʾaḥdāṯ: neue nicht dagewesene Sache, Ereignis, Geschehnis, Vorfall, Phänomen, böses o. schlimmes Symptom, unerhörter Fall, rituelle Unreinheit, Exkrement, Stuhl. Pl. ʾaḥdāṯ, ḥudṯān: Jüngling, junger Mann. Pl. ʾaḥdāṯ: Jugendliche

ḥadīṯ, pl.: ḥidāṯ, ḥudaṯāʾ: neu, modern; Ğ137/30 ḥadīṯ as-sinn: neu des Zahnes/des Alters, = jung. ḥadīṯ al-bināʾ: neu erbaut. ḥadīṯ as-sinn: jung. ḥadīṯ al-ʿahd: jungen Datums, neu, jung. ḫadīṯ ʿahdin, ḥadīṯ al-ʿahdin bi: etw. erst vor kurzem angenommen, erworben habend, noch nicht lange vertraut mit etw., unerfahren in etw., Neuling in etw., neu-, z.B.: kāna ḥadīṯ al-ʿahdin bi-ʾUrūbā: er hatte Europa erst kürzlich kennengelernt. qurūn al-ḥadīṯa: Neuzeit (?). ʿaṣr al-ḥadīṯa: Neuzeit, Moderne (?). qurūn al-wusṭā: Mittelalter

ḥadīṯ, pl.: ʾaḥādīṯ, ḥidṯān: Rede, Plauderei, Gespräch, Bericht, Erzählung, musl. Tradition/Überlieferung, ...

ḥadīṯan: neuerdings, vor kurzem, jüngst

ḥudūṯ: Eintreten (ei. Zustandes) Ğ69/34, 37, Auftreten (ei. Erscheinung), Einsetzen (ei. Vorganges), Geschehen.

ḥadāṯa: Neuheit, Jugend, Jugendlichkeit.

ḥawādiṯ: (äg.) Volksmärchen, siehe auch ḥādiṯa (f)

ʾaḥdaṯ El.: neuer, moderner.

ʾiḥdāṯ: Hervorbringung, Schaffung, Erzeugung, Bewirkung, Verursachung.

ʾiḥdāṯī: Koordinate,

taḥdīṯ: Erneuerung, Modernisierung.

ḥādiṯ: vor sich gehend, stattfindend, neu, frisch. Pl. ḥawādiṯ: Vorfall, Ereignis, Vorkommnis, Zwischenfall, Fall (jur.), Unfall, Unglücksfall

ḥādiṯa (f) pl. ḥawādiṯ, -āt: Vorfall, Ereignis, Vorkommnis, Vorgang, Geschehen, Zwischenfall, Erlebnis, Unfall, Unglücksfall

muḥādaṯa (f), pl. -āt: Gespräch, Unterredung, Unterhaltung, Besprechung

muḥaddiṯ pl. -ūn: Sprecher, Redender, Gesprächspartner, Erzähler, Überlieferer, Traditionarier, Vertreter der musl. Wissenschaft d. Hadīṯ. Grammophon.

muḥdiṯ: sabab muḥdiṯ: auslösende Ursache

muḥdaṯ: neu, modern. LAD auch: created. Pl.-ūn: Emporkömmling. ʿulamāʾ al-muḥdaṯūn: die modernen Wissenschaftler

muḥdaṯa (f): anything new, strange, unwished for. Pl. muḥaddiṯāt: events, stories.

ḥwdāṯ: 197/2 ??

ḥdṯyn: 197/2 ??

ḥdğ

ḥadağa/yaḥdağu: +

II: anstarren, scharf ansehen ( jn./etw. bi-baṣarihī, bi-naẓarihī)

ḥidğ pl. ḥudūğ, ʾaḥdāğ: Last, Bürde

ʾabū ḥudayğ: Storch (zool.)

ḥadāğa (f), pl. -āt, ḥadāʾiğ: Polsterkissen des Kamelsattels

ḥds

ḥadasa/yaḥdi/usu: vermuten, sich vermutungsweise äussern.

ḥads: Vermutung, Mutmassung, Intuition.

ḥadsī: ??

ḥdq

ḥadaqa/yaḥdiqu: umgeben, umzingeln, einkreisen (bi jn./etw.). mit mi-ʿaynihī: anschauen, anblicken (jn.)

II: schauen, blicken (ʾilā o. auf jn./etw., auch bi), anschauen, anblicken, anstarren (ʾilā o. jn./etw.). ḥadaqa an-naẓara fī: den Blick richten auf

IV: umgeben, umringen, umzingeln, einkreisen, einschliessen (bi jn./etw.), ansehen, anblicken, anschauen (fī, ʾilā, bi jn./etw.). ʾaḥdaqa an-naẓara fī: den Blick richten auf

ḥadīqa (f) pl. ḥadāʾiq: Garten, Park

ḥdl

ḥadala/yaḥdilu: flach, eben machen, walzen, (hu etw.), (ḥadl, ḥudūl) ungerecht behandeln (ʿalā jn.)

miḥdala (f) pl. maḥādil: Walze, Strassenwalze

ḥdm

VIII iḥtadama/yaḥtadimu: brennen, lodern, verbrennen, entbrennen, wutentbrannt sein, von Zorn entbrennen (über ʿalā).

iḥtidām: Paroxysmus (Krampf, med.), LAD: great heat

muḥtadim: hitzig, wutentbrannt.

ḥdw

ḥadā/yaḥdū: mit Gesang antreiben (Kamele), antreiben (bi o. etw.), anspornen, veranlassen, bewegen (bi o. jn., ʾilā zu),

V: wetteifern, rivalisieren (mit jm.), herausfordern (jn./etw., bi zu, bi-ʾan etw. zu tun), antreiben, anfeuern, anspornen, anregen, schärfen (etw., ḏakāʾahū js. Verstand), beabsichtigen (etw.), beabsichtigen (etw.), bestrebt sein (etw. zu tun),

taḥaddin pl. taḥaddiyāt: Herausforderung, Provokation, Aufforderung (bi zu etw.)

siehe auch ḥdy

ḥdy

ḥadiya/yaḥdā: bleiben, haften (bi an einem Ort)

ḥādin, ḥādiya: Ordinalzahl für 1, nur in Zusammensetzung mit Zehnern. al-ḥādiya ʿašara, f.: al-ḥādiyata ʿašrata (f) undeklinierbar: der/die elfte. alḥādī wa-l-ʿišrūn, Akk. al-ḥādiya wa-l-ʿišrīn: der/die einundzwanzigste

siehe auch ḥdw

ḥḏr

ḥaḏira/yaḥḏaru: sich in Acht nehmen, auf der Hut sein, sich hüten (hū/min vor)

II: warnen (hū/min vor), wachsam machen, Q9/64 Paret: befürchten (ʾan dass)

III: achtgeben, auf der Hut sein

V: sich hüten, auf der Hut sein

ḥiḏr u. ḥaḏar: Vorsicht, Wachsamkeit, Umsicht, Vorsichtsmassnahme,

ḥaḏir: vorsichtig

ḥḏf

ḥaḏafa/yaḥḏifu: kürzen, beschneiden (o. min etw.), etw. wegnehmen, abnehmen, streichen (min von einer Sache), abschneiden, abstreichen, streichen, fallenlassen, weglassen, auslassen, unterdrücken (etw.), (gramm.) elidieren, apokopieren, durch Aphäresis beseitigen, abziehen, subtrahieren (etw.), werfen, bewerfen (jn. bi mit), wegwerfen (bi etw.)

II: beschneiden, zurechtschneiden (etw.), in Form bringen (etw.), die richtige Form geben (einer Sache)

ḥaḏf: Abschneidung, Abstreichung, Wegstreichung, Aus-, Fort-, Weglassung, (gramm.) Elision, Ellipse (Ersparung von Redeteilen, z.B. [ich] danke schön), Apokopierung

ḥaḏīfa (f): Ğ123/13??

ḥḏq (1)

ḥaḏiqa/yaḥḏaqu +

ḥaḏaqa/yaḥḏiqu: geschickt sein (o. in etw.), sich gut verstehen (o. auf), gut können, beherrschen (etw.)

V: sich geschickt, gescheit stellen

ḥiḏq u. ḥaḏāqa (f): Geschick, Gescheitheit, Scharfsinn, Geist

ḥāḏiq pl. ḥuḏḏāq: geschickt, bewandert, gescheit

ḥḏq (2)

ḥaḏaqa/yaḥḏuqu: sauer wd. (Milch)

ḥāḏiq: sauer

ḥḏw

ḥaḏā/yaḥḏū: ḥaḏā ḥaḏwahū: jemanden nachahmen, seinem Beispiel folgen;

III: gegenübersein (von), parallel laufen (mit), gegenüberstehen (jm.), davorstehen (vor jm./etw.)

VI: einander gegenüberliegen, parallel laufen

VIII: nachahmen, sich zum Beispiel o. Muster nehmen (bi o. ʿalā jn., etw.. auch etw.), beschuht sein, als Fussbekleidung tragen (etw.)

ḥaḏwa Präp.: gegenüber. ḥaḏwaka n-naʿla bi-n-naʿl: in völlig identischer Weise, haargenau, wie ein Ei dem anderen gleicht.

ḥiḏāʾ pl. ʾaḥḏiya: (ein Paar) Lederstiefel o. Lederschuhe

ḥiḏāʾa Präp.: u. bi-ḥiḏāʾi + Gen.: gegenüber

ḥaḏḏāʾ pl. –ūn: Schuster, Schuhmacher

ʿalā/fī muḥāḏāti (f) + Gen.: längs, parallel zu

muḥāḏāh (f): LAD: gegenüber, parallel, antwortend.

iḥtiḏāʾ: Nachahmung

muḥāḏin: gegenüberliegend, parallel

ḥr

ḥarra/yaḥu/irru: heiss sein.

II: befreien, frei machen, in Freiheit setzen, freilassen, emanzipieren, dem Dienste Gottes weihen, genau regeln, exakt festlegen, einstellen, auf das Ziel richten (Waffe), präzisieren, sorgfältig durchsehen, revidieren, redigieren, herausgeben, schreiben, abfassen, niederschreiben, ausstellen, aufstellen, merzerisieren.

V: sich befreien, frei werden, befreit werden von (min), emanzipiert werden, niedergeschrieben werden, abgefasst werden.

X: heiss, hitzig werden, entflammen, sich entzünden, heiss sein.

ḥarr: Hitze, Wärme.

ḥurr, ʾaḥrār (pl. m.), ḥarāʾir (pl.f.): edel, freigeboren, echt (Juwelen etc.), rein, unverfälscht, frei, in Freiheit lebend o. befindlich, unabhängig, ungebunden, liberal, freimütig, offen gegen (ʿalā), frei verfügbar, nicht angelegt (Geld),

ḥarra (f) pl. –āt: steinige Gegend, vulkanisches Gebiet, Lavafeld

ḥurrīya (f) pl. -āt: Freiheit (auch dichterische), Unabhängigkeit, Ungebundenheit.

ḥarīr: Seide. Pl. ḥarāʾir: Seidenwaren, Seiden. LA: ein Wütender, Zorniger.

ḥarīra (f) pl. ḥarāʾis: LAD: hot-blooded, choleric.

ḥarāra (f): Hitze, Wärme, Fieberhitze, Fieber, Temperatur, Inbrunst, Glut (des Gefühls), Leidenschaft, Begeisterung, Heftigkeit, Lebhaftigkeit, Brennen (der Haut)

ḥarrān, f. ḥarrā, pl. ḥirār, ḥarārā: heiss (übertr.), durstig.

taḥrīr: Befreiung, Freilassung, Emanzipation, Niederschrift, Aufzeichnung, Eintragung, Ausstellung (ei. Urkunde o. Bescheinigung), Redigierung, Redaktion, Schriftleitung, Herausgabe (ei. Zeitung, Zeitschrift). Pl. –at, taḥārīr: Schreiben, Schriftstück.

taḥrīran: ausgestellt, ausdgefertigt am.

taḥarrur: (Selbst-)Befreiung, Emanzipation

taḥarrurī: freiheitlich, emanzipatorisch, Befreiungs-, liberal.

ḥārr: heiss, warm, glühend, inbrünstig, leidenschaftlich

maḥrūr: hitzig, wütend. LA: ein Wütender, Zorniger

muḥarrir pl. –ūn: Befreier, Schreiber, Aussteller (eines Dokuments), Redaktor, Schriftleiter, Redaktor, Schriftleiter, Redakteur (einer Zeitung, Zeitschrift).

muḥarrar: gottgeweiht, schriftlich niedergelegt, gebucht, eingetragen. Pl. –āt: Buchungen, Eintragungen.

mutaḥarrir: emanzipiert, Vertreter der Emanzipation

ḥarūrāʾ: Ğ163/3, HTXVII/98, TL3349, n.loc.

ḥrb

ḥaraba/yaḥrubu: LAE: rob, plunder, wage war, sharpen

ḥariba/yaḥrabu: wütend, erzürnt sein.

II: LAE: inf. taḥrīb, provoke to anger, irritate, incite, sharpen

III: bekämpfen, bekriegen, kämpfen, Krieg führen gegen (). Ğ97/

VI: gegeneinander kämpfen, miteinander Krieg führen.

VIII: =VI.

ḥarb = fem.!! pl. ḥurūb: Krieg, Kampf, Feind, Feinde. ḥarb al-ğamal: der "Kamel-Krieg" o. die "Kamelschlacht", benannt nach dem Kamel von dem herab ʿĀʾiša die Kämpfenden anfeuerte.

ḥarbī: kriegerisch, Kriegs-, militärisch. Pl. -ūn: Militärangehöriger.

ḥarba (f): Lanze, Speer, Lanzenspitze, Bajonett, Seitengewehr

miḥrāb pl. maḥārīb: Nische in der Moschee, die die Gebetsrichtung anzeigt, Gebetsnische, Allerheiligstes (übertr.)

muḥāraba (f): Bekämpfung, Kampf, Kriegführung

iḥtirāb: gegenseitiger Kampf

muḥārib: kriegführend, Pl. -ūn: Krieger, Kämpfer, Korporal (früher Äg.)

ḥrt

ḥārt: Ğ348/33 ??

ḥrṯ

ḥaraṯa/yaḥri/uṯu: pflügen (Acker), bebauen, bestellen (den Boden)

ḥarṯ: Pflügen, Bestellung des Bodens, Ackerland, bepflanzter Boden, Kultur

ḥarṯa (n.un.): Ackerland

al-ḥāriṯ b. abu šmr al-ġsānī??: n.pr. Ğ151/14??

ḥrğ

ḥariğa/yaḥrağu: eng sein, eingeengt sein, in die Enge geraten, beengt, bedrückt sein (Herz, Brust), untersagt sein (ʿalā jm.)

II: eng machen, kompliziert, schwierig machen (etw.), verbieten (ʿalā jm.), beharren (bei)

IV: einengen, beengen, hemmen, einschränken (etw.), kompliziert, schwierig, kritisch machen (eine Situation, js. Stellung), in Verlegenheit bringen (jn.), nötigen (ʾilā zu), verbieten (ʿalā jm.),

V: sich der Sünde o. Freveletat enthalten, sich zurückhalten (min von), vermeiden (min etw.), sich enthalten (min einer Sache), in die Enge getrieben werden, beengt, bedrängt, bedrückt werden/sein, kritisch, kompliziert, schwierig werden,

ḥarağ: Enge, Beengung, Hemmung, Bedrängnis, Schwierigkeit, kritische Lage, Untersagtsein, Verbot, Verbotenes, Untersagtes, Sünde,

ḥarağ (koll., n.un. (f)) pl. -āt, ḥirāğ, ʾaḥrāğ: Dickicht, dichter Wald

ʾaḥrağ El.: enger, kritischer

iḥrāğ: inf. IV, Ğ83/32 Kritischmachung, Nötigung??

ḥrz

ḥaraza/yaḥruzu: verwahren, bewahren, hüten (etw.)

ḥaruza/yaḥruzu: fest, stark, befestigt sein, uneinnehmbar sein

IV: verwahren, hüten, bergen (etw.), erlangen, erreichen, erringen (auch ʿalā etw.). ʾaḥraza naṣran (intiṣār): einen Sieg erringen. ʾaḥraza qaṣaba as-sabq: das Rennen gewinnen, einen grossen Erfolg davontragen

V: sich hüten, auf der Hut sein (min vor)

VIII: sich hüten, auf der Hut sein (min vor), sich vorsehen, Vorsichtsmassnahmen treffen.

ḥirz pl. ʾaḥrāz: befestigter Ort, Zufluchtsort, sicherer Ort, sicherer Aufbewahrungsort (für Gegenstände, Geld, z.B. Schrank, Kasten, Beutel). Pl. ʾaḥrāz, ḥurūz: Amulett.

tḥrz, taḥarruz??: Ğ105/17 auf der Hut sein

ḥrs

ḥarasa/yaḥrusu: bewachen, überwachen, beaufsichtigen, sichern, schützen, hüten, bewahren (etw./jn.), wachen (ʿalā über)

V + VIII: sich hüten, sich in acht nehmen (min vor), auf der Hut sein. Imp.: iḥtaris: Vorsicht!

ḥaras auch f: Wache, Wachtrupp, Garde, Leibwache,

ḥirāsa (f): Bewachung, Überwachung, Wachdienst, Aufsicht, Schutz, Geleit, staatliche Aufsicht, Zwangsverwaltung, Sequestration (Verwaltung durch einen amtlichen Treuhänder/Sequester), Nachlasspflege (jur.)

iḥtirās: Vorsicht, Vorsichtsmassregel, Sicherheitsmassnahme. iḥtirāsan min: zum Schutze vor, zur Sicherung gegen

ḥāris pl. ḥurrās, ḥarasa: wachsam, Wächter, Bewacher, Wachsoldat, Wachtposten, Wärter (z.B. im Zoo), Aufseher, Verwalter, Sequester, Schutz-, Schützer. ...

ḥrṣ

ḥaraṣa/yaḥriṣu +

ḥariṣa/yaḥraṣu: etw. begehren (ʿalā), streben nach (ʿalā), bedacht sein auf (ʿala). LAD: crave for (sich sehnen nach, flehen um), be covetous (habsüchtig), pass.: be entirely grazed of

II: make eager (begierig machen), incite (anregen, anspornen, aufhetzen, aufwiegeln)

ḥirṣ: Gier, Begierde, Verlangen, Bestreben, Wunsch nach (ʿalā), Geiz. Ğ232/10 bi-ḥirṣ: mit Bedacht, gewünscht, absichtlich??

ḥirṣan ʿalā: im Wunsche/Bestreben nach, mit Rücksicht auf, aus Besorgnis um

ḥirṣan ʿalā al-ʾarwāḥ: Achtung Lebensgefahr!

ḥrḍ

II ḥarraḍa/yuḥarriḍu: anstacheln, anspornen, aufreizen, aufhetzen, aufwiegeln (ʿalā zu, gegen),

taḥrīḍ: Anstachelung, Aufreizung, Aufhetzung, Aufwiegelung, Anstiftung (ʿalā zu), Hetze (ʿalā gegen), Verhetzung, Hetzpropaganda, Induktion (el.)

muḥarriḍ pl. -ūn: Anstifter, Hetzer, Aufwiegler, Agitator, Provokateur

ḥrf

ḥarafa/yaḥrifu, inf. ḥarf: LAE: turn round, change, carry on, traffic, gain, provide for one's people, inf. ḥarfa (f): lay on collyrium, pass.: lose part of ()

II: schief machen, schräg machen, abbiegen, umbiegen, verdrehen, verderben, entstellen, ändern, verfälschen ( etw.), ḥarrafahū ʿan mawḍiʿihī: den Sinn von etw. verdrehen, einer Sache ihren eigentlichen Sinn nehmen

V: abbiegen (intr.), abweichen (ʿan von), vermeiden (ʿan etw.), abgedreht, verdorben, verdreht werden/sein.

VII: abbiegen (intr.), abweichen, sich abwenden (ʿan von), sich wenden (ʾilā nach), abfallen (Gelände), schief sein, schräg sein, schief sitzen (Kopfbedeckung), verdreht sein, entstellt sein, verdorben, geändert sein, anormal sein, mit bi: schief machen, verdrehen, als schief erscheinen lassen, abweichen lassen, inḥarafa bihī ʿan: jn. abwenden von, jn. abbringen von, jm. etw. ausreden, inḥarafa mizāğuhū: unpässlich sein, krank sein

VIII: beruflich ausüben, als Beruf betreiben ( etw.), nach Erfolg streben.

ḥarf pl. ḥiraf: Schneide, scharfe Kante, Rand, Saum, Kante. Pl. ḥurūf, ʾaḥruf: Buchstabe, Typ, Lautzeichen, Laut, Partikel… . waḍaʿa n-niqāṭ ʿalā l-ḥurūf: Klarheit schaffen. ḥurūf al/muqaṭṭaʿa o. fawātiḥ:Bezeichnung der Buchstaben, von denen einige Koransuren eröffnet werden, (vgl. W. Schmucker, Coranica, in: Orientierungen, 1995).

ḥarfī: buchstäblich, wörtlich

ḥarfīya (f): Wortlaut eines Textes, buchstäbliche Bedeutung. ʾaḫaḏa bi-ḥarfīya al-qānūn: sich an den Buchstaben des Gesetzes halten

ḥirfa (f) pl. ḥiraf: Beruf, Gewerbe, gewerbliche Tätigkeit, Handwerk

ḥirafī, ḥirfī: gewerblich, gewerbsmässig, Pl. -ūn: selbstständiger Gewerbetreibender, Handwerker. Ğ29/12 an-niqābāt al-ḥirfīya: Handwerkerverbände

taḥrīf pl. -āt: Veränderung, Verzeichnung, Fälschung, Verfälschung, Verdrehung, Entstellung, besonders lautliche Entstellung eines Wortes.

taḥrīfīya (f): Revisionismus in sozialist. Ländern.

inḥirāf pl. –āt: Abweichung, Schiefe, Perversion (sexuell), Aberration (opt., astr.), Deklination (astr.), gesundheitliche Störung, Unpässlichkeit, Kriminalität

muḥtarif pl. -ūn: Berufstätiger, Person die etw (bi) als Beruf ausübt, Profi (Sport), gewerbsmässig, Berufs-,

muḥtaraf pl. -āt: Studio, Atelier

ḥrq

ḥaraqa/yaḥriqu: verbrennen (etw.), brennen, schmerzen. ḥaraqa qalbahū: jn. ärgern

ḥaraqa/yaḥruqu: aneinander reiben (etw.),

II: verbrennen (etw.)

IV: verbrennen (etw.), durch Feuer vernichten, versengen, verbrühen, in Brand setzen, entzünden (etw.),

V: brennen, in Flammen stehen, verbrennen,

VIII: brennen, in Flammen stehen, verbrennen, verbrannt werden

ḥarq: Verbrennung, Anzündung

ḥarīq, ḥarīqa (f) pl. ḥarāʾiq: Brand, Schadenfeuer, Feuer, Feuersbrunst

iḥrāq: Verbrennung

ḥrqṣ

ḥrqṣ as-sʿdī: Ğ160/1 n.pr.??

ḥrk

II ḥarraka/yuḥarriku: bewegen, in Gang, in Bewegung setzen, in Marsch setzen, rühren, umrühren, anlaufen lassen, erregen, antreiben, anstacheln, anregen (zu ʿalā), wachrufen, erwecken, anfachen, mit einem Vokal versehen, vokalisieren,

V: sich bewegen, sich in Bewegung versetzen, aufbrechen, abfahren, auslaufen, eine Initiative ergreifen, selbstständige Schritte unternehmen, handeln, vorgehen, in Bewegung gesetzt werden, erregt werden, wachgerufen, entfacht, hervorgerufen werden, vokalisiert sein/werden.

ḥarik: lebhaft, behende.

ḥarakī: kinetisch (phys.), dynamisch

ḥarakīya (f): Dynamik, Strategie

ḥaraka (f) pl. -āt: Bewegung, körperliche Bewegung, Übung beim Turnen, Regung, Handeln, Vorgehen, Aktion, Unternehmung, militärische Operation, Fortgang, Fortschreiten, Verkehr, Eisenbahn, Schiffs-, Strassenverkehr, Bewegung (als soziale Erscheinung), Vokal. Ğ18/19: ḥarakāt al-iʿtirāḍ: Widerstandsbewegungen. Ğ36/17 niẓām ḥaraka al-kawn: f.frz. le fonctionnement ordonné du cosmos, das geordnete Funktionieren des Kosmos, eine Ordnung der Bewegung des Daseins

ḥarakī: kinetisch (phys.), dynamisch

ḥarakīya (f): Dynamik, Strategie

ḥarāk: Bewegung

maḥrak pl. maḥārik: Bahn, Flugbahn (ei. Geschosses)

taḥrīk: inf. II, Bewegen, Antreiben

taḥrīkī: dynamisch

taḥarruk pl. -āt: Bewegung, Vorwärtsbewegung (intr.), Aufbruch, Abfahrt (Zug Schiff), Auslaufen (Flotte), Vorgehen, Schritt, Vorstoss, Initiative

muḥarrik: Beweger, Erreger, Entfacher, Erwecker, Anstifter. Pl. -āt: Motor, Triebwerk, Anstoss gebender Umstand, auslösender Faktor.

ḥrm

ḥaruma/yaḥrumu: tabu sein für (ʿalā), verboten, unerlaubt sein

ḥarama/yaḥrimu: berauben, wegnehmen, entziehen, versagen, vorenthalten, ausschliessen,

II: für heilig, unnahbar, unverletzlich erklären, verbieten [Ğ für interdire], jm. untersagen (ʿalā)

IV: in den Bann tun, exkommunizieren

V: untersagt, verboten sein

VIII: ehren, verehren, schätzen, repektieren

ḥirm: Exkommunikation, Kirchenbann (chr.)

ḥaram pl. ʾaḥrām: tabu, verboten, unverletzlich, heilig, Geheiligtes, geheiligter Besitz, Ehefrau, Gattin, heiliger Platz, Heiligtum. Du. al-ḥaramān: die beiden heiligen Orte des Islam, Mekka und Medina. ṯāliṯ al-ḥaramayn: der dritte heilige Ort, d.i. Jerusalem. Ğ103/18 al-ʾašhur al-ḥaram: die Monate des Heiligtums/heiligen Platzes (der Wallfahrt)

ḥurma (f) pl. ḥuram, ḥurumāt, ḥuramāt: was unantastbar, geheiligt ist, Frau, Dame, Gattin. Heiligkeit, Unverletzlichkeit, Unantastbarkeit, Verehrung, Ehrfurcht, Ehrerbietung, Respekt

ḥarām pl. ḥurum: tabu, verboten, unerlaubt, Verbotenes, Sünde, ..., al-masğid al-ḥarām: die heilige Moschee in Mekka

ḥarāmī pl. –īya: Dieb, Bandit

ḥirām pl. –āt, ʾaḥrima (f): wollene Decke (als Kleidungsstück um Kopf u. Körper gewickelt)

ḥarīm pl. ḥurum: geheiligter, unverletzlicher Ort, Harem, weibliche Familienmitglieder, Frauen, (Ehe-)Frau

ḥarīmī: Frauen-, für Frauen bestimmt

maḥram pl. maḥārim: verbotene, unverletzliche, unantastbare, heilige Sache, nicht heiratbar, Ğ281/27, 294/19, 295/12 pl. –āt: Verbote

taḥrīm: Verbot, Tabuisierung

iḥtirām pl. -āt: Ehrerbietung, Ehrfurcht, Hochachtung, Respekt, Respektierung (z.B. eines Vorrechtes). Pl. iḥtirāmāt: Ehrenbezeigungen,

maḥrūm: beraubt (min einer Sache), unter Entbehrung leidend, arm, ausgeschlossen (min von), exkommuniziert (chr.)

muḥtaram: geehrt, verehrtgeachtet, angesehen, respektiert, sehr geehrt, hochverehrt (in Briefen), ehrwürdig, ansehnlich, beachtlich

ḥrn

ḥarana, ḥaruna/yaḥrunu: widerspenstig sein, störrisch sein

ḥarūn pl. ḥurun: widerspenstig, störrisch, widerstrebend

ḥārūn: Kohlenbecken.

ḥrānywn: Ğ198/12 Vertreter einer vorisl. hermetischen Religionsphilosophie??

siehe auch ḥr

ḥry

V: anstreben, erstreben, suchen, untersuchen, erforschen, forschen (ʿan o. nach), Erkundigungen einziehen (ʿan o. über), sich befleissigen (einer Sache), Sorge tragen (für etw., auch ), es sich angelegen sein lassen (dass ʾan)

bi-l-ḥarā: kaum, mit Mühe

ḥarīy pl. ʾaḥriyāʾ: angemessen, passend für (bi), würdig (bi einer Sache), ḥarā bi-ḏ-ḏikr: nennenswert, bemerkenswert, beachtlich, ḥarā bi-t-taṣdīq: glaubwürdig, ʾaw bi-l-ḥarā: oder genau gesagt, oder vielmehr

ḥirāʾ: Hira (Berg nordöstl. v. Mekka)

ʾaḥrā El.: angemessener, passender. ʾaw bi l-ʾaḥrā: oder besser gesagt, oder genauer/richtiger gesagt, oder vielmehr.

taḥarrin pl. taḥarriyāt: Erkundigung, Nachforschung, Untersuchung. šurṭat at-taḥarrin, maṣlaḥat at-taḥarrin: Geheimpolizei.

ḥarūrāʾ: Ğ163/3, HTXVII/98, TL3349, n.loc.

ḥzb

hazaba/yaḥzubu: befallen (jn.), zustossen (jm.), hazaba al-ʾamru: die Sache wurde ernst

II: zusammenscharen (hūm Leute), eine Partei bilden

III: Partei nehmen (für), Anhänger sein (js.)

V: Partei nehmen, eine Partei bilden, gemeinsame Sache machen

ḥizb pl.: ʾaḥzāb: Schar, Rotte, Partei. al-ʾaḥzāb: das Bündnis der Banū Naḍīr, Banū Qaynuqāʿ, Qurayš, aṭafān und Banū Qurayẓa gegen die Muslime in Medina (Ğ115/18)

ḥizbī: Partei-, parteilich

ḥizbīya (f): Parteiwesen, Parteizugehörigkeit, Parteilichkeit, Parteigeist

taḥazzub: Parteibildung (intr.), Parteigeist.

ḥzr

ḥazara/yaḥzi/uru: abschätzen, vermutungsweise besdtimmen, erraten.

ḥazr: Abschätzung, Vermutung

ḥazzūra: Rätsel

ḥazīrān/ḥuzairān: Juni (Syr., Lib., Ir., Jord., Ğ23/15).

ḥzm

ḥazama/yaḥzimu: zubinden, zuschnüren, zusammenpacken, zu einem Paket o. Bündel binden (etw.), gürten (ein Tier), zuschnallen (einen Gürtel, Sitzgurt im Flugzeug), festmachen (etw.). ḥazama ʾamrahū: seine Sache entschlossen in die Hand nehmen

ḥazuma/yaḥzumu: entschlossen, beherzt sein

II: zusammenschnüren, verpacken (etw.), gürten (jn.)

V +

VIII: gegürtet sein, sich gürten, einen Gürtel anlegen

ḥazm: Verpackung, Verschnürung, Entschlossenheit, Festigkeit, Tatkraft, kluges Verhalten, Klugheit

ḥuzma (f) pl. ḥuzam: Zusammengebundenes, Bündel (v. Kräutern etc.), Holzbündel, Garbe, Strahlenbündel (phys.), Paket, Päckchen

ʾaḥzam El.: entschlossener, klüger

ḥzn

ḥazana/yaḥzunu: traurig, betrübt machen (jn.)

ḥazina/yaḥzanu: traurig, betrübt sein (li o. ʿalā wegen, über), trauern (ʿalā über)

II + IV: in Trauer versetzen, traurig, betrübt machen (jn.)

V: in Trauer sein, sich als Trauernder verhalten

ḥs

ḥassa/yaḥussu 1.pf. ḥasastu: (ein Tier) striegeln, fühlen, empfinden

ḥassa/yaḥissu 1.pf. ḥasastu+

ḥassa/yaḥassu 1.pf. ḥasistu: Mitleid, Sympathie empfinden mit (li)

II: mit der Hand tasten, fühlen.

IV: spüren, fühlen (o. bi etw.), wahrnehmen, empfinden, merken (o. bi etw.), vernehmen, hören, bemerken.

V: fühlen, tasten, betasten, herumtasten, ertasten, tastend suchen, aufzuspüren suchen, Erkundigungen einziehen, empfinden, wahrnehmen, verspüren, empfindlich berührt werden.

ḥass: Empfinden, Wahrnehmung, Fühlen, Gefühl.

ḥiss: sinnliche Empfindung, Wahrnehmung, Fühlen, Gefühl, Sinn, Stimme, Klang, Laut, Geräusch. ḥiss mutaballid: abgestumpftes Gefühlsleben, Apathie. ḥiss muštarak: kollektives Empfinden.

ḥissī: gefühlsmässig, Sinnes-, sinnlich, fühlbar, sinnlich wahrnehmbar, handgreiflich. Pl. ḥissiyāt: sinnliche Wahnehmungen, Sinneseindrücke, Empfindungen. al-maḏhab al-ḥissī und al-falsafa al-ḥissīya: Sensualismus. ĞB15/30 ḥissiyy sinnlich gegebenMUN: sensorial, sensuous

ḥassās: empfindlich, sensibel, feinfühlig, empfindsam, sinnlich (Freude).

ḥassāsa (f): Sinnesorgan

ḥassāsī: allergisch

ḥassāsīya (f): Empfindlichkeit (auch technisch), Allergie (med.), Sensibilität, sinnliche Wahrnehmungskraft

ʾiḥsās pl. -āt, ʾaḥāsīs: Fühlen, Empfinden, Empfindung bi einer Sache), Wahrnehmung (bi einer Sache), Empfindlichkeit, Pl.: Gefühle

ḥāssa (f) pl. ḥawāss: Sinnesempfindung, Sinn. al-ḥawāss al-ḫams: die fünf Sinne.

maḥsūs: part.pass.I, fühlend

ḥsb

ḥasaba/yaḥsubu: rechnen, zählen, berechnen, in Rechnung stellen, anrechnen (etw., ʿalā jm.); als Schuld, als Minus anrechnen (hū, ʿalā, etw., jm.); belasten (jm. ʿalā mit); gutschreiben, als Plus anrechnen (hū, li jm. etw.);

ḥasaba ḥisāban li, u. ḥasaba ḥisābahū: einer Sache o. jm. Bedeutung beimessen; mit etw. o. mit jm. rechnen; etw. o. jm. in seine Rechnung einbeziehen, einkalkulieren, in Betracht ziehen. ḥasaba ʾalfa ḥisābin li: tausend Bedenken haben wegen;

ḥasiba/yaḥsa/ibu: halten für, einschätzen, ansehen, betrachten, meinen, glauben, denken, betrachten (jm. o. etw. als zugehörig zu min, hū, hu); sehen (in jm. etw. fī, hū);

ḥasuba/yaḥsubu: von edler Abkunft sein; hochgeschätzt sein; Wertschätzung geniessen.

III ḥāsaba/yuḥāsibu: eine Rechnung begleichen, abrechnen, Rechenschaft fordern (von), zur Verantwortung ziehen, verantwortlich machen (jn.), ḥāsaba ʿalā nafsihī: sich in Acht nehmen, sich vorsehen Ğ83/6

V taḥassaba/yataḥassabu: rechnen, einkalkulieren (li mit, etw.)...

VI: miteinander abrechnen.

VIII: anrechnen, in Betracht ziehen...

ḥasb: Rechnen, Denken, Ansicht, Meinung, Genüge

fa-ḥasb/wa-ḥasb: und damit genug, weiter nichts, nur, (wie faqaṭ verwendet)

ḥasab pl. ʾaḥsāb: Mass, Quantität, Menge, Wert, Wertschätzung, die jm. geniesst, edle Abkunft.

ḥasaba Präp., bi-ḥasabi u. ʿalā ḥasabi: gemäss, entsprechend, je nach, nach.

ḥasaba-mā (Konj.): gemäss dem was, je nachdem wie, ..., Ğ52/28 ḥasaba mā ʾiḏā: je nachdem ob??

ḥisba (f): Rechnung, Berechnung, Rechenaufgabe

ḥasīb pl. ḥusabāʾ: geachtet, geschätzt, vornehm

ḥusbān, ḥisbān: (Be)Rechnung, Kalkulierung

ḥisāb: Rechnen, Arithmetik, Berechnung, Kalkulierung, Kalkulation, Schätzung. Pl.-āt: Abrechnung, Rechnung, Kostenaufstellung, Konto (bei ei. Bank), Überlegung, Berechnung, Erwägung (Ğ116/27 ḥisābāt at-tiğarīya: (Nutzen)erwägungen i. Hinbl. auf den Handel??), Berücksichtigung, Einkalkulierung, Buchführung. yawm al-ḥisāb, Ğ65/6 ḥisāb: der jüngste Tag (Ğ226/3)

ḥisābī: rechnerisch, arithmetisch

muḥāsaba pl. –āt: Abrechnung, Verrechnung, Buchhaltung, Buchführung, Rechenschaftsforderung, Gewissenserforschung (theol.), siehe auch III.

maḥsūb pl. –ūn, maḥāsīb: Schützling, Protegé, Günstling. maḥsūbuka: Ihr ergebener Diener. js. Schutz o. Protektion geniessend, berechnet, wohlbedacht, gemessen (Bewegungen, Gesten etc.)

maḥsūbīya (f): Achtung die jm. geniesst, Rangstellung, Protektion, Günstlingsstellung, Günstlingswirtschaft.

muḥāsib pl. –ūn: PP III, verantwortlich (Ğ310/4??), Buchhalter, Rechnungsführer, Buchprüfer, Rechnungsprüfer

iḥsāb: Ğ159/8 vermtl. ʾaḥsāb: Wert, edle Herkunft (pl.)??

muḥtasib: (tun.) Quästor (einer Universität, Fakultät), Cook: Zensor, Untersuchungsrichter, hoher Finanz- u. Archivbeamter. Ğ168/3 m.loc.??

muḥtasab: wofür man Lohn im Jenseits erwarten kann (z.B. Schmerz, Verlust)

ḥsd

ḥasada/yaḥsudu: beneiden (jn. ʿalā um, wegen etw.). LAD: auch yaḥsidu, punish for envy (für Neid bestrafen)

VI: einander beneiden

hasad: Neid

ḥasūd pl. ḥusud: neidisch

taḥāsud: gegenseitiger Neid

ḥsm

ḥasama/yaḥsimu: abschneiden, beenden, Schluss machen, entscheiden, schlichten, beilegen, abziehen, abrechnen.

VII: abgeschnitten werden/sein, beendigt werden, beigelegt werden.

ḥasm: Beendigung, Entscheidung, Beilegung, Schlichtung, Stillegung, Abzug, Abrechnung.

ḥusām: Schwert(schneide).

ḥusūm: unheilvoll, leidvoll (pl. Tage, Nächte, Jahre)

ḥāsim: entscheidend, endgültig, definitiv.

Ğ2512 ʾaqall ḥasman ʿalā: weniger entscheidend für/über??

ḥsn

ḥasuna/yaḥsunu: schön sein, gut sein, zweckmässig sein, recht sein, löblich sein, im rechten, wünschenswerten Zustand sein, sich ziemen. ʾin ḥasuna ladayka: wenn es dir gefällt, gut dünkt. yaḥsunu bi-ka ʾan: es ist gut für dich dass du, du solltest.

II: schön machen (etw.), verschönern, schmücken, verbessern, in eine bessere Form bringen, besser darbieten (etw.), als schön, günstig, positiv darstellen, als schön schildern (jm li etw.), schmackhafter machen (Unangenehmes, Böses, Nachteiliges)

III: freundlich behandeln (jn.).

IV: gut oder recht handeln, schön machen, gut machen (eine Sache), können (etw.), imstande sein (zu), gutes leisten, gut beherrschen, gut können (eine Sprache, Kunst, ein Handwerk etc.), sich gut verstehen (auf etw.), Gutes tun, wohltun, Gefälligkeiten erweisen, Gutes antun, eine Wohltat erweisen (ʾilā o. bi jm.), freundlich, nett sein (ʾilā o. bi zu jm.), Almosen geben (ʾilā jm.). mā ʾaḥsanahū: wie gut er ist!, wie schön ist er! ...

V: schöner, besser wd., sich bessern, verbessert wd.

X: schön o. gut finden, für richtig/zweckmässig halten (etw.), Gefallen finden (an), (auch wie ʾaḥsana:) gut beherrschen, gut können (etw.). istaḥsana ʾinğlizīya: gut Englisch können. Pass. ustuḥsina: allg. Billigung finden, gut, empfehlenswert sein. yustaḥsanu ʾan: es empfiehlt sich zu

ḥusn: Schönheit, Vorzüglichkeit, Trefflichkeit, li ḫusni l-ḥaẓẓ: zum Glück, glücklicherweise. ḥusn al-sulūk: gutes Benehmen/Betragen, gute Führung, ...

ḥasan pl. ḥisān: gut, schön, hübsch, vortrefflich

ḥasanan Adv.: gut, vortrefflich

al-ḥasanīyūn: die Ḥasaniden, Nachkommen Ḥasan b. ʿAli und Fatima's

ʾaḥsan, ḥusnā (f)ﻰﻨﺴﺣ, pl. ʾaḥāsin El.: besser, schöner, vortrefflicher,

al-ḥusnā: das Beste

ḥasana (f) pl. -āt: gute Tat, Wohltat, Almosen, Pl. ḥasanāt: Vorzüge, gute Seiten.

ḥusaynī: ḥusaynidisch. Pl. –ūn: die Husaynidenbeys (letzte tunesische Dynastie 1705-1957)

ḥassūn pl. ḥasāsīn: Stieglitz, Distelfink (zool.)

maḥsana (f): etw. Schönes, Gutes, Vorzug. Pl. maḥāsin: Schönheiten, Reize, Vorzüge, treffliche Eigenschaften, Vorteile. maḥāsin iğtimāʿīya: soziale Vergünstigungen (Alg.)

taḥsīn pl. -āt: Verschönerung, Verbesserung, Verfeinerung, Veredelung. Pl. taḥāsīn: Schmuck, Verzierung

muḥāsana (f): freundliche Behandlung, Freundlichkeit

ʾiḥsān: Wohltun, Wohltätigkeit, Verrichtung guter Werke

taḥassun: Verschönerung (intr.), Besserung (intr., eines Zustandes). fī taḥassun: auf dem Wege der Besserung

istiḥsān: Billigung, Zustimmung, Beifall, Gutdünken, Anwendung eigenen Gutdünkens bei der Entscheidung einer Gesetzesfrage. šahāda istiḥsān: Belobigungsurkunde, Anerkennungsschreiben.

muḥassin: Verschönerer, Verbesserer. Pl. muḥassināt: Schönheitsmittel

muḥsin: wohltätig. Pl. –ūn: Wohltäter

mustaḥsan: gebilligt, löblich, angenehm, empfehlenswert.

ḥšd

ḥašada/yaḥši/udu: sammeln, zusammenziehen, massieren (bes. Truppen), einberufen, mobilisieren (Heer), anhäufen (etw., an einem Ort), aufladen, füllen (etw. bi mit)

II: anhäufen, massieren, konzentrieren (bes. Truppen)

V + VIII: sich sammeln, sich versammeln, sich anhäufen, sich drängen, zusammengezogen werden, antreten (Truppe)

ḥašd pl. ḥušūd: Sammlung, Anhäufung, Ansammlung (von Menschen), Zusammenziehung, Konzentrierung (bes. v. Truppen), Aufgebot, Mobilisierung (z.B. aller Möglichkeiten, Kräfte, Mittel)

ḥšr

ḥašara/yaḥši/uru: versammeln, zusammendrängen, zusammenscharen (hum Menschen), zusammenpressen, hineinzwängen, -stopfen, -stecken (etw. bayna o. in). LAD: assemble, unite (verbinden, verein(ig)en, raise for the last judgment, expel (vertreiben), banish (verbannen), destroy (zerstören), work out elaborately (sorgfältig ausarbeiten), press, compress, pile or heap up (also V), intermeddle (sich einmischen), intrigue (intrigieren, Ränke schmieden). Pass. ḥušira: be dead (tot sein).

V: LAD: see I. (nur o. alles bis??) pile or heap up.

VII: sich sammeln, sich zusammendrängen, sich ballen (in),

ḥašr: Versammlung, Name der 59sten Sure. yawm al-ḥašr: der Tag der Versammlung (der Toten), der Tag der Auferstehung

ḥašara (f) pl. -āt: Insekt, Ungeziefer

ḥšm

ḥašama/yaḥšimu: beschämen, in Scham versetzen (jn.)

II +

IV: dto.

V +

VIII: sich schämen (min, ʿan vor)

zurückhaltend, bescheiden, schüchtern sein

ḥašam: Dienerschaft, Gefolge

ḥišma (f): Scham, Schüchternheit, Bescheidenheit, Anstand

ḥašīm pl. ḥušamāʾ: bescheiden, schüchtern

maḥāšim: Schamteile

ḥšūma (f): Schande (Arte??)

ḥšw/ḥšy

ḥašā/yaḥšū: füllen (etw. mit), stopfen (etw. bi mit, Geflügel etc.), ausfüllen (Lücke, Loch), laden (Feuerwaffe), plombieren (Zahn), einschieben (etw.)

II: interpolieren, einschalten, einschieben (etw.), mit einem Rand versehen, säumen (ein Kleid), mit Randnoten, Glossen, Marginalien versehen (Buch)

III: ausnehmen, ausschliessen (jn. min von)

V: sich fernhalten (min von), vermeiden (min etw.), sich in Acht nehmen (min vor), sich enthalten (min einer Sache)

VI: sich fernhalten (ʿan o. min von), sich hüten (hū,ʿan, min vor), vermeiden (hū, ʿan, min etw.)

ḥašan (ﺎﺸﺣ), ḥašan (ﻰﺸﺣ) pl. ʾaḥšāʾ: Gedärme, Eingeweide, Inneres. Pl. ʾaḥšāʾ: Leibesinneres, Mutterleib. fī ʾaḥšāʾ: im Inneren

ḥašīya (f) pl. –āt, ḥašāyā: Polster, Matratze

ḥāšiya (f) pl. ḥawāšin: Rand, Saum, Kante, Seitenrand (eines Buches), Randglosse, Marginalie, Kommentar zu einzelnen Worten u. Stellen eines Buches, Superkommentar, Fussnote (in einem Druck), Nachschrift (in einem Brief), Gefolge, Dienerschaft, Anhang (einer Person). Pl. ḥawāšin: kritischer Apparat. raqīq al-ḥāšiya, raqīq al-ḥawāšin: nett, höflich, liebenswürdig, freundlich. riqqa al-ḥāšiya: Nettigkeit, Liebenswürdigkeit

ḥṣ

ḥaṣṣa/yaḥuṣṣu: als Anteil zufallen (jm.)

III: teilen (etw. mit jm.)

IV: jm. seinen Anteil zuweisen

ḥuṣṣ: Safran

ḥiṣṣa (f) pl. ḥiṣaṣ: Teil, Anteil, Aktie, Kontingent, Quote, Zeitspanne, Stunde, Schulstunde, Sendung (Rf., TV)

muḥāṣṣa (f): Zuteilung, Teilung (mit jm.)

ḥṣb

ḥaṣaba/yaḥṣi/ubu: mit Kieseln/Kies bewerfen, bestreuen, beschottern (Boden, Strasse)

ḥaṣiba/yaḥṣabu u. Pass. ḥuṣiba: die Masern haben

II: mit Kieseln/Kies bewerfen, bestreuen, beschottern (Boden, Strasse)

ḥaṣab: Schotter. LAD: pebble, stone, small wood fuel. Ğ156/28??

ḥaṣib: abounding in pepples or gravel

ḥaṣbāʾ koll.: Kieselsteine, Kies

ḥaṣba (f): Masern (med.). LAD: gravel. ḥaṣba (f), ḥaṣaba (f), ḥaṣiba (f): small-pox, measles. m.: Typhus

ḥaṣaba (f): a pebble stone

ḥāṣiba (f): Sturm, Orkan

ḥṣd

ḥaṣada/yaḥṣi/udu: ernten, abernten, mähen (etw.)

IV +

VIII +

X: reif sein (bes. f. d. Ernte)

ḥaṣd, ḥiṣād: Ernten, Ernte, ḥiṣād: Erntezeit

ḥaṣīd, ḥaṣīda (f) pl. ḥaṣāʾid: Ernteertrag, eingebrachte Ernte. qāʾim wa-ḥaṣīd: ausnahmslos alles.

ḥaṣṣād pl. –ūn: Schnitter, einer der erntet, Erntearbeiter.

ḥaṣṣāda, miḥṣāda (f): Mähmaschine. ḥaṣṣāda darrāsa: Mähdrescher.

miḥṣad pl. maḥāṣid: Sichel

ḥāṣid pl. ḥuṣṣād: Schnitter

ḥāṣida (f) pl. –āt: Mähmaschine

maḥṣūd: geerntet, gemäht

muḥṣid, mustaḥṣid: reif

ḥṣr

ḥaṣara/yaḥṣi/uru: umgeben, umschliessen, einschliessen, einklammern (ein Wort), blockieren, belagern, abhalten, zurückhalten, begrenzen, einschränken, beschränken (etw. fī/bi auf), zusammendrängen, einengen (auf), zusammenfassen, gemeinsam einordnen (unter), eintragen (in ), zusammenstellen, aufstellen, aufzählen, umfassen, enthalten, in sich schliessen

ḥaṣira/yaḥṣaru: in der Klemme, in Verlegenheit sein

III: umstellen (z.B. einen Ort), umschliessen, einschliessen, umklammern, belagern (Ort), unter Blockade stellen, von der Zufuhr abschneiden, in die Enge treiben, hart bedrängen, in die Zange nehmen

VII: sich einschliessen, sich abschliessen (in ), eingeengt sein, beschränkt sein/werden (auf ʿalā/fī), sich beschränken auf (ʿalā/fī), zusammengefasst, konzentriert sein (auf ), zusammengefasst werden/sein (z.B. taḥta ḥukmahū: unter seiner Herrschaft), sich zurückführen lassen (auf ), sich resümieren lassen (in ), bestehen (in ).

ḥaṣr: Umschliessung, Einschliessung, Einklammerung, Blockierung, Belagerung, Abhaltung, Zurückhaltung, Begrenzung, Einschränkung, Beschränkung, Einengung, Zusammenfassung (v. Verstreutem), Zusammenstellung, Aufstellung, Zählung, Errechnung, Inventur, Bestandsaufnahme (z.B. v. Waren, Geldbeträgen, Beständen in Bibliotheken), Zentralisierung, Konzentrierung, (Tabak-)Regie. bi-l-ḥaṣri: im strengen Sinn. ʿalā sabīli l-ḥaṣrī: erschöpfend (Adv.). Ğ248/26 ʿalā sabīli l-miṯāl lā l-ḥaṣr: beispielsweise nicht erschöpfend/vollstdg. (vor Aufzählungen). lā yadḫulu taḥta l-ḥaṣri o. lā ḥaṣra lahū: unbegrenzt, unermesslich, zahllos. yafūqu l-ḥaṣra: dto..

ḥāṣir: LAD: who besieges (Belagerer), blockades (Blockierer), astringent (adstringierend, zusammenziehend), accountant

ḥaṣar: Unfähigkeit sich auszudrücken.

ḥiṣār: Umzingelung, Abschliessung, Blockade, Belagerung. ḥiṣār ʾiqtiṣādī: Wirtschaftsblockade, wirtschaftliche Sanktionen. Ğ34/13 rafʿ al-ḥiṣār: Beseitigung der Blockade

muḥāṣara (f): Umstellung, Umzingelung, Abschliessung, Blockade, Belagerung

maḥṣūr: blockiert, belagert, begrenzt, beschränkt auf (), eng, eng umschrieben.

ḫwyṣra (f): 160/2 ar. Stamm??

ḥṣl

ḥaṣala/yaḥṣulu: sich einstellen, dasein, vorhanden sein, entstehen, zustandekommen, sich ergeben, resultieren, eintreten, sich ereignen, geschehen, stattfinden, passieren, jm. zustossen (li), ankommen, jm. befallen (li), ausgehen, verursacht, hervorgebracht werden (min von), herrühren (min von), erreichen, erwerben, erlangen, erhalten, erzielen (ʿalā etw.), gewinnen, erringen (ʿalā etw.), in den Besitz kommen (ʿalā einer Sache), einholen (ʿalā Genehmigung), eintreiben, einkassieren (ʿalā eine Schuld), einsammeln, einnehmen (ʿalā Geld)

II: machen, dass etw. eintritt, etw. erreichen, erlangen (ʿalā), erwerben, sich aneignen (etw. ʿalā), entnehmen, folgern, erheben, kassieren, einziehen, eintreiben, einsammeln,

V: resultieren, sich ergeben aus (min), erreicht, erlangt, erhoben werden,

X: sich etw. verschaffen (ʿalā), etw. erlangen, erwerben (ʿalā),

ḥuṣūl: Eintritt, Eintreten, Stattfinden, Erreichung, Erlangung einer S. (ʿalā), Erzielung, Erwerb ei.S. (ʿalā)

ḥaṣīla (f) pl. ḥaṣāʾil: Ergebnis, Ertrag, einkassierter Betrag, Erlös, Gewinn, Ausbeute, Einnahmen.

maḥṣal: Ergebnis, Resultat.

maḥaṣṣala (f): Ergebnis

taḥṣīl pl. -āt: Erreichung, Erlangung, Gewinnung, Erwerbung, Aneignung (auch v. Kenntnissen), Lernen, Studieren, wissenschaftliches Studium, Einziehung, Erhebung, Eintreibung (v. Geldern, Gebühren, Steuern, etc.), Einnahme, Verdienst, Resümee, Summe, Kern (einer Rede o. Auffassung). taḥṣīl al-ḥāṣil: Tautologie.

ḥāṣil pl. ḥawāṣil: eingetreten, vorliegend, Ergebnis, Resultat, was herauskommt, Summe, Produkt (auch math.), Ertrag, erzielter Gewinn, Einnahmen, Feldertrag, Ernte, Warenlager, Speicher, Depot, Magazin, Hauptinhalt, Kern, al-ḥāṣil: kurz gesagt

maḥṣūl pl. –āt, maḥāṣīl: was sich als Resultat ergibt, Ergebnis, Ertrag, Gewinn, Erzeugnis, Ernte, Produkt, Produktion. Pl. maḥāṣīl: landwirtschaftliche Erzeugnisse

ḥṣn

ḥaṣuna/yaḥṣunu: unzugänglich sein, wohlbefestigt sein, keusch sein (Frau)

II: unzugänglich machen, stärken, befestigen, verschanzen (etw., Ğ114/24 min vor??), immun machen, gefeit machen, immunisieren (ḍidda gegen)

IV: unzugänglich machen, befestigen, verschanzen (etw.), keusch, rein sein (Frau), keusch, unberührt bleiben, unbescholten sein (Frau)

V: unzugänglich, fest u. sicher sein, sich festigen, sichern, befestigt werden, gesichert sein

ḥiṣn pl. ḥuṣūn: Festung, Feste, Burg, Kastell, Befestigung, starker Schutz,

ḥiṣān pl. ʾaḥṣina, ḥuṣun: Pferd, Hengst, Sattel der Streichinstrumente (mus.). ḥiṣān al-bahr: Seepferdchen (Hippocampus, zool.),

ḥaṣīn: unzugänglich, stark, befestigt, fest, gesichert, immun, gefeit (ḍidda gegen)

ḥaṣāna: Festigkeit, Uneinnehmbarkeit, Unzugänglichkeit, Wohlbehütetheit, Keuschheit (einer Frau), Unverletzlichkeit, Immunität (v. Diplomaten, Krankheiten etc.)

taḥṣīn pl. –āt: Befestigung, Verschanzung, Stärkung, Immunisierung (med., ḍidda gegen)

muḥaṣṣan: befestigt, verschanzt, immun, gefeit (ḍidda gegen)

muḥṣina, muḥṣana (f): wohlbehütet, keusch, unbescholten (Frau, i.R.)

ḥṣw

IV: zählen, aufzählen (etw.), errechnen (etw., min aus), anrechnen (ʿalā hū etw. zu js. Lasten), übel vermerken (hū ʿalā jm. etw.), lā yuḥṣā: unzählbar

ḥaṣan koll.: Steinchen, Kies

ḥaṣawī: steinig

ʾiḥṣāʾ pl. ­–āt: Zählung, Aufzählung, Berechnung, Statistik. iḥṣāʾ as-sukkān: Volkszählung

ḥḍ

ḥaḍḍa/yaḥuḍḍu+

II ḥaḍḍada/yuḥaḍḍiḍu: anspornen, anstacheln, antreiben (zu ʿalā).

keine weiteren V.-Einträge.

ḥaḍḍ: Anspornung, Anstachelung

[muḥi/aḍḍ Part.IV??] siehe mḥḍ??(Ğ236/1 u.zuvor, 350/4)

ḥḍr

ḥaḍara/yaḥḍuru: zugegen, anwesend sein (bei); beiwohnen (einer Sache), gegenwärtig sein (jm.); teilnehmen (mağlisan an einer Sitzung); kommen (ʾilā o. zu jm./an einen Ort), aufsuchen, besuchen (einen Ort, eine Veranstaltung); sich einstellen, erscheinen (ʾamām vor dem Richter etc., ʾilā in. bei); sich begeben (min von, ʾilā nach)

II ḥaḍḍara/yuḥaḍḍiru: bereiten, bereitmachen, fertigmachen (etw.), zubereiten (z.B. Arznei), herstellen, fertigstellen, anfertigen (etw.), präparieren, vorbereiten (auch Lektion, Aufgabe etc.), herbeischaffen, holen (jn./etw.), beschaffen (etw.), sesshaft machen, zivilisieren, kultivieren (jn./etw.)

III: einen Vortrag halten, etw. vortragen (jm.); Vorträge halten (hum vor), Vorlesungen halten, lesen (an einer Universität)

IV: inf. ʾiḥḍār, herbeischaffen/holen/bringen; bringen, beschaffen, Paret Q81/14 beibringen

V: sich vorbereiten, sich bereitmachen für (li); fertig, bereit sein; sesshaft werden, ansässig sein in zivilisierter Gegend; zivilisiert leben, kultiviert sein/werden; Bürger/Städter werden.

VIII: sich einstellen, anwesend sein, in zivilisierter Gegend wohnen. Pass: uḥtuḍira: dem Tode nahe sein, im Sterben liegen, sterben.

X istaḥḍara/yastaḥḍiru: herbeischaffen lassen, holen lassen, kommen lassen, vorladen, holen, herbeischaffen, herbeizitieren, beschwören (ei. Geist ), vergegenwärtigen, vor Augen führen, mit sich führen, etw. mitbringen (), herstellen (z.B. ärztl. Präparat).

ḥaḍar: zivilisierte Gegend mit Städten, Dörfern und ansässiger Bevölkerung

ḥaḍarī: fest ansässig, nicht nomadisierend

ḥaḍra (f): Gegenwart, Anwesenheit

ḥuḍūr: Gegenwart, Anwesenheit, (pers.) Erscheinen, Besuch

ḥuḍūrī: in persönl. Anwesenheit erfolgend

ḥaḍāra (f) pl. -āt: Zivilisation, Kultur, Sesshaftigkeit

ḥaḍārī: zivilisatorisch, kulturell, Kultur-

ḥāḍir: gegenwärtig, anwesend; Pl.: ḥuḍūr: Anwesender. al-ḥāḍir: die Gegenwart. bereit zu (li), fi-l-ḥāḍir o. fī-l-waqt al-ḥāḍir: gegenwärtig, jetzt. ḥāḍir al-fikr: geistesgegenwärtig, schlagfertig. Ğ73/20 šuhūdan ḥāḍirīna: (als) anwesende Zeugen, Ğ175/7 Zeitgenossen??

ḥāḍira (f) pl. ḥawāḍir: Hauptstadt, Metropole, Stadt (als Sitz der Zivilisation).

istiḥḍār: Herstellung, Bereitung, Zubereitung, Herbeiholung, Vorladung, Vergegenwärtigung. istiḥḍār al-ʾarwāḥ: Geisterbeschwörung, Spiritismus

muḥāḍara (f) pl. -āt: Vortrag, Vorlesung, Kolleg (Universität)

ḥāḍir, ḥāḍira (f) pl. ḥuḍḍar, ḥuḍūr: LAD: present, before the eyes, ready (also appl. to money), the present tense, second person, PL. ḥuḍḍar, ḥaḍara (f): settled, domiciled, inhabitant of a village or town, family, tribe. ḥāḍira (f): fixed residence, village, town. Ğ73/20 šuhūd ḥāḍirīna: Zeitzeugen??

ʾiḥḍār: inf. IV, Herbeischaffung, Herbeiholung

iḥtiḍār: Heimgang, Tod

maḥḍar: Gegenwart, Erscheinen, (js.) Kommen, Versammlung, Zusammenkunft. Pl. maḥāḍir: Protokoll, offizieller Bericht, Niederschrift eines Tatbestandes. maḥḍar al-ğard: Inventurliste. bi-maḥḍar min-hū: in seiner Anwesenheit

mutaḥaḍḍir: zivilisiert.

ḥḍrmwt

ḥaḍramaut: Landschaft im Yemen

ḥaḍramī: hadramautisch, Mann aus Ḥ.

ḥḍn

ḥaḍana/yaḥdunu: in die Arme nehmen, umarmen, an sich drücken (jn.), pflegen, aufziehen (Kind).

bebrüten, ausbrüten (Ei, v. Vogel)

VI: umarmen, sich in den Armen halten, sich aneinanderschmiegen

VIII: in die Arme nehmen, an sich drücken (jn.), umfangen (jn./etw.), in den Armen halten o. tragen (einen Gegenstand), im Busen bergen (Gefühl), ausbrüten (etw.), bei sich aufnehmen (mar., v. einem Land), pflegen, aufziehen (v. einem Kind), umfassen, einschliessen, in sich begreifen (etw., engl. embrace, frz. embrasser)

ḥiḍn pl. ʾaḥḍān: Seite der Brust unter der Achsel und dem Arm, Armvoll, was man im Arm hält o. tragen kann, Brust, Busen (zwischen den ausgebreiteten Armen). qabilahū bi-l-ḥiḍn: er nahm ihn mit offenen Armen auf. bayna ʾaḥḍān, fī ʾaḥḍān (+ Gen.): inmitten, unter, bei jm., in der Obhut, im Schutze von

ḥṭ

ḥaṭṭa/yaḥuṭṭu: niedersetzen, absetzen, herunternehmen (eine Last), erniedrigen, senken, vermindern, reduzieren (o. min etw.), herabsetzen (min qadrihī o. min qīmatihī den Wert v. etw.)

ḥaṭṭa/yaḥuṭṭu: sich senken, herabsinken, sich herablassen u. niedersetzen (Vogel), heruntergehen, landen (Flugzeug), sinken (Preis)

II: niedersetzen, absetzen, herunternehmen (Lasten)

VII: sich senken, herabsinken, sinken, geringer werden, sich verringern, herunterkommen, verkommen, verfallen, niedrig und gemein sein/werden

VIII: niedersetzen, absetzen, herunternehmen (etw.)

ḥaṭṭ: Niedersetzung, Herabsetzung, Verächtlichmachung, Senkung, Verminderung (min einer Sache)

ḥiṭṭa (f): Erleichterung, Linderung, Herabwürdigung, Degradierung (an Rang, Würde, Ansehen), Erniedrigung, Kränkung.

ʾaḥaṭṭ El.: niedriger, tiefer, gemeiner

ḥaṭīṭa (f): Preisermässigung

maḥaṭṭ: Ort wo man etw. absetzt/niederlegt, Halteplatz, Ruhepunkt, Schlusswendung, Kadenz (mus.), Zielpunkt, Gegenstand,

maḥaṭṭa (f) pl. -āt: Haltestelle, Station, Bahnhof, Sendestation (Rf.),

inḥiṭāṭ: Niedergang, Abstieg, Verfall, Dekadenz, Minderwertigkeit. ʾiḥsās al-inḥiṭāṭ: Minderwertigkeits-gefühl

ḥṭb

ḥaṭaba/yaḥṭibu: Brennholz sammeln, ḥaṭaba fī ḥablihī: jm. helfen, jemandem die Stange halten

VIII: Brennholz sammeln

ḥaṭab pl. ʾaḥṭāb: Brennholz.

ḥaṭṭāb: Holzsammler, Holzfäller, Brennholzverkäufer

ḥṭm

ḥaṭama/yaḥṭimu +

II: zerbrechen, zerschmettern, zerschlagen, zertrümmern

II: spalten (Atome), brechen (Rekord, Stolz etc.), zerstreuen, auflösen, beseitigen

V: zerbrechen, in Stücke gehen, gebrochen werden (Rekord), zertrümmert, zerbrochen, zerschmettert werden, zerschellen, einstürzen (Gebäude), durch Schiffbruch untergehen, scheitern (Schiff)

VII: zerbrechen, in Stücke gehen, zertrümmert werden/sein

ḥuṭama (f): Zermalmer, Vielfrass (vgl. Q104/4 Paret).

ḥẓ

ḥaẓẓa/yaḥaẓẓu: Glück haben

IV: = I

ḥaẓẓ pl. ḥuẓūẓ: Anteil, Los, Gunst des Geschickes, Glücksfall, Chance, Glück, Wohlstand, Gedeihen, Vergnügen. ḏū ḥaẓẓan min: ausgestattet, begabt mit, lā ḥaẓẓa lahū ...: er besitzt überhaupt kein ...,

siehe auch ḥẓw

ḥẓr

ḥaẓara/yaḥẓuru: einzäunen, sperren,

ḥaẓr: Sperre, Embargo, Verbot

ḥaẓīra pl. ḥaẓāʾir: Einfriedung, Umzäunung, Zaun, Hürde, eingefriedeter Raum, Gehege, Pferch (für Vieh), Halle, Schuppen, Gebiet (übertr.),

taḥẓīr: Verbot

maḥẓūr: verboten, untersagt (ʿalājm.), gesperrt, einem Embargo unterliegend

ḥẓw/ḥẓy

ḥaẓiya/yaḥẓā: sich der Gunst o. Gnade js. erfreuen (ʿinda), in Gunst o. Gnade stehen (ʿinda bei); erwerben, erhalten, erlangen, gewinnen (bi etw.)

ḥuẓwa (f), ḥiẓwa (f): bevorzugte Stellung, Favoritinnenstellung, Vorrang, Gunst, Wohlwollen, Ansehen, Wertschätzung,

ḥaẓīy: geniessend (bi js. Interesse, Gunst,

siehe auch ḥẓ

ḥf

ḥaffa/yaḥuffu: umgeben (hū, bi, ḥawla jn./etw. bi mit), einfassen, einsäumen (bi, hū etw.), zu beiden Seiten säumen (z.B. eine Strasse). taḥuffu bi-hī l-ʿuyūn: alle Augen sind auf ihn gerichtet. Ğ311/5: yaḥuffu bi-hī ḏubāb ṭamaʿ: das Bild im Auge der Begierde hat sich auf ihn gerichtet.

ḥaffa/yaḥuffu: die Haare entfernen (von einem Körperteil), enthaaren (Haut), scheren, beschneiden (Bart), abscheuern, abreiben (etw.), abwischen (yadayhī seine Hände, bi an, mit etw.)

ḥaffa/yaḥiffu: rascheln, rauschen

II +

VIII: umgeben, umschliessen, einfassen (hū, ḥawla, bi jn./etw.)

ḥfd

ḥafīd pl. ʾaḥfād, ḥafada (f): Enkel, Abkömmling, Nachkomme

ḥafīda (f): Enkelin

ḥfr

ḥafara/yaḥfiru: graben (etw.), bohren (nach Öl), ausgraben, graben (nach Altertümern), schnitzen (etw.), eingraben, einritzen, gravieren (in Metall), Ğ273/15 ʿan nach??

VII: pass. zu I

VIII: graben

ḥafr: Grabung, Grabungsarbeit, Bohrung (nach Öl), Erdaushub, Ausgrabung, Eingrabung, Einritzung, Gravierung, Grafik, graphische Kunst, maḥfūrāt ḫašabīya: Holzschnitte; Skorbut (syr.),

ḥāfir pl. ḥawāfir: Huf. waqaʿa l-ḥāfir ʿalā l-ḥāfir: sich decken, sich zufällig genau entsprechen. ʿalā l-ḥāfir: auf der Stelle, sofort.

ḥāfirī: Huf-, hufartig, -förmig.

ḥfz

ḥafaza/yaḥfizu: durchstossen (jn. bi mit dem Speer), antreiben, drängen, bewegen, veranlassen (ʿalā o. ʾilā hū jm. zu etw.), motivieren zu (ʿalā).

V: sich bereit machen, bereit sein, sich anschicken, ansetzen (li o. ʾilā zu etw.), zum Sprung ansetzen, Anlauf nehmen, zuhören, aufpassen.

VIII: sich anschicken, bereit sein (li zu etw.).

taḥaffuz: Bereitschaft, Schwung, Elan.

ḥāfiz pl. ḥawāfiz: Antrieb zu (ʿalā), Ansporn, Triebfeder, Initiative, Stimulus, Motiv.

mutaḥaffiz: bereit, in Bereitschaft (li zu).

ḥafaz: LAD: end, limit. ḥfz: Ğ240/7

ḥfṣ

ḥafaṣa/yaḥṣifu: LAD: collect, gather (sammeln), throw away, drop (wegwerfen, fallenlassen)

ḥafṣ pl. ʾaḥfāṣ, ḥufūṣ: leathern bag for earth, whelp of a lion (Löwenjunges), Ğ267/2 n.pr. Ḥafṣ b. Saʿd??

ḥafṣa (f): hyena (Hyäne). ʾumm ḥafṣa: hen (Henne, Huhn).

Ğ138/17??,

ḥfẓ

ḥafiẓa/yaḥfiẓu: bewahren, behüten, bewachen, beschützen, wahren, beachten, beobachten, aufrechterhalten, erhalten, beibehalten, verwahren, aufbewahren, aufheben, konservieren, behalten (im Gedächtnis), auswendig wissen/können (alles mit jn./etw.), auswendig lernen (v.a. d. Koran), sich etw. vorbehalten (hū li-nafsihī),

II ḥaffaẓa/yuḥaffiẓu: auswendig lernen lassen, eintrichtern,

III ḥāfaẓa/yuḥāfiẓu: (m. ʿalā:) wahren, bewahren, überwachen, wachen über, Sorge tragen, sorgen für, achten auf, beibehalten, befolgen, beobachten, beschützen, verteidigen (auch ʿan)

IV ʾaḥfaẓa/yuḥfiẓu: ärgern, kränken

V taḥaffaẓa/yataḥaffaẓu: wahren, bewahren, beibehalten (bi etw.), in Verwahrung nehmen, beschlagnahmen (ʿalā etw.), inhaftieren,

VI: k.A.

VII: k.A.

VIII iḥtafaẓa/yaḥtafiẓu: wahren (bi o. etw.), bewahren, beibehalten, in seine Obhut nehmen, behüten, beschützen, behaupten, erhalten, aufrechterhalten, einhalten, aufbewahren, verwahren, aufheben, innehaben, behalten, iḥtafaẓa li-nafsihī: für sich behalten, mit Beschlag belegen, sich aneignen, für sich reservieren, sich vorbehalten (bi o. etw.).

ḥifẓ: Wahrung, Bewahrung, Erhaltung, Schutz, Bewachung, Verwahrung, Aufbewahrung, Beibehaltung, Beobachtung, Einhaltung, Memorieren, Gedächtniskraft, Gedächtnis, Verfahrenseinstellung,

ḥifẓa (f): Ärger, Zorn, Groll, LAD: zeal in defending (Eifer beim Verteidigen)

ḥafaẓa (f): guardians, garrison, Pl. v. ḥāfiẓ

ḥāfiẓ pl. ḥuffāẓ, ḥafaẓa (f): Hüter, Bewahrer, einer der den Koran auswendig kann (früher als ehrender Beiname)

ḥāfiẓa (f): Gedächtniskraft,

ḥafīẓ: achtsam, bewahrend (ʿalā etw.)

maḥfūẓ: bewahrt, aufbewahrt, im Gedächtnis bewahrt, konserviert (Nahrungsmittel), vorbehalten, reserviert, gesichert, sichergestellt. Pl. maḥfūẓāt: Konserven (Nahrungsmittel), Akten (einer Behörde), Archivmaterial, -bestände, Archiv, Gedächtnisstoff, Auswendiggelerntes

muḥāfiẓ pl. -ūn: Wahrer, Hüter (ʿalā einer Sache), Konservativer, Konservator, Regierungspräsident,

muḥāfaẓa (f): Wahrung, Bewahrung, Schutz, Erhaltung, Beibehaltung, Aufrechterhaltung (ʿalā einer Sache), Konservativismus (pol.), konservative Haltung, Befolgung, Einhaltung, Beobachtung (ʿalā einer Sache), Bewahrung (min vor Unglück), Garnison (mil.). Pl. –āt: Gouvernement, Verwaltungsdistrikt, Regierungsbezirk, Provinz (in Äg. eines der 25 Verwaltungsgebiete mit eigenen Regierungsbehörden), Amt des muḥāfiẓ,

mutaḥaffiẓ: wachsam, vorsichtig, zurückhaltend, reserviert, gemessen, gesetzt

ḥifāẓ: Inf. III, Wahrung (ʿalā Interessen etc.), Bewahrung (der Treue), Einhaltung (einer Verpflichtung, Bindung), Verteidigung, Schutz (bes. teurer, geheiligter Dinge). Pl. –āt: Binde, Verband, Bandage

taḥaffuẓ: Sicherungsverwahrung (ʿalā js.), Vorsicht, Zurückhaltung, Reserve, reservierte Haltung. Pl. -āt: Vorsichtsmassnahme, Vorbehalt. maʿa t-taḥaffuẓi: mit allem Vorbehalt.

taḥaffuẓī: Vorsichts-, Präventiv-. vorsichtig, reserviert, mit Vorbehalt (z.B. Gespräch),

iḥtifāẓ: Wahrung, Bewahrung, Beibehaltung, Erhaltung, Aufrechterhaltung, Behauptung, Festhaltung, Aufbewahrung, Verwahrung (bi einer Sache).

ḥfl

ḥafala/yaḥfilu: sich (ver)sammeln, strömen, reich angefüllt sein (bi mit), strotzen von (bi), beachten (bi u. li etw.), sich kümmern um (bi), Wert legen (auf bi). Ğ139/5 ʿalā??. lā ḥafla bi-hī: gleichgültig, unwichtig.

II: schmücken, zieren (mit bi).

VIII: zusammenströmen, feierlich begehen

ḥafl: Zusammenkommen, Versammlung, Menschenmenge, Veranstaltung, Feier, Fest

ḥafla (f) pl. ḥafalāt: Versammlung, Gesellschaft, Veranstaltung,

iḥtifāl: Feier

ʾiḥtifālī: feierlich, festlich

ḥfn

ḥafana/yaḥfunu: mit beiden Händen aufnehmen (etw.), ein bißchen geben (li jm.)

ḥafna (f) pl. ḥafanāt: Handvoll

ḥfw/ḥfy

ḥafiya/yaḥf??: freundlich empfangen, willkommen heissen, ehrenvoll aufnehmen, ehren (bi jn.)

V: sich liebevoll benehmen (bi gegen)

VIII: dto., feiern (bi einen Anlass, ein Fest)

ḥafīy: willkommen heissend, freundlich empfangend, begrüssend (bi jn./etw.), Q19/47 Paret: gnädig gesonnen (bi jm.)

ḥq

ḥaqqa/yaḥi/uqqu: wahr sein, sich bestätigen, recht sein,

II: wahr machen, verwirklichen, realisieren, ausführen, (wahre Natur) feststellen, ermitteln, kritisch edieren, als wahr erweisen,

III: um ein Recht streiten,

IV: die Wahrheit sagen, recht haben (mit etw.), durchsetzen (etw., z.B. einen Rechtsanspruch), zur Pflicht machen (etw., v. Gott). ʾaḥaqqa l-ḥaqqa: der Wahrheit zum Recht verhelfen

V: sich bewahrheiten, bestätigt wd., sich als richtig erweisen, sich verwirklichen, Tatsache wd., verwirklicht, realisiert, ausgeführt, erfüllt wd.,

X istaḥaqqa/yastaḥiqqu: Anspruch haben (auf etw.), zu beanspruchen haben (etw.), verdienen (etw.), ein Recht haben (auf), würdig sein (einer Sache), beanspruchen, benötigen, erfordern, erforderlich machen (etw.), fällig sein/wd. (Wechsel), zahlbar sein (Geldbetrag), zustehen (li jm.). yastaḥiqqu ad-dafʿa: zahlbar, fällig. yastaḥiqqu aḏ-ḏikra: erwähnenswert. lā yastaḥiqqu ʿalayhī ar-rasmu: nicht gebührenpflichtig

ḥaqq pl. ḥuqūq: Wahrheit, Richtigkeit, rechtmässiges Eigentum, Besitz, Anspruch (+ Gen. o. Suff.; li den jm. hat), Pflicht (für jm. ʿalā), recht, wahr, wirklich, richtig, ... Pl.: Recht (Ğ38), Anrecht, Anspruch, Rechtsanspruch (auf), ..., bi-ḥaqqi + fī-ḥaqqi + Gen.: was ... betrifft, hinsichtlich, betreffs , min ḥaqqihī: es ist sein Recht, es steht ihm zu, es ist richtig für ihn, kāna min ḥaqqihī ʾan: es wäre richtig gewesen dass er..., er hätte ... sollen. Ğ283/21 ḥuqūq al-mawāṭina: Bürgerrechte.

ḥaqqan: wirklich, in Wahrheit, tatsächlich, fürwahr, wahrhaftig, mit Recht, Ğ35/36, 36/29 ʾunẓur lāḥiqan??: Ğ77/23 anschliessend, LAD: lāḥiq: reaching, adjoining (angrenzend, benachbart), appendix (Anhang), siehe lḥq

ḥaqīq pl. ʾaḥiqqāʾ: würdig (bi einer Sache), geeignet, berechtigt zu (bi).

ḥaqīqa (f) pl. ḥaqāʾiq: Wahrheit, Wirklichkeit, Tatsache, Realität (auch philos.), wahrer Sachverhalt, wahre Beschaffenheit, wirkliche Bedeutung, eigentlicher Sinn. fī ḥaqīqa l-ʾamr: in Wahrheit. laysa la-hū ḥaqīqa: ??

ḥaqīqatan: Adv: wirklich, in Wirklichkeit, tatsächlich, wahrhaftig, in der Tat

ḥaqīqī: wirklich, wahr, tatsächlich, eigentlich, echt, unverfälscht, authentisch, positiv.

ʾaḥaqq El.: würdiger (bi ei. Sache), berechtigter zu (bi), der den höheren o. grössten Anspruch hat, der Bevorrechtigte.

ʾaḥaqqīya (f): höherer Anspruch, Bevorrechtigung

ḥuqūqī: juristisch, (Ğ27/7 verwendet auch qānūnī), Pl. -ūn: Jurist

taḥqīq:Verwirklichung, Umsetzung in die Tat, Realisierung, Erfüllung (ei. Forderung, ei. Wunsches etc.), Zustandebringen, Durchführung (auch ei. Interviews), Aufstellung (Rekord), Feststellung, Ermittlung, Identifizierung, Verifizierung, Textherstellung (phil.), kritische Edition, Konstatierung, Versicherung, Bestätigung, genaues Feststellen, Genauigkeit, taḥqīq an-nuṭq: genaue Aussprache. Pl. -āt: Nachforschung, Nachprüfung, Erhebung, Ermittlung, Untersuchung, Reportage, Bericht in einer Zeitung. ...

taḥqīqan Adv.: genau,

ʾiḥqāq: Durchsetzung (eines Rechtes)

taḥaqquq: Vergewisserung, Nachprüfung, Überzeugung, Gewissheit.

istiḥqāq pl. -āt: Würdigkeit, Verdienst, was jm. rechtmässig zusteht, was jm. verdient hat, fälliger Lohn, Rechtsanspruch (auf eine Zahlung, Besitz etc. ), ...

muḥaqqiq: Ermittler, Nachprüfer, kritischer Forscher, Untersuchungsrichter, Editor, Herausgeber (einer krit. Textausgabe, phil.)

muḥaqqaq: sicher, gewiss, unzweifelhaft, gesichert, anerkannt,

min al-muḥaqqaq ʾan: Tatsache ist, dass...; es steht fest, dass...

mustaḥiqq: Anspruch habend (auf), Anspruch erhebend, Nutzniesser eines waqf, verdienend, würdig, fällig

tḥqā Ğ130/10??

ḥqb

ḥaqiba/yaḥqabu: LAD: inf. ḥaqab, be unproductive. fail, be in default

IV: inf. iḥqāb, dto.

VIII: in seine Mappe o. Tasche tun (etw.). LAD: allow another to sit behind one's self on a horse, etc.??, tie another behind one's self, put by for later use, take a crime upon one's self

ḥuqb pl. ʾaḥqāb, ḥiqāb, ḥaqab: langer Zeitraum, Zeitperiode

ḥiqba (f) pl. ḥiqab, ḥiqabāt, ʾaḥqāb, ḥaqab: lange Zeit, Zeitraum, Zeitperiode, geschichtliche Epoche. ḥiqba min az-zamān: geraume Zeit, eine Zeitlang

ḥaqab pl. ʾaḥqāb: eine Art Schmuckgürtel

taḥqīb: Ğ277/5 inf. II, NN10: Fehler??, RPI, 231: "periodisation"

ḥqd

ḥaqida/yaḥqadu, ḥaqada/yaḥqidu: Hassgefühle hegen (ʿalā gegen)

IV: zu Hass/Groll reizen (jn.)

V: = I

VI: einander hassen.

ḥiqd pl. ʾaḥqād, ḥuqūd: Hass, Gehässigkeit, Groll

ḥāqid: hasserfüllt, übelwollend. Pl. –ūn: übelwollende Leute, Hasser.

ḥqr

ḥaqara/yaḥqiru: verachten (jn./etw.), gering denken (von)

ḥaqura/yaḥquru: niedrig, verächtlich sein, verachtet, erniedrigt, gedemütigt sein

II: verächtlich machen, herabsetzen (jn.), herabwürdigen, erniedrigen, demütigen, als verächtlich betrachten, verachten (jn./etw.)

VIII: verachten, geringschätzen (jn./etw.)

ḥaqīr pl. ḥuqarāʾ: niedrig, gemein, gering, armselig, verachtet, verächtlich

ʾaḥqar El.: niedriger, verächtlicher

ḥaqāra (f): Niedrigkeit, Gemeinheit, Gerinheit, Armseligkeit, Verächtlichkeit, Schändlichkeit

taḥqīr: Verachtung, Gerinschätzung, Erniedrigung

iḥtiqār: Verachtung, Geringschätzung

muḥtaqar: verachtet, verächtlich

ḥql

ḥaql pl. ḥuqūl: Feld, Ackerfeld, Ackerland, Gebiet (z.B. v. Ölfunden, auch übertr.), Rubrik (bes. i.d. Zeitung)

ḥaqlī: Feld-.

muḥāqala (f): Verkauf von Getreide auf dem Halm.

ḥqn

ḥaqana/yaḥqi/unu: zurückhalten, festhalten, verhalten, bei sich behalten (as-sirra ein Geheimnis), schonen (damahū js. Blut/Leben), eine Spritze geben, eine Injektion verabfolgen (jm.), einspritzen, injizieren (etw., in),

VIII: sich stauen (bes. Blut), an Harnzwang leiden, ein Klistier (Spülung, Einlauf) nehmen, injiziert werden. iḥtaqana waghuhū: er wurde rot im Gesicht

ḥaqn: Zurückhaltung, Schonung, Injektion, Einspritzung (med.)

ḥk

ḥakka/yaḥukku: reiben, schaben, kratzen, abreiben, abkratzen (etw.). ḥakka fī ṣadrihī: es machte Eindruck auf ihn, es berührte ihn innerlich.

IV: jucken

V: sich reiben (bi an)

VI: sich aneinander reiben

VIII: sich reiben (bi an), in Berührung stehen (bi mit), iḥtakka fī ṣadrihī: es machte Eindruck auf ihn, es berührte ihn innerlich

iḥtikāk pl. -āt: (gegenseitige) Reibung, Kontakt (maʿa mit), enge, innige Berührung, Reibung (= Unstimmigkeit, Gegensatz)

ḥkr

VIII: aufkaufen, an sich raffen und zurückhalten, monopolisieren (eine Ware), ausschliesslich innehaben, als Monopol verwalten (etw.), das Monopol haben (für etw.)

ḥukr: Monopol (ʿalā für etw.)

ḥikr, ḥukr u. ʾuğra al-ḥikr: Bodenzins, Pachtgeld

ḥakar, ḥukar: aufgehäuft und zurückgehalten, gehortet

ḥukra (f): Aufkauf und Zurückhaltung (von Waren), Monopol

iḥtikār pl. –āt: Aufkauf, Monopol, Vormachtstellung, Vorzugsstellung

ḥkm

ḥakama/yaḥkumu: ein Urteil abgeben, über etw. urteilen (fī, ʿala), beurteilen (ʿalā etw., bi nach), entscheiden/richten über (ʿalā), jm. verurteilen zu (ʿalā, bi), sich dafür entscheiden (bi), ein Urteil sprechen (li zugunsten), zuerkennen/zusprechen (bi etw., li jm.), etw. als Norm nehmen (bi), Richter- o. Herrschergewalt ausüben (ʿalā u. über); jm. beherrschen, regieren (); etw. befehlen/anordnen (bi); zurückhalten, zügeln (etw./jm. hū, hū)

II ḥakkama/yuḥakkimu: zum Herrscher ernennen, als Schiedsrichter wählen, zum Schiedsrichter machen

III: gerichtlich verfolgen, vor ein Gericht stellen, verhören, den Prozess machen, streng ins Gericht gehen mit ()

IV: fest machen, befestigen, stärker machen, verstärken, fest zumachen, dichtmachen,

V taḥakkama/yataḥakkamu: nach eigenem Willen/eigener Willkür verfahren mit (), willkürlich urteilen über (), sich zum Richter machen, Urteile abgeben über (ʿalā), entscheiden über (bi), herrschen, gebieten über (), in der Hand haben (), kontrollieren (), Ğ331/7 ʿalā

VI taḥākama/yataḥākamu: sich gegenseitig vor den Richter zitieren, ...

VIII: nach eigenem Willen, nach Willkür verfahren (mit, in einer Sache), willkürlich urteilen, herrschen, besitzen (ʿalā etw.), sich um ein Urteil/eine Entscheidung wenden an/beziehen auf (ʾilā), entscheiden lassen (ʾilā jn.)

X: stark, fest sein, sich verstärken, sich festwurzeln, eingewurzelt, ausgeprägt sein/werden (Gefühl, Eigenschaft)

ḥukm pl. ʾaḥkām: Urteil, Beurteilung, Entscheidung, Richtspruch, Urteilsspruch, gerichtliches Urteil, Aburteilung, Verurteilung, Rechtsprechung, Rechtswirkung, rechtliche Wirkung eines Tatbestandes, Vorschrift, Bestimmung, Befehl, Anordnung, gesetzliche Bestimmung, religiöses Gebot, Urteilsfähigkeit, Weisheit, Richteramt, Befehlsgewalt, Herrschaft, Macht, Ğ meist: Regierung??, (Ğ348f pl.: rel. Gebot??), Regime. Pl. ʾaḥkām: Satzungen, Vorschriften, Bestimmungen, Grundsätze, Regeln, Gebote. bi-ḥukmi: kraft, aufgrund von. bi-ḥukmi waẓīfatihī: kraft seines Amtes, von Amts wegen, ex officio. fī ḥukmi: so gut wie, zu betrachten als. ... al-ḥukm al-ğumhūrī: republikanische Regierungsform. ...

ḥukman Adv.: virtuell, der Idee nach, rechtlich.

ḥukmī: rechtlich, Rechts-.

ḥikimdār: äg.: Polizeipräsident, Präsident ei. Provinz, Bürgermeister.

ḥikimdārīya: äg.: Kommandantur.

ḥakam pl. ḥukkām: Schiedsrichter, Herrscher, LAD: governor.

ḥkmūn: Ğ337/10 ??

ḥikma (f) pl. ḥikam: Weisheit, Klugheit, Lebensweisheit, Sentenz, Maxime, Ratio, die ei. Sache zugrundeliegt,

ḥkmūn: Ğ162/29 Schiedsrichter, Sentenzen, pl.??

al-ḥikma +Gen.: auf Grund von, wegen.

ḥakīm pl. ḥukamāʾ: weise, Weiser, Philosoph, Arzt, Doktor

ḥukūma (f) pl. -āt: Regierung

ḥukūmī: Regierungs-, regierungsamtlich, staatlich, dem Staat gehörig, Staats-.

ʾaḥkam El.: weiser.

maḥkama (f) pl. maḥākim: Gericht, Gerichtshof.

ḥikmī: gnomisch, Weisheitslehren bietend.

taḥkīm: Bestellung eines Schiedsrichters, Abgabe eines Schiedsspruches, Schiedsspruch, Ausübung des Schiedsrichteramtes (Sport). Pl. taḥkīmāt: Befestigungen. taḥkīm al-ḥāl: Ausgehen vom gegenwärtigen Befund. hayʾa at-taḥkīm: Schiedsgericht, Preisrichterkollegium, Jury (Kunst, Sport)

taḥkīmī: lağna taḥkīmīya: Schiedsgericht, Preisrichterkollegium, Jury (Kunst, Sport)

muḥākama (f) pl. -āt: PP III, Gerichtsverfahren, Gerichtsverhandlung, gerichtliche Verfolgung

taḥakkum: Eigenmächtigkeit, Willkür, Willkürherrschaft, Herrschaft, gebieterische Haltung, autoritärer Ton, Verfügungsgewalt (über ), Kontrolle (über ), Regulierung

ʾiḥkām: exakte Durchführung, Perfektion, Vollendung, Genauigkeit, Exaktheit. bi l-ʾiḥkām: genau. bāliġ fī l-ʾiḥkām: von höchster Perfektion.

ḥākim: urteilend, urteilsfähig, herrschend, entscheidend, ausschlaggebend. Pl.: -ūn, ḥukkām: Regierender, Herrscher, Gouverneur, Richter.

ḥākimīya: Gouverneursamt, Herrschaft, Souveränität, Richteramt, Gerichtsbarkeit

muḥakkam pl. –ūn: Schiedsrichter ( über)

muḥkam: dicht, luftdicht (Verschluss), fest, straff, perfekt, vollendet, gut gekonnt, wohlgezielt (Schlag, Treffer), genau, exakt

maḥkūm: beherrscht, regiert, maḥkūm ʿalayhī: verurteilt (bi zu). maḥkūm ʿalayhī bi-l-fašal: zur Erfolglosigkeit verdammt. Ğ188/8 Beurteilung (bi von)??

ḥukūma (f): Regierung

iḥtikām: LAD: authority (ʿalā over), Ğ161/28 ʾilā Willkür??

ḥkw

k.A.

LAD: wie AW ḥky

IV: be tight, overcome,surpass

VIII: be firm, solid

ḥky

ḥakā/yaḥkī: erzählen, berichten (etw.), (syr., lib.) sprechen, reden, nachahmen (etw.), ähneln (jm./einer Sache)

III: nachahmen, imitieren (etw.), sich angleichen (an), ähnlich sein, gleichen (einer Sache), abgestimmt sein auf ()

siehe auch ḥkw

ḥaky: (syr., lib.) Reden, Sprechen, Rede

ḥikāya (f) pl. -āt: Erzählung, Geschichte, Wiedergabe (v. Ereignissen), Bericht, wörtl. Zitierung, Anführung (v. Worten anderer),

ḥakkāʾ: Erzähler

ḥl

ḥalla/yaḥullu: auf/losbinden, (auf)lösen, dechiffrieren, analysieren, ...,

ḥalla/yaḥi/ullu: absteigen, Halt machen, sich niederlassen, einkehren (bi an einem Ort/in einem Land, auch u. hū ʿalā bei jm.), kommen (zu Besuch ʿalā), ..., befallen, treffen (bi u. ʿalā jn., Strafe, Leiden), zustossen, geschehen (bi jm.),...

ḥalla/yaḥillu: sich lösen, sich auflösen, schwinden, bleichen (Farbe)

ḥalla/yaḥillu: erlaubt sein, zulässig, statthaft sein, rechtmässig sein, fällig, zahlbar sein (Schuld)

Ğ98/1 ʾḥlltmwhm bi-bilādikum: ?? seid ihr zu ihnen in euer Land gekommen?. ḥalla maḥallahū: am rechten Platz sein, die Stelle oder den Platz eines anderen übernehmen, an die Stelle von jm./etw. treten, jn./etw. vertreten, ersetzen

II ḥallala/yuḥallilu: auflösen, lösen, zerlegen, analysieren, auflösend wirken, lossprechen, entlasten, …

IV ʾaḥallu/yuḥillu: lösen, entbinden von (min), für gesetzlich erlaubt erklären, erlauben, freigeben, gestatten (etw.), eintreten lassen, herbeiführen, Fuss fassen lassen (etw.), plazieren, setzen (hū hū jn. an einen Platz, an eine Stelle), versetzen (hū hū jn./etw. an einen Ort), wohnen lassen (etw. bayna unter). ʾaḥallahū maḥallahū: jd./etw. an die Stelle setzen/treten lassen von), als Ersatz nehmen für.

VII inḥalla/yanḥallu: gelöst, aufgelöst werden, sich auflösen, sich lösen, schwach, schlaff, gelockert werden, zerfallen, zerfliessen.

VIII iḥtalla/yaḥtallu: sich niederlassen, besetzen, einnehmen, innehaben, bekleiden (Amt). iḥtalla l-makāna l-awwala: den ersten Platz einnehmen. iḥtalla ʾaʿmālahū: jms. Funktionen übernehmen. Ğ43/3 fī??

X istaḥalla/yastaḥillu: für erlaubt halten, als freistehend betrachten; als Freiwild o. gute Beute ansehen; sich widerrechtlich aneignen.

ʾahl al-ḥl wa-l-ʿqd: Ğ181/19??

ḥall, pl.: ḥulūl: Aufknüpfung (eines Knotens), Lösung (eines Problems, Rätsels etc.), Auflösung, Entwirrung, Erklärung, Lösung, Auflösung (chem.), Auflösung (einer Organisation etc.), Aufhebung, Annullierung, Loslassung, Freilassung, Freigabe (z.B. eines gesperrten Betrages), Lossprechung, Entlastung, Absolution (chr.). qābil li-l-ḥall: löslich, auflösbar. ʾahl al-ḥall wa-l-ʿaqd o. ʾahl al-ḥall wa-l-rabṭ: die massgebenden Leute die die Macht in Händen haben

ḥill: Erlaubnis, Dispens

ḥalla (f): niedrige Kupferschüssel, Kochtopf

ḥilla (f): Absteigeort, Lagerplatz, Dorf, Absolution (chr.), Dispens (chr.)

ḥulla (f) pl. ḥulal: Gewand, (komplette) Gewandung, Gewänder (bes. eines Bischofs etc.), Anzug (auch europ.),

ḥalāl: Erlaubtes, erlaubt, statthaft, zulässig, recht-, gesetzmässig, legitim, erlaubter Besitz

ḥulūl: Niederlassung, Einkehr, Inkarnation, Menschwerdung, Eintritt (einer Zeit, eines Termins), Beginn, Eintreten an die Stelle eines anderen (??Wehr unterschlägt hier den Zusatz makāna ʾāhar!. [d.h.: Ğ, 12/2 für Debrays remplacement: Ersetzung, Vertretung.] bi-ḥulūl...makāna ʾāhar: durch Ersetzung von...;

ḥalīl pl. ʾaḥillāʾ: Gatte. ḥalīl al-ḫazāʿī: Ğ80/23 n.pr.??

ḥalīla (f) pl. ḥallāʾil: Gattin

maḥall: Ort, Stelle, Platz, Gegenstand, Objekt. maḥallahu: an seiner Stelle. ḥalla maḥallahu: am rechten Platz sein, die Stelle oder den Platz eines anderen übernehmen, an die Stelle von jmd. oder etw. treten. ʾaḥallahu maḥallahu: jmd. oder etw. an die Stelle setzen oder treten lassen von jmd. oder etw., ersetzen durch, als Ersatz nehmen für, ...

maḥallī: örtlich, lokal, einheimisch, an den eigenen Ort gebunden, Pl. maḥallīyāt: Lokales, lokaler Teil (einer Zeitung)

taḥallul: Auflösung, Loslösung (intr.)

inḥilāl: Auflösung, Zersetzung (intr.), Zerfall, Verwesung, Erschlaffung, Schwäche, Impotenz.

iḥtilāl: Besetzung. quwwāt al-iḥtilāl: Besatzungstruppen

taḥlīl pl. -āt, taḥālīl: Auflösung, Zerlegung, Detaillierung, Analysierung; Analyse, Lossprechung, Absolution. MMM: Analyse. ĞĞ: decomposition

lā yaqbalu l-taḥlīl: Ğ für D's irreductible, irreduzibel

ʿulamāʾ at-taḥlīl an-nafsī: die Gelehrten der Psychoanalyse

taḥlīlī: analytisch

iḥlāl: inf. IV, Substitution (z.B. phon.). LAD: causing to stop/ halt, permission.

ḥlb

ḥalaba/yaḥlibu: melken

II: fliessen, tropfen, durchsickern

ḥalb: Melken

ḥalab: Milch

ḥalīb: Milch

ḥalba (f) pl. ḥalabāt: Rennbahn, Kampfbahn, Arena, Ring/Runde (Boxen),

ḥalab: Aleppo (Syr.)

ḥlf

ḥalafa/yaḥlifu: schwören,

II: schwören lassen, vereidigen, beschwören,

III: eine Eidgenossenschaft, ein Bündnis eingehen, einen Pakt schliessen (mit), Bundesgenosse werden (von jm.). lam yuḥālifuhū l-ḥaẓẓ: das Glück war ihm nicht hold.

VI: sich gegenseitig durch Schwur verpflichten (ʿalā zu), sich miteinander verbünden, sich verbünden (maʿa mit)

X: schwören lassen, den Eid fordern (v.jm.), beschwören

ḥalf: Schwören, Schwur,

ḥilf: Pakt (pol.), Bündnisvertrag, beschworener Bund, Bündnis, Pl. ʾaḥlāf: Bundesgenosse, Alliierter, Pl.: Ğ81/12 die Partei, die beim Abschluss ihres Bündnisses die Hände in Blut getaucht haben (sog. laʿaqa ad-dam)

ḥalīf pl. ḥulafāʾ: Mitverschworener, Bundesgenosse, Verbündeter, Alliierter, verbündet. Pl.: die Alliierten,

ḥalīfa (f) pl. -āt: Bundesgenossin, Verbündete

ḥilāf: LAD: oath (Eid, Schwur), obligation by oath.

ḥallāf: who takes frequent oaths (jmd., der ständig schwört)

taḥāluf: Bundesgenossenschaft, Allianz, Abschluss eines Bündnispaktes,

muḥālafa (f): Bündnis

ḥlq

ḥalaqa/yaḥliqu: rasieren, abrasieren

II: in der Luft kreisen, schweben, fliegen, etw. überfliegen (ʿalā u. fawqa), runden, kreis-, ringförmig machen (etw.), rings umgeben, einkreisen (ʿalā etw.),

V: einen Kreis bilden, im Kreise sitzen, sich im Kreis sammeln, sich scharen (ʿalā um jn. o. etw.)

ḥalq: Rasur

ḥalqī: Kehl-, guttural, laryngal (phon.), siehe auch ḥalaqī

ḥalaq: Ringe (koll.)

ḥlqa (f): Ğ114/26, 155/16: = silāḥ, Waffen, Pflugscharen??

ḥalqa (f) pl. ḥalaqāt: Ring (a.d. Tür, auch übertr. v. Spionen, Verbrechern), (Ketten-) Glied, Kreis, Kringel, (runde) Scheibe, Scheibchen (z.B. v. Tomaten, Eiern), Zirkel, Kreis (v. Menschen), Studienkreis/zirkel (der einen Professor umgibt; Kolleg, Lehrkurs a.d. Azhar), Seminar, Teil einer Reihe/ Serie/ Folge, Fortsetzung einer Sendereihe, Folge einer Fernsehreihe, Jahrzehnt, Markt

ḥalaqī: kreisförmig, zyklisch

ḥallāq pl. -ūn: Barbier, Friseur

taḥalluq: inf. V, sich scharen (ḥawla um)

ḥlqm

ḥulqūm pl. ḥalāqīm: Kehle. rāḥat al-ḥulqūm: Süssigkeit aus Stärke, Zucker, Mastix, Pistazien (äg.)

ḥlk

ḥalika/yaḥlaku: pechschwarz, tiefschwarz sein

XII iḥlawka: dto.

ḥalak, ḥulka (f), ḥalik, ḥulūka (f), ḥālik: Schwärze, pechschwarz, Düsterkeit

ḥlm

ḥalama/yaḥlumu: träumen (bi o. ʿan von), nachsinnen (bi einer Sache), ḥalama fī ʾan: davon träumen, dass, mannbar werden

ḥaluma/yaḥlumu: milde, sanftmütig sein

VIII: mannbar werden

ḥulm pl. ʾaḥlām: Traum, Unwirklichkeit, Utopie

ḥulmī: Traum-, aufs Träumen bezüglich, traumhaft, träumerisch

ḥulum: Mannbarkeit

ḥilm pl. ḥulūm, ʾaḥlām: Milde, Sanftmut, Nachsicht, Geduld, Einsicht, Verstand, Vernunft

ḥalīm pl. ḥulamāʾ : milde, sanftmütig, geduldig

ḥālim: träumerisch, traumhaft. Pl. –ūn: Träumer

ḥlw/ḥly

ḥaluwa/yaḥlū +

ḥaliya/yaḥlā +

ḥalā/yaḥlū: süss sein, angenehm sein (li jm.). ḥalā la-hū š-šayʾ: die Sache machte ihm Freude. ḥalā la-hū ʾan: er fand es gut/angenehm dass. ḥasabamā yaḥlū la-hū: nach seinem Belieben

ḥaliya/yaḥlā: geschmückt sein (bi mit)

II: süssen, versüssen (etw.), schmücken, zieren, ausstatten (jn./etw. bi mit). ḥalā ḍirsahū: eine Süssigkeit essen

V: sich schmücken, geschmückt sein, ausgestattet sein (bi mit). taḥallā bi-ṣ-ṣabr: sich mit Geduld wappnen, sich in Geduld fassen

X: süss finden, als angenehm empfinden, gern mögen (etw.)

ḥalan (): Süssigkeit, Annehmlichkeit

ḥulw: süss, angenehm, nett, reizend, hübsch. ḥulw al-ḥadīṯ: von angenehmer Erzählungsgabe, unterhaltsam. al-ġudda al-ḥulwa: die Pankreasdrüse (anat.)

ḥaly pl. ḥulīy: Schmuck, Schmucksache, Juwelierarbeit

ḥalwā pl. ḥalāwāʾ: Bonbons, Zuckerkonfekt, süsses Gebäck, Nachtisch

ʾaḥlā El.: süsser

ḥm

ḥamma/yaḥummu: heiss machen (etw.), pass.: ḥumma: fiebern, an Fieberhitze leiden. verhängen (etw. v. Gott), ḥumma l-qadru: das Schicksal war entschieden, die Entscheidung war gefallen. ḥumma lahū ḏālika: das wurde über ihn verhängt, ist ihm bestimmt

II: heiss machen (etw.), baden, waschen (jn./etw.)

IV: heiss machen (etw.)

X: baden, ein Bad nehmen

ḥamma (f): heisse Quelle

ḥumma (f): Schwärze, dunkle Färbung, Fieber

ḥumam (pl): glühende Gesteinsmassen, Magma, Lava, glühende Asche

ḥummā (f) pl. ḥummayāt: Fieberhitze, Fieber,

ḥummī: fiebrig, Fieber-

ḥammām pl. -āt: Bad, Badezimmer, Badehaus, Hammam, Schwimmbad, Badeort, ḥammām šams: Sonnenbad

ḥamām (koll., n.un. (f)) pl. –āt, ḥamāʾim: Taube (zool.)

ḥamīm pl. ʾaḥimmāʾ: Freund, Nahestehender, eng, vertraut, intim. heisses Wasser, den Sündern nach dem Koran in der Hölle zugedachtes Wasser

ʾaḥamm, ḥammāʾ f., pl. ḥumm: schwarz

ḥāmī, ḥāmin, ḥāmiya (f): LAD: glowing, burning hot, Pl. ḥumāt, ḥumāta (f)??, ḥawāmī:(m??)protector, clientship, defensive alliance. siehe ḥmw

yaḥmūm: Q56/43 Paret/Ğābirī: heisser, schwarzer Rauch

ḥāmma (f)??: Ğ353/28 = al-ʿāmma (f), das "Allgemeine".

ḥmd

ḥamada/yaḥmadu : loben, preisen (ʿalā für)

II: hochpreisen

ḥamd: Lob, Preis

ḥamīd: lobenswert, löblich, gutartig (Krankheit)

ḥumūd: preiswürdig, lobenswert, löblich, gepriesen, gelobt

ʾaḥmad El.: löblicher

muḥammad: hochgepriesen, Mohammed.

Muḥammad ʿAlī: n.pr. (1769-1849) Vizekönig Ägyptens 1805-49.

muḥammadī: auf Moḥ. bezüglich/zurückgehend

ḥmr

II: röten, rot färben (etw.), rösten (etw.), braten (etw., bes. i.d. Pfanne), bräunen (Mehl, beim Kochen)

V: geröstet wd., gebräunt wd. (Mehl)

ḥumar: Erdpech, Asphalt

ḥumarī: Asphalt-

ḥumra (f): Röte, Rotfärbung, Rot, Rouge (kosm.), Ziegelstaub, Ziegelschutt, Wundrose, Rose (med.). ʾiṣbaʿ ḥumra: Lippenstift

ḥimār pl. ḥamīr, ḥumur, ʾaḥmira: Esel. ḥimār al-waḥš, ḥimār waḥšī: Wildesel. samm al-ḥimār: Oleander (bot.)

ḥimāra (f) pl. ḥamāʾir: Eselin

ḥumūr: Rot, Röte, Rotfärbung

ḥammār pl. (f): Eseltreiber

ʾaḥmar, f.: ḥamrāʾ pl. ḥumr: rot, rotfarbig, rosig, blutig, gewaltsam, wild, erregt, erhitzt (z.B. Menge), Rouge (kosm.). al-baḥr al-ʾaḥmar: das rote Meer. al-mawt al-ʾaḥmar: gewaltsamer Tod. al-hawā al-ʾaḥmar: Geschlechtsverkehr. al-ʾaḥmarān: "die beiden Roten", d.h. Wein und Fleisch. al-ʾaswad wa-l-ʾaḥmar: "der Schwarze und der Rote", d.h. alle Menschen, die ganze Menschheit

ḥamrāʾ: Brand, Rost (im Getreide). al-ḥamrāʾ: die Alhambra, die Burg v. Granada.

ḥamrāʾ ??: Ğ245/27 = al-mawālī, Nichtaraber, die als freigelassene Sklaven o. als Freie zum Islam übertraten und in einen arabischen Stamm aufgenommen wurden.siehe wly

yaḥmūr: rot, Hämoglobin (biol.), Wildesel

iḥmirār: Rotwerden, Erröten, Röte, Rötung, Hautrötung (med.)

muḥammar: geröstet, in der Pfanne gebraten. baṭāṭis muḥammara: Bratkartoffeln. laḥm muḥammar: Braten

ḥimyar: die Himyariten, siehe ḥmyr

ḥumr: pl. v. ʾaḥmar.

ḥmz

ḥamaza/yaḥmazu: auf der Zunge beissen, brennen (Geschmack)

ḥmz (f): Ğ84/11??

ḥamz: LAD: sharpness (Schärfe), acidity (Säure)

ḥamza (f): lion (Löwe), a herb (Kraut)

ḥms

ḥamisa/yaḥmasu: eifrig sein, begeistert sein, tapfer, heldenhaft sein

II: begeistern (jn.)

V: sich ereifern, erregt sein, sich begeistern, schwärmen (li für), sich enthusiastisch einsetzen (li für), mit Eifer o. Begeisterung vorgehen (bei)

ḥamis: eifrig tätig, lebhaft, begeistert

ḥamās: Begeisterung, Enthusiasmus, Entzückung, Eifer, Elan, Kampfgeist

ḥamāsa (f): Begeisterung, Feuer, Eifer, Tapferkeit, Heldenmut. al-ḥamāsa: die Hamasa, berühmte klass.-arab. Gedichtsammlung

ḥamāsī: begeistert, enthusiastisch, begeisternd, feurig, zündend, mitreissend

ʾaḥmas, f. ḥamsāʾ, pl. ḥums: unerschütterlich, hartnäckig, zäh, eifrig, wacker, begeistert

taḥmīs: inf. II

taḥammus: unerschütterlicher Eifer, Begeisterung (li für), Fanatismus

mutaḥammis: begeistert, fanatisch, voller Begeisterung (li für)

ḥmṣ

II: rösten (Kaffee, Brot etc.)

ḥimmiṣ, ḥimmaṣ, (umg.) ḥummuṣ koll., n.un. (f): Kichererbse

miḥmaṣa (f): Röstmaschine

ḥimṣ: Homs (das antike Emesa, Stadt im mittleren Syrien)

ḥmq

ḥamiqa: dumm, närrisch sein, ärgerlich/zornig werden,

II+IV: als dumm ansehen, für dumm/blöd halten,

VI sich dumm stellen,

VII: ärgerlich, zornig werden,

X: für dumm, blöd halten

ḥumq: Dummheit, Torheit, Narrheit

ʾaḥmaq: dumm, töricht, närrisch

ḥamqān: dumm, töricht, zornig, wütend

ḥml

ḥamala/yaḥmilu: etw. tragen; aufnehmen (zum Tragen), aufladen u. mitnehmen; (etw. i.d. Hand) halten; mit sich führen, bei sich tragen; befördern, transportieren; jm. etw. bringen (ʾilā, li); auf sich nehmen (ʿan an Stelle eines Anderen, eine Last); abnehmen (ʿan, hū, etw. jm.), jm. entgegenbringen (li), hegen für (li), schwanger werden/sein von (min), Frucht tragen (Baum), bewegen, veranlassen, anspornen (jm. ʿalā zu etw.), dahinbringen, dazu bringen (jm. hū, ʿalā dass), bekehren zu (seiner Ansicht ʿalā raʾyihī), jm. angreifen (ʿalā), ḥamala ḥamlatan ʿalā: einen Angriff unternehmen auf; auswendig wissen (ein Buch), beziehen auf (ʿalā), in Beziehung bringen o. setzen mit (ʿalā), zurückführen auf (ʿalā), jm. zuschreiben (ʿalā), gramm. übereinstimmen lassen mit (ʿalā). ḥamala fī nafsihī: von einer Verstimmung/Melancholie befallen sein. ḥamala ʿalā nafsihī: sich auf-, zusammenraffen. ḥamalahū ʿalā maḥmali + Gen.: etw. auffassen als… . ḥamalahū ʿalā ġairi maḥmalihī: etw. falsch auslegen. ḥamalahū maḥmala l-ğidd: etw. als Ernst auffassen, für bare Münze nehmen. ḥamala l-ʾislām: Träger des Islam sein (Völker). ḥamala d-duktūrah: den Doktorgrad/titel führen. ḥamala ʾisman/fikratan/laqaban: den Namen/Idee/Titel tragen

II: tragen lassen, beladen, belasten, aufbürden.

ḥammalahū masʾūlīyata š-šayʾin: jm. für etw. verantwortlich machen.

V: tragen, auf sich nehmen, geduldig tragen, ertragen, erdulden, erleiden, leiden, ausstehen können (jn.), aushalten (Beanspruchung etc.), aufbrechen, abreisen. taḥammala ḫiyātin: Opfer bringen.

VI: schlecht. jm. ungerecht behandeln (ʿalā), ...

VIII: tragen, bringen, forttragen, fortschleppen (etw.), ertragen, erleiden, zulassen, durchgehen lassen, dulden, aushalten (eine starke Beanspruchung, Benutzung, v.ei. Material, einer Ware, etc.), aufnehmen können, fassen, vermuten, als möglich, zulässig, denkbar implizieren (etw.). Pass. yaḥtamalu: (es ist) erträglich, (es ist) denkbar, möglich, wahrscheinlich.

ḥaml: Tragen; Veranlassung; Anspornung (ʿalā, zu); Überbringung; Transport; Trägergebühr; Pl.: ʾaḥmāl, ḥimāl: Fötus; Leibesfrucht; Schwangerschaft. Ğ222/3 Schlacht von ml o. Ğml??, Ğ218/22 ḥaml ʿalā: Bezug auf (das islamische Gewissen)

ḥi/aml pl. ʾaḥmāl: Last, Bürde, Ladung, Traglast...

ḥamal pl. ḥumlān, ʾaḥmāl: Lamm, unkonsekrierte Hostie (kopt.)

ḥamla (f) pl. ḥamalāt: Angriff auf (ʿalā); Vorstoss; Offensive; Feldzug (z.B. Ğ105 eines gewissen ʾbrha?? gegen Mekka); Kampagne; mil. Expedition

ḥamūl (Genus unveränderlich): viel duldend, geduldig, gutmütig, sanftmütig, milde.

ḥumūla (f) pl. ḥumūlāt: Tragfähigkeit, Kapazität, Ladung, Schiffstonnage, Träger-/Transportgebühr. Pl. ḥamāʾil: Familie (irak.)

ʾaḥmal El.: besser ertragend, geduldiger im Ertragen.

maḥmal: ḥamalahū ʿalā maḥmali + Gen.: etw. auffassen als…, ʾaḫaḏa šaʾan ʾalā maḥmali l-ğidd: etw. ernst nehmen.

maḥmi/al pl. maḥāmil: Kamelsänfte. Lager (techn.).

muḥammal: beladen, schwer belastet mit (bi).

taḥmīl: Beladung (v. Schiffen etc.), Verladung (v. Gütern, Waren etc.), Verschiffung, Belastung, Aufbürdung

taḥmīla (f) pl. taḥāmīl: Suppositorium, Zäpfchen (med.)

taḥammul: Übernahme (von Lasten, Verpflichtungen etc.), Ertragung, Erduldung, Dauerhaftigkeit, Widerstandsfähigkeit, Haltbarkeit (eines Materials, einer Ware), Festigkeit, Pl. taḥammulāt: übernommene Verpflichtungen o. Aufgaben.

iḥtimāl: Ertragung, Erleidung, Duldung, Dauerhaftigkeit, Widerstandsfähigkeit, Haltbarkeit (eines Materials, einer Ware), Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit. Pl. iḥtimālāt: Möglichkeiten, denkbare, wahrscheinliche Fälle.

ḥāmil pl. ḥamala (f): Träger, Überbringer, Inhaber, Besitzer, Haltevorrichtung, Halter, Träger, Kämpfer (ʿalā gegen). ḥāmil f., pl. ḥawāmil: schwanger

ḥāmila (f) pl. –āt: Tragvorrichtung, Träger, Traggestell

ḥmw

ḥamiya/yaḥmā: siehe auch ḥmy heiss sein/werden, glühen (Metall), entbrennen, vor Zorn entbrennen, wütend werden (ʿalā über).

II: heiss machen, erhitzen (etw.), heizen (Ofen), in glühenden Zustand versetzen (Metall), entflammen, entzünden, erregen (etw.), baden (etw.).

IV: heiss machen, erhitzen (etw.).

siehe auch ḥm!

ḥiman (ﻰﻤﺣ): Schutz, Verteidigung, geheiligter Bezirk

ḥamw: Hitze,

ḥumūw: Hitze

ḥamīy: heiss, glühend, erhitzt, erregt

ḥamīya (f): brennender Eifer, Hitze der Erregung, Temperament, Inbrunst, Begeisterung, Fanatismus, Heftigkeit, Hitzigkeit, Wut,

ḥummayyā (f): Hitze, Feuer, Erhitzung, Erregtheit, Enthusiasmus, Begeisterung, Heftigkeit, Beiname des Weins

ḥamāwa (f): Hitze

maḥman: Feuerung des Ofens, Feuerloch

ḥāmin: heiss, hitzig, heftig (z.B. Schlacht), glutvoll, feurig, brennend

siehe auch ḥm

ḥmy

ḥamā/yaḥmī: verteidigen (jn./etw., min gegen), beschützen, beschirmen (jn./etw. o. min vor), schützen (gegen), verbieten (ʾan dass), schädliche Speisen () verbieten (li jm.),

III: verteidigen (ʿan jn./etw.), schirmen, schützen (ʿan jn./etw.), sich einsetzen (ʿan für)

VI: sich fernhalten (von), meiden, vermeiden (etw.)

VIII: sich schützen (vor jm./etw.), sich decken (bi durch), Schutz/Zuflucht suchen (bi o. ʿinda bei, min vor),

ḥiman: Schutz, Verteidigung, geheiligter Bezirk.

ḥimāya (f) pl. -āt: Schutz, Schirmherrschaft, Protektorat (pol.)

maḥmīy: geschützt (bi durch), unter Protektorat stehend,

maḥmīya (f) pl. -āt: Protektorat (Gebiet, Land), Schutzgebiet

muḥāmin pl. muḥāmūn: Verteidiger, Rechtsanwalt, Advokat

ḥamīya (f): siehe ḥmw

ḥummā (): siehe ḥm

ḥmyt

ḥimmyt Ğ119/21??

ḥmyr

ḥimyar: die Himyariten

ḥimyarī: himyaritisch

ḥn

ḥanna/yaḥinnu: sich sehnen, Sehnsucht haben, verlangen (ʾilā nach). Zärtlichkeit, Sympathie empfinden (ʿalā für jn.), mitfühlen, Mitleid haben (ʿalā mit), sich (ʿalā js.) erbarmen

II: rühren, zärtlich stimmen, zum Mitleid bewegen (qalbahū js. Herz), blühen (Baum)

V: Sympathie empfinden, Mitleid haben (ʿalā mit jm.), zärtlich sein

ḥanna (f): Sympathie, Mitleid, gute Seite, Vorteil

ḥanān: Sympathie, Liebe, Zärtlichkeit, Mitleid. ḥanānayka: hab Mitleid!, sei gnädig!

ḥanāna (f): Mitleid

ḥanīn: Sehnen, Sehnsucht, Verlangen (ʾilā nach), Ğ120ff.??

ḥanūn Gen. unveränderl.): liebevoll, weichherzig, mitleidig, barmherzig, zärtlich, zart, rührend (Stimme)

ḥnṯ

ḥaniṯa/yaḥnaṯu: brechen (Eid)

V: Frömmigkeit üben, Entsündigung, relig. Läuterung suchen, der Sünde widerstehen, der Sünde nicht nachgeben

ḥinṯ pl. ʾaḥnāṯ: Meineid, Sünde

ḥnṭ

II: einbalsamieren (einen Toten), ausstopfen (ein totes Tier)

V: mumifiziert wd.

ḥinṭa (f): Weizen

ḥinṭī: weizenfarbig, goldbraun, sonnengebräunt

ḥināṭa (f): Tätigkeit des Einbalsamierens

ḥnf

ḥanafa/yaḥnifu: sich zur Seite wenden o. biegen

V: MAH: sich von Götzenbildern dem einen Gott zuwenden, sich einer Sache zuwenden, zuneigen, zuwenden, beschnitten werden wie die Rechtgläubigen, der Lehre des Abū Ḥanīfa folgen.

ḥanīf pl. ḥunafāʾ: Rechtgläubiger, einer der statt der ihn umgebenden falschen die wahre Religion bekennt, wahr, wahrhaftig (Religion),

Banū Ḥanīfa: bedeutender Stamm in Zentralarabien in der Landschaft Yamāma, teilweise christianisiert. Eine bedeutende Gruppe des Stammes folgte dem Lügenpropheten Musailama. (LP)

ḥanafī pl. –ūn, ʾaḥnāf: Heide, Götzendiener

ḥanafīya (f): Heidentum (chr.). al-ḥanafīya: die ḥanafitische Rechtsschule. Pl. -āt: Leitungshahn, Wasserhahn, Hydrant

ḥanīfīya (f): die wahre Religion (d. Islam)

ʾaḥnaf: mit einer Verkrümmung des Fusses behaftet

ḥnk

ḥanaka/yaḥni/uku +

II +

IV: erfahren, weise machen durch schwere Prüfungen (jn., Schicksal, Zeit, Alter)

ḥanak pl. ʾaḥnāk: Gaumen

ḥunk, ḥink, ḥunka (f): Lebenserfahrung, durch Erfahrung gewonnenes Geschick, Gewitztheit, Klugheit

muḥannak: erfahren, klug, gewitzt. muḥannak mubannak: gewitzt, gerissen

ḥnyn

siehe ḥn Ğ121/14, 27, 122/5, 124/3, 127/5??

ḥw

ḥuww: LAD: pl. of ʾaḥwā: black

ḥuwwa (f): dark red

siehe ḥwy (1+2)

ḥwāʾ

ḥawwāʾ: Eva

ḥwt

ḥūt pl. ḥītān, ʾaḥwāt: Fisch, Wal. al-ḥūt: Fische, Pisces (astr.), der 12. Monat des Sonnenjahres (Saudi-Ar.), ḥūt sulaymān: Lachs (Familie Salmonidae, zool.)

ḥwṯ

X: aus dem Boden graben

al-ʾiḥāṯa (f) u. ʿilm al-ʾiḥāṯa: Fossilienkunde

mustaḥāṯ pl. -āt: Fossil. Ğ21/27: ʿilm al-mustaḥāṯāt: Paläontologie.

ḥwğ

IV ʾaḥwağa: bedürfen (ʾilā einer/eine Sache), benötigen, brauchen (ʾilā etw.), nötigen (jn.ʾilā zu), jm arm machen. mā ʾaḥwağahū: wie sehr bedarf er ...!, wie nötig braucht er ...!

VIII: bedürfen (ʾilā einer Sache, o. js., auch mit li o. ), benötigen, brauchen (ʾilā etw. o. jn., auch li o. ). Ğ274/26 ʿalā ??

ḥawğ: Bedürfnis, Bedürftigkeit.

ḫāğa (f) pl. -āt: Bedürfnis nach (ʾilā, bi), Notwendigkeit, Erfordernis, natürliches, körperliches Bedürfnis, Notdurft, Bedürftigkeit, Not, Gegenstand des Bedürfnisses, des Wunsches, Begehren, Anliegen, Bedarfsgegenstand, Angelegenheit, Sache, Gegenstand. Pl. ḥawāʾiğ: Bedürfnisse, Gebrauchsgegenstände, Habseligkeiten, Kleider

muḥtāğ: bedürfend, bedürftig (ʾilā einer Sache), arm, elend, in Not

ḥwd

ḥāda/yaḥūdu: sich abseits wenden, abbiegen (von ʿan)

II: abbiegen (intr.)

ḥawda: Biegung, Wendung

ḥwḏ

ḥāḏa/yaḥūḏu: antreiben (zur Eile, die Tiere),

IV ʾaḥwaḏa: dto.

X istaḥwaḏa: überwältigen, überkommen (ʿalā jn., bes. v. Gefühlen), die Herrschaft gewinnen (ʿalā über), erobern (ʿalā den Markt), sich bemächtigen (hū, ʿalā einer Sache), Besitz ergreifen (hū, ʿalā von), an sich reissen (hū, ʿalā etw.), fesseln, in Anspruch nehmen (js. Interesse)

ḥūḏī pl. ḥūḏīya (f): Kutscher

ḥūḏīya (f): Tätigkeit, Beruf des Kutschers

ḥwr

ḥāra/yaḥḥru: zurückkehren (ʾilā nach), zurückgehen, sich vermindern (ʾilā zu), reduziert werden (ʾilā auf)

II: ändern, abändern, umbilden, modifizieren (o. min etw.), ausrollen, auswalzen (Teig), weiss machen, weissen (etw.), bleichen (Stoff)

III: sich unterhalten, ein Gespräch führen (mit jm.), disputieren, diskutieren

IV: (mit ğawāban) antworten (nur mit Neg.)

V: verändert werden, abgeändert wd., ungebildet wd., modifiziert wd.

VI: miteinander ein Gespräch führen, diskutieren

ḥawrān: der Hauran (Landschaft in Südsyrien)

miḥwar pl. maḥāwir: Achse (der Räder, techn./math.), Angelpunkt, Hauptsache um die sich etw. dreht, Kernstück, Rollholz (Teig),

muḥāwara (f): Gespräch, Unterhaltung, Diskussion

ttmḥwr ḥawla Ğ23/27, 318/12, 357/11: sie dreht sich um etw. (Reverbalisierung??)

ḥiwār: Gespräch, Unterhaltung, Dialog, Diskussion, Text (eines Theaterstückes), Libretto (einer Oper), Drehbuch (eines Films)

ḥwz/ḥyz

ḥāza/yaḥūzu: erlangen, erhalten, gewinnen, erringen, erworben haben, besitzen (o. ʿalā). Ğ338/2 li ??

ḥāza/yaḥīzu: antreiben (Kamele).

V taḥawwaza u. taḥayyaza: sich winden, sich krümmen, sich zusammenrollen. taḥayyaza: sich fernhalten, sich isolieren von (ʿan), geneigt sein, hinneigen zu (ʾilā), sich anschliessen (ʾilā an), Partei ergreifen für (li o. ʾilā).

VII: sich isolieren, sich trennen, sich absetzen, sich fernhalten, sich zurückziehen (ʿan o. min von, Ğ122/12 ʾilā nach), sich anschliessen an (ʾilā), sich vereinigen mit (ʾilā),

ḥawz: Besitz, Erlangung, Besitzergreifung, Besitz ohne Eigentumsrecht (Jur.). Pl. ʾaḥwāz: eingefriedeter Platz, (abgeschlossener) Bezirk, Bannmeile (einer Stadt).

ḥayyiz, ḥays pl. ʾaḥyāz: Bereich, Gebiet, Bezirk, Sphäre

ḥiyāza (f): Erlangung, Gewinnung, Erringung, Besitznahme, Erlangung des Besitzrechtes, Besitz

taḥayyuz: Parteilichkeit, Voreingenommenheit, Vorurteil. Ğ22/25 ??« ġaraḍ.. Ğ23/22

inḥiyāz: Isoliertheit, Zurückgezogenheit (ʿan o. min von), Anschluss (ʾilā an), Parteinahme (ʾilā für), Parteilichkeit, Voreingenommenheit. ʿadam al-i.: Blockfreiheit (pol.). duwal ʿadam al-i.: die blockfreien Staaten.

mutaḥayyiz: parteiisch, voreingenommen

ḥws

VIII: (äg.) in Verlegenheit sein, zaudern.

k.w.A.

siehe ḥs

ḥwš

ḥāša/yaḥūšu: umstellen, in die Falle treiben, aufhalten, hindern, zurückhalten.

II: sammeln, ansammeln, aufhäufen, sparen, finden

ḥawš pl. ʾaḥwāš, ḥišān: Einfriedung, umzäunter Platz, Hof

ḥawaš: Volkshaufe, Pöbel

ḥūšī: wild, ungewöhnlich, ausgefallen

siehe auch ḥšw/ḥšy

ḥwṭ

ḥāṭa/yaḥūṭu: hüten, bewahren, bewachen, in seiner Obhut haben (jn./etw.), sorgen für (), umgeben (bi jn./etw.)

II: eine Mauer bauen (um ), ummauern, umzingeln (etw.)

III: zu überlisten versuchen, verleiten (jn.)

IV: umgeben (bi etw.), umfassen, umringen, umzingeln, gründlich kennen, (geistig) völlig erfassen, verstehen (bi etw.), vertraut sein (bi mit)

V: hüten, wahren,

VIII: sich vorsehen, sich hüten, Vorsichtsmassnahmen treffen (li für), umgeben (bi jn./etw.), hüten, bewahren (bi etw. ʿalā vor), Sorge tragen (bi für, bi-ʾanna dafür dass). Ğ265/21 min vor??

ḥīṭa (f), ḥayṭa (f), ḥawṭa (f): Behutsamkeit, Vorsicht, Vorsorge,

ḥāʾ iṭ pl. ḥīṭān, ḥiyāṭ, ḥawāʾiṭ: Wand, Mauer. ḍaraba ʿurḍ al-ḥāʾiṭ bi-hī: auf etw. pfeifen, sich den Teufel scheren um etw., etw. verschmähen, verachten, verwerfen.

muḥīṭ: umgebend (bi etw.), umfassend (=allseitig), vertraut, bekannt (bi mit). Pl.: -āt: Umkreis, Umfang, Peripherie, Bereich, Bezirk, Gebiet, Milieu, Umgebung, Ozean. Umweltphänomene, Umwelt

ʾiḥāṭa (f): Umfassung, Umschliessung, Einkreisung, geistiges Erfassen, Verständnis, Kenntnis (bi einer Sache), Bekanntheit, Vertrautheit (bi mit etw.), Information, Mitteilung. ṭalab ʾiḥāṭa: Anfrage an die Regierung, Interpellation (pol.). LAD: surrounding, investing, comprehension, conception

iḥtiyāṭ: Behutsamkeit, Vorsorge, Vorsicht, Vorbeugung, Reserve (auch mil.). Pl. iḥtiyāṭāt: Vorsichtsmassnahmen. ʿalā sabīl al-iḥtiyāṭ: vorsichtshalber.

muḥāṭ: umgeben (bi von)

mutaḥawwiṭ: vorsichtig, vorsorglich, behutsam

ḥwk

ḥāka/yaḥūku: weben, verweben, stricken, nähen, ersinnen, aushecken, sich ausdenken, bilden, erschaffen

ḥiyāka (f): Weben, Weberei, Stricken, Näherei, Nähen, Koitus (äg., vulgär)

ḥwl

ḥāla/yaḥūlu: sich wandeln/ändern, übergehen, umschlagen (ʾilā o. in), werden (ʾilā zu), abweichen, abgehen (ʿan von etw., z.B. einer Verpflichtung), nicht einhalten (ʿan etw.), zurücktreten (ʿan von, z.B. von einem Vertrag etc.), verstreichen, verfliessen, vergehen (Zeit).

AEL: wa-ʿlamū ʾanna-llāh yaḥūlu bayna l-marʾi wa qalbihi: know, that god interposes between the man and his heart/secret thoughts/desire, indicating, that he turns him from his desire, or that he possesses his heart, and turns it as he will, or, that a man cannot believe nor disbelieve unless it be god's will, or, that God destroys a man, or, reduces him to the vilest condition of life, in order that he may not know, after knowing,anything. waḥīla baynahumwa bayna mā yaštahūna: and an obstacle shall be made to intervene between them and that wich they shall eagerly desire.

verhindern (dūna etw.), dazwischenkommen, dazwischentreten, sich trennend einschalten (bayna zwischen),

II: verwandeln, umwandeln, machen (zu/in ʾilā), verpflanzen, verlegen (nach ʾilā), umlegen, umstellen (Gleise, Kabel), rangieren, übertragen (etw. an ei. andere Stelle), umrechnen (in ei. Währung), umschalten, umformen (Strom), überweisen, zusenden (ʾilā jm.), weiterreichen, nachsenden (ʾilā jm.), indossieren (Wechsel), hinlenken, hinwenden, richten (naẓratan einen Blick ʾilā auf), ablenken, entfernen, abspenstig machen (jn. ʿan von), abwenden (baṣarahū ʿan seinen Blick von), (Strom) ausschalten.

III: ḥāwala: versuchen (etw., ʾan etw. zu tun), den Versuch machen, sich bemühen (ʾan etw. zu tun), mit List erstreben (etw.), durch Ausflüchte täuschen, Ausflüchte machen. Ğ23/17 ʿalaynā ʾan naḥāwilu: wir müssen versuchen, Ğ83/20 bi-ṣarf: sich um Abwendung bemühen??

IV: verwandeln, umwandeln, umsetzen, überführen in (ʾilā), zuweisen, weitergeben, verweisen (ʿalā o. ʾilā an etw. o. an eine Autorität),

V taḥawwala/yataḥawwalu: sich verändern, sich wandeln, sich ändern, übergehen, umschlagen (ʾilā in etw.), werden zu (ʾilā) (z.B. Ğ21/2), sich verwandeln (aus min/ʿan in ʾilā), sich entwickeln (von min zu ʾilā), sich entfernen, davongehen, umziehen (in ei. Wohnung ʾilā), verpflanzt werden, überführt werden, gebracht werden (ʾilā an ei. Ort), verlegt werden (nach ʾilā), sich begeben (nach ʾilā), überwiesen werden (Geld), übertragen werden, übergehen (zu ʾilā), sich abkehren, sich abwenden, abkommen (von ʿan), abweichen, abgehen, entsagen (ʿan), schlau listig vorgehen

VI taḥāwala/yataḥāwalu: sich bemühen (ʿalā um)

VI taḥāyala/yataḥāyalu: wie VIII

VII: Ğ199/18??

VIII: Kniffe, Listen anwenden (ʿalā gegen jn.), betrügen, täuschen, überlisten (ʿalā jn.), mit Mitteln, Kunstgriffen sich bemühen (ʿalā um etw.) o. erreichen (ʿalā etw.), sich (mit eigenen Mitteln, aus eigener Kraft) bemühen

IX iḥwalla: schielen

X: sich wandeln, sich verwandeln (ʾilā in etw.), verwandelt werden (auch von Brot und Wein, ʾilā in Leib und Blut Christi, chr.), übergehen (ʾilā zu etw. Neuem o. anderem), unmöglich sein (ʿalā für jn.), undenkbar, absurd sein.

ḥāl (m+f) pl. ʾaḥwāl: Zustand; Befinden, Lage, Stand; Einstellung (eines Menschen); Umstand; Fall; Gegenwart; Zustandsausdruck. Pl.: Verhältnisse; Fälle. Ğ167/5 Stellungen (mil.??), ..., maḍā ʾilā ḥāli sabīlihī: er ging seiner Wege. ʿalā kulli ḥālin, und ʿalā ʾayyi ḥālin: auf jeden Fall. ...

ḥālamā: Konj.: sobald als

ḥāla (f) pl. -āt: Zustand, Lage, Situation, Stand (der Dinge), (mögl. eingetretener) Fall, Kasus. Ğ40/13: … ʾilla fī ḥāla wāḥida: ausser in einem Fall

ḥālata: Präp.: während

ḥālata ʾanna: Konj.: während (Gegensatz)

ḥālī: jetzig, gegenwärtig, bestehend, momentan, Augenblicks-

ḥālīyan: zur Zeit, gegenwärtig

ḥālīya (f): Gegenwärtigkeit, Aktualität

ḥawla (Präp.): um...herum, um, etwa, ungefähr, min ḥawlihī: um ihn herum, rings herum

ḥawālay (Präp.): um ... herum, etwa, ungefähr, zirka (bei Zahlangaben).

ḥaylūla (f): Trennung, Hindernis, Unterbrechung, Verhinderung (dūna einer Sache

ḥīla (f) pl. ḥiyal, ʾaḥyāyīl: List, Trick, Kniff, Mittel zur Erreichung eines Zweckes, Behelf, Ausweg, Rechtskniff (zum Zweck des in fraudem legis agere) ...

ḥiyāla (Präp.): angesichts, gegenüber, vor

ḥawl: Jahr, Macht

ḥiwal: Ortswechsel, Veränderung

taḥwīl: Verwandlung, Umwandlung (ʾilā in, zu etw.), Veränderung, Verarbeitung (eines Rohstoffes, Materials zu einer Ware etc.), Verpflanzung, Überführung, Verlegung (jn./etw. an einen anderen Ort), Überleitung, Zuleitung, Transport, Umstellung, Umstellung, Verschiebung, Übertragung, Umrechnung, Umformung (el. Strom), Transfer (finanz.), Überweisung (eines Geldbetrages), (Geld)Wechsel, Umtausch, Konvertierung (v. Währungen), Indossament, Giro,

taḥwīlī: verarbeitend (Industrien)

muḥāwala (f): Versuch, Bemühung (pl.:-āt).

iḥāla (f): Umwandlung (ʾ ilā zu), Überführung, Versetzung, Überweisung,… LTW: Zuweisung, Überweisung, Versetzung

taḥawwul pl. -āt: Änderung, Veränderung, Wandel, Wechsel, Umschlag, Umschwung, Wende, Übergang, Abwendung, Abkehr (von ʿan), Verzicht (auf ʿan),

taḥayyul: Anwendung v. List o. Tricks

taḥāyul: Anwendung v. List, Arglist, Tücke, Betrug

iḥtiyāl: dto.

taḥāyulī: betrügerisch

iḥtiyālī: dto.

ḥāʾil pl. ḥawāʾil: Hindernis, Hemmnis (dūna einer Sache, bayna ... wa: siehe ḥāla I), Sperre, Schirmwand, Schirm. Pl. ḥuwwal: veränderlich, wechselreich, matt, blass.

ḥāʾil, auch ḥāyil: Hail (Stadt u. Oase im Neğd)

mustaḥīl: unmöglich, absurd

mustaḥīlāt: unmögliche Dinge

maḥāla: Rolle, Flaschenzug.

maḥāla (f) pl. maḥāl: artifice (Kunstgriff, List), deceit (Betrug, Täuschung), vertebra ((Rücken)Wirbel) of a camel, Pl. maḥāwil: pulley (Rolle) of a well (Brunnen), power, possibility

lā maḥāla (f): LAD: there is no help, it is necessary, no doubt, in full earnest

maḥālla (f) pl. maḥāll: place, square, street, quarter (Platz, Strasse, Viertel)

siehe auch mḥl ḥlw

ḥwm

ḥāma/yaḥūmu: kreisen, schweben (in der Luft, Vogel, Flugzeug), schweben, schwärmen (ḥawla, ʿalā um ... herum, Ğ221/16 schwärmen für??). ḥāmat šubha ḍiddahū: der Verdacht richtete sich gegen ihn.

II: in der Luft kreisen, schweben, kreisen, herumgehen (im Kopf o. Sinn, Gedanken, Vorstellungsbilder), herumstöbern, herumsuchen (in einem Buch etc.)

ḥwy (1)

ḥawā/yaḥwā: zusammenfassen, vereinen, umfassen, enthalten, in sich schliessen, umschliessen, besitzen.

V taḥawwā/yataḥawwā: sich zusammenrollen, sich ringeln.

VIII iḥtawā/yaḥtawī: umfassen, enthalten, in sich schliessen, einbegreifen (o. ʿalā), etw. besitzen (o. ʿalā), sich allein bemächtigen, selber meistern.

Ğ18/18: yaḥtawīhū ad-dīn iḥtiwāʾ: Inf. als inneres Objekt zur näheren Bestimmung: die Religion besitzt es mit einem Besitzen, d.h. sie besitzt es allein.

muḥtawan pl. muḥtawayāt: Inhalt (eines Buches, eines Behälters), Ğ33/5: enthalten, Implikation??

iḥtiwāʾ: inf VIII. Ğ49/8 i.s.v. zügeln??

ḥawwā (ﻯﻮﺣ): LAD: Eve, ...

ḥawwāʾ: Eva

ḥwy (2)

ḥawī/yaḥwā: be of dark green or dark red colour, have nearly black eyes

IX + XI: dto., green, be verdant (grün, unreif)

ḥawwāʾ: Eva

ḥy(y)

ḥayiya, ḥayya, yaḥyā: leben

ḥayya: erleben, durchleben

ḥayiya/yaḥyā: sich schämen (wegen min)

II ḥayyā: am Leben erhalten, lange leben lassen, lebendig erhalten, wachhalten

IV ʾaḥyā: Leben verleihen, ins Leben rufen, neu beleben, wiederbeleben,

X istaḥyā, istaḥā: sich schämen, in Verlegenheit sein,

ḥayāh (f) pl. ḥayawāt: Leben, Belebtheit; Ğ51/15 manaḥa l-ḥayyata: beleben, animieren,

ḥayātī: Lebens-, biologisch,

ḥayy pl. ʾaḥyāʾ : lebendig, lebend, am Leben, rege, ungebrochen, scharf, scharf (Munition), Lebewesen, Organismus, Stamm, Stammesgemeinschaft, Wohnblock, Stadtviertel, Stadtteil

ḥayya (f) pl. ḥayyāt, ḥayawāt: LAD: Snake (Schlange).

ḥayya: ḥayya ʿalā ṣ-ṣalāh: auf zum Gebet! kommt zum Gebet! (isl. Gebetsruf)

ḥayawān pl. -āt: Tier, (Lebe)Wesen;

ḥayawānī: tierisch, zoologisch;

ʾaḥyā: El.: lebendiger, vitaler

taḥīya (f): LAD: welcome, salutation, gratulation. taḥīyatī: mein Gruss, "mit freundlichem Gruss ".

iḥyāʾ: LAD: bringing to life, saving the life, refreshing, animating

ḥyṯ

Keine Verbalangaben.

ḥayṯu (Konj.): wo, wobei, wohin, woauch, da (kaus.), während, wo auch, insofern als.

ḥayṯu ʾinna/ʾanna: da doch, da, weil, in Anbetracht dessen, dass..., indem,

ḥayṯu kāna: wo es auch sei, auf jeden Fall,

ʾilā ḥayṯu: wohin, dahin wo,

min ḥayṯu: woher, von wo, wo, während, (+Nomin.:) was betrifft, hinsichtlich, im Hinblick auf, wegen. min ḥayṯu mabdaʾu: im Prinzip, grundsätzlich

min ḥayṯu lā (+Impf): ohne dass, ...,

min ḥayṯu huwa: als solches, an sich

min ḥayṯu ʾanna: insofern als, in Anbetracht dessen, dass; da.

bi-ḥayṯu: auf einem Punkte wo, in einem Grade dass, in der Weise dass, ...

ḥayṯumā: wo auch immer, überall wo, wohin auch immer. ḥayṯumā ittafaqa: irgendwo, wo es sich grade traf/trifft.

ḥayṯīya (f) pl. -āt: Standpunkt, Befindlichkeit, Position, Gesichtspunkt, Betrachtungsweise, Hinsicht, Rücksicht, gesellschaftliche Rangstellung, Würde. Pl.: = ḥayṯīyāt al-ḥukm: Urteilsgründe, Urteilsbegründung. ḏawū l-ḥayṯīyāt o. ʾasḥāb al-ḥayṯīya: Leute von (hervorragender) gesellschaftlicher Stellung, Leute von Rang und Ansehen

muḥāyiṯ (??): Ğ49/9 für frz. inhérent, innewohnend, anhaftend, unzertrennlich verbunden (li einer Sache) ?!?! (vgl. Georges Balandier, 1969, 43)

ḥyd

ḥāda/yaḥīdu: abweichen, abgehen, ablassen (von ʿan), verlassen, aufgeben (ʿan etw.), abbiegen (ʿan von der Strasse), abkommen (ʿan von der Richtung, Linie, Fahrstrecke,

II: Abseits halten, beiseite stellen (etw.), neutralisieren (ein Land, pol.).

III: sich abseits halten, meiden

VII: sich entfernen, abweichen (ʿan)

ḥayd, ḥayadān: Abweichung, Abbiegung, Abwendung

ḥayda (f): Abweichung, Abgehen (vom Weg), Neutralität, Unparteilichkeit. ʿalā ḥayda: abseits, beiseite

taḥyīd: inf. II, Abseits halten, Beiseitestellen, Neutralisierung (eines Landes)

ḥiyād: Neutralität (pol.), ʿalā l-ḥiyād: neutral

ḥiyādī: neutral

muḥāyid: neutral (allg. u. pol.), Neutrum (gramm.), neutrisch. Pl. muḥāyidūn: die Neutralen (pol.)

muḥāyada (f): Neutralität

ḥyr

ḥāra/yaḥāru: in Verwirrung geraten, verunsichert sein, irre werden, ratlos wd./sein, in Verlegenheit sein, nicht Bescheid wissen (über, um), ratlos schwanken (bayna ... wa bayna). ḥāra fī ʾamrihī: verwirrt, bestürzt sein, keinen Rat wissen.

II: in Verwirrung bringen, in Verlegenheit versetzen (jn.), irre machen, verunsichern (jn.)

V: in Verwirrung geraten, bestürzt sein, verlegen sein/werden (über), verunsichert sein, unsicher schwanken (bayna zwischen), nicht wissen was man tun soll, sich sammeln (Tränen im Auge, Wasser ohne abfliessen zu können). taḥayyara fī ʾamrihī: verwirrt, bestürzt, verlegen sein, keinen Rat wissen

VIII iḥtāra/yaḥtāru: = I

ḥayr: umzäunter Garten

ḥayr: LAD: enclosure (Einschliessung/-friedung, Zaun), fold (Umschlag), garden (Garten), asylum, place of refuge (Asyl, Zufluchtsstätte)

ḥayra (f): Verwirrung, Bestürzung, Verlegenheit, Ratlosigkeit, Unsicherheit, Mangel an Selbstsicherheit, Schwanken zwischen zwei Dingen. fī ḥayra: in Verlegenheit, ratlos.

ḥayra (f): LAD: inf., bewilderment (Verwirrung, Bestürzung), embarassment (Verlegenheit, Störung), etc.

ḥīra (f) du. ḥīratān: Hira und Kufa

taḥayyur: Verwirrung, Bestürzung, Verlegenheit, Ratlosigkeit, Unsicherheit

ḥāʾir: bestürzt, verlegen, ratlos, verstört, in Verwirrung, Unklarheit (über), irre geworden, umherirrend. ḥāʾir fī ʾamrihī: verwirrt, verlegen, ratlos.

muḥayyar: verlegen, ratlos, verunsichert

mtaḥayyir, muḥtār: = ḥāʾir

ḥyz

siehe ḥwz

ḥyṣ

ḥāṣa/yaḥīṣu: entfliehen (ʿan vor), den Rücken kehren (ʿan einer Sache), sich abwenden (ʿan von)

VII: dto.

ḥayṣ, ḥayṣa (f): Flucht, Entweichen

maḥīṣ: Flucht, Entweichen, Zufluchtsort, mā ʿanhū maḥīṣ: es ist unvermeidlich,

ḥyṭ

siehe ḥwṭ

ḥyk

ḥayyaka/yuḥayyiku: weben.

siehe auch ḥwk

ḥyl (1)

ḥayl: Stärke, Kraft

ḥayyil: (lib.) weich und dehnbar wie Teig, mürbe

siehe ḥwl

ḥyl (2)

V +

VI +

ḥīla (f) pl. ḥiyal, ʾaḥāyīl, ʾaḥyal, ḥayāl, ḥaylūla (f), ḥāʾil, ḥāyil etc. AW: siehe ḥwl ?? dort jedoch keine Angaben, ʾuḥaylā: siehe ḥlw. wasīla li-l-ḥaylūla: Mittel zum Zweck (??)

ḥīla (f) pl. ḥiyal, ʾaḥyāyīl: List, Trick, Kniff, Mittel zur Erreichung eines Zweckes, Behelf, Ausweg, Rechtskniff (zum Zweck des in fraudem legis agere) ...

ḥyn

ḥāna/yaḥīnu: herankommen, (Zeit) kommen, zufällig geschehen, ...

ḥain: Tod, Vernichtung

ḥīn, pl.: ʾaḥyān, ʾaḥāyin: Zeit, günstige Zeit, Gelegenheit, ..., fī ʾaġlabi l-ʾaḥyān: in den meisten Fällen, Ğ66/3 fī kaṯīri min al-ʾaḥyān: in vielen Fällen. fī ʾaḥyān kaṯīra: bei vielen Gelegenheiten, meistens. fī l-ḥīni: sofort

ḥīna (Präp.): zur Zeit von, bei (zeitl.),

ḥīna (Konj.): zur Zeit da, als; sobald, wenn (temp.). fī ḥīna ʾanna u. ʿalā ḥīna ʾanna: zur selben Zeit da, während (adversativ (entgegensetzend)). Ğ53/2 fī-ḥīnahī: seinerzeit, rechtzeitig,zu seiner Zeit (z.B. alles zu seiner Zeit??). ʾilā ḥīna: eine Zeitlang, einstweilen.

ḥīnān: eine Zeitlang, einst, einstmals. ḥīnān...ḥīnān: bald...bald

ʾaḥyānan: zeitweise, manchmal

ḥīnamā Konj.: zur Zeit da, als, sobald, wenn, während.

ḥynʾḏ

ḥīnaʾiḏin o. ḥīnaḏāka: zu der Zeit, dazumal, damals; Ğ für D's alors, auch konsekutiv "da, dann"

ḥīnamā:: (Konj.) zur Zeit da, als; sobald; wenn; während

ḥīnan: eine Zeitlang, einst, einstmals,

ḥīnan ... ḥīnan: bald ... bald

ʾaḥyānan: zeitweise, manchmal

fī-l-ʾaḥyānin: zu Zeiten, manchmal

ḥywn

siehe ḥyy

ḥyy

ḥayiya, ḥayya, yaḥyā (ﺎﻴﺤﻳ): leben.

ḥayya: erleben, durchleben (eine Zeit). li-yaḥya l-mālik: es lebe der König

ḥayiya/yaḥyā: sich schämen (wegen min)

II ḥayyā /yuḥayyiyu: am Leben erhalten, lange leben lassen, lebendig erhalten, wachhalten (etw.), zu jm. () sagen: ḥayyāka-llāhu, Allah erhalte dich am Leben!, begrüssen (jn./etw.), ausstatten (jn. bi mit)

IV ʾaḥyā (ﺎﻴﺣﺃ): Leben verleihen, ins Leben rufen, neu beleben, wiederbeleben (etw.), lebendig erhalten, wachhalten (etw.), abhalten, veranstalten (z.B. Theatervorstellung, etc.), feiern (etw.). ʾaḥyā ḥaflatan: eine Vorstellung geben, öffentlich auftreten (Künstler). ʾaḥyā ḏ-ḏikrā: das Gedächtnis (an einen Toten), den Erinnerungstag begehen. ʾaḥyā s-sahrata: am Abend auftreten (Künstler). ʾaḥyā l-layla: die Nacht wachend verbringen. ʾaḥyā l-layla ṣalātan: die Nacht mit Beten verbringen. qad ʾaḥyat il-firqatu ṯalāṯa layālin: die Schauspieltruppe gab drei Abendvorstellungen

X istaḥyā: am Leben lassen (jn.), istaḥyā, istaḥā: sich schämen (min wegen etw., vor jm.), in Verlegenheit sein, in Verlegenheit geraten (min vor jm.), verlegen werden (min wegen), schüchtern sein.

ḥayy pl. ʾaḥyāʾ : lebendig, lebend, am Leben, rege, ungebrochen, scharf, scharf (Munition), Lebewesen, Organismus, Stamm, Stammesgemeinschaft, Wohnblock, Stadtviertel, Stadtteil

ḥayā (f)pl. ḥayawāt: Leben, Belebtheit; Ğ51/15 manaḥa l-ḥayyata: beleben, animieren

ḥayya: ḥayya ʿalā ṣ-ṣalāh: auf zum Gebet! kommt zum Gebet! (isl. Gebetsruf)

ḥayawān pl. -āt: Tier, (Lebe)Wesen;

ḥayawānī: tierisch, zoologisch;

ʾaḥyā: El.: lebendiger, vitaler

ḫām

ḫām (unveränderl.): roh, unbearbeitet, unverarbeitet, ungegerbt, Roh-, Leinen, Kaliko. Pl. –āt: Rohstoff, unerfahren, roh, ungeschliffen,

ḫb

ḫabba/yaḫubbu: inf. ḫabb, ḫabab, ḫabīb, den Passgang gehen, traben (Pferd), trotten, schlendern, einsinken (im Sand),

ḫabba/yaḫubbu: inf. ḫabb, wogen, stark bewegt sein (See)

V +

VIII: den Passgang gehen, traben (Pferd)

ḫabb: Betrüger. ḫabb, ḫibb: Wogen (des Meeres), starker Wellengang

ḫabab: Passgang, Trab

ḫbʾ

ḫabaʾa/yaḫbaʾu: verbergen, in sich bergen (etw.)

II: verbergen (Dinge), zudecken, abdecken, verdecken (etw.)

V + VIII: sich verbergen, verborgen sein

ḫabʾ, ḫibʾ: Verborgenes, verborgene Sache.

ḫbṯ

ḫabuṯa/yaḫbuṯu: schlecht sein, bösartig sein

VI: sich boshaft, böswillig gebärden, sich genieren

ḫubṯ: Schlechtigkeit, Bösartigkeit (z.B. einer Krankheit), Bosheit

ḫabaṯ: Abfall, Schlacke

ḫabīṯ pl. ḫubuṯ, ḫubaṯāʾ, ʾaḫbāṯ, ḫabaṯa (f): schlecht, böse, boshaft, böswillig, schädlich, bösartig (Krankheit), widerwärtig, widerlich (Geruch)

ʾaḫbaṯ El.: schlechter, böser

ḫabāṯa (f): Schlechtigkeit, Bosheit, Bösartigkeit

ḫbr

ḫabara/yaḫburu: erproben, erleben, erfahren, erprobt haben, aus Erfahrung kennen (etw.), gründlich kennenlernen, kennen (etw./jn.)

ḫabura/yaḫburu: gründlich kennen (bi o. etw.)

II: benachrichtigen, in Kenntnis setzen (jn., bi von o. über etwas)

III: in nachrichtlichen Kontakt treten (mit jm.), sich wenden an (), sich in Verbindung setzen mit (bes. schriftlich), schriftlich verständigen, telephonisch sprechen, verhandeln (mit )

IV: benachrichtigen, mitteilen, berichten, erzählen, melden (bi etw.), informieren, unterrichten (bi über)

V: sich erkundigen (bei).

VI: sich gegenseitig verständigen, informieren, korrespondieren,

VIII: erkunden, testen, prüfen,

X: sich erkundigen (ʿan nach/über, bei), befragen (ʿan über)

ḫubr: Erfahrung, Kenntnis, Wissen

ḫabar pl. ʾaḫbār: Nachricht, Kunde, Meldung, Information, Mitteilung, Neuigkeit, Gerücht, Geschichte (über, von), Angelegenheit, Sache, Prädikat d. Nominalsatzes. Pl. Annalen.

ʾaḫbārī pl. -ūn: Überlieferer von Nachrichten. Bei Ġazālī auch: Überlieferung, Cook: prophetic traditions

ḫibra (f) pl. ḫibarāt: Erfahrung, die jm. gemacht o. erworben hat. Kenntnis, Können (durch Erfahrung),

ḫabīr: erfahren, kundig, wohlvertraut, der Kundige, Wissende (Beiname Allahs), Pl. ḫubarāʾ: Experte, Fachmann, Sachverständiger. MGL Pl. -āt: ??

ḫābūr pl. ḫawābīr: Holzpflock, Zapfen, Keil

muḫābara pl. -āt: Nachrichtenübermittlung, Informationstätigkeit, Zuschrift, Meldung, Mitteilung, Benachrichtigung, Verständigung, Telefongespräch. Pl.: Nachrichtendienst, Geheimdienst.

taḫābur: Verbindung, Kontakt (untereinander), Informationsaustausch, nachrichtendienstliche Verbindung (maʿa mit ei. fremden Macht), Korrespondenz.

iḫtibār pl. -āt: Erkundung, Prüfung (eines Sachverhaltes, auch experimentell), Test, (wissenschaftlicher) Versuch, Prüfungsaufgabe, Erprobung, persönliche Erfahrung, durch Erfahrung gewonnene Kenntnis

iḫtibārī: experimentell, Erfahrungs-, empirisch

iḫtibārīya: Empirismus (Philos.).

istiḫbār pl. –āt: Erkundigung, Einholung von Informationen. Pl.: Nachrichtendienst, Geheimdienst. dāʾira al-istibārāt: Büro des Nachrichtendienstes (pol.)

ḫbz

ḫabaza/yaḫbizu: backen (Brot)

VIII: dto.

ḫubz pl. ʾaḫbāz: Brot. ḫubz al-ʿAbbās (ir.): mit Fleisch u.a. gefülltes Teiggebäck

ḫubza (f): Brotlaib

ḫabbāz pl. –ūn, ḫabbāza (f): Bäcker

ḫibāza (f): Bäckereigewerbe, Kunst des Backens

maḫbaz, maḫbaza (f) pl. maḫābiz: Bäckerei

maḫbūzāt: Bäckereiwaren

ḫābiz: LAD: who has bread. Ğ204/7 pl. –āt??

ḫubbāzā, ḫubbāza (f): Malve (bot.)

ḫubbayza (f): Malve (bot.). Siehe auch Lane, 697 m.u.

ḫbṭ

ḫabaṭa/yaḫbiṭu: schlagen, stossen, klopfen, ḫabaṭa l-bāb: an die Tür klopfen, stampfen, stampfend einhergehen, yaḫbiṭu ḫabṭa ʿašwāʾa: er handelt blindlings, unbedacht, aufs Geratewohl

V: niederstossen, sich stossen, anstossen, anprallen, den Boden mit den Hufen schalgen (Pferd), tappend vorwärtsgehen, sich vortasten, herumirren, irrend umherstapfen, ziellos wandern, herumtappen, herumtasten, zappeln, sich sträuben, sich wälzen (fī dimāʾihi, in seinem Blut)

VIII: sich stossen, herumtappen, herumorren, rumoren, zappeln

ḫabṭa (f): Schlag, Klopfen, Lärm

ḫubāṭ: Wahnsinn, Geistesverwirrung

ḫbw

ḫabā/yaḫbū: erlöschen (Feuer)

ḫtr

ḫatara/yaḫtiru: treulos handeln, Verrat üben ( an), betrügen (jn.)

VIII: k.A., siehe ḫyr

ḫatr: Treubruch, Verrat, Betrug

ḫattār: Verräter, Treubrüchiger, Betrüger

ḫātir: verräterisch, treubrüchig

ḫtm

ḫatama/yaḫtimu: siegeln, mit dem Siegel versehen, stempeln (etw.), versiegeln, verschliessen, unzugänglich machen (etw., auch ʿalā die Herzen, v. Gott), besiegeln, beschliessen, abschliessen, beendigen, beenden, vollenden (etw.), sich schliessen, vernarben (Wunde)

V: einen Ring (bi) anlegen/tragen

VIII: abschliessen, beenden (etw.)

ḫatm: Versiegelung. Pl. ʾaḫtām, ḫutūm: Siegel(abdruck), Stempel(abdruck),

ḫatma pl. ḫatamāt: Rezitation des ganzen Korans, bes. bei feierlichen Gelegenheiten

ḫātam, ḫātim pl. ḫawātim: Siegel(ring), Finger(ring), Siegel. ḫātim al-ʾanbīyāʾ: das Siegel der Propheten (d.h. der Letzte der Propheten = Mohammed)

ḫātima (f) pl. ḫawātim, ḫawātīm: Ende, Ausgang, Schluss, Abschluss, Nachwort, pl. ḫawātīm: letztes Stadium.

ḫitām: Siegelwach, Ende, Schluss, Abschluss. fī l-ḫitām: am Ende, zum Abschluss, schliesslich

ḫitāmī: Schluss, abschliessend

ḫtn

ḫatana/yaḫtinu: beschneiden (einen Knaben)

VIII: beschnitten werden

ḫatn: Beschneidung

ḫatan pl. ʾaḫtān: Schwiegersohn, Eidam, Bräutigam

ḫitān, ḫitāna (f): Beschneidung

ḫṯʿm

ḫaṯʿam: Ğ160/13, 161/6, 207f, 212/1 n.pr. eines yemenitischen Stammes. EI: ar. Stamm aus der Gegend zwischen Ṭāʾif und Nağrān entlang der Karawanenroute zwischen Yemen und Mekka, wohin sie von den Azd nach dem Dammbruch von Maʾrib getrieben worden sein sollen.

ḫğl

ḫağila/yaḫğalu: inf. ḫağal, vor Scham verwirrt wd., sich schämen, schamvoll sein, beschämt sein (min über etw., vor jm.), verlegen sein (min wegen), schüchtern sein

II +

IV: beschämen, in Scham versetzen (jn.), in Verlegenheit bringen (jn.)

ḫağal: Scham (min über), Schüchternheit, Scheu, Beschämtsein, Schande, Schmach. yā la-l-ḫağal: oh Schmach!, welche eine Schande!

ḫağil: schamvoll, verlegen, schüchtern, üppig, reichlich bewachsen, weit und lang (Gewand)

ḫağūl: schamvoll, schamhaft, schüchtern, scheu.

ḫağlān: schamvoll, beschämt, schüchtern, vor Scham verwirrt.

maḫğl: beschämt

muḫğil: Scham hervorrufend, beschämend, schändlich

ḫdʿ

ḫadaʿa/yaḫdaʿu: betrügen (jem. ʿan um etw.); jm. täuschen, irreführen;

pass.: ḫudiʿa: sich täuschen, irren über (ʿan)

ḫaddāʿ pl. ḫaddaʿūn: Betrüger, Gauner; (be)trügerisch

ḫidāʿ: Betrug, Betrügerei, Verrat, Tücke, Gaunerei

ḫidāʿī und ḫādiʿ : (be)trügerisch, Ğ für D's  faut semblant: falscher Schein.

ḫdğ

ḫadīğ: zu früh geborenes Kind, Frühgeburt

ḫidāğ: Abortus, Frühgeburt

ḫdl

ḫadila/yaḫdalu: erstarren, starr, schlaff, matt werden

ḫdm

ḫadama/yaḫdi/umu: dienen, in Dienst stehen, ei. Posten versehen, eine Dienststellung innehaben, arbeiten, bedienen, dienen, einen Dienst erweisen, sich einsetzen für.

II: in Dienst stellen, Arbeit geben.

X: in Dienst stellen o. nehmen, anstellen, einstellen für (li), in Betrieb nehmen,

ḫadam: Dienerschaft.

ḫidma (f) pl. ḫadamāt, ḫidamāt, ḫidam (obs.): Dienst, den man leistet, Dienstleistung, Bedienung, Dienststellung, Beruf, Arbeit. lā šukran, ʿalā wāğib ḫidma: Kein Dank, Dienst ist Pflicht! (o.ä.).

ḫādim pl. ḫuddām, ḫadama (f): Dienstbote, Diener, Dienerin, Angestellter, Wärter, Kellner, Diakon (chr.)

ḫādima (f) pl. –āt: Dienerin, Hausangestellte, Dienstmädchen, Wärterin. Ğ235/7 Dienst(erweisung) (li für/an jn./jm./etw.)

istiḫdām: Einstellung, Anstellung (eines Arbeitnehmers), Beschäftigung (js. i. ei. Dienststellung), Indienstnahme, Betriebsaufnahme (z.B. einer öfftl. Einrichtung). Pl. –āt: Benutzung, Verwendung, Anwendung, Verwendungsarten, Nutzungsweisen. istiḫdām al-quwwa: Gewaltanwendung

ḫḏ

ḫaḏḏa/yaḫuḏḏu: eitern, schwären, verwesen, verfaulen, gären

ḫuḏ: nimm! Imp. v. ʾaḫaḏa ??

Ğ83/9??, 85/27: fḫḏ lahū min-nā ??wa-ḫḏ li-nā min-hū

ḫḏk

k.A.

ḫḏl

ḫaḏala/yaḫḏulu: verlassen, im Stich lassen (o. ʿan jn.), zurückbleiben, enttäuschen. Pass.: ḫuḏila: einen Misserfolg erleiden, eine Enttäuschung erleiden

III: verlassen, im Stich lassen

VII: im Stich gelassen werden, hilflos sein, eine Niederlage erleiden, eine Enttäuschung erleiden

ḫāḏil pl. ḫuḏḏāl, ḫawāḏil: LAD: who forsakes his friend (wer seinen Freund im Stich lässt), renounces his religion (wer seine Religion aufgibt), separated from the flock (getrennt von der Gemeinde??)

ḫiḏlān: Enttäuschung, Niederlage, Pleite

taḫāḏul: Nachlassen, Abnahme, Erschlaffung, Mattigkeit, Nachlassen einer Spannung, Entspannung, Zerfall der Einigkeit

inḫiḏāl: Verlassensein, Niederlage

mutaḫāḏil: schlaff, matt, entkräftet

ḫḏw

ḫaḏā/yaḫḏū: LAD: be flaccid, flabby (schlaff, schlapp, schwammig), pendulous (hängend, pendelnd), be fat

X: sich unterwerfen, gedemütigt sein, sich gedemütigt fühlen

ḫuḏū: LAD: submissiveness (Ergebenheit, Unterwürfigkeit), Ergebenheit

istiḫḏāʾ: Unterwürfigkeit, Demütigung

mustaḫḏin: unterwürfig, unterworfen, gehorsam, gedemütigt

ḫr

ḫarra/yaḫi/urru: inf. ḫarīr, murmelnd fliessen, murmeln, rauschen, plätschern, rieseln, schnarchen.

VIII: k.A., siehe ḫyr

inf. ḫurūr, fallen, niederfallen, niedersinken, sich niederwerfen

ḫarīr: Murmeln, Plätschern (des Wassers)

ḫrb

ḫaraba/yaḫribu: inf. ḫarb, zerstören, ruinieren, zertrümmern, in Trümmer legen (etw.)

ḫariba/yaḫrabu: inf. ḫarāb, zerstört, ruiniert sein/wd., kaputtsein, kaputtgehen.

II: zerstören, ruinieren, in Trümmer legen (etw.), kaputt machen, beschädigen (etw.)

IV: = II

V: zerstört, ruiniert sein/wd., in Trümmer gehen

ḫarb: Zerstörung, Zertrümmerung

ḫarāb: Ruin, zerstörter, zerfallener Zustand, Verödung, pl. ʾaḫriba (f): Ruinenstätte

ḫrğ

ḫarağa/yaḫruğu: inf. ḫurūğ, maḫrağ, hinaus-, herausgehen, herauskommen aus (min), hinausfahren, ausfliessen, weggehen, sich entfernen, hervortreten, herausragen, verlassen (min etw.), aussteigen, ausscheiden (min aus), ausgehen (min von), hervorgehen (min aus), sich absondern, trennen (ʿan von), anderer Meinung sein (ʿan als), abgehen (ʿan v. ei. Regelung/Grundlage), eine Ausnahme bilden (ʿan von), herausfallen (ʿan aus einem Thema), hinausgehen über, nicht gehören zu, nicht einbezogen sein (ʿan in), nichts zu tun haben mit einer anderen Sache (ʿan), lā yaḫruğu ʿan: es beschränkt sich auf, ist nichts anderes als bloss. ausziehen (zum Kampf), angreifen (ʿalā jn., etw.), angehen (ʿalā gegen), rebellieren (ʿalā gegen), verletzen, übertreten (ʿalā eine Regel etc.), ḫarağa ʿalayhī bi: vor jn. hintreten mit, jm. aufwarten mit. herausbringen, herausschaffen (bi jn.). hinauswerfen (bi jn.). abführen, abbringen (bi jn. ʿan von). herausfinden, als Ergebnis finden (bi etw.)

II: herausschaffen, herausbringen, herausbefördern, austreiben, vertreiben, entfernen (jn./etw.), herausnehmen, ausnehmen (etw.), ausbilden (jn., in einer Kunst etc.), aufziehen, erziehen (jn.), herausziehen, extrahieren, entnehmen, deduzieren, herleiten (etw.)

IV: herausbringen, herausschaffen, herausholen (min), auspacken, herausnehmen (min aus), ausladen (jn./etw.), aussenden (z.B. Wellen), herausstrecken (z.B. Zunge), hervorholen (etw.), herausbringen, publizieren (etw.), vertreiben, ausweisen (min aus), entheben (min eines Amtes), entlassen (min aus einem Amt), hinauswerfen (min aus ei. Wohnung, v. Vermieter), vertreiben (aus dem Paradies, Q7/27), verlustig gehen lassen, berauben (min seines Vermögens, Reichtums), von sich geben (Ton, Laut etc.), vorbringen, äussern (Meinung etc.), streichen lassen (riūan Wind), erziehen, ausbilden, heranbilden (jn.), inszenieren (Theaterstück etc.), drehen (Film), ausnehmen (etw. min von),

V: erzogen sein, ausgebildet sein/werden in (o. min),

VI: auseinandergehen, sich (voreinander) lösen, voreinander abrücken, zedieren, abtreten, vermachen (li ʿan etw. jm.).

X: herausholen, herausbefördern, entnehmen, herausziehen (etw., min aus)

ḫarğ: Ausgabe, verausgabtes Geld, Kosten, Grundsteuer, Geeignetes, Passendes, was jm. zukommt, gebührt, was jm. braucht, Zuteilung (Äg.), Ration (an Nahrung), Pl. ḫurūğāt: Besatz, Borte

ḫarğa (f) pl. ḫarağāt: Ausgang, Weggang, Vorsprung, vorspringender Teil, Begräbnisfeier (äg.).

ḫarāğ: Steuer, Grundsteuer. Ğ49/20ff: alle Arten von Tribut, "Beute", Steuereinzügen, Pflicht- u. öfftl. Abgaben in Geld- o. Sachwerten, die ein dominierender Staat, Stamm, Fürst etc. über besiegte Ausländer, Stämme, Völker, Staaten etc. dauerhaft o. zeitl. begrenzt und durch Machtverhältnisse einseitig verhängt. (vgl. ḍarība, allgemeine Steuer, die von allen gezahlt wird.). Ğ178/22: Grund/Bodensteuer.

ḫarāğī: Grundsteuer-, die besteuerte, anbaufähige Bodenfläche betreffend. Ğ35/2 f. frz. tributaire, tributär, tribut- o. zinspflichtig. Vgl.a. tributaire de: abhängig von.

ḫirrīğ: Absolvent

ḫurūğ: Ausgang, Weggang, Auszug, Auswanderung, Vorstoss (ʿalā gegen), Angriff (ʿalā auf), Verstoss (ʿalā gegen), Verletzung (ʿalā von), sifr al-ḫurūğ: Exodus, 2. Buch Mose. Ğ239/23 ḫurūğ ʿan qurayš: Vorstoss gegen Q., Weggang aus Q.??

ḫāriğ: aussen o. ausserhalb befindlich; Aussen-, Äusseres, Quotient (arith.).

ḫāriğī: aussen o. ausserhalb befindlich, äusserlich, Aussen-, auswärtig, das Ausland betreffend, aussenpolitisch, auswärts wohnend, objektiv, auf äusserer Betrachtung beruhend (Ggs. subjektiv). tilmīḏ ḫāriğī: Externer, Schüler der nicht im Internat wohnt. ʾiṯbāt ḫāriğī: objektiver Beweis

ḫāriğīya (f): MMF Extériorité

ḫāriğa Präp.: ausserhalb.

ḫāriğan:draussen, ausserhalb

al-ḫāriğ: das Ausland.

ḫāriğan ʿan: ausserhalb von. fī l-ḫāriğ: im Ausland, ausserhalb. ʾilā l-ḫāriğ: ins Ausland, nach aussen.

iḫrāğ: inf. IV

istiḫrāğ: MLT: Extraktion. LAD: extraction, derivation, choosing.

al-ḫawāriğ: die Charidschiten (älteste religiöse Sekte des Islam), Abtrünnige, Dissidenten, Rebellen. siehe auch ḫāriğūn.

Ḫawāriğ, EI: Muʿāwiyas Vorschlag die, aus ʿUṯmāns Ermordung entstandenen Differenzen durch zwei Schiedsrichter gemäss dem Koran entscheiden zu lassen, bot Gelegenheit zum Schisma. Die Mehrheit aus ʿAlīs Armee stimmte diesem Vorschlag zu, entweder weil sie kriegsmüde waren, oder weil die qurrāʾ die Bestätigung der Rechtmässigkeit ihres Vorgehens gegen ʿUṯmān erhofften. Eine Gruppe von den Tamīm protestierte vehement gegen die Einsetzung eines menschlichen Tribunals über die Offenbarung ("Herrschaft gehört Gott allein"). Sie verliessen die Armee und zogen nach Ḥarūra bei Kūfa (die Ḥarūrīya o. Muḥakkima) und wählten dort ihr Oberhaupt ʿAbdallāh b. Wahb ar-Rāsibī. Ihr Zulauf wuchs insbesondere durch den, entgegen ihren Erwartungen ausfallenden Schiedsspruch. Viele der Partisanen ʿAlīs und der qurrāʾ verliessen (ḫarağa) heimlich Kūfa, wohin sich die Armee während der Waffenruhe zurückgezogen hatte, und schlossen sich ar-Rāsibī an, der inzwischen nach Ğūḫā in das Gebiet des späteren Baġdād gezogen war und entlang des Nahrawān-Kanals lagerte.Die Ḫawārig werden nach diesem Auszug aus Kūfa benannt. ʿAlī kommt durch ein Attentat eines Ḫariğiten aus Rache für seinen vernichtenden Feldzug gegen dieselben bei Nahrawān, ums Leben.

ḫāriğūn: Ğ159/29ff. Neben den Šiʿiten (den Anhängern Alis, bzw. der Familie des Proheten), und den Anhängern Muʿāwiyas (den Vorläufern der späteren Sunniten), die dritte Partei, die sich sowohl von Ali als auch Muʿāwiya losgesagt hat (Ğ163/19). Siehe DI I, 30??.

al-ḫāriğīya (f): die Sekte der Charidschiten, die auswärtigen Angelegenheiten. wizārat al-ḫariğiya: Aussenministerium

muḫriğ pl. -ūn: Regisseur

ḫrz

ḫaraza/yaḫr/i/uzu: durchbohren (etw.)

ḫaraz koll., n.un. (f) pl. –āt: (aufgereihte) Kügelchen o. Perlen

ḫarrāz pl. –ūn: Schuster

miḫraz pl. maḫāriz: Ahle, Pfriem

ḫarzāna (f): (äg.) Gerte, Rute

ḫrs

ḫarisa/yaḫrasu: stumm sein, verstummen, schweigen

IV: verstummen machen, zum Schweigen bringen, mundtot machen

ḫaras: Stummheit

ʾaḫras, f. ḫarsāʾ pl. ḫurs, ḫursān: stumm

ḫarasān, ḫarasāna: Beton

ḫurāsān: n.loc. Chorasan (in Transoxanien)

ḫrṣ

ḫaraṣa/yaḫruṣu: schätzen (z.B. eine Zahl), mutmassen (etw.), die Unwahrheit sagen, lügen

V: Lügen schmieden (ʿalā gegen jn.), fälschlich beschuldigen (ʿalā jn.)

ḫirṣ, ḫurṣdu., pl. ḫirṣān, ḫurṣān: Ohrring

ḫarrās pl. –ūn: Lügner, Verleumder

ḫrṭ

ḫaraṭa/yaḫru/iṭu: abziehen, abstreifen (Blätter vom Baum), drehen (Metall), drechseln (Holz)

ḫaraṭa/yaḫruṭu: übertreiben, aufschneiden, lügen (Äg.); in kleine Stücke schneiden, zerhacken, kleinhacken (Fleisch etc.) (Äg.)

II: in kleine Stücke schneiden, zerhacken, kleinhacken (Fleisch etc.) (Äg.)

VII inḫaraṭa/yanḫariṭu: gedreht, gedrechselt werden, sich anschliessen (an), beitreten (einer Sache), eintreten (fī, fī silk in eine Gruppe, Gemeinschaft), eindringen (in), sich losstürzen auf, sich bedenkenlos einlassen auf (), sich abmühen, ausbrechen (fī bakāʾ in Tränen), Ğ400/3 ʾilā ??

ḫāriṭa (f) pl. -āt: Landkarte, Plan

ḫarīṭa (f) pl. ḫarāʾiṭ, ḫuruṭ: Landkarte, Karte, Plan

inḫirāṭ: Beitritt (zu), Eintritt (in)

munḫariṭ, pl. -ūn: Mitglied

ḫrʿ

ḫaruʿa/yaḫruʿu +

ḫariʿa/yaḫraʿu: schlaff, weich, nachgiebig sein/wd.

VII: dto.

VIII: erfinden (etw.), kreiren, erstmalig schaffen (etw.)

ḫariʿ, ḫarīʿ: weich, schlaff, nachgiebig, energielos

ḫirwaʿ: Rizinus (bot.)

iḫtirāʿ pl. –āt: Erfindung

muḫtariʿ pl. –ūn: Erfinder

muḫtaraʿ pl. –āt: Erfindung

ḫrf

ḫarifa/yaḫrafu +

II: alters- u. geistesschwach sein, faseln, dummes Zeug schwatzen

ḫaraf: Schwachsinn, kindisches Wesen (eines Greises)

ḫarif u. ḫarfān: schwachsinnig, kindisch

ḫarīf: Herbst, -ī: -lich

ḫurāfa (f) pl. ḫurafāt: Faselei, dummes Zeug, Aberglaube, erfundene Geschichte, Märchen, Fabel

ḫarūf pl. ḫirāf, ḫirfān, ʾaḫrifa (f): junges Schaf, Lamm, Hammel

ḫrq

ḫaraqa/yaḫri/uqu: zerreissen, ein Loch machen, durchlöchern, durchbohren, durchbrechen, durchdringen, durchqueren (Land), verletzen (übertr.), schmälern, verstossen (gegen), brechen, übertreten (z.B. Gelübde), hinausgehen (über)

II: zerreissen, zerfetzen

V + VII: zerrissen werden, durchbohrt, durchbrochen werden

VIII: durchbohren, durchdringen, durchbrechen (etw.), durchqueren, durchschreiten, durcheilen (etw.), hindurchgehen (durch), überschreiten (Grenze etc.)

ḫarq Zerreissung, Durchbohrung, Durchbrechung, Durchbruch, Durchquerung, Verletzung, Bruch. Pl. ḫurūq: Loch, Öffnung

ḫurq, ḫurqa (f): Ungeschick, Dummheit

ḫāriq: ungewöhnlich, aussergewöhnlich, unerhört. Pl. ḫawāriq: aussergewöhnliche Dinge, Wunder, was über das Mass des Denkbaren, Vernünftigen hinausgeht.

ḫāriqa (f), pl. ḫawāriq: Wunder

ʾaḫraq, ḫarāʾ (f), pl. ḫurq: ungeschickt, dumm, närrisch, verrückt, irregulär, illegal, rechtswidrig

maḫraqa: Gaukelei, Hokuspokus, Taschenspielerei, Schwindelei

iḫtirāq: Durchdringung, Durchbrechung, Durchquerung, Durchlaufen (einer Strecke), Durchbruch (Ğ238/17??, 242/27, NN9)

ḫrl

k.A.

ḫrw/ḫry

k.A.

ḫzrğ

al-ḫazrağ: neben den ʾAws der zweite arabische Hauptstamm in Medina, wohin er wahrscheinlich im fünften Jahrhundert zusammen mit den ʾAws von Südarabien her eingewandert war. Beide konnten die alteingesessene jüdische Bevölkerung in Abhängigkeit bringen und wurden die Herren der Stadt. In der Folgezeit kam es jedoch zu Auseinandersetzungen zwischen beiden Stämmen, bzw. einzelnen Untergruppen der Stämme. Zur Zeit der hiğra war nach längeren Kämpfen zwar eine gewisse Ruhe eingekehrt, die jedoch nur auf die gegenseitige Erschöpfung und nicht auf einen Friedenschluss gegründet war. Im ganzen gesehen scheinen die Ḫazrağ, v.a. ihre Untergruppen Nağğār, Salima, Ḥāriṯ von Anfang an stärker mit Mohammed verbunden gewesen zu sein als die ʾAws.

ḫzʿ

ḫazaʿa/yaḫzaʿu: abschneiden, abtrennen (etw.)

ḫazāʿ: LAD: Tod.

ḫazāʿa (f): LAD: slice, piece

ḫuzāʿa (f): n.pr. eines qurayšītischen Stammes

ḥalīl al-ḫuzāʿī: Ğ80/23 n.pr.??, Ğ105/27 ḫuzāʿa (f): ?? , 117/12 Name eines yemenitischen Stammes, der Handelsbeziehungen mit den Banū Hāšim unterhielt.

ḫzl

ḫazala/yaḫzilu: abschneiden (etw.), hindern (jn. ʿan an), zurückhalten, fernhalten (jn. ʿan von)

VIII: abschneiden, jäh beenden (etw.), abkürzen, kürzen (etw.), stenographieren (etw.), alleinstehen (bi mit einer Ansicht)

iḫtizāl: Abkürzung, Stenographie

muḫtazil pl. –ūn: Stenograph

muḫtazal: stenographiert

ḫzm

ḫazama/yaḫzimu: aufreihen (Perlen). ḫazama ʾanfahū: die Nasenwand (des Kamels) durchbohren, sich jemanden unterwürfig machen

ḫizām, ḫizāma (f) pl. ḫazāʾim: Nasenring (des Kamels)

Banū Maḫzūm: Neben den ʿAbd Šams die zur Zeit Mohammeds bedeutendste Sippe der Qurayš und wie diese dem Propheten äusserst feindlich gesonnen. Ihr Führer war ʾAbū Ğahl.

ḫzn

ḫazana/yaḫzunu: aufspeichern, anhäufen (etw.), aufbewahren, verwahren, bewahren (etw.), in sich bergen, enthalten (etw., z.B. Bodenschätze, Fundstellen etc.), geheimhalten, bei sich behalten (Geheimnis)

II: lagern (Waren, Erdöl etc.), aufspeichern, horten (Vorräte), aufbewahren, verwahren (etw.), aufstauen (Wasser), speichern (Energie, Computer-Daten)

VIII: aufspeichern, anhäufen (etw.), aufbewahren, verwahren, aufheben (etw.)

ḫazn: Aufspeicherung, Aufhäufung, Lagerung

ḫazna (f): Schatzkammer, Tresor, Schrank

ḫizāna (f) pl. –āt, ḫazāʾin: Schatzkammer, Geldbüchse, Geldkasten, Opferstock, Tresor, Geldschrank, Safe, Kasse (einer Behörde), öffentliche Kasse, Schrank, Bibliothek. ḫizāna aṯ-ṯalğ: Eisschrank, Kühlschrank. ḫizāna ḫuṣūṣīya: Privatbibliothek. ḫizāna ad-dawla/ʿāmma: Staatskasse. ḫizāna al-kutub: Bücherschrank, Bibliothek

ḫazīna pl. ḫazāʾin: Schatzkammer, Staatsschatz, Staatskasse, Kasse (einer Behörde, beim Kaufmann), Zahlstelle, Tresor. ḫazīna waqūd: Benzintank (tun.)

ḫazzān pl. –āt, ḫazāzīn: Stauwerk, Staubecken, Wasserreservoir, Sammelbecken, Sammelbehälter, Wassertank, Tank (z.B. für Öl). Pl. –ūn: Lagerverwalter

ḫāzin pl. ḫazana (f), ḫuzzān: Schatzmeister

ḫzān: Ğ313/20??

ḫzy

ḫaziya/yaḫzā: niedrig, verworfen, verächtlich sein/werden, sich schämen (min über)

ḫazā/yaḫzī: Schande bringen (über jn.), beschämen, in Verlegenheit versetzen (jn.)

IV: erniedrigen, entehren, beschämen

X: sich schämen

ḫizy, ḫazan: Schande, Schändlichkeit

maḫzīy: beschämt, verlegen, verwirrt. al-maḫzīy: der Teufel

ḫazīna pl. ḫazāʾin: Schatzkammer, Staatsschatz, Staatskasse, Kasse (einer Behörde, beim Kaufmann), Zahlstelle, Tresor

ḫsr

ḫasira/yaḫsaru: Verlust erleiden, Schaden, Einbusse erleiden, einbüssen, verlieren, unterliegen, ein Spiel verlieren, irregehen, zugrundegehen, verlorengehen (bes. relig.)

II: einen Verlust, Schaden zufügen, schädigen, vernichten, zugrunderichten, verderben (moral.)

IV: einen Verlust zufügen, Einbusse erleiden lassen, mindern, schädigen, verkürzen

X: missgönnen

ḫusr: Verlust, Schaden

ḫasrān: (äg.) Verlierer, von Schaden oder Verlust betroffen.

ḫusrān: Verlust, Schaden, Einbusse, Niedergang, Verworfenheit.

ḫāsir: Verlierer (auch im Sport), unterlegen (i. Spiel), Geschädigter, geschädigt, verloren, aussichtslos, verlustreich, verworfen, verdorben, verworfener Mensch, Schurke, verwerflich.

ḫasār: Inf. I

ḫasāra (f) pl. ḫasāʾir: Verlust, Schaden, Einbusse, Pl. Schäden, Verluste (an, auch mil.). yā ḫasāra: wie schade!

ḫsf

ḫasafa/yaḫsifu: versinken, niedersinken, verschwinden, untergehen, sich verfinstern (Mond), versinken lassen. ḫasafa -llāhu bihī  l-ʾarḍa: Allah liess ihn in der Erde versinken.

VII: versinken, niedersinken, untergehen

ḫasf: Niedrigkeit, Schande, Minderwertigkeit. sāma ḫasfan: erniedrigen, unterdrücken (jn.)

ḫš

ḫašša/yaḫi/uššu: eintreten (in )

ḫišāš: kriechendes Getier, Insekten

ḫšb

II: wie von Holz wd., mit Holz verkleiden, täfeln (etw.)

V: wie von Holz wd., hart, steif, fest, starr werden, erstarren (z.B. vor Schreck)

ḫašab pl. ʾaḫšāb: Holz, Nutzholz

ḫašabī: hölzern, Holz-

ḫaššāb pl. ḫaššāba (f): Holzhändler

ḫšʿ

ḫašaʿa/yaḫšaʿu: inf. ḫušūʿ, unterwürfig sein, demütig sein, sich demütigen, leise werden (Stimme). ḫašaʿa bašarihī: seinen Blick senken

II: unterwürfig, demütig machen (jn.)

V: sich unterwürfig, demütig zeigen, demütig sein, gerührt sein.

ḫušūʿ: Unterwürfigkeit, Demut. (Konzentration beim Gebet, Andacht). LAD: submission, submissiveness, humility, humiliation, emotion, repentence

ḫšm

II: berauschen, betrunken machen (jn.)

ḫašm: Nase, Mund, Ausflussloch.

ḫayšūm pl. ḫayāšīm: Nasenloch, Kieme, Nase.

ḫšn

ḫašuna/yaḫšunu: rauh, grob sein, dick, derb sein, roh, ungeschliffen sein.

II: rauh, grob o. derb machen

III: sich grob, ungeschliffen benehmen (gegen )

V: sich rauh, grob o. derb zeigen, rauh, uneben sein, ein rauhes hartes Leben führen

XII iḫšaušana: rauh, grob, derb sein, ein rauhes, hartes Leben führen, sich abhärten

ḫašin pl. ḫišān: rauh, grob, grob gemahlen o. geschnitten, dick derb, roh, ungeschliffen

ḫušūna (f): Rauhheit, Derbheit, Rohheit, Härte, harte Lebensweise

ḫšy

ḫašiya/yaḫšā: fürchten (jn./etw., ʿalā für jn./etw.), befürchten (etw., ʿalā für jn.), sich fürchten (min vor)

II: in Furcht, Schrecken versetzen, erschrecken (jn.)

V: = I

VIII: verlegen sein, sich schämen

ḫašya (f): Furcht, Befürchtung.

ḫašyatan min: aus Furcht vor. ḫašyata ʾan: aus Furcht dass.

ʾaḫšā El.: furchtsamer, mehr zu fürchten

ḫašyān, f. ḫašyā, pl. ḫašāyā: ängstlich, furchtsam

maḫšāh (f): Furcht, Befürchtung.

ḫāšin: ängstlich, furchtsam.

ḫṣ

ḫaṣṣa/yaḫuṣṣu: ausersehen (jn.), auszeichnen (speziell vor anderen), bedenken (jn. bi mit etw.), zuwenden, verleihen, schenken, widmen (jm. bi etw., vor anderen), speziell gelten für, angehen, betreffen, bezüglich sein auf, Pass.: ḫuṣṣa/yuḫaṣṣu: speziell versehen/ausgestattet sein mit (bi),

ḫaṣṣahu bi-l-ḏikr: jm. o. etw. speziell hervorheben, besonders erwähnen

II: spezialisieren auf (li), bestimmen, ausersehen (jn./etw., li für einen Zweck), speziell widmen, zuwenden, zuweisen, zuteilen (etw. li jm.), reservieren, vorbehalten (etw. li jm./einer Sache, für etw.), festlegen (jn. bi auf ein Gebiet o. Fach)

III: k.A.

V: sich spezialisieren (li auf, auch bi o. auf einem wissenschaftl. Fachgebiet

VIII: auszeichnen (jn. bi mit), zuwenden, verleihen (jm. bi etw. vor anderen), widmen (jm. bi etw.), speziell für sich nehmen (li-nafsihī), in Anspruch nehmen (etw., auch: iḫtaṣṣa bi-hī nafsahū), ausgezeichnet sein, sich auszeichnen, gekennzeichnet sein (bi durch), allein o. vor anderen besitzen (bi etw.), speziell zugehören (bi einer Sache/jm.), eigentümlich sein (bi für), betreffen, angehen (bi etw.), bezüglich sein (bi auf), etw. zu tun haben (bi mit), zuständig sein (bi für), aks spezielle Aufgabe haben (bi etw.)

ḫuṣūṣ: Besonderheit. bi-ḫuṣūṣ, fī-ḫuṣūṣ, min-ḫuṣūṣ +flgd. Gen.: betreffs, hinsichtlich, in Hinsicht auf. bi-hāḏā l-ḫuṣūṣ, u. min hāḏā l-ḫuṣūṣ: diesbezüglich, hierüber, was das betrifft. ʿalā l-ḫuṣūṣu. ʿalā wağhi l-ḫuṣūṣi: besonders, insbesondere, insonderheit, speziell. Ğ50/8 bi-l-ḫuṣūṣ: hinsichtlich + Gen.

ḫuṣūṣī: speziell, spezial, besonderer, Sonder-, privat, persönlich. Pl.: ḫuṣūṣīyāt: Privataffären, private Dinge, persönliche Angelegenheiten.

ḫuṣūṣīya pl. -āt: Eigenart, Besonderheit, besonderer Charakter (ei. Sache). Ğ27/16 fī mustawā al-ḫuṣūṣīya: auf der Ebene der Besonderheit

ʾaḫaṣṣEl.: spezieller. ʿalā l-ʾaḫaṣṣ u. fī l-ʾaḫaṣṣ: ganz besonders. ʾaḫaṣṣ al-ḫaṣṣa: die erlesenste Elite. Ğ36/14 min ʾaḫaṣṣ: insbesondere??

ḫaṣāṣ: Riss, Spalt, Lücke

ḫaṣāṣa (f): Riss, Spalt, Lücke, Mangel, Not, Armut

ḫuṣūṣ: Besonderheit

ḫuṣūṣan Adv.: insbesondere, besonders, speziell. ḫuṣūṣan wa-ʾanna: zumal da, besonders deshalb weil.

ḫāṣṣ: speziell, Spezial-, besonderer, eigentümlich (bi einer Sache), bezüglich, sich beziehend auf (bi), betreffend (bi etw.), besonders bestimmt für (bi), speziell gültig, zutreffend, charakteristisch für (bi), [Ğ für D's propre: eigen(e/es/er), eigentlich,

ḫāṣṣa (f) pl. ḫawāṣṣ: persönlicher, privater Bereich/Besitz, Besonderheit, Eigenheit, Eigentümlichkeit, spezielle Eigenschaft, spezifischer Charakter, Wesen, innerer Gehalt. al-ḫāṣṣa: die Elite, die vornehme, höhere Klasse, die gebildete Schicht der Gesellschaft. Pl. al-ḫawāṣṣ: die Vornehmen, Persönlichkeiten von Rang und Ansehen, die Gebildeten.

ḫāṣṣatan und bi-ḫāṣṣatin: insbesondere, besonders. ḫāṣṣatan wa ʾanna: zumal da, besonders deshalb weil. ḫāṣṣa al-ḫāṣṣati: die erlesenste Elite. fī ḫāṣṣatin ʾanfusihim: im Grunde ihrer Seele, in ihrem Innersten

taḫṣīṣ: Spezialisierung, Spezifizierung, Bestimmung (für einen Zweck). Pl. -āt: Zuwendung, Zuteilung, Zuweisung, finanzielle Zuwendung, Geldbewilligung, Reservierung. ʿalā taḫṣīṣu. ʿalā wağh taḫṣīṣ: speziell (Adv.)

taḫaṣṣuṣ: Spezialisierung (intr., bes. auf ein wissenschaftl. Fachgebiet)

taḫaṣṣuṣī: spezialisiert, Spezialisten-, fachlich, Fach, Spezial-, speziell

iḫtiṣāṣ pl. -āt: Zuständigkeit, Kompetenz, Fachrichtung, Spezialbereich, Pl.: spezielle Züge, Besonderheiten, Eigentümlichkeiten, Vorrechte, Privilegien, Monopole, Konzessionen (i. Völkerrecht), ḏū/ḏāta al-iḫtiṣāṣ: zuständig, dāʾira al-iḫtiṣāṣ: Zuständigkeitsbereich, Ressort, Gebiet

iḫtiṣāṣīpl. -ūn: Spezialist, Facharzt

ḫāṣṣa (f): persönlicher/privater Bereich/Besitz, Besonderheit, Eigenheit, Eigentümlichkeit, spezifischer Charakter

ḫāṣṣīya (f) pl. ḫaṣāʾiṣ: Besonderheit, Charakteristikum, Eigenheit, Eigentümlichkeit, spezifische Eigenschaft, besonderer Gehalt, Vorrecht, Zuständigkeit, Kompetenz.

muḫaṣṣaṣ: ausersehen, bestimmt (li für), zugeteilt, zugewiesen, bewilligt, Pl. -āt: (finanzielle) Zuwendungen, bewilligte Gelder, Diäten, Zuteilungen (Lebensmittel)

muḫtaṣs pl. -ūn: Zuständig(er); jm. der etw. m. etw. zu tun hat.

ḫṣb

ḫaṣaba/yaḫṣibu

ḫaṣiba/yaḫṣabu: fruchtbar sein (Boden)

II: fruchtbar machen, befruchten

IV: = I, II

ḫiṣb: Fruchtbarkeit, Fülle, Überfluss

ḫaṣib u. ḫaṣīb: fruchtbar

ḫuṣūba (f): Fruchtbarkeit

miḫṣāb: sehr fruchtbar

ḫṣr

ḫaṣira/yaḫṣuru: kalt werden, durch Kälte leiden

III: umschlingen, um die Hüfte fassen, den Arm um js. Hüfte legen

VI: sich gegenseitig den Arm um die Hüfte legen, miteinander tanzen (die dabka)

VIII: kürzen, abkürzen, verkürzen, gekürzt wiedergeben (Buch, Rede), kurz zusammenfassen

ḫaṣr pl. ḫuṣūr: Hüfte, Taille

miḫṣara pl. maḫāṣir: Stock, Stab, Zepter

iḫtiṣār: Kürzung, Kurzfassung, Zusammenfassung, Kürze. Pl. -āt: Abkürzung (Schrift), verkürzte Bearbeitung (eines Buches), bi-l-iḫtiṣār u. bi-ḫtiṣār: kurz gesagt, kurzum, in kurzen Worten

muḫtaṣar: gekürzt, verkürzt, kurz, kurz gefasst, bündig, knapp. Pl. -āt: Abkürzung (i.d. Schrift), kurzer Auszug, gekürzte Ausgabe (ei. Buches), kurzgefasste Darstellung, Abriss, Grundriss, Kompendium

ḫṣq

al-ḫṣq: Ğ245/2 n.pr.??

ḫṣl

ḫuṣla (f) pl. ḫuṣal, -āt: Büschel, Traube, Haarlocke

ḫaṣla (f) pl. ḫiṣāl: Eigenschaft, Zug, Charaktereigentümlichkeit, Anlage

ḫṣm

ḫaṣama/yaḫṣimu: im Streit besiegen, abziehen, subtrahieren (von min), diskontieren

III: in Zwist liegen, streiten (mit), prozessieren,

IV: miteinander im Zwist sein, miteinander streiten, in Streit geraten, gegeneinander prozessieren, einen Prozess führen (mit maʿa)

ḫaṣm pl. ḫuṣūm, ʾaḫṣām: Gegner, Widersacher, Opponent, Prozessgegner. Ğ37/13,15 verm. Pl. ḫuṣūmāt??

ḫaṣm: Abzug, Subtrahierung, Rabatt, Diskont, LAD: competition (Wettbewerb)

ḫaṣīm pl. ḫuṣamāʾ, ḫuṣmān: Gegner, Widersacher, Opponent.

ḫuṣūma (f): Streit, Zwist, Rechtsstreit, Prozess. Ğ37/13 Pl. -āt??

ḫḍr

ḫaḍira/yaḫḍaru: grün sein

II: grün machen, grün färben (etw.). ḫaḍara l-arḍa: den Boden besäen, bebauen

IX: grün wd.

XI iḫḍawḍara: = IX.

ḫaḍir: grün, Grünes, grüne Saat

al-ʾaḍir, al-ʾiḍr: n.pr. einer arabischen Sagengestalt

ʾaḫḍar, f. ḫaḍrāʾ, pl. ḫuḍr: grün. ʾatā ʿalā l-ʾaḫḍar wa-l-yābis: alles schonungslos vernichten, verheerende Wirkung haben

al-ḫaḍrāʾ: Beiname v. Tunis, der Himmel (dichterische Bez.)

ḫuḍra: Grün, Gemüse

ḫuḍḍār: Gemüsehändler

ḫaḍrawāt: Gemüse, Grünwaren

ḫḍʿ

ḫaḍaʿa/yaḫḍaʿu: sich beugen, sich demütigen, sich unterwerfen, sich fügen, folgen, Folge leisten, gehorchen (li jm.), (einem Gesetz/einer Macht) unterworfen sein (li), etw. unterstehen (li js. Aufsicht), etw. unterliegen (li einer Prüfung, einer Änderung, Verbesserung etc.)

II +

IV: demütigen, fügsam machen, unterwerfen

III: keine Angaben (III generell für Streben o. Versuch, die Handlung an einer Person auszuüben, auf Person o. Sache einzuwirken "Zielstamm")

VIII = I

ḫuḍūʿ: Unterwürfigkeit, Gehorsam, Demut, Unterworfensein

ʾiḫḍāʿ: Unterwerfung

ḫāḍiʿ pl. ḫuḍaʿ, ḫuḍʿān, ḫiḍʿān: unterwürfig, demütig, gehorsam, folgsam, unterworfen, unterstehend, unterstellt (li jm. o. ei. Sache); unterliegend (li einer Sache)

ḫṭ

ḫaṭṭa/yaḫuṭṭu: etw. zeichnen (), ziehen, aufzeichnen,schreiben (etw.), einritzen, eingraben (etw.), umreissen, skizzieren, vorzeichnen (etw. li jm.),

II: Linien ziehen, linieren (etw.), furchen, durchfurchen (den Boden), mit Linien, Streifen versehen, streifen, gestreift machen (etw.), nachziehen (Augenbrauen), mit Zeichen versehen, kennzeichnen, markieren (etw.), abgrenzen, abstecken, vermessen (Boden, Grundstück), projektieren (Strassen), Pläne entwerfen (li für ein Vorhaben, Projekt)

VIII: sich abzeichnen, spriessen (vom ersten Bartwuchs), vorzeichnen (einen Weg), markieren, abstecken (etw.), projektieren, entwerfen, planen

ḫaṭṭ pl. ḫuṭūt: Linie, Strich, Streifen, Strecke (Eisenbahn), Verkehrslinie, Leitung (Telephon, Erdöl), Telephonanschluss, Kampflinie, Furche, Handschrift, Schrift, Schriftart, Schreibkunst, Schreiben. ...

ḫaṭṭī: linear, handschriftlich, hangeschrieben, Speer

ḫaṭṭa (f): kurzer Strich

ḫuṭṭ pl. ʾaḫṭāṭ: Stadtviertel

ḫuṭṭa (f) pl. ḫuṭaṭ: Plan, Vorhaben, Entwurf, Projekt, Kurs, verfolgte Linie

muḫaṭṭaṭ pl. -āt: gestreift, geplant, vorgeplant, planmässig gelenkt; Plan, Entwurf, Skizze.

taḫṭīṭ pl. -āt: Linierung, Linienführung, Markierung, Vermessung, Aufnahme (des Bodens durch den Feldmesser), Planung, Projektierung (v. Städten, Strassen), Plan, Entwurf,

taḫṭīṭī: die Planung betreffend, Planungs-, Entwurfs-

maḫṭūṭ pl. -āt: handgeschrieben, Handschrift

maḫṭūṭa (f): Handschrift, Manuskript

ḫṭʾ

ḫaṭiʾa/yaḫṭaʾu: irren, einen Irrtum begehen, sündigen

II: eines Fehltritts beschuldigen, für schuldig erklären, eines Irrtums bezichtigen, eine Geldstrafe auferlegen

IV: irren, einen Irrtum begehen, fehlgehen (in/bei ), sich täuschen (über ), einen Fehler machen (bei/mit ), etw. falsch machen (bei ), verfehlen, entgehen, mangeln, fehlen, Ğ269/6, 345/6 ??

ḫiṭʾ: Fehltritt, Vergehen, Sünde

ḫaṭaʾ u. ḫaṭāʾ: Irrtum, Fehler, Unrichtigkeit, Versehen. ḫaṭaʾ!: falsch! ḫaṭaʾan: irrtümlicherweise, aus Versehen. min al-ḫataʾ ʾan: es ist /wäre falsch, zu/dass.

ḫāṭiʾ: falsch, irrend. Pl. ḫuṭāh (f): Sünder.

ḫaṭaʾan: irrtümlicherweise, aus Versehen.

ḫaṭīʾa (f) pl. -āt, ḫaṭāyā: Fehler, Fehltritt, Vergehen, Sünde, Geldstrafe (tun.).

ʾaḫṭāʾ: Ğ53/25f?? Pl. Fehler, Versehen

muḫtiʾ: im Irrtum, fehlgehend, sich täuschend, falsch

tḫṭʾa (f): Ğ324/7??

ḫṭb

ḫaṭaba/yaḫṭubu: eine Ansprache halten, eine Rede halten, predigen, eine Predigt halten (fī-n-nāsi vor dem Volk), anhalten (um die Hand), werben (li für jn.),

III: anreden, ansprechen (jn., bi-l-kāf: mit 'du', duzen), das Wort richten an (), sich wenden (an ), Ğ161/21 mit fī??

VI: zueinander reden, sich unterhalten, einander schreiben

VIII: um ein Mädchen werben, anhalten.

ḫaṭb pl. ḫuṭūb: Sache, Angelegenheit, Lage, Unglück, Missgeschick, Schicksalsschlag,

ḫiṭba (f): Brautwerbung, Verlobung

ḫuṭba (f) pl. ḫuṭab: öffentliche Rede, Ansprache, Vortrag, Predigt, muslimische Freitagspredigt,

ḫaṭīb pl. ḫuṭabāʾ: Redner, Sprecher, Vortragender, Prediger (bes. der die musl. Freitagspredigt hält), Freier, Bewerber (um die Hand eines Mädchens), Verlobter, Bräutigam)

ḫaṭība (f): Verlobte, Braut

ḫiṭāba (f): Redekunst, Beredsamkeit, Tätigkeit des Redners, Predigers, öffentliches Reden, Predigen

ḫuṭūba (f): Brautwerbung, Verlobung

ḫaṭṭāb: Brautwerber

ḫaṭṭāba (f): Brautwerberin

ḫitāb: Anrede, Rede, Ansprache, Brief, Schreiben. MMF: Diskurs, Ğ60/17, 19 kāna al-ḫ. ʾilā die Predigt/Rede/Ansprache richtete sich an [Hier also ein Beispiel dafür, dass ḫiṭāb nicht ausschliesslich den "Diskurs" meint!??]

ḫāṭib pl. ḫuṭabāʾ, ḫuṭṭāb: Freier, Brautwerber, Bräutigam, Verlobter, verlobt

ḫāṭiba (f): Brautwerberin, Braut, Verlobte.

muḫāṭaba (f) pl. -āt: Anrede, Ansprache, Proklamation, Gespräch, Unterhaltung, Besprechung. ĞĞ: exchange, discussion, talk.

muḫāṭib pl. -ūn: Gesprächspartner

muḫāṭab: angeredet, angesprochen. al-maḫāṭab: die zweite Person (gram.)

taḫāṭub: Gespräch, Unterhaltung, Konversation, Unterredung, Sprechverkehr (telephonisch), luġa at-taḫāṭub: Umgangssprache

ḫṭr

ḫaṭara/yaḫṭiru: schwingen, vibrieren, pendeln, hin- u. herschwingen (intr., m. bi etw.), sich stolz hin- u. herneigen, sich wiegen beim Gehen, anmutig einherschreiten.

ḫaṭara/yaḫṭi/uru: einfallen, in den Sinn kommen (li jm., Ğ371/1??). LAD: occur, come back to one's mind

III: aufs Spiel setzen, riskieren, Gefahr laufen, das Risiko eingehen,

IV: aufmerksam machen, in Kenntnis setzen, unterrichten, warnen

V: hin- u. herschwingen,

VI: miteinander wetten (ʿalā gegen Pfand)

ḫaṭar: Gewichtigkeit, Wichtigkeit, Bedeutung, Bedeutsamkeit, Ernst. Pl. ʾaḫṭār: Gefahr (ʿalā für), Gefährlichkeit, Risiko, Unsicherheitsmoment. Pl. ḫitār: verwettete, aufs Spiel gesetzte Sache, Pfand bei der Wette

ḫaṭīr pl. ḫuṭr: gefährlich, bedenklich, gewichtig, wichtig, bedeutungsvoll, schwerwiegend, ernst, schwer

ḫuṭūra (f): Gewichtigkeit, Bedeutsamkeit, Wichtigkeit, Ernst, Gefahr, Gefährlichkeit

ʾaḫṭar El.: gefährlicher, gewichtiger, ernster

maḫāṭir: Gefahren

muḫāṭara pl. -āt: Wagnis, Risiko, Abenteuer

ʾiḫṭār: Benachrichtigung, Unterrichtung, Warnung

ḫāṭir pl. ḫawāṭir: Einfall, Gedanke, Idee, Sinn, Gemüt, Geist, Wunsch. Pl.: Aphorismen....

muḫāṭir: einer, der etw. aufs Spiel setzt, riskiert, wagemutig, verwegen. Pl. -ūn: Abenteurer.

muḫāṭira pl. -āt: Abenteurerin

muḫtir: gefahrvoll, riskant.

ḫṭf

ḫaṭifa/yaḫṭafu

ḫaṭafa/yaḫṭifu: wegschnappen, entreissen, an sich reissen, rauben (etw.), gewaltsam einführen (jn.), blenden (al-baṣara den Blick)

V: an sich reissen, wegraffen, schnell davontragen (etw.), fortreissen (jn., auch übertr.)

VI: sich gegenseitig entreissen (etw.)

VII: weggerissen, weggeschnappt, geraubt, hingerissen werden

VIII: an sich reissen, gewaltsam nehmen (etw.), entreissen (etw. min jm.), rauben, entführen (jn./etw.), gewaltsam entführen (jn./etw.), blenden (al-baṣara den Blick)

ḫṭm

ḫaṭama/yaḫṭimu: LAD: inf. ḫaṭm, hit on the nose, bridle the nose, bridle, silence

inf. ḫatm, ḫitām, put a string to the bow

II: inf. taḫṭīm +

VIII: inf. iḫtiṭām: bridle, muzzle

ḫaṭm: Schnauze (eines Tieres), Vorderpartie (Nase u. Mund), vorderster erster Teil, wichtige Sache. ʾaṭalla bi-ḫaṭmihī: etwa: seine Gewalt zeigen, einsetzen (z.B. v. Unglück)

ḫiṭmī, ḫaṭmī koll., n.un. (f): Eibisch (bot.)

ḫiṭām pl. ḫuṭum: Nasenzügel, Halfter (d. Kamels). LAD: Zaumzeug, string of a bow

ḫaṭṭām: strong musk

ḫṭw

ḫaṭā/yaḫtū: schreiten, voranschreiten, vorwärtsgehen. ḫaṭā ḫaṭawātin wāsiʿatin: grosse Schritte machen (übertr.), ausserordentliche Fortschritte machen.

V: überschreiten (etw., auch übertr.), durchschreiten (etw.), übersetzen (Fluss), über die Ufer treten (Fluss), durchqueren, durchfahren (Meer), übergehen (jn.), hinausgehen über etw. (), sich erstrecken (ʾilā auf), übersteigen (etw.), überrunden (jn.), überholen (Fahrzeug), weitergehen (durch etw., ʾilā nach), etw. hinter sich lassen () um sich etw. anderem zuzuwenden (ʾilā), absehen (von ) um sich einer Sache zu widmen (ʾilā). taḫaṭṭā bi-hī ʾilā l-ʾamāmi: etw. vorwärtsbringen, voranbringen.

VIII: schreiten, voranschreiten.

ḫaṭw: Gang, Art zu gehen

ḫaṭwa (f) pl. ḫaṭawāt +

ḫuṭwa (f) pl. ḫuṭuwāt, ḫuṭan (ﻰﻄﺧ): Schritt. ḫaṭwatan ḫaṭwatan: Schritt für Schritt. sāra fī ḫuṭāhū: in js. Fußstapfen treten

ḫaṭāyā: Fehler (pl.). siehe ḫṭʾ

ḫf

ḫaffa/yaḫiffu: leicht von Gewicht sein, leicht sein, gering, unbedeutend sein, leichter werden, abnehmen, nachlassen, geringer werden, sich vermindern (ʿan in seiner Wirkung auf jn./etw., Druck, Kraft etc.), sich mildern, leiser wd., blasser, heller wd., flink, geschwind sein, eilen, sich eilends begeben zu (ʾilā),

II ḫaffafa/yuḫaffifu: leichter machen, an Gewicht vermindern (ʿan in seiner Wirkung auf jn. o. etw.), erleichtern, herabmindern, vermindern, verringern (o. min etw.), mildern, mässigen, verdünnen, ohne tašdīd aussprechen, Q18/32 wa-ḫafafnāhumā bi-naḫli:Ğ74/28: ḫaffafnā, Paret: und wir umgaben sie mit Palmen??.

V taḫaffafa/yataḫaffafu: sich leicht bekleiden, sich erleichtern, sich entledigen (min einer Sache), wegeilen von (ʿan).

X: für leicht halten (etw.), geringachten, geringachten, geringschätzen, verachten (bi jn. o. etw.), nicht wichtig nehmen (bi etw.), fortreissen, hinreissen (bi o. jn., z.B. Freude)

ḫiffa (f): Leichtigkeit (Gewicht), Geringfügigkeit, Beweglichkeit, Flinkheit, Unbeständigkeit,

ʾaḫaff El.: leichter, geringer, schwächer. ʾaḫaff aḍ-ḍararayn: das kleinere der beiden Übel

ḫafāf, ḫağar al-ḫafāf: Bimsstein

ḫuffān: Bimsstein

ḫuff pl. ḫifāf: LAD: short boot, shoe, sole (Stiefelette, Schuh, Sohle)

ḫaffāf: shoe- or bootmaker (Schuhmacher)

ḫafīf pl. ḫifāf, ʾaḫfāf, ʾaḫiffāʾ: leicht (Gewicht, auch: leicht verträglich, ʿalā für den Magen), gering, unbedeutend, schwach, spärlich, flink, beweglich, behend, gelöst, unbeschwert, lebhaft

taḫfīf: Erleichterung, Verminderung, Verringerung, Reduzierung, Milderung, Strafmilderung, Linderung, Verdünnung

muḫaffaf: verdünnt, dünn (Flüsigkeit),ohne tašdīd gesprochen

ḫfr

ḫafara/yaḫfuru: inf. ḫafr, ḫifāra (f), bewachen, überwachen, schützen, eskortieren

ḫafira/yaḫfaru: inf. ḫafar, ḫafāra (f), schüchtern, scheu sein

ḫafr: Bewachung, Wacht

ḫafar: Wachtrupp, Wacht, Eskorte

ḫafar: Schüchternheit, Scheu

ḫafir: schüchtern, scheu, verlegen, verschämt

ḫafīr, pl. ḫufarāʾ: Hüter, Wächter, Beschützer, Wachmann, Wachtposten

ḫifāra (f): Wächteramt, Bewachung, Überwachung, Schutz, Wachdienst

ḫfḍ

ḫafaḍa/yaḫfiḍu: niedriger machen (etw.), erniedrigen, herabsetzen, sinken lassen, senken (hū, min etw.), dämpfen (hū, min z.B. seine Stimme), (gramm.) den Endkonsonanten eines Wortes mit i aussprechen, in den Genitiv setzen (ein Wort). ḫafaḍa ğanāḥahū li: jm. zugänglich sein, sich m. gegenüber herablassen, aufgeschlossen sein.

ḫafuḍa/yaḫfuḍu: sorgenfrei, ruhig, angenehm sein (Leben), sich senken, leiser werden (Stimme)

II: senken, herabsetzen, ermässigen (Preis etc.), vermindern, verringern (etw.), dämpfen (Stimme, Licht), abwerten (etw.), lindern, mässigen (Aufregung etc.). ḫaffiḍ ʿalayka: mässige dich!, nimm es nicht so schwer! ...

V: gesenkt wd., ermässigt wd. (Preis), Pass. zu II.

VII: sich senken, sinken, niedriger wd., sich tief neigen, gesenkt sein (z.B. Köpfe), sich verringern, vermindert wd., abnehmen, fallen

ḫafḍ: Erniedrigung, Herabsetzung, Senkung, Verringerung, Dämpfung, Einschränkung, Sorglosigkeit (der Lebensführung), Aussprache des Endkonsonanten mit i.

ḫfẓ

k.A., siehe ḥfẓ

ḫfq

ḫafaqa/yaḫfi/uqu: pulsieren, schlagen, klopfen (Herz), flattern (Fahne), mit den Flügeln schlagen, flattern (Vogel), zappeln, wehen (Wind).

zucken (Blitz), schlagen (Eier, Speise etc.), ein klopfendes Geräusch machen, trapsen, ein Trittgeräusch erzeugen (Schuh).

den Kopf vor Müdigkeit auf die Brust sinken lassen, einnicken (ḫafqatan).

ḫafaqa/yaḫfiqu: untergehen (Gestirn).

II: bewerfen, verputzen (eine Wand).

IV: mit den Flügeln schlagen, flattern (Vogel), untergehen (Gestirn), erfolglos sein, scheitern, versagen, fehlschlagen, Misserfolg haben (bei).

ḫafq: Klopfen, Schlagen, Trittgeräusch

ḫafqa n.vic. (f) pl. ḫafaqāt: Schlag, Klopflaut, pochender Ton, Tickgeräusch, Flattern, Brise

ʾiḫfāq: Fehlschlag, Misserfolg

ḫfy

ḫafiya/yaḫfā: verborgen sein, versteckt sein, unbekannt sein (Tatsache, ʿalā jm.), verschwinden, sich verbergen. lā yaḫfā ʾan: es ist nicht unbekannt, dass, bekanntlich, es ist offenbar dass.

ḫafā/yaḫfī: verbergen, verheimlichen (etw.), Ğ342/9 ʿan vor/hinter??

IV: verbergen (jn./etw.), verstecken, ein Versteck gewähren (jm.), verheimlichen, geheimhalten, verhehlen (etw. ʿalā o. ʿan jm. vor jm.). ʾaḫfā aṣ-ṣawta: die Stimme senken, dämpfen. Ğ27/14, 22, verdecken

V: sich verbergen, sich verstecken, sich verkleiden

VIII: sich verbergen (ʿan hinter), sich verstecken, verschwinden, verborgen sein, unbekannt sein, mangeln, fehlen,

X: sich verbergen, sich den Blicken (js. ʿan) entziehen, verschwinden, verborgen sein

ḫafīy: verborgen, geheim, unbekannt, unsichtbar, geheimnisvoll, mysteriös,

ḫufya, ḫifya (f): Heimlichkeit

ḫu/ifyatan: insgeheim, heimlich, unbemerkt,

ḫafāʾ: Verborgenheit. fī-l-ḫafāʾi: insgeheim, heimlich,

ʾiḫfāʾ: Verbergung, Verheimlichung, Senkung der Stimme

iḫtifāʾ: Verschwinden

ḫāfin: verborgen, geheim, unbekannt, unsichtbar

ḫāfīya pl. ḫawāfin: Geheimnis, Pl.: die verdeckten Federn des Vogels (unter den geschlossenen Flügeln).

maḫfīy: verborgen

muḫtafin: verborgen, versteckt, geheim, entschwunden

ḫl

ḫalla: durchbohren;

II: durchfahren, zerteilen, durchkämmen, ausstochern, reinigen, zu Essig werden/machen, marinieren, in Salz einlegen;

III ḫālla: Freundschaft schliessen, als Freund behandeln;

IV: verstossen (bi gegen), verletzen (bi etw.), nicht erfüllen, brechen (bi eine Abmachung), im Stich lassen, verlassen (bi jn., etw.), stören, schädigen (bi etw.)

V: hindurchgehen (durch etw.), darin sein (Loch, Öffnung etc.), darin enthalten sein (in), dazwischen liegen (zwischen, auch zeitl.), dazwischen sein/treten/angebracht sein, durchsetzen, durchziehen, sich mischen (in, zwischen), darin vorkommen, geschehen, sich abspielen (in einer Epoche), einem historischen Zeitraum, v. Ereignissen)

VIII: schadhaft sein/werden, in Unordnung sein, mangelhaft, unvollkommen sein, in Unordnung geraten, ins Wanken geraten, gestört werden (Ordnung, System), ...

ḫall: Essig

ḫill, ḫull pl. ʾaḫlāl: Freund, Busenfreund, Vertrauter

ʾiḫlāl: Bruch, Verletzung (Vertrag, Recht)

ḫalal pl. ḫilāl: Lücke, Zwischenraum, Bruch, Riss, mangelhafter, gestörter Zustand, Mangelhaftigkeit, Fehler, Mangel, Störung, Unordnung, Schaden, Beschädigung,

ḫilāla: Präp.: während, zwischen, durch...hindurch;

min ḫilāli: quer durch, mitten durch, aus...heraus, vermittels, aus..., auf Grund von;

fī ḫilali: während, im Verlauf von, binnen, etc.

ḫalla (f): Not, Bedürfnis, Mangel, Pl. ḫilāl: Eigenschaft, Eigenheit, Charakterzug, Anlage

ḫulla (f) pl. ḫulal: Freundschaft

ḫilāl pl. ʾaḫilla (f): Bohrinstrument, Pflock, Bratspiess, (auch ḫilāla (f) pl. -āt) Zahnstocher

ḫalīl pl. ʾaḫillāʾ, ḫullān: Freund, Busenfreund, Vertrauter, Liebhaber, al-ḫalīl: Hebron (Stadt in Jord.), ḫalīl allāhi: Beiname Abrahams

ḫalīla (f) pl. -āt: Freundin, Geliebte

ḫlğ

ḫalağa/yaḫli/uğu: zucken, zittern, beben

ḫalağa/yaḫliğu + III: durchbeben (Gefühl)

III: beunruhigen, innerlich beschäftigen, erfüllen, einnehmen (von Sorgen, Zweifeln, etc.), beseelen (jn.)

V: erschüttert werden

VIII: zucken (Auge, Glied, Körper), zittern, beben, erbeben, beseelen, bewegen, erfüllen, einnehmen (Seele, Herz etc.)

ḫalğa (f) pl. ḫalağāt: innere Regung, Seelenregung, Gewissensregung, Bedenken

ḫalīğ pl. ḫulğān: Bucht, Golf, Meerbusen, Kanal. al-ḫalīğ, al-ḫalīğ al-ʿarabī: Bezeichnung des Ende des 19.Jhs. zugeschütteten Stadtkanal von Kairo. ḫalīğ al-sūwis: der Golf von Suez. al-ḫalīğ al-ʿarabī: der arabische Golf

ḫlḫl

ḫalḫala/yuḫalḫilu: schütteln, rütteln (etw.), abschütteln, lösen, entfernen (etw. von seinem Platz), locker machen, verdünnen (etw., z.B. d. Luft, chem./phys.)

II taḫalḫala/yataḫalḫilu: geschüttelt wd., erschüttert wd., sich loslösen, locker wd., sich verdünnen, verdünnt wd. (chem./phys.)

taḫalḫul: Verdünnung (chem./phys.)

muḫalḫal +

mutaḫalḫil: locker, aufgelockert, verdünnt (chem./phys.)

ḫld

ḫalada/yaḫludu: ewig bleiben, dauern, unsterblich sein, immerdar verharren (ʾilā o. bi in/bei), bleiben, verweilen,

II: ewig, unsterblich machen,

IV: ewig, unsterblich machen, verewigen (jn./etw.), bleiben, verweilen, verharren (ʾilā o.bi bei/an ei. Ort), lange verweilen (ʾilā bei), neigen, hinneigen (ʾilā zu)

ḫuld: ewige Dauer, Ewigkeit,

ḫalad pl. ʾaḫlād: Geist, Gemüt, Herz, Sinn

ḫulūd: ewige Dauer, ewiges Leben, Unsterblichkeit, ruhiges Verharren, Verweilen

taḫlīd: Verewigung

ḫālid pl. ḫawālid: ewig dauernd, unsterblich, unvergänglich, herrlich. Pl. al-ḫawālid: die Berge (dichterisch),

muḫlid: geneigt, hinneigend (zu ʾilā)

ḫls

ḫalasa/yaḫlisu: stehlen, mausen, heimlich wegnehmen. LAD: inf. ḫals, ḫillīsa (f), snatch away clandestinely, rob by surprise, steal

III: ḫālasahū n-naīara: jn. verstohlen ansehen. LAD: inf. muḫālasa (f), snatch from (acc.), do anything furtively, dodge

IV: inf. ʾiḫlās, be half withered and half green, be half grey

V: inf. taḫallus, rob

VIII: stehlen, mausen, ergaunern, unterschlagen, veruntreuen, heimlich verbringen (Stunden)

ḫlṣ

ḫalaṣa/yaḫluṣu: rein, lauter, unvermischt sein, eindeutig sein (Ziel, Richtung, Idee etc.), ausschliesslich gehören (li jm.), schliesslich gelangen, kommen (zu ʾilā, zu einem Ergebnis etc.), LAD: inf. ḫulūṣ, ḫālīṣa (f), be pure, genuine. Inf. ḫuluṣ: happen, happen to. protect, preserve, save one's self, escape safely, finish, complete.

ḫalisa/yaḫlaṣu: inf. ḫalaṣ, be broken in several places.

frei sein/werden, befreit, gerettet werden (min), loswerden (min etw.) erlöst, selig werden (chr.),

(umg.) vorbei sein, zuende sein, fertig sein, aufgebraucht sein.

II: reinigen, läutern, klären (etw.), befreien, freimachen, retten Ğ41/10 (jn. min von ), erlösen (jn., chr.), freimachen (ʿalā eine Postsendung), verzollen (ʿalā Waren, Gepäck), Zoll bezahlen (ʿalā für), abfertigen (ʿalā Gepäck), begleichen (Rechnung), (umg.) beenden (etw.). ḫallaṣa ḥaqqahū: sein Recht wiederherstellen, sich verschaffen was einem zukommt,

III: lauter, rein, aufrichtig handeln (gegen/an jm.), quitt sein/werden (mit jm.).

IV: in lauterer Gesinnung darbringen o. verrichten (etw.), verehren, widmen (etw. li jm.), loyal sein (li gegen jn.), treu (ergeben) sein (li jm.), sich ausschliesslich widmen (li einer Sache). ʾaḫlaṣa lahū l-ḥubba: jn. aufrichtig lieben

V: sich freimachen , loskommen (von min), loswerden (min etw.), befreit, erlöst, errettet wd. (min von)

VI: mit gegenseitiger Lauterkeit, Aufrichtigkeit handeln, miteinander quitt sein

X istaḫlaṣa/yastaḫliṣu: herausziehen (aus min), ausziehen, exzerpieren, (als Quintessenz) entnehmen, herauskristallisieren (aus min), ableiten, herleiten (von min), ausfindig machen, auswählen, ganz beanspruchen, fordern, für sich haben wollen, Summe fordern/erhalten (von min),

ḫalaṣa (f): Ğ101/3, 207/25 heidnische arab. Gottheit, Ğ208/25 u.a.: (m.) ḏū ḫalaṣa: ein Götzenbild/Idol, Ğ209/2 ein weisser Hügel bei Mekka mit Gravuren o. Bemalungen in Form einer Krone (al-Kalbī), die yemenitische Kaaba und  das heilige Haus der syrischen Kaaba (Yāqūt), Haus der ’ṯʿm??, Kaaba der Yamāma (Ibn Manẓūr)

ḫlṣ: Ğ159/5 Schutz, Protektion??.

ḫilṣ pl. ḫulaṣāʾ, ḫulṣān: LAD: sincere friend

ḫalāṣ: Befreiung, Freiwerden, Errettung (min von), Erlösung (chr.), Bezahlung, Begleichung (ein. Rechnung), Quittung, Nachgeburt.

ḫulāṣa (f): Auszug, Extrakt, Essenz, Quintessenz, das Wesentliche (einer Sache), Abriss, Resumee, Zusammenfassung, Inhaltsangabe, ..., wa-l-ḫalāṣa: kurzum, kurz gesagt (die Zusammenfassung der Grundgedanken einleitend)

ḫalīṣ pl. ḫulaṣāʾ: lauter, rein, aufrichtig, treu, treuer Anhänger

ḫulūṣ: Reinheit, Lauterkeit, Aufrichtigkeit

maḫlaṣ: sicherer Ort, Zuflucht, Rettung, Erlösung

taḫlīṣ: Läuterung, Klärung, Befreiung, Rettung, Errettung, Bezahlung, Freimachung (v. Postsendungen),

ʾiḫlāṣ: aufrichtige Ergebenheit, aufrichtige Zueignung, Lauterkeit der Gesinnung, Reinheit, Unschuld (einer Liebe), Aufrichtigkeit, Treue (li gegen/zu)

taḫalluṣ: Befreiung, Freiwerden (von min), Loskommen, Lösung, Erlösung (von min).

ḫāliṣ pl. ḫullaṣ: rein, lauter, unverfälscht, aufrichtig, wahr, frei (min von), Ğ bloss??

muḫalliṣ: Befreier, Erlöser (chr.)

muḫallas (ʿalayhī): bezahlt, freigemacht (Postsendung), verzollt.

muḫliṣ: treu ergeben, aufrichtig, loyal, treu (li jm./einer Sache), lauteren, frommen Herzens. al-muḫliṣ: (in Briefen) ihr aufrichtig ergebener. al-muḫliṣūn: aufrichtige Menschen.

mustaḫlaṣ pl. -āt: Auszug, Exzerpt, Extrakt. Ğ34/23 ausgewählt

istiḫlāṣ: Herausziehung, Entnahme, Gewinnung, kurzer Auszug, Zusammenfassung des Hauptsächlichen, Auswählung. Ğ23/17 frz. triant, Sichtung, Sortierung. Ğ43/7 Auswahl??

ḫlṣ: 278/12??

ḫlṭ

ḫalaṭa/yaḫliṭu: mischen, vermengen, durcheindermengen (bi mit), durcheinanderwerfen, verwechseln (bayna),

II: mischen durcheinandermengen, Verwirrung stiften

III: sich vermischen (mit etw.), sich mischen (in etw.), sich daruntermischen (hum unter eine Menge, Gruppe), sich zugesellen (hum den anderen), Umgang haben, verkehren (hum mit Leuten), zu tun haben (mit anderen). ḫālaṭa nafsahū: jn. befallen (Schmerz etc.). ḫūliṭa fī ʿaqlihī: geistig verwirrt sein/wd..

VIII iḫtalaṭa/yaḫtalitu: gemischt werden/sein, bunt zusammengesetzt sein, verkehren, vertrauten Umgang haben (bi mit), in Verwirrung sein, in Verwirrung geraten.

ḫalṭ: Mischung, Kombinierung, Vermengung (bi mit), Verwechslung

ḫiṭ pl. ʾaḫlāṭ: Bestandteil einer Mischung, Ingredienz. Pl.: Gemisch.

ḫalṭa (f) pl. ḫalaṭāt: Mischung, Vermengung, Durcheinander

ḫulṭa (f): Gesellschaft, Mischung

iḫtilāṭ: Mischung (Vorgang), Vermengung, Gemisch, wirres Durcheinander, Verwirrung, geistige Verwirrung, Verkehr, Umgang (mit bi).

muḫtaliṭ: gemischt

ḫlʿ

ḫalaʿa/yaḫlaʿu: ablegen, ausziehen (ein Kleidungsstück), abnehmen (ṭarbūšahū)??, ziehen (Zahn), herausreissen, herauszerren, wegzerren (etw.), ausrenken (Gelenk), absetzen, entfernen (jn. min aus einem Amt), sich lossagen (von), ablegen, von sich werfen (Gewohnheit, Eigenschaft, Scheu etc.), aufkündigen (aṭ-ṭāʿa den Gehorsam), verstossen (seinen Sohn), sich von seiner Frau () gegen ein von ihr gezahltes Lösegeld scheiden (i.R.), hinter sich haben, hinter sich bringen (schweren Tag), verleihen (etw. ʿalā jm.), schenken, gewähren (etw. ʿalā jm.),

II: wegreissen, herausreissen, aus den Fingern bringen, aus den Angeln heben, kaputtreissen. Pass. ḫulliʿa: aus den Fugen gehen, entzweigehen

III: sich gegen ein von der Frau gezahltes Lösegeld von der Frau scheiden lassen ()

V: auseinandergehen, entzweigehen,

ḫalʿ: Abstreifung, Ablegung (der Kleidung), Herausreissung, Absetzung (z.B. eines Herrschers), ḫalʿ al-ʾasnān: Zahnziehen

ḫulʿ: Selbstloskauf der Frau aus der Ehe gegen ein Entgeld

ḫilʿa (f), pl. ḫilaʿ: Ehrenkleid

ḫalīʿ pl. ḫulaʿāʾ: abgesetzt (von einem Amt), verstossen, verworfen, ausschweifend, liederlich, moralisch verkommen, unzüchtig, pornographisch

ḫallāʿ: ausgelassen, frech, liederlich

ḫalāʿa (f): Verworfenheit, Ausschweifung, moralische Verkommenheit, Liederlichkeit, (tun.) Erholung auf dem Land, Sommerfrische

ḫawlāʿ: Tor, Dummkopf

ḫlf

ḫalafa/yaḫlufu: Nachfolger sein, nachfolgen, folgen, nach jm. kommen, an die Stelle treten von (hu), ersetzen, zurückbleiben hinter jm. (ʿan), zurück- o. ferngehalten werden, sich fernhalten von (ʿan),

II: zu seinem Nachfolger machen (jn.), hinter sich lassen (etw., warāʾahū etw.), zurücklassen (jn./etw.)

III: im Widerspruch stehen, entgegengesetzt sein, entgegenwirken, widersprechen, abweichen, nicht zu vereinbaren sein, nicht harmonieren, zuwiderhandeln, übertreten, verletzen, einen Unterschied machen, unterscheiden zwischen (bayna), nicht verwechseln,

IV: hinterlassen, Ersatz bieten, entschädigen (von Gott), (Versprechen) brechen, nicht halten, enttäuschen,

V: zurückgelassen werden, übrigbleiben, zurückgeblieben sein (ʿan in der Entwicklung), dableiben, ausbleiben, nicht erscheinen, abwesend sein, fernbleiben (ʿan einer Sache), nicht hingehen (ʿan zu), ...

VI: miteinander übereinstimmen, verschiedener Meinung sein,

VIII iḫtalafa/yaḫtalifu: abweichen, verschieden sein, sich unterscheiden von (ʿan); variieren, unterschiedlich, verschiedenartig sein; schwanken zwischen (baina); strittig, umstritten, zwiespältig sein; verschiedener Meinung sein, nicht einig sein, streiten über (), nicht übereinstimmen (in , mit maʿa); häufig kommen, gehen zu, öfter besuchen (ʾilā jn./etw.), ein- u. ausgehen (ʾilā bei), wechselvoll dahingehen o. kommen (ʿalā über jn., v. Ereignissen, Lebensstadien etc.), (nacheinander) kommen (ʿalā über jn., v. Prüfungen etc.), heimsuchen (ʿalā jn.) iḫtalafa bi-ḫtilāfi: (m.flg.Gen.) verschieden sein je nach ..., sich unterscheiden nach der Art von... .

X: zu seinem Nachfolger o. Stellvertreter bestimmen (jn.)

ḫālif: LAD: successor (Nachfolger), the last (der/das Letzte), stupid (dumm), bad wine (schlechter Wein).

ḫalf: Hinteres, hinterer Teil, Nachfolger (pl.); ḫalfu, min ḫalfu [??]: Adv.: hinten, ḫalfa, min ḫalfi: Präp.+Gen.: hinter, von hinten, rückwärts. FG, §291b: sekundäre Präp. im Akk.st.c.: hinter...her.

ḫalfī: hinten befindlich, hinterer, hintergründig

ḫalfīya (f) pl. –āt??: Hintergrund (eines Bildes u. übertr.), ḫalfīya (f): Hintergrund/gründigkeit

ḫulf: Verschiedenheit, Gegensatz, Kluft, Abstand

ḫalaf pl. ʾaḫlāf: Ersatz, Nachfolger, Nachkomme, Sprössling, Stellvertreter

ḫilfa (f): Verschiedenheit, Unterschied, was nach einer Sache kommt und deren Platz einnimmt, (äg.) zweite Ernte, aufgesetzter Flicken

ḫalīfa (f) pl. ḫulafāʾ, ḫalāʾif: Stellvertreter, Nachfolger, Kalif, (früher Tun.) höherer Beamter der einheimischen Verwaltung (dem qāʾid zur Seite stehend), (früher) Titel des Herrschers in Spanisch-Marokko

ḫalīfī: Kalifats-, Kalifen-

ḫilāfa (f): Stellvertretung, Nachfolge, Kalifat, Amt, Regierung eines Kalifen, Verwaltungsabteilung des ḫalīfa (tun.).

ḫilāf: Verschiedenheit, Abweichung, Kontrast, Gegensatz, Widerspruch, Meinungsverschiedenheit über (ʿalā o. ), Streitigkeit Ğ50/7 ḥawla um, darüber), Ğ348/4 pl. –āt: ??, Ğ95/10 Moh. als massgebliche Instanz (marğiʿ) bei "Streitfall" unter den Vertragspartnern der ṣaḥīfa v. Medina.

ḫilāfa (Präp.): ausser, abgesehen von. ḫilāfuhū (= ġairuhū??), ḫilāfuhum: sonstige, anderes (ausser den Genannten). wa ḫilāfuhū: und anderes mehr (nach einer Aufzählung). bi-ḫilāfi: (+ Gen.): ausser, abgesehen von, im Gegensatz zu, anders als. ḫilāfan li: im Gegensatz zu, zuwider, im Widerspruch zu. ʿalā ḫilāfi ḏālika: im Gegensatz dazu, dagegen. Ğ95/10 marğiʿ fī l-ḫilāfi huwa...: eine Quelle/ein Ursprung in dem Gegensatz/Widerspruch ist...

wağaha min ḫalfi Ğ13/31,14/1: im Hintergrund von (+ Gen.) dirigieren

muḫālafa (f) pl. -āt: Gegensatz, Widerspruch, Zuwiderhandlung, Fehlverhalten, Übertretung,

muḫālafa (f): LAD: Antithesis, contradiction, contrast, opposition, resistance, refractoriness, rebellion, transgression, discord, , enmity, disobedience

taḫalluf: Fernbleiben, Nichtanwesenheit, Zurückbleiben (i.d. Entwicklung), Rückständigkeit, zeitlicher Rückstand, Fahrtunterbrechung,

taḫāluf: Dissimilation (phon.)

ʾiḫtilāf pl. -āt: Unterschied, Verschiedenheit, Unterschiedlichkeit, Meinungsverschiedenheit, Uneinigkeit, Kontroverse, Ğ28/2 mā yaqūmu baynahā min iḫtilāf: was sie unterscheidet

muḫallaf: hinterlassen, zurückgelassen, übriggeblieben. Pl. -āt: Hinterlassenschaft, Nachlass, Abfälle, Überbleibsel. Q48/11 Pl. -ūn: die Zurückgelassenen (Beduinen)

muḫālif: abweichend, verschieden, im Widerspruch, im Gegensatz stehend (li zu). Pl. –ūn: Übertreter (eines Gebotes). muḫālif al-qānūn: ungesetzlich, gesetzwidrig

muḫtalif: verschieden(e Meinungen ʿalā über), abweichend von (ʿan), mannigfach, verschiedenartig, Ğ für D's variable, Ğ20/32 andersartig,

Ğ241/11, 322/ –ūn: ??

muḫtalaf fīhī/ʿalaihī: strittig, umstritten

ḫlq

ḫalaqa/yaḫluqu: erschaffen, schaffen, formen, bilden

ḫaluqa/yaḫluqu: alt, abgetragen sein. passend, tauglich sein.

II: parfümieren.

III: LAE: show a handsome disposition towards (?), AEL: ḫālaqahum: he consorted/comportet himself with them according to their natures, or moral characters or qualities, or with good natures, or with good nature or moral character or qualities, i.e. ḫālaqahum bi ḫulqin ḥasanin, man sagt: ḫāliṣ al-muʾmina wa ḫāliq al-fāğira (behandle den Gläubigen lauter und betrage dich beim Lügner gemäss seiner Natur), oder wa ḫāliq al-kāfira: Act thou with reciprocal sincerity towards the believer, and comport thyself with the vitious, or the unbeliever, according to his nature, etc.

IV: abtragen, alt u. schäbig werden lassen.

V: Pass zu II, sich formen, sich bilden, sich wandeln (bi nach einem Vorbild), in Zorn geraten, böse werden.

VIII: ersinnen, erfinden, erdichten, andichten (jm. etw. ʿalā hū).

ḫalq: Schaffung, Erschaffung, Schöpfung, Kreaturen, Menschheit, körperliche Konstitution, Gebilde (bes. Pol.).

ḫulq, ḫuluq pl. ʾaḫlāq: Wesensart, Naturell, Charakter, Moral, Anstand, Sittlichkeit, Wut, Erregung, Temperament, Pl.: Charakter (ei. Menschen), gute Sitten, Sittlichkeit, Moral, moralische Haltung, sittliche Gesinnung,

ʿilm al-ʾaḫlāq: Ethik, Moralwissenschaft.

ḫulqī, ḫuluqī: sittlich, ethisch, moralisch, Sittlichkeits-. LAD: natural, inborn

ḫlqya (f): Ğ233/6, 372/22 Moral, Sittlichkeit??

ḫilqī: anerschaffen, angeboren, der natürlichen Eigenart entsprechend.

ḫalīq pl. –ūn, ḫulaqāʾ: dafür geschaffen, wie geschaffen (ʾan etw. zu tun), tauglich, geeignet (bi, li für eine Sache, ʾan etw. zu tun), angemessen, würdig (bi einer Sache). huwa ḫalīq ʾan: es ist für ihn natürlich, ihm angemessen. naḥnu ḫalīqūn ʾan: es wäre uns angemessen, es wäre für uns richtig dass, wir sollten....

ḫalīqa (f): Schöpfung, von Gott erschaffene Welt, Natur, Kreaturen, Geschöpfe, Naturanlage, natürliche Eigenschaft. pl. ḫalāʾiq: Kreaturen, Geschöpfe

ʾaḫlaq El.: geeigneter, tauglicher, angemessener, natürlicher

ḫalqī, ḫalqīya (f): LAD: produced by nature, natural. ḫalqīya (f): creation

ʾaḫlāqī: sittlich, moralisch, ethisch, Sittlichkeits-. Pl. -ūn: Moralist, Ethiker

ʾaḫlāqīya: Sittlichkeit, sittliche Gesinnung, moralische Haltung. Pl. ʾaḫlāqīyāt: Moral (z.B. einer Truppe)

ḫāliq: schöpferisch. al-ḫāliq: der Schöpfer

maḫlūq: erschaffen. Pl. -āt, maḫāliq: Geschöpf, Kreatur

muḫtaliq: Erfinder, Erdichter (von Unwahrheiten)

muḫtalaq: frei erfunden, erdichtet, fiktiv, apokryph, Pl. -āt: Lügnereien, Erdichtungen, Fiktionen, Apokryphen

ḫlw

ḫalā/yaḫlū: leer sein; frei sein von (min o. ʿan), entbehren, nicht besitzen, etw. vermissen lassen (min), ermangeln ei. Sache (min), vakant sein (Stellung, Amt); allein sein (bi, ʾilā, maʿa mit, ʾilā auch bei), sich isolieren, sich zurückziehen, sich widmen, sich zuwenden (li). ḫalā bihī: jm. allein/im Stich lassen; vorbeigehen, vorübergehen, verstreichen, verfliessen, verflossen sein (Zeit)

II ḫallā/yuḫallī: frei machen, räumen, lassen, verlassen, allein lassen, freilassen, abstehen, ablassen von (ʿan), etw. ablegen, aufgeben (ʿan), ḫallā sabīlahū: jemanden laufen lassen, entlassen, freigeben. ḫallā baynahī wa bayna š-šayʾ: jm. freie Hand in etw. lassen, jn. mit etw. alleinlassen, jm. den Weg zu etw. freigeben

IVʾaḫlā/yuḫlī: leer machen, leeren, entleeren (von min), freimachen, unbesetzt, unbewohnt machen, räumen, evakuieren, wegschaffen, abtransportieren, ʾaḫlā sabīlahū: jn. laufen lassen, entlassen, freigeben, ʾaḫlā samʿahū: ganz Ohr sein für, gebannt hinhören auf, ʾaḫlā baynahū wa-baynamā yaqūlu: jn. reden lassen, was ihm beliebt.

V: aufgeben, verlassen (ʿan o. min etw.), zurücktreten (ʿan o. min von), sich zurückziehen (ʿan von), im Stich lassen (ʿan jn.), abtreten, überlassen (li jm., ʿan etw.), niederlegen (ʿan ein Amt)

VIII: sich zurückziehen, allein sein (bi o. maʿa mit)

ḫilw: frei (von min)

ḫulūw: Leere, Freisein (von min),

ḫalā + flg. Akk. o. Gen. u. māḫalā + flg. Akk.: ausser, mit Ausnahme von

ḫalāʾ: Leere, leerer Raum, freies Feld, offenes Land; (als Prädikat, unveränderlich) leer.

ḫālin: leer, unbesetzt, vakant; ledig, ungebunden, frei (von min), -los. ḫālin min al-ʿamal: arbeitslos. LAD: uncultivated, uninhabited

ḫuluwwu: Ğ139/23??

taḫallin: Aufgabe, Preisgabe (ʿan einer Sache), Verzicht (ʿan auf)

ḫalīya (f), pl. ḫalāyā (خلايا): Bienenstock, Zelle (biol., pol.)

ḫly

k.A.

ḫlya: siehe ḫlw, Ğ237/27??

ḫm

ḫamma/yaḫummu: fegen (Raum)

ḫamma/yaḫi/ummu: verfault, übel riechen, faulen. Inf. ḫamm, ḫumūm.

ḫumm pl. ʾaḫmām: Hühnerkorb, Brutkorb, Geflügelkäfig/gehege.

ḫamma (f): Fäulnisgeruch, Gestank

ḫāmm: stinkend, faulig

muḫimm: stinkend, faulig

ḫām: siehe ḫām

ḫmd

ḫamada/yaḫmudu: erlöschen, ausgehen (Feuer), nachlassen, sich legen, sich verlieren.

IV: auslöschen (Feuer), beruhigen, beschwichtigen, stillen, unterdrücken, dämpfen, zum Erlöschen bringen (etw., übertragen).

ḫumūd: Erlöschen, Darniederlegen, Niedergang, Ruhe, Stille, Regungslosigkeit

ʾiḫmād: Löschung, Beruhigung, Beschwichtigung, Dämpfung, Beilegung, Unterdrückung, Niederwerfung (eines Aufstandes)

ḫāmid: erloschen (Feuer, Brand, Vulkan, übertr.), ruhig, still

ḫmr

ḫamara/yaḫmuru +

II: verschleiern (eine Frau mit dem ’imār), verbergen (etw.), durchsäuern, aufgehen lassen (den Teig), in Gärung bringen, gären lassen (etw.), fermentieren (etw.), nachreifen lassen (Früchte)

III: durchsetzen (etw.), sich mischen (in), durchdringen, überkommen (jn., Gefühl, Gedanke etc.)

IV: säuern (Teig),

ḫamr f., pl. ḫumūr: Wein. Pl.: alkoholische Getränke.

ḫamra (f): Wein

ḫimār pl. ʾaḫmira (f), ḫumur: Kopfschleier, der nur das Gesicht freilässt und in der Länge zwischen Armbeuge und Knie variiert.

ḫamrī: goldbraun, bronzefarben

ḫumār: LAE: Headache, Seediness (Kopfschmerzen, Schäbigkeit/Zwielichtigkeit)

ḫammār: LAE: wine merchant, tavern-keeper (Weinhändler, Weinschenk)

ḫammāra, ḫamāra (f): tavern, winehouse.

ḫms

II ḫammasa/yuḫammisu: fünffach machen, verfünffachen, fünfeckig machen, in fünf Teile teilen

ḫums pl. ʾaḫmās: Fünftel

ḫams (m), ḫamsa (f): fünf

ḫamsata ʿašara (m), ḫamsa ʿašarata (f): fünfzehn

ḫamsūn: fünfzig

al-ḫamsīnāt: die 50er Jahre.

ḫāmis: fünfter

muḫammas: fünfeckig, Fünfeck, Pentagon (math.), fünffach, Pentameter

ḫamīs, auch yawm al-ḫamīs: Donnerstag (JZ)

al-ʾaḫmās al-ʿarbaʿa: vier Fünftel. AEL: ḍaraba ʾaḫmās fī ʾasdās: he turned his senses towards his six relative points (namely: above, below, before, behind, right and left), an allusion to the collecting all the thoughts to examine a thing, and turning the attention in all directions.

ḫmṣ

Siehe AEL, 811f.

ḫamaṣa/yaḫmuṣu, ḫamiṣa/yaḫmaṣu: leer sein, hungrig sein (Bauch)

ḫamīṣ al-baṭn: mit leerem Magen, hungrig.

ʾaḫmaṣ al-qadam: Höhlung der Fußsohle.

ajimez (span.): in der spanisch-maurischen Architektur ein geteiltes, häufig offenes Bogenfenster, welches meist mit reichlichen und kunstvollen Ornamenten versehen ist. Gefunden auf  www.architektur-lexikon.de

ʾaḫmaṣ pl. ʾaḫāmiṣ: middle of the sole, foot, waist, with a slim waist.

ḫml

ḫamala/yaḫmulu: unbekannt sein, schwach, matt sein. ḫamala ḏikruhū: in Vergessenheit geraten sein

ḫaml +

ḫamla (f): haarige oder mit Faserflor bedeckte Seite eines Stoffes, Fasern, Faserflor

ḫamil: matt, träge

ḫumūl: Unbekanntheit, Schwäche, Mattigkeit, Trägheit, Untätigkeit, Apathie, Gleichgültigkeit, Schläfrigkeit, Reaktionsträgheit (chem.)

ḫamīla (f) pl. ḫamāʾil: Platz mit üppigem Baumbewuchs, Dickicht, Gebüsch.

ḫmn

II: mutmassen, schätzungsweise sprechen (von), taxieren, abschätzen (etw.)

taḫmīn: Abschätzung, Vorhersage. taḫmīnan u. ʿalā taḫmīnin: schätzungsweise, ungefähr, annähernd

taḫmīna (f) pl. –āt: Vorhersage

taḫmīnī: auf Vermutung oder Schätzung beruhend

muḫammin pl. -ūn: Schätzer, Taxator

ḫndq

ḫandaqa/yuḫandiqu: einen Graben (ḫandaqan) ziehen, seinen Posten einnehmen, sich kampfbereit machen

ḫandaq pl. ḫanādiq: Graben, Laufgraben, Schützengraben

ḫnğr

ḫanğar pl. ḫanāğir: Dolch

ḫnḫ

iḫnūḫ??: Ğ287/34n.pr. eines Propheten??

ḫnzb

al-ḫanzab: Satan, Teufel

ḫnzr

ḫinzīr pl. ḫanāzīr: Schwein. Pl. ḫanāzīr: Skrofeln, Skrofulose (med.)

ḫinzīra (f): Sau

ḫanāzīrī: skrofulös

ḫns

ḫanasa/yaḫni/usu: inf. ḫans, ḫunūs: remain behind, lag, allow to get behind one's self, leave behind, seize by the thumb, speak evil of the absent. Ğ217/2 (ṬB2/639, ṬH, xv/126) = insahaba: sich zurückziehen von. zurückbleiben.

ḫanisa/yaḫnasu: inf. ḫanas, have an upturned nose

IV: inf. ʾiḫnās, let get behind one self

V: inf. taḫannus, calumniate, slander

VII: inf. inḫinās, remain behind

al-ḫannās: Beiname des Teufels (eigtl.: der sich zurückzieht, wenn Gott genannt wird)

ʾaḫnas pl. ḫuns: eine Stülpnase habend, flatnosed

ḫunus: deer and their haunts

ḫunnas: declining stars, planets (bes. Venus, Mars)

ḫns: Ğ217/2??

ḫnfs

ḫunfus (koll.), (n.un.) ḫunfusa (f), ḫunfusāʾ pl. ḫanāfis: Käfer, Mistkäfer. firqat al-ḫanāfis: die Beatles

ḫnq

ḫanaqa/yaḫnuqu: drosseln, würgen, ersticken, erdrosseln, erwürgen, abwürgen, drosseln (jn./etw.),

III: (äg.) zanken, streiten (mit jm.)

VI: (äg.) sich zanken, sich streiten (maʿa mit jm.)

VII: pass. zu I

VIII: erstickt sein, erdrosselt, erwürgt werden, abgeschnürt sein, zugeschnürt sein (Kehle)

ḫanq: Erwürgung, Erdrosselung, Drosselung (übertr.), Abdrosselung. ḫanq al-ʾanwār: Verdunkelung

ḫunāq pl. ḫawāiq, ḫawānīq: Erstickung, Angina (med.), Halsbräune, Diphterie (med.)

ḫannāq: würgend, drosselnd. Pl. –ūn: die Erdrosselnden (Ğ295/15].

ḫināq: Strick o. Schnur zum Erdrosseln, Hals, Kehle. ḍayyaqa l-ḫināq ʿalā: jm. den Würgestrick festziehen, jn. hart bedrängen. ʾaḫaḏa bi-ḫināqihī: jn. bei der Kehle packen. Ğ254/13 šaddada l-ḫināq ʿalayhī: ??

ḫināqa (f): Schlägerei, Streit

ḫwb

k.A.

ḫāʾib: siehe ḫyb

ḫwḏ

ḫuḏ: Ğ84/2??

III: LAD: dissent (nicht übereinstimmen) from and by opposition, agree with

IV: urge on (antreiben, anspornen)

VI: make a compact (Pakt) or covenant (Vertrag, Bund)

ḫūḏa (f) pl. ḫuwaḏ: Helm, Sturzhelm

ḫwr

siehe ḫyr

ḫwṣ

ḫūṣ (koll., n.un. (f)): Palmblätter

ḫūṣa (f): (äg.) Geflecht aus Palmblättern (ähnlich dem Panama-Geflecht, zur Fütterung des Tarbusch verwendet)

ḫiwāṣa (f): Palmblattflechterei

ḫwḍ

ḫāḍa/yaḫūḍu: hineinwaten (ins Wasser), sich hineinstürzen (in etw.), sich mutig einlassen (auf etw.), eindringen, sich versenken (o. in), eingehen (auf), behandeln (ein Thema). ḫāḍa al-maʿraka: sich in die Schlacht/den Kampf stürzen

II: hineinwaten (in)

ḫawḍ: Hineinstürzen, Eintritt (in einen Kampf, eine Unternehmung etc.), Eindringen, Eingehen (auf etw.)Erörterung, Behandlung (eines Themas).

ḫwṭ

k.A.

ḫwf

ḫāfa/yaḫāfu: sich fürchten, Furcht, Angst haben (o. min vor), befürchten (o. min etw.), fürchten (ʿalā für jn./etw., ʾan dass)

II + IV: ängstigen, in Furcht versetzen, erschrecken, Furcht einflössen

V: = I

ḫawf: Furcht, Angst (min vor), ḫawfan: aus Furcht (min vor, ʿalā um). ḫawf maraḍī: Phobie

maḫāfa (f) pl. maḫāwif: Furcht, Angst. Pl.: Ängste, Befürchtungen, Besorgnisse, Schrecknisse, Gefahren

taḫawwuf: Angstzustand, Furchtsamkeit

ḫāʾif pl. ḫuwwaf: furchtsam, ängstlich, in Furcht (min vor), erschrocken (min vor), ängstlich besorgt (ʿalā um, für)

ḫīfa (f): Angst, Furcht (min vor)

ḫwl

II ḫawwala/yuḫawwilu: verleihen, gewähren, bewilligen, (Recht, Macht etc. zu etw.) einräumen (hū, li).

ḫāl pl. ʾaḫwāl, ḫuʾūl, ḫuʾūla (f): Onkel mütterlicherseits. Pl. ḫilān: Muttermal, Leberfleck im Gesicht, Schönheitsfleck, Schönheitspflästerchen.

ḫāla (f) pl. -āt: Tante mütterlicherseits

ḫawal: was jm. gegeben ist, Besitz, Eigentum, Güter, besonders an Vieh u. Sklaven, Dienerschaft.

ḫwla (f): Ğ273/22: n.pr.??

ḫwm

k.A.

siehe ḫām ḫm

Ğ130/6 tḫwm??

ḫwn

ḫāna/yaḫūnu: treulos, verräterisch sein/handeln (an), verraten (jn.), betrügen (jn.), täuschen, trügen (jn.), im Stich lassen, verlassen (jn.), versagen (jm., Stimme etc.), nicht einhalten (etw.), brechen (ʿahdan einen Vertrag). ḫānahū ğaybuhū: sein Geldbeutel war zu schmal, sein Geld reichte nicht. ḫānahū at-tawfīq: der Erfolg versagte sich ihm.

II: für treulos, verräterisch, unzuverlässig halten/erklären (jn.), misstrauen (jm.)

V: beeinträchtigen, schädigen (etw.)

VIII: täuschen, betrügen, verraten (jn.)

X istaḫwana: misstrauen (jm.)

ḫiyāna (f) pl. –āt: Treulosigkeit, Treuebruch, Verrat, Täuschung

ḫiyānī: verräterisch

ḫawwān: unzuverlässig, treulos, verräterisch, trügerisch. Pl. –ūn: Verräter

ḫāʾin pl. ḫawana (f), ḫawwān: treulos, unzuverlässig, verräterisch, Verräter

ḫiwān, ḫuwān pl. ʾaḫwina (f), ḫūn: Tisch.

ḫyb

ḫāba/yaḫību: scheitern, fehlschlagen, ohne Erfolg sein, vereitelt werden (Hoffnung), fehlgehen

II+IV: scheitern lassen, vereiteln, zunichte machen, enttäuschel,

ḫāba ʿāmālahū: seine Hoffnungen enttäuschen

ḫaiba (f), pl.: ḫaibāt: Scheitern, Fehlschlag, Misserfolg, Enttäuschung

ḫybr

Ğ113/18 n.loc.

ḫyr

ḫāra/yaḫīru: wählen, bevorzugen,

II: wählen lassen, vor die Wahl stellen, vorziehen, bevorzugen (etw. ʿalā vor)

III: wetteifern (mit jm.), wählen lassen, vor die Wahl stellen (jn.)

V: wählen, auswählen (jn./etw.)

VIII iḫtāra/yaḫtāru, 2.sg.m. iḫtarta: wählen (), auswählen, erwählen, ausersehen, vorziehen (ʿalā) , Ğ337/29 li ??

X: das Gute/Beste () für sich suchen/erbitten (von), ein Orakel o. Los befragen

ḫayr: Gutes, Wohl, Bestes, Wohltun, Vorteil, Nutzen, Wohlbefinden. Pl. ḫuyūr: Gut, Besitz, Gottesgabe, Vermögen. (syntaktisch als Elativ:) besser, vorzüglicher, bester, vorzüglichster. Pl. ḫiyār, ʾaḫyār: bessere, vorzüglichere, beste, vorzüglichste. ...

ḫayrī: wohltätig, karitativ

ḫayrīya (f): Wohltätigkeit

ḫayyir: gut, tugendhaft, grossmütig, wohltätig, wohlwollend, gütig, freundlich

ḫayra (f) pl. –āt: Gutes, gute Tat, gute Sache, Pl. ḫayrāt: Güter, Schätze (z.B. d. Bodens, d. Landes), Gottesgaben

ḫīra (f) u. ḫiyara: Bestes, Erlesenes, Elite, Auslese

ʾaḫyar, f. ḫīrā, ḫūrā, pl. ʾaḫāyir El.: vorzüglicher, besser, trefflicher

uḫayrā: LAD: never, dim. of ʾāḫar

ḫiyār pl. -āt: Wahl, freie Wahl, Option, Ausübung eines Wahlrechts, Rücktrittsrecht, Bestes, Erlesenes, Auslese

iḫtiyār pl. -āt: Wahl (auch pol.); Auswahl, Bevorzugung (ʿalā, vor); freie Wahl; Willensfreiheit (philos.);

iḫtiyāran: aus freiem Willen, freiwillig.

muḫayyar: vor die Wahl gestellt, die freie Wahl habend

muḫtār: freiwillig entschlossen, frei in seiner Wahl (bei)...

muḫtāran Adv.: freiwillig, aus freien Stücken...

iḫtiyārī: freiwillig; fakultativ.

ḫyšm

siehe ḫšm

ḫyṭ

ḫāṭa/yaḫīṭu: nähen (etw.)

II: nähen (etw.), zunähen (einen Riss, eine Wunde), schneidern (Kleider, Anzüge)

ḫayṭ pl. ḫuyūṭ, ʾaḫyāṭ, ḫīṭān: Faden, Zwirn, Zwirnsfaden, Schnur, Bindfaden, Faser, Staubfaden (bot.), Strahl. ḫuyūṭ al-fağr al-ʾūla: die ersten Morgenstrahlen. ḫuyūṭ ṣulba: Hartfasern (Mar.). ḫayṭ ʿamal: ein Funke/eine Spur Hoffnung

ḫayṭī: fadenartig, faserig

ḫiyāṭ: Nadel

ḫiyāṭa (f): Näherei, Näharbeit, Nadelarbeit, Schneiderhandwerk, Schneiderei

ḫayyāṭ pl. –ūn: Schneider

ḫayyāṭa (f) pl. –āt: Schneiderin

muḥīṭ: siehe ḥwṭ

ḫyl (1)

ḫāla/yaḫālu: sich einbilden, glauben, denken, dass... (ʾan), jm./etw. halten für (hū hū)

II: jm. glauben machen dass (ʾilā, ʾan); jm. etw. eingeben (Empfindung ʾilā, hū); jm. etw. ausmalen/vorspiegeln dass (ʾilā, hū, ʾan). Pass: ḫuyyila ʾilayhī/lahū ʿan: er bildete sich ein, stellte sich vor; es kam ihm so vor; es schien ihm als ob. ʿalā  mā ḫayyalat an-nafs (AW??): wie es die Seele eingibt, d.h., wie es gerade kommt, wie es sich trifft, aufs Geratewohl, ohne langes Überlegen.

IV: zweifelhaft, unklar sein; jm. verwirren ();

V: sich vorstellen, sich einbilden; sich (in jms. Geist) darstellen; Gegenstand der Vorstellung o. Einbildung werden; scheinen

VI: so tun (jm. gegenüber, als ob li, bi); sich viel einbilden, eingebildet sein; aufgeblasen einhergehen; einherstolzieren, sich Hirngespinste in den Kopf setzen; schemenhaft erscheinen, sich abzeichnen;

VIII: sich viel einbilden, eingebildet sein, aufgeblasen einhergehen, einherstolzieren.

ḫayāl pl. ʾaḫyila (f): Gespenst, körperloser Geist, Illusion, Phantasie, Einbildungskraft, Vorstellungskraft, Traumbild, Einbildung, Phantasiebild, Vision, Abbild, Schatten, schwacher Abglanz. [Ğ14/22]: Vorstellungskraft,

ḫayāla (f), pl.: ḫayālāt: Gespenst, Phantom, Phantasiebild, Phantasiegebilde, Film, [Ğ, 12/4 für Debrays fantasmes, Wahnvorstellungen, Phantasmen]

ḫayālī: illusorisch, imaginär, nur in der Einbildung bestehend, utopisch, unrealistisch, ideell, Ğ14/26 für imaginaire. ġairu ḫayālī: illusionslos.

maḫīla (f) (مخيلة): Einbildung, Dünkel, Hochmut; pl.: maḫāyil: geistige Bilder, Vorstellungsbilder, Visionen, Ahnungen, An-, Kenn-, Vor-Zeichen.

muḫāyil: PAIII, (Ausdruck des Strebens die Handlung an einer Person oder Sache auszuüben, o. auf Person o. Sache einzuwirken)

muḫāyal: PPIII

taḫyīl (تخييل) pl. maḫāyīl möglich (مخاييل) Ğ15/15, 285/8, FG§102: Vorspiegelung, Schauspielerei. fann at-taḫyīl: Schauspielkunst.

maḫāla (f): FG§78.3: Präfix ma- bildet Nomina loci u. temporis, bisweilen auch Nomina causae. Demnach hier: Ort/Zeit/Grund des sich etw. einbildens/der Verwirrung(?). Der Morphemtyp mit Femininendung mafʿalatun bildet aber denominale, von einem Nomen abgeleitete Ortsbezeichnungen(Ğ14/29). Part.pass.I würde maḫīlun lauten.

taḫayyul (تخيل) pl. taḫayyulāt: Einbildung (Ğ14/28, maydanu t-taḫayyul: Tätigkeitsbereich der Einbildung), Vorstellung, Phantasie, Wahnidee, Hirngespinst, (inf. V). [Ğ14/28]

mutaḫayyil (part.a. V); mutaḫayyal (part.p. V) [Ğ14/18, 14/23] sich darstellend, dargestellt.

taḫayyulī: phantastisch, imaginär

iḫtiyāl: Stolz, Hochmut

muḫayyila (f) (مخيلة ): Einbildungskraft, Phantasie Ğ14/24,26,28. (Part.A.II glauben machen, vorspiegeln, einbilden)

muḫayyal (m) (مخيل): Part.P. II glauben gemacht, vorgespiegelt, eingebildet, Ğ14/30

muḫīl: zweifelhaft, unklar, verworren. muḫyil: verwirrend

miḫyāl al-iğtimāʿī [FG§78 n.instr. Ğ14/18 imaginaire social, frz.: das sozial Imaginäre, gemeinschaftl. erdacht, gesellschftl. nicht wirklich, nur in der kollektiven Einbildung vorhanden, etc.] Pl. maḫāyīl möglich (مخاييل) Ğ15/15, 331/32, 334/13 pl. ??. FG§121.1

miḫyālī: imaginär

siehe auch ḫyl (2)

ḫālī: siehe ḫlw

ḫyl (2)

II: galoppieren (zu Pferde)

ḫayl (koll.) pl. ḫuyūl: Pferde, Pferdestärke, PS

ḫayyāl pl. (f), -ūn: Reiter

ḫayyāla (f): Kavallerie (mil.)

ḫym

II: sein Zelt aufschlagen, zelten, kampieren, sich niederlassen, verweilen, ruhen, lagern, liegen (ʿalā auf, o. bi an einem Ort), sich verbreiten, herrschen (ʿalā, fī, bi an einem Ort, z.B. Stille, Schweigen, Friede), ḫayyama l-layl: die Nacht brach herein

V: sein Zelt aufschlagen, lagern

ḫayma (f) pl. –āt, ḫiyām, ḫiyam: Zelt, Sonnendach, Markise, Laube, Hütte (aus Zweigen u. Laub für den Flurwächter, lib.)

ḫyn

ḫiyāna (f): Ğ347/25,  LAD: deceit, treachery, abuse of confidence. (Betrug, Verrat, Missbrauch des Vertrauens, Vertrauensmissbrauch), siehe auch ḫwn

dāʾʿ

Ğ257/8??

dārwīn

n.pr.: Darwin, Charles (1809-1882). Ein privilegierter unabhängiger Wissenschaftler, der allein zu Hause arbeitete.

dāʿ

dāʿin: Anlass, Ursache, Motiv. lā dāʿīya: es ist nicht nötig zu (li), Pl.: duʿā (f): Propagandist, Emissionär. siehe dʿ.

db

dabba/yadibbu: kriechen, krabbeln,

dābba (f) pl. dawābb: Tier, Reittier.

dwāb: Ğ269/26??

dbr

dabara/yadburu: den Rücken kehren, entschwunden, vergangen sein (Zeit).

II: mit Vorbedacht anordnen, vorbereiten, planen, disponieren, arrangieren, ins Werk setzen (etw.), schmieden, anzetteln (Komplott etc.), aushecken, einfädeln (List), leiten, führen, dirigieren, regeln (etw.), gut verwalten, wirtschaften (mit),

IV: den Rücken kehren (ʿan o. ʿalā jm.), entfliehen, entweichen, ausweichen, entgleiten.

V: vorbereitet, geplant, arrangiert werden, geleitet, dirigigiert werden, nachdenken (o. über), erwägen,

VI: einander den Rücken kehren, entgegengesetzt sein, unvereinbar sein.

X: den Rücken kehren

dubr, dubur pl. ʾadbār: Hinterteil, Hinterer, Rückseite, Rücken, letzter Teil, hinteres Ende. min dubr: hinten, von hinten,

dabarī: hinterdrein kommend, verspätet, zu spät

dabra (f): Wendung (des Geschicks)

dabūr f.: Westwind

dabbūr pl. dabābīr: Hornisse, Wespe.

tadbīr pl. -āt: Planung, Disponierung, Vorbereitung, Bereitstellung, Beschaffung (z.B. von Geldmitteln), Besorgung, Leitung, Führung, Regelung, Wirtschaften, Wirtschaftsführung. Pl. tadābīr: Massnahme,

ʾidbār: Flucht, Rückzug

tadabbur: Überlegung, Beratung, Nachdenken (über), Erwägung (einer Sache)

tadābur: Verschiedenartigkeit, Kontrast

dābir: verstrichen, entschwunden (Zeit), Letztes, Äusserstes, Ende, Wurzel,

mudabbir pl. –ūn: Planer, Leiter, Lenker, Arrangeur. mudabbir al-makāʾid: Ränkeschmied, Intrigant

mudbir: abgewandt. mudbiran wa-muqbilan: von hinten und von vorn

dbn

k.A.

dṯr

daṯara/yadṯuru: in Vergessenheit geraten, alt werden, ausgelöscht, verwischt werden (Spur v. Wind)

II: bedecken, einhüllen, vernichten

V: sich einhüllen (in)

VII: ver-, ausgelöscht, verwischt sein/Werden, alt und in Vergessenheit geraten sein

VIII: iddaṯara: sich einhüllen (bi in)

diṯār pl. duṯur: Decke

madṯūr: vergangen, alt (Zeit)

dağğa/yadiğğu: langsam schreiten

II: dağğagahū bi-s-silāḥ: jn. von Kopf bis Fuss bewaffnen

V: tadağğağa bi-s-silāḥ: von Kopf bis Fuss bewaffnet sein

duğğ: Drossel (zool.)

duğğa (f): dichte Finsternis

dağāğ (koll.): Hühner, Huhn (als Gattung)

dağāğa (f) (n.un.): Henne, Huhn

mudağğağ bi-s-silāḥ: schwer bewaffnet

dāğğ pl. dāğğa (f): LAD: walking slowly, assistants, companions, partners

siehe auch dğn dğy

dğl

dağala/yadğulu: betrügen, beschwindeln (ʿalā, jn.), ein Schwindler, Quacksalber sein

II: überstreichen, überziehen, vergolden (, etw.), betrügen, beschwindeln, hinters Licht führen (ʿalā, jn.)

dağl: Betrügerei, Schwindel

dağāl: Dünger

duğāla (f): Teer

dağğāl, pl. -ūn, dağāğila (f): Schwindler, Betrüger, Quacksalber, Scharlatan. In der isl. Eschatologie: Antichrist

tadğīl: Betrug, Scharlatanerie, Quacksalberei

diğla (f): Tigris (Fluss)

dğn

dağana/yağdunu: inf. dağn, duğūn, finster sein, düster sein

dağana/yağdunu: inf. duğūn, gezähmt sein, zahm sein, zahm wd., eingewöhnt sein

II: zähmen, zahm machen, zum Haustier machen (Tier). dağanahū li-ḫidmati: jn./etw. dienstbar machen

III: umschmeicheln, durch Liebenswürdigkeit zu gewinnen, zu beschwatzen suchen (jn.)

IV: düster, verhangen sein (Tag), finster sein (Nacht)

V: Pass. zu II, domestiziert sein, zu den Mudejaren gehören, siehe mudağğan

duğna (f), duğunna (f): Dunkelheit, Düsterkeit

ʾadğan: dunkel, finster, düster

dāğin: dunkel, düster, finster, zahm, gezähmt (Tier). ḥayawānāt dāğina: Haustiere.

dawāğin: zahmes Geflügel

mudağğan: gezähmt, eingewöhnt, domestiziert. Pl. al-mudağğanūn: die Mudejaren (Muslime, die nach der Wiedereroberung durch die Christen in Spanien bleiben durften)

dğy

dağā/yadğū: finster sein, dunkel sein, überschatten, überdecken (etw.), sich ausbreiten (über)

III: sich verstellen, Freundschaft heucheln (jm. gegenüber), umschmeicheln (jn.)

duğan (دجًى): Finsternis, Dunkelheit

dayāğī l-layl: nächtliche Finsternis

mudāğāh (f): Heuchelei, Schmeichelei

dāğin (داج): dunkel, finster

dḥḍ

daḥaḍa/yadḥaḍ>u: nichtig sein (Argument), widerlegen, entkräften (Argument)

IV: widerlegen, entkräften (Argument, Anspruch). lā yudḥaḍu: unwiderlegbar

daḥḍ: Widerlegung

duḥūḍ: Nichtigkeit, Hinfälligkeit (eines Argumentes o. Anspruchs)

midḥāḍ: (Genus unveränderlich) absolut nichtig

dḥr

daḥara/yadḥaru: vertreiben, wegtreiben, entfernen (jn.), schlagen (Heer)

VII: verjagt, abgewiesen sein/wd., geschlagen wd. (Heer), untergehen, zusammenbrechen

indiḥār: Verjagtsein. Pl. –āt: Niederlage (mil.). Ruin, Zusammenbruch, Katastrophe. intiḥār al-kawn: Weltuntergang

madḥūr: verjagt

dḫr

k.A., siehe ḏḫr (Assimilation)

daḫara, daḫira/yadḫaru: LAD:inf. duḫr, duḫūr: be small, mean and contemptible (klein, schäbig und verächtlich sein)

mudḫar: humbled (gedemütigt),

mudaḫḫar: stored up, hoarded, saved

iddiḫār: Aufbewahrung, Aufspeicherung, Anhäufung, Aufsparung, Sammlung, Sparen, Ersparung, Spartätigkeit. siehe ḏḫr.

dḫl

daḫala/yadḫulu: eintreten, hineingehen, hereinkommen (hū, selten o. ʾilā, noch seltener Ğ208/9 maʿa), betreten, einfahren (in d. Hafen etc.), antreten (eine Stelle etc.), eindringen (hū, fī, ʾilā), befallen (Zweifel etc.), eintreten bei (ʿalā), hineinkommen zu (ʿalā), vorsprechen bei (ʿalā), Ehe vollziehen/beiwohnen (bi o. ʿalā m.ei. Frau), über jm. kommen (ʿalā), (Gramm.:) hinzutreten zu (ʿalā), neu hinzukommen zu (ʿalā), neu eingeführt werden (bei ei. Sache ʿalā), beitreten (o. ), Ğ110/12, 201/22 dazukommen/-gehören, sich beteiligen, teilnehmen (an), eintreten (Zeitpkt., Ereignis), einbezogen sein, einbegriffen sein in/fallen unter (o. ḍimna), dazugehören, i.d. Bereich ei. Sache fallen. Pass.: duḫila: angekränkelt, nicht normal sein.

II: hineinkommen lassen, eintreten lassen, hineinbringen, einfügen, aufnehmen (Ğ24/16??)

III: überkommen, befallen (Zweifel, Verdacht, Verzweiflung)

IV: hineinkommen lassen, eintreten lassen (jn. in), hineinführen (jn., in ein Haus/Zimmer), führen (jn., in einen Raum), hineinbringen, hineinschaffen (etw. o. ʿalā in), eingliedern, einfügen (etw. o. in), eintreten lassen (etw. ʿalā bei einer Sache), einführen (etw., Neuerung, Modifikation etc. ʿalā an etw.). ʾadḫaluhū l-madrasa: jn. in die Schule schicken/bringen, Ğ257/10 ʾilā??

V: tadaḫḫala/yatadaḫḫalu: sich einmischen in, einschreiten in, eingreifen in, intervenieren in, eindringen in, störend dazwischenkommen bei, etw. stören, ineinandergreifen mit (alles: ). Ğ83/19 ʾilā bei??.

VI: sich einmischen (in, fī-l-ḥadīṯ: ins Gespräch), einschreiten, eingreifen (in), intervenieren, ineinander verschlungen, verwoben sein, sich ineinander verflechten, verflochten sein (Ğ27/9), ineinandergreifen, sich überlagern, ineinander übergehen (bi-baʿḍin), überkommen, befallen.

daḫl: Einkommen, Einkünfte, Einnahmen, Eintritt, Einmischung, Zweifel, Verdacht. MLT: Einkommen, Umsatz

daḫal: Störung, Trübung, Defekt des Verstandes, Gebrechen

duḫūl: Eintritt, Zutritt, Eintreten, Betreten, Einfahrt, Einzug, Einmarsch, Antritt, Eindringen, erste Beiwohnung nach der Eheschliessung (i.R.)

duḫūlīya (f): Oktroi, Stadtzoll, (syr.-lib.) Eintrittsgebühr

madḫal pl. madāḫil: Eingangshalle, Foyer, Vorraum, Eingang, Zufahrt, Zufahrtsstrasse (zu einer Grosstadt), Einfahrt (eines Hafens, Kanals), Anode (el.), Benehmen, Einführung, siehe auch mudḫal. ḥusn al-mudḫal: gutes Benehmen. mudḫal sayyārāt: Autoeinfahrt

ʾadḫal El.: eher gehörend (zu), besser einzubeziehen (in). LAD: entering more deeply into, more familiar.

ʾidḫāl: Hineinführung, Hineinziehung, Einfügung, Eingliederung, Einführung (z.B. einer Verfassung, einer Neuerung, Änderung, Verbesserung, etc., ʿalā an einem Gerät)

dāḫil: zugehörig zu (), einbezogen in (), inner, innen befindlich, Inneres, innerer Teil (ei. Sache), dāḫila (داخل): Präp.: innerhalb, im Inneren von, dāḫilan (داخلاً ): Adv.: innen, fī / bi dāḫili (+ Gen.): innerhalb, im Inneren von, Ğ81/21 lasnā bi-dāḫilayna??baynaka wa bayna...: wir sind nicht innerhalb zweier??, wir wollen uns nicht zwischen euch stellen??

fī dāḫil u. bi-dāḫil + Gen.: innerhalb, im Inneren von

fī l-dāḫil wa-l-ḫāriğ: im In- und Ausland

min ad-dāḫil: von innen her, von drinnen heraus

dāḫila (f) pl. dawāḫil: Inneres, innerer, verborgener Teil

dāḫilī: innerlich, im Inneren vor sich gehend, innen angebracht, den Innenbetrieb betreffend, im inneren Betrieb verwendet, innen, inländisch, das Inland betreffend (Ggstz. ḫāriğī), innenpolitisch, einheimisch, intern, privat, zum Haus gehörig,.

dāḫīlīyan Adv.: im Innern.

madḫūl: abnorm, an einer Störung leidend (geistig), geistesschwach, verrückt, charakterschwach. madāḫīl: Einnahme, Umsatz, Einkommen (tun.).

mudḫal: Einführung, Einleitung (ʾilā o. li in ein wiss. Gebiet). siehe auch madḫal

tadaḫḫul: Eintritt, Eindringen, Einschreiten. Pl.: -āt: Einmischung in (), Intervention, störendes Eindringen, Wortergreifung (in ei. Debatte). ʿadam at-tadaḫḫul: Nichteinmischung.

tadāḥul: Einmischung, Einschreiten, Intervention, Ineinandergreifen, Verflechtung, Überlagerung, Durchdringung, Interferenz (bes. phys.). Inf VI.

mutadāḫil: verflochten, verschlungen, verwoben. Partiz.VI.

dḫn

daḫina/yadḫanu: rauchig sein, nach Rauch schmecken/riechen,

daḫana/yadḫa/unu: rauchen, qualmen (Feuer)

II: einräuchern, räuchern, rauchen (Tabak),

IV: rauchen, qualmen (Feuer)

V: beräuchert werden, geräuchert werden/sein

daḫan: Rauch, Dampf

dr

darra/yadi/uru: reichlich fliessen, strömen, fliessen, zufliessen (ʿalā jm., Gewinn, Reichtum)

IV: reichlich fliessen lassen (etw., Harn, Schweiss, Milch), zufliessen lassen (ʿalā jm. etw.), reichlich ausschütten (etw. ʿalā über jn.), überhäufen, überschütten (mit etw. ʿalā jn.), abwerfen (Gewinn ʿalā für jn.)

X: strömen, reichlich fliessen, reichlich sein, bewirken o. zu bewirken suchen dass etw. () reichlich fliesst, bewirken dass etw. () viel abwirft, zu erzielen, erlangen suchen (Gewinn, Lebensunterhalt), hervorrufen, erwecken (ein Gefühl, bes. Mitleid)

darr: Milch, Ergebnis, Leistung

durr koll.: Perlen

durra (f) n.un., pl. –āt, durar: Perle, Sittich (zool.)

durrī: schimmernd, funkelnd (Stern)

dirra, darra (f) pl. dirar: Zitze des Euters, Euter

midrār: reichlich Regen spendend (Himmel, Wolke), reichlich ausströmend

ʾidrār: Ausschüttung. ʾidrār al-bawl: starke Harnentleerung, Diurese (med.)

dārr: reichlich fliessend, ergiebig, nutzbringend

mudirr: mudirr al-bawl: harntreibend. Pl. mudirrāt al-bawl: harntreibende Mittel. mudirr al-ʿaraq: schweisstreibend.

drʾ

daraʾa/yadraʾu: inf. darʾ, zurückweisen (hu, etw.), abwenden, bannen, abwehren (hu, etw., z.B. ḫaṭaran, ei. Gefahr, ʿan, von)

iddāraʾa, sich streiten (, um)

darʾ: Abweisung, Abwendung, Abwehr

darīʾa (f), pl. -āt: Zielscheibe

drb

dariba/yadrabu: inf. darab, durba (f), gewöhnt sein (bi an), geübt sein (bi in)

II: trainieren (jn., Sport), schulen, ausbilden (jn. fī, bi, ʿalā in), drillen (jn.), dressieren (Tier)

V: geübt sein (ʿalā o. in), trainiert sein/wd., geschult, ausgebildet sein/wd. (ʿalā o. in), gedrillt wd., dressiert sein/wd.

darb pl. durūb: Engpass im Gebirge, Pfad, Weg, Strasse, Gasse. darn at-tabbāna: die Milchstrasse.

durba (f): Gewöhnung, Geübtheit, Übung

darība (f): (früher. Tun.) Gericht erster Instanz

tadrīb pl. –āt: Training, Trainieren (Sport), Übung, Schulung, Ausbildung, Fortbildung, Drill, Dressur. tadrīb ʾasāsī: Grundausbildung

drğ

darağa/yadruğu: (langsam) gehen, schreiten, vorwärtsschreiten, allmählich herankommen (ʾilā an), einem Weg (ʿalā) folgen, in der u. der Weise (ʿalā) verfahren, sich gewöhnt haben, gewohnt sein, pflegen (etw. zu tun (ʿalā), weggehen, entwachsen (min einem Nest, einer Behausung), dahingegangen sein, dahin sein, vorüber sein (Zeit), spurlos vernichtet, ausgestorben sein, im Umlauf sein, kursieren, gelten, in Geltung stehen, aufwachsen, heranwachsen, gross werden (Kind),

dariğa/yadrağu: stufenweise aufsteigen, vorrücken

II: gradweise aufsteigen, vorrücken lassen (jn.), allmählich heranbringen (an ʾilā), sich nähern lassen, nähern (ʾilā etw. einer Sache), zusammenrollen, falten, wickeln, kursieren lassen, in Umlauf setzen, gebräuchlich machen (), Grade, Stufen einteilen, abstufen, Ğ45/10 einstufen (in ḍimna)??.

III: mitgehen (mit ei. Sache ),

IV: einfügen, einsetzen, aufnehmen (etw. in), (schriftlich) eintragen (etw. in)

V: allmählich voranschreiten, aufsteigen (z.B. Schulklasse), nach und nach vorgehen (zu ʾilā), Fortschritte machen (in ), sich abstufen, abgestuft sein

VII: eingefügt, aufgenommen, einverleibt, eingeschlossen sein/werden (in ), eingestuft werden (in fī, unter taḥta),

X: gradweise vorschreiten, aufsteigen lassen (jn.), allmählich wohin (ʾilā) bringen (jn. ),

darağa (f) pl.: -āt: Stufe, Treppe, Ton, Grad, Rang, Klasse, ... Ğ für D's degré, Grad, Stufe. min/fī d-darağa ʾūlā: erstklassig, erstrangig. Ğ20/16, 24/17: bi-d-darağa ʾūlā: in erster Linie, vorrangig. Ğ34/5 bi-hāḏihī d-darağa: mit diesem Grad. Q43/32 Paret: rafaʿnā baʿḍahum fawqa baʿḍin darağātin: wir haben den einen von ihnen einen höheren Rang verliehen als den anderen, wörtl.: wir haben einige über einige Grade erhöht??. Ğ272/10 ʾilā darağa: in einem Masse/Ausmass??

tadarruğ: allmähliches Voranschreiten, Fortschreiten, Progression, Abstufung, Hierarchie. bi-t-tadarruğ: allmählich, nach und nach. tadarruğ irtiqāʾihī: sein allmählicher Aufstieg

dāriğ: im Umlauf befindlich, verbreitet, in Geltung. al-kalām ad-dāriğ, u. al-luġa d-dāriğa: Umgangssprache, der gesprochene Dialekt

madrağ pl. madāriğ: Weg den man beschreitet, Bahn, Pfad, Landebahn (für Flugzeuge), Beginn des Weges, Aufwachsen, Beginn, Anfänge

darrāğa (f): Fahrrad, LAD: siege engine (Belagerungsgerät)

drs

darasa/yadrusu: (inf. dars), auslöschen,  auswischen, tilgen (etw.), dreschen (Getreide), lernen, studieren (hū, ʿalā bei), darasa al-ʿilm ʿalā: studieren bei, prüfen, untersuchen, behandeln (Problem, Frage etc.)

darasa/yadrusu: (inf. durūs): ausgelöscht, getilgt wd.

II darrasa/yudarrisu: lehren, unterrichten (jn. in).

III: zusammen studieren (mit jm.).

VI: miteinander genau studieren, gemeinsam erörtern...

dirāsa (f) pl.: -āt: Studium, Untersuchung (einer Aufgabe, ei. Problems etc.), Prüfung (ei. Projektes etc.), Studie, schriftliche Behandlung (ei. Problems).

madrasa (f) pl. madāris: Schule, Lehranstalt, Madrasa, musl. Moscheekoranschule, (künstlerische o. wissenschaftliche) Schule, Richtung,

dars, pl.: durūs: Auslöschung, Tilgung, (pl.): Studium, Lektion, (zuteil werdende) Lehre, Unterrichtsstunde, Vorlesung...;

yaqdumu li-nā durūsan fī hāḏā ṣadadi: Ğ, 12/7: für Debrays, 50/37 ... est à cet égard concluante, ist in dieser Hinsicht schlüssig. D.h.: es unterbreitet uns in dieser Hinsicht Lehren... [?]

ʾaḫaḍa durūsan: Stunden nehmen, Lehren ziehen aus (min)

ʾalqā durūsan ʿan: Vorlesungen halten über

ʾaʿtā durūsan: Stunden erteilen

dāris pl. –ūn: Student, Studierender, Forscher, Wissenschaftler. Pl. dawāris: ausgelöscht, verwischt, alt verfallen

mudarris: Lehrer, Dozent

madrūs: studiert, untersucht, auf eingehendem Studium beruhend, durchgearbeitet, durchdacht, wohlüberlegt.

ʾidrīsī: zur Dynastie der Idrisiden (in Mar. 788-974) gehörend. Pl. al-ʾadārisa (f): die Idrisiden. Ğ198/13 ʾdrys: ??

drʿ

II: mit einer Rüstung, einem Panzer bekleiden (jn.), mit Eisen bewehren (etw.)

V +

VIII: sich wappnen, sich panzern, gepanzert sein

dirʿ m.+f., pl. durūʿ, ʾadruʿ: Panzerhemd, Küraß, Panzer, Panzerplatte, Panzerverkleidung, Rüstung, Armatur

darrāʿa (f) pl. -āt: Panzerschiff

durrāʿa (f) pl. darārīʿ: weites Obergewand mit Ärmeln, vorn offen

dāriʿ: gepanzert, mit einer Rüstung bekleidet

drk

daraka/yadriku: LAD: follow, pursue, reach, seize, take hold of, conceive, perceive, reach maturity

II darraka/yudarriku: anhalten (Regen). LAD: follow up one thing with another, last, continue.

III: erreichen, erjagen, überholen, ununterbrochen fortsetzen

IV: erreichen, erjagen, einholen, zu fassen kriegen, ereilen, erlangen, geistig erfassen, erkennen, wahrnehmen, merken, begreifen, kapieren, verstehen, zur Reife kommen, reif werden, das Alter der Reife erreichen (Knabe).

V: sich neigen (Sonne)

VI: einander folgen, aneinander anschliessen, ununterbrochen andauern, entgegentreten, begegnen, vorbeugen (einer Sache), sich vorsehen, in Acht nehmen (vor), vorsichtig umgehen (mit), aufpassen (auf), in Ordnung bringen, wiedergutmachen, verbessern (etw.), Ersatz, Entschädigung schaffen (für einen Verlust o. ähnl.), wettmachen (etw.)

X: verbessern, berichtigen, in Ordnung bringen, wiedergutmachen (Schaden, Fehler etc.), nachtragen, ergänzen (Fehlendes), zuvorkommen (einem Ereignis)

darak: Erlangung, Erreichung, Einholung, Polizei. Pl. ʾadrāk: Grund, Tiefe, tiefste Stufe.

daraka (f): tiefste Stufe, Pl. –āt: Stufen nach abwärts

ʾidrāk: Erreichung, Erlangung, Erfassung, Auffassung, Wahrnehmung, Bewusstsein, Begreifen, Verständnis, Verstand, Intelligenz, Reife, Pubertät, Zeit der Reife.

tadarruk: allmählicher Abstieg

ʾdrknā: Ğ170/28 Auffassung??, Ğ204/8 ʾadrāk??

drhm

dirham pl. darāhim: Dirham, Drachme (Ir. Geldstück zu 50 fils), eine Gewichtseinheit (Äg. ca. 3,12g). Pl. darāhim: Geld, Bargeld

durayhimāt: (Diminutiv im verächtl. Sinn) Pfennige

dry

darā/yadrī: wissen, kennen, verstehen (bi o. etw.), Bescheid wissen (ʿan über), Kenntnis haben (ʿan von),

III: schmeicheln (jm.), liebenswürdig, schmeichlerisch behandeln, durch Freundlichkeit täuschen, hereinlegen (jn.),

IV: wissen lassen (bi etw.), unterrichten, belehren, informieren (bi über),

VI: sich verbergen (bi hinter etw.)

dirāya (f): Wissen, Kenntnis

ʾadrā El.: kundiger, besser wissend, besser kennend (bi jn./etw.)

lā-ʾadrī pl. -ūn: Skeptiker, Agnostiker

lā-ʾadrīya (f): Skeptizismus, Agnostizismus

dārwīn

n.pr.: Darwin, Charles (1809-1882). Ein privilegierter unabhängiger Wissenschaftler, der allein zu Hause arbeitete.

ds

dassa/yadussu: hineintun, hineinschieben, hineinstecken (bes. unbemerkt, etw., in), vergraben (etw. in d. Erde), unbemerkt einflössen (etw. jm.), zustecken (etw., ʾilā jm.), heimlich eingeben (as-samma Gift li jm.), einschmuggeln (jn. bayna unter), hineinmogeln (etw. bayna zwischen), aufhalsen, unbemerkt aufhängen (etw. ʿalā jm.), interpolieren (Textstelle), Ränke schmieden (ʿalā, li gegen jn.). dassa ad-dassāʾis: ein Intrigensspiel anzetteln, Ränke schmieden, ein Komplott planen (ḍidda gegen)

II: hineintun, -stecken, verbergen (Dinge)

V: sich heimlich einlassen (ʾilā in), versteckt sein, heimlich darinstecken (in)

VII: sich hineinschieben, (verstohlen) hineingleiten (in), sich einschmuggeln (bayna zwischen, unter), sich einschleichen (bayna zwischen, ʾilā o. bei jm., in js. Vertrauen)

dstwr

dustūr pl. dasātir: Grundgesetz, Verfassung, Satzung, Statut

dastūr: Erlaubnis

dustūrī: verfassungsmässig, konstitutionell. zur Destour-Partei gehörig (Tun.). an-niẓām ad-dustūrī: konstitutionelle Staatsordnung.

dustūrīya (f): Verfassungsmässigkeit. ʿadam ad-dustūrīya: Verfassungswidrigkeit

dsʿ

dasaʿa/yadsu??ʿu: LAD: push back, belch (aufstossen, rülpsen), vomit (erbrechen, ausspeien, ausstossen), fill, stop, recede (zurücktreten, zurückgehen), bestow (schenken) a handsome present

dasīʿ: place where the neck joins the shoulders

dasīʿa (f) pl. dasāʾiʿ: natural disposition (natürliche Veranlagung), present, power, table-slab (Tischplatte), rich ornamental table. Ğ94/8 dasīʿa ẓulm: grosse Unterdrückung (ʿazīm ẓulm ??)

dskr

daskara (f) pl. dasākir: Dorf.

dsm

dasam: Fett, Fettheit des Fleisches, Fettgehalt (v. Nahrungsmitteln)

dasim: fett, fetthaltig, fettig, schmutzig, gehaltvoll (z.B. Lektüre), reichhaltig, reich, inhaltsreich, ergiebig

disām: Pfropf, Verschluss, Stöpsel

ʾadsam, f., dasmāʾ, pl. dusm: sehr fett, fettig, schmutzig, schmierig

ʾadsam El.: gehaltvoller, reicher, reichhaltiger, inhaltsreicher

dasāma (f): Fettigkeit, Schmutzigkeit

dusūma (f): Fettheit, Reichtum, Reichhaltigkeit

dšn

II: daššana/yudaššinu: überreichen, übergeben, einweihen, feierlich eröffnen

tadšīn: Einweihung, Weihung, feierliche Eröffnung.  Ğ15/20 für frz. mettre qc. en œuvre: etw. in die Tat umsetzen, aufwenden, einsetzen.

tadšīnī: Einweihungs-, Eröffnungs-

dʿ

II: daʿʿa??: (mit Verachtung, LAD: violently) zurückstossen, abweisen. Ğ22/28 daʿʿa ʿunk: den grössten Teil zurückweisen

keine weiteren Angaben,

daʿ: verschwinde! Imp. v. wdʿ

siehe auch dʿw

dʿr

daʿira/yadʿaru: unmoralisch sein

daʿar: Unmoralität, Unsittlichkeit

daʿir: unzüchtig, obszön, unsittlich

daʿāra, diʿāra (f): Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifung. bayt ad-diʿāra: Bordell.

dāʿir pl. duʿʿār: unzüchtig, ausschweifend, obszön, unsittlich

dʿm

daʿama/yadʿamu: stützen, abstützen, unterstützen (etw.), stärken, fördern (Wirtschaft eines Landes etc.)

II: stützen (etw.), absteifen, unterbauen, stärken, verstärken (etw.)

V: sich verstärken, stärker werden

VIII iddaʿama: gestützt werden/sein, sich stützen (ʿalā auf)

daʿm: Unterstützung

diʿma (f) pl. diʿam: Stütze

muddaʿam: Stütze, Stützpfeiler, Stützpunkt

diʿāma (f) pl. daʿāʾim: Stütze, Stützpfeiler, Stützpfosten (bes. übertr.)

dʿw

daʿā/yadʿū: rufen (jn.), herbeirufen, holen lassen (o. bi jn.), einberufen (jn. ʾilā, li zu), berufen (jn. ʾilā nach, v. Regierung), auffordern (jn. li o. ʾilā zu), zu kommen bitten (jn. ʾilā zu etw.), einladen (jn. ʾilā zu Essen, Party etc.), herausfordern (jn.), bewegen, veranlassen (jn. li, ʾilā zu etw.), nennen (jn. bi mit einem Namen),

Pass.: duʿiya/yudʿā: heissen, anrufen (Gott = beten zu), fordern, propagieren, erfordern, hervorrufen, verursachen, veranlassen, Q19/48 Paret: beten, 2.pl. tadʿūna ihr ruft??, Gutes wünschen, Segenswünsche aussprechen (li jm., eigenen Gott für jn. anrufen), wünschen (li jm. bi etw. Gutes), erflehen (li für jn. bi etw. ..., verwünschen (ʿalā jn.), den eigenen Gott gegen jn. anrufen, Böses wünschen (ʿalā jm.) Ğ74/19 offb.: aktiv: Moses verwünschte den Pharao, Ğ85/27 udʿu Imp.: ruf!. Ğ91/8 daʿawtumūhū ʾilā: ??, Ğ204/3, 212/25, 219/15, 282/22, 307/5 ydʿy: yudʿā: propagiert wd.??, pass. IV??, Ğ296/2 daʿawtu n-nās ʿan: . Ğ334/16 ndʿy ʾanna-nā??

III: herausfordern, einen Streit, Wortwechsel beginnen, gerichtlich verfolgen, belangen.

IV: LAD: cause to make false claims on a man as one's father

V: raise claims, exact a right. Ğ119/30 berufen, einberufen, bewogen werden??

VI: einander herausfordern, sich gegenseitig hervorrufen, herbeirufen, einander erwecken (Gedanken, Erinnerungen), sich miteinander assoziieren, assoziiert sein (Vorstellungen, Gedanken, Begriffe, zusammen herbeieilen, zusammenströmen, baufällig sein, einzustürzen drohen (Mauern), sinken, niedersinken, zu Boden sinken, hinstürzen (Mensch), zusammenbrechen (auch übertr.), einen Niedergang erleiden (übertr. von einer geistigen Erscheinung). Ğ183/25??

VIII iddaʿā/yaddaʿī: inf. iddiʿāʾ, behaupten, die Behauptung aufstellen, dass (ʾan),

X istadʿā/yastadʿī: herbeirufen, zu sich rufen, kommen lassen, holen lassen, vorladen, berufen, einberufen (ʾilā/li zum Militär), zurückberufen, anrufen, auffordern, anregen (ʾilā zu), appelieren (ʾilā an), verlangen, begehren, wünschen, erfordern, nötig machen.

daʿwa (f): Ruf, Aufruf, Aufforderung, Einberufung zu (ʾilā), Vorladung, Einladung (zu ʾilā), Anspruch, Ansuchen, Wunsch, Missionstätigkeit, Propaganda. Pl. daʿwāt: Anrufung, Gebet, Segenswunsch. Ğ39/ff daʿwa muḥammadīya: die moh. "Mission", Sendung, Sendungsbewusstsein??. MMF: vocation (Berufung, Bestimmung etc.). MF: daʿwa slāvīya: Slavophiles (Anhänger einer russischen philos.-polit. Ideologie im 19.Jh., die die Eigenständigkeit und die besondere geschichtliche Aufgabe Russlands gegenüber Westeuropa betonte. (Duden)), gel. als: "Auftrag" (des Islam).

daʿwā (دعوى) pl. daʿāwā (دعاوى), daʿāwin: Behauptung, Anspruch, Forderung, Klage, Prozess. bi-daʿwā (ʾan): unter dem Vorwand (dass). bi-daʿwā musāʿidatihī fī ḥarbihī: unter dem Vorwand seiner Unterstützung in seinem Krieg (Ğ267/5).

daʿīy pl. ʾadʿiyāʾ: angenommener, adoptierter Sohn, Bastard, Grossmaul, Grosssprecher, Angeber, einer der etwas vorgibt, Anmasser, Betrüger

ʾadʿiyāʾ: pl. pretender, s.o.

duʿāʾ pl. ʾadʿiya (f): Ruf, Anrufung Gottes, Gebet, Bitte, Segenswunsch (li für jn.), Verwünschung (ʿalā js.)

ʾadʿā El.: dringender erfordernd, in höherem Masse o. stärker herbeiführend, verursachend usw. (ʾilā, li etw.), mehr anregend (ʾilā, li zu)

daʿāwa (f), diʿāwa (f) pl. -āt: Propaganda (pol.), Werbung (ʾilā für)

daʿāwī, diʿāwī: propagandistisch, der Werbung dienend, Werbe-.

diʿāya (f) pl. -āt: Propaganda (pol.), Werbung (kfm.)

madʿāh (f) pl. madāʿī: bestimmende Ursache, Beweggrund, Ursache (ʾilā für etw.), Grund, Anlass (ʾilā zu etw.). madʿāh ʾilā š-šakk: Anlass zu Zweifel

mudāʿī: LAD: who challenges (Herausforderer), quarrelsome (streitsüchtig)

iddiʿāʾ pl. -āt: Anspruch, Forderung, Beanspruchung, Anmassung, Behauptung, fälschliche Behauptung, Vorgeben, Anklage (vor Gericht), al-iddiʿ āʾ: die Anklagevertretung, die Staatsanwaltschaft.

iddiʿyāʾ??: Ğ205/16?? o. adʿiyāʾ: >Angeber (pl.)??

istidʿāʾ pl. -āt: Herbeirufung, Einberufung, Berufung, Zurückberufung, Vorladung, Begehren, Verlangen, Petition, Antrag, Bewerbung, Ğ22/19 Erfordernisse??

dāʿin pl. duʿāh (f): Rufer, Werber, Propagandist, Gastgeber. Pl. dawāʿin: Motiv, Anlass, Veranlassung.

bi-dāʿī  (Gen.) + Gen.: auf Grund, aus Anlass, wegen. lā dāʿiya (Akk.): es ist nicht nötig, es besteht kein Anlass (li). Ğ24/1 ad-dāʿīʾilā??

dāʿīya (f): Rufer, Werber (für eine Sache), Propagandist (mit Gen. o. ʾilā einer Sache), Herold. Pl. dawāʿin: Motiv, Anlass, Veranlassung. Pl. dawāʿ: Erfordernisse, Forderungen. dāʿīya ḥarb: Kriegshetzer. dawāʿī d-dahr: die Anforderungen die das Leben stellt, die Wechselfälle des Schicksals. min dawāʿī surūrī: für mich sehr erfreulich, ein Anlass zur Freude. li-dawāʿ ṣiḥḥīya: aus gesundheitlichen Gründen.

madʿūw pl. -ūn: Eingeladener, Gast, genannt, namens

muddaʿin pl. muddaʿūn: einer der eine Behauptung aufstellt, oder etwas vorgibt, Beansprucher, Kläger, Ankläger (jur. al-ʿumūmī: Staatsanwalt), anmassend, angeberisch

muddaʿī: Ğ166/15, 204/28?? Beansprucher (pl.st.c., der Prophetenschaft)

muddaʿan: beansprucht. al-muddaʿan ʿalayhī pl. al-mudaʿan ʿalayhum: der Angeklagte. pl. mudaʿayāt: Ansprüche, Anmassungen

dʿy

daʿīy: adoptierter Sohn, Bastard, Grossmaul, siehe dʿw

dġl

daġal pl. ʾadġāl, diġāl: dicht mit Bäumen bestandene Stelle, Dickicht, Buschwald, Dschungel. Pl. ʾadġāl: Mangel, Fehlerhaftigkeit

daġala (f): Wäldchen, Gehölz

daġil: mit Dickicht bestanden (Ort), undurchdringlich, verdorben, verderbt

mudġil: mit Dickicht bestanden (Ort), falsch (im Charakter)

df

daffa/yadiffu: inf. dafīf: mit den Flügeln schlagen (Vogel)

II: eilen

daff pl. dufūf: Seite, Seitenfläche

dftr

daftar pl. dafātir: Heft, Schreibheft, Buch für Eintragungen, Geschäftsbuch, Register, amtliches Register. ...

dfʿ

dafaʿa/yadfaʿu: stossen, weg-, zurück-, abstossen, entfernen, wegtreiben (ʿan von), sich einer Sache entledigen, abweisen, unterkriegen, bekämpfen (bi mit), verwerfen, von sich weisen, zurückweisen, widerlegen (etw.), vorwärtstreiben, vorantreiben (etw.), hinlenken (ʾilā zu); nötigen/antreiben/drängen/bewegen (jn. bi, zu etw. ʾ ila) vorstossen/gelangen (zu/nach:ʿ ilā), übergeben, aushändigen (li o. ʾilā), bezahlen, zahlen (li o. ʾilā jm.)..., Ğ102/9, NN7 mit min??,

III: Widerstand leisten, widerstehen, widersprechen, um ihn von einer Sache (ʿan) abzuhalten, ausreden (etw. ʿan), abweisen, unterdrücken, verteidigen (ʿan jn./etw.), eintreten (ʿan für), sich einsetzen (für ʿan), die Verteidigung innehaben (ʿan einer Sache). Ğ21/15 yudāfiʿūna bi: sie verteidigen.

V: vorwärtseilen, losstürzen, loseilen, sich ergiessen, strömen (Wasser), zum Ausbruch/Durchbruch kommen (Bewegung, Idee), Ğ289/2 ʾilā ??

VI: einander stossen, sich gegenseitig fortstossen, sich wegstossen (ʿan von), in fortgesetzten Stössen hervorkommen, hervorstossen, herorbrechen (min aus), vorangetrieben werden, vorwärtsstürmen, dahineilen, sich rasch vorwärtsbewegen

VII: losstürzen, hasten, dahinsausen, dahineilen, sich rasch vorwärtsbewegen (Autos etc.), blindlings, unbedacht vorgehen, zu stürmisch sein (Mensch), sich hineinstürzen (in), sofort drangehen, gleich anfangen (+ Impf.: etw. zu tun), vorstossen, losgehen (ʾilā auf), stürzen, eilen, schnell hingehen (ʾilā o. naḥwa zu, Impf.: um etw. zu tun), sich hingeben (li jm.), hervorbrechen, herausstürzen, herauslaufen (min aus, Wasser), gestossen o. getrieben werden,...

X: abzuwehren versuchen (etw., bi durch)

dafʿ: Antrieb, Anstoss (z.B. eines Balles), Vorantreibung (einer Sache), Vorantreiben, Stosskraft (techn.),Zurückstossung, Wegstossung, Wegtreibung, Abwehr, Zurückweisung, Replik, Aushändigung, Übergabe, Zahlung, Bezahlung (z.B. der zakāh, Almosen(steuer),

dafʿa (f) (n.vic.), Pl. dafaʿāt: Stoss, Schub, Anstoss, Stosskraft, Ungestüm, Zahlung, Einzahlung, Auszahlung, Pl.: Emissionen (Börse)

dufʿa (f) pl. dufuʿāt, dufaʿāt: Schub, Stoss, was auf einen Schub o. Stoss herauskommt, jeweils auf einmal ausgestossene o. produzierte Menge, Ejakulation, Mal.  Ğ108/7 dufʿa (o. dafʿa) wāḥida: auf einen Schlag.

daffāʿ: vorantreibend, Schwung verleihend, Kolben (techn.)

midfaʿ pl. madāfiʿ: Kanone, Geschütz

difāʿ: Abwehr, Schutz, Verteidigung (ʿan einer Sache, js., auch jurist.)

difāʿī: Verteidigungs-, Abwehr-

mudāfaʿa (f): Verteidigung (ʿan einer Sache), Abwehr

indifāʿ pl. –āt: Hast, Übereile, Hervorbrechen, plötzlicher Ausbruch, Elan, Ungestüm, Überschwenglichkeit, Überschwang, Einsatz, Einsatzbereitschaft, Selbsthingabe

indifāʿan Adv.: spontan

indifāʿa (f): plötzlicher Ausbruch (z.B. d. Wehklagens)

dāfiʿ: Anstoss gebend, Antriebs-, ab- o. wegstossend, Stoss, Abwehrer, Vertreiber, Einzahler, Zahlender. Pl.: dawāfiʿ: Trieb, Antrieb, Ansporn, Triebkraft, Triebfeder, Beweggrund. bi-dāfiʿ: unter dem Antrieb von (+Gen.), motiviert durch, aufgrund von. dāfiʿ l-ğinsī: Sexualtrieb, dawāfiʿ fiṭrīya: natürliche, angeborene Triebe, quwwa dāfiʿa: (An)Trieb(s)kraft.

mudāfiʿ pl. –ūn: Verteidiger (ʿan js., einer Sache, auch beim Fussball), Verfechter (ʿan einer Sache)

dfq

dafaqa/yadfu/iqu: ausgiessen, ausschütten (etw., auf einen Guss)

dafaqa/yadfuqu: sich ergiessen, hervorschiessen, überströmen (von etw.)

V: sich ergiessen, hervorschiessen, herausströmen, losbrechen, hervorbrechen, losgehen (Schuss), sich blindlings hineinstürzen (fī, ʾilā in etw.), sich stürzen (ʿalā auf), losstürmen (ʿalā gegen), strömen (ʿalā in, zu)

VII: = V, ausgegossen wd.

dafq: Ausgiessung, Ausschüttung

dfn

dafana/yadfinu: begraben, beerdigen (jn.), verbergen, geheimhalten (etw.)

VII: begraben, beerdigt wd., verborgen, geheimgehalten wd.

dafn: Begräbnis, Beerdigung

dafīn pl. dufanāʾ: begraben, beerdigt, verborgen, geheim

dafīna (f) pl. dafāʾin: verborgener Schatz, Königsgrab (aus dem alten Ägypten)

madfan, madfana (f) pl. madāfin: Grabstätte, Begräbnisplatz, Friedhof

madfūn: begraben, verborgen, geheim, versteckt

dq

daqqa/yadiqqu: dünn, fein, zart, klein, subtil, delikat, unbedeutend, unwichtig, zu fein sein.

daqqa/yaduqqu: zerstossen, zermalmen, zerkleinern, pulverisieren, hämmern, pochen, schlagen, ertönen, erklingen, läuten, klopfen, einschlagen, rammen, einrammen, stossen, schlagen, spielen, tippen

II: fein zermalmen, pulverisieren, genau exakt sein, mit grösster Exaktheit oder Sorgfalt vorgehen (bei), genau prüfen, genau feststellen, sorgfältig, genau machen,

III: skrupulös verfahren (mit).

IV: fein, dünn machen.

VII: zermalmt, zerstossen werden

X: dünn, fein sein/werden.

dāqq pl. daqaqa (f): LAD: who knocks.

daqq: Zerstossung, Pulverisierung, Zermahlung, Klopfen, Geklopfe, Hämmerei

diqq: fein, dünn, klein, zart

daqqa (f n.vic.) pl. -āt: Schlag (auch ei. Uhr), hämmernder Ton, Pochen,

diqqa (f): Dünnheit, Feinheit, Kleinheit, Winzigkeit, Geringheit, Subtilität, Schärfe, heikler/kritischer Charakter (einer Lage), Genauigkeit, Exaktheit, Präzision, Strenge

daqīq pl. diqāq, ʾadiqqa: fein, dünn, zart, klein, winzig, subtil, gering, geringfügig, genau, exakt, Mikro-, peinlich, ins einzelne gehend, unerbittlich, unnachsichtig, streng, delikat, heikel, kritisch, bedenklich. Mehl.

daqīqan Adv.: streng, genau

ʾadaqq El.: feiner, zarter, kleiner, genauer, strenger.

tadqīq: Genauigkeit, Exaktheit. bi-t-tadqīqi Adv.: genau, exakt

dk

dakka/yadukku: zertrümmern, zermalmen, flach, eben machen, glätten, glattstampfen, planieren, laden (syr., Feuerwaffe),

VII: zermalmt werden, eingeebnet werden

dakk: geebneter Grund, Pl. dukūk.

dl

dalla/yadullu: jm. etw. zeigen (ʿalā hū), führen, leiten zu (ʾilā o. ʿalā), zeigen, anzeigen, bezeichnen, angeben (ʿalā etw.), hinweisen auf (ʿalā), einen Hinweis, Fingerzeig geben auf (ʿalā), erkennen lassen (etw. ʿalā), ein Beweismittel geben, den Beweis liefern für (ʿalā).

dalla/yadillu: kokettieren, flirten.

II: etw. beweisen (ʿalā), erhärten (bi ʿalā etw. durch), öfftl. z. Verkauf ausrufen (ʿalā), etw. versteigern (ʿalā), verwöhnen, verzärteln, hätscheln (jm., Kind).

IV: sich etw. herausnehmen, anmassen gegen jm. (ʿalā), eingebildet sein auf (bi).

V: sich kokett benehmen, kokettieren, flirten (Frau ʿalā mit), sich zieren, sich Freiheiten herausnehmen (ʿalā gegen jm.), verwöhnen, hätscheln (ʿalā jm.).

X: sich zeigen lassen (ʿalā etw.), sich nach dem Weg erkundigen, sich den Weg zeigen lassen (ʿalā nach, zu), Aufschluss suchen (ʿalā über), Aufschluss erhalten haben, unterrichtet sein (ʿalā über), sich richten nach (bi ), sich leiten lassen (bi von, durch), urteilen (bi nach), folgern, schliessen (ʿalā etw., bi o. min aus), Schlüsse ziehen (bi o. min aus, ʿalā auf)

dall: gutes, würdiges Verhalten, Koketterie.

dalīl pl. ʾadilla (f), dalāʾil, adillāʾ: Hinweis auf (ʿalā), Zeichen, Anzeichen, Indiz, Beweis für (ʿalā), Führer, einer der den Weg zeigt, Fremdenführer, Lotze, Fluglotze, Führer (Buch), Adress-, Telefonbuch,... ʾaqāma d-dalīla ʿalā: den Beweis erbringen o. liefern für, Ğ50/28 ʾiqāma ad-dalīl ʿalā: ?? Ğ147/21 dalīl ḏālika ʾanna-nā: ein Zeichen ist jenes, dass wir??

dalāla (f) pl. -āt: Hinweisung, Leitung, Führung, Hinweis auf (ʿalā), Bezeichnung, Zeichen für (ʿalā), Bedeutung. ʿilm ad-dalāla: Semantik.

dalālī: Bedeutungs-, semantisch.

ʾadall El.: etw. besser beweisend (ʿalā), ʾadall dalīlin ʿalā: der beste Beweis für.

tadlīl: Beweisführung, Erbringung des Beweises für (ʿalā), Erhärtung, Verwöhnung, Verzärtelung, Liebkosung, Koseform eines Namens. ism at-tadlīl: Kosename.

istidlāl: Beweisführung, Argumentation, Gedankengang, Folgerung (ʿalā einer Sache), Schluss (auf ʿalā), Nachweis (ʿalā von etw.), Beweis (für ʿalā)

istidlālī: einen Schluss, eine Folgerung zulassend, aufschlussreich, schlüssig

dāll: bedeutungsvoll, bezeichnend, Bezeichnendes (ling. i. Ggs. zu madlūl),

dālla (f): familiäre Art, Freiheit die man sich jm. gegenüber herausnimmt, Kühnheit, Pl. -āt: Funktion (math.)

madlūl: bewiesen. Pl. -āt: Bedeutung, Sinn, Bezeichnetes (ling. i. Ggs. zu dāll). madlūl al-kalimāt: lexikalische Bedeutungen

mudill: anmassend. mudill bi-nafsihī: eingebildet, dünkelhaft

dlʿ

dalaʿa/yadlaʿu: herausstrecken (lisānahū die Zunge)

II: verwöhnen, verhätscheln, verziehen (Kind), liebkosen (jn.)

IV: šayʾ yudliʿu n-nafs: eine Sache die einen anwidert

VII: herausgestreckt sein/wd., heraushängen (Zunge), hervorzüngeln, heraus-, emporschlagen (Flamme), ausbrechen (Feuer, Krieg), verzogen sein (Kind)

dalʿ: ism ad-dalʿ: Kosename

dallāʿ (koll., n.un. (f), magr.): Wassermelone

dlġ

dilġān: Lehm, Ton.

dlm

dalima/yadlamu: LAD: inf. dalam, be black, soft and smooth, hang down

dalam: wood-pigeon

dulam: elephant

dulum: swelling of the skin

dalmāʾ, f. of ʾadlam: very black, dark.

daylam: AEL: black, negroe. Abyssinan, i.e. black, ant. a place, where ants and ticks collect, at the places where the camels stand when they cometo drink and where they lay down at the watering places. ants (because the're enemies to the camels), numerous army, or numerous assembly of men, things, camels, enemies, pl.: dayālima (f): enemies (notorious for evil and enmity) to the arabs, a certain people in the mountains of ancient Media (south of the caspian sea) placed there by persian kings, calamity, misfortune, a bird, a tree (...)

dlw

II dallawa/yudalliwu??: herabhängen lassen, hinunter-, hinablassen.

IV: = II, herabwerfen (Blicke, ʾilā auf etw.), hinabschweifen lassen (bi-ʾanẓārihī seine Blicke), äussern, zum Ausdruck bringen (bi etw., bi-raʾyihī seine Meinung), abgeben (bi Erklärung, Wahlstimme etc.), anführen (bi-ḥuğğatin ein Argument), mitteilen (ʾilā etw.), anbieten, darbieten (ʾilā etw.), gewähren (bi-ḥadīṯ li ein Interview jm.), verleumden (jn.). ...

V: herabhängen (min von), aufgehängt sein (min an), baumeln, herabgelassen werden, sich herablassen, sinken, herabsinken, tadallā li-lsqwṭ??: einzustürzen drohen

dm (1)

dam pl. dimāʾ: Blut, Pl.: Mordsachen (jur.), Ğ114/26, 152/9 Morde??, Blutvergiessen, Ermordung??, Ğ190/11 u.a. eher als Blutsühne??, LAD: ebullition (Aufwallen, Überschäumen??) of the blood, life (Leben)

damm: LAD: salve (Salbe), ointment, blood

dimāʾ: Pl. s.o., Ğ349/27??, Ğ227/24 Bluttaten??. LA: Ein Name der Höhle/des Baus (eines Tieres) ist dammāʾ, mamdūd/lang ausgesprochen[??], und ad-dummāʾ u. ad-dumma (f)

damī: Blut-

damawī: Blut-, blutig

dāmī: Ğ105/30 blutig??

dm (2)

damma/yadummu +

II: bestreichen, beschmieren, überziehen, färben (bi mit)

damm: Farbe, Farbstoff

dmṯ

damuṯa/yadmuṯu: sanft, gutmütig sein (Charakter)

II: sanft, weich machen ( etw.)

damiṯ pl. dimāṯ: damiṯ al-ʾiḫlāq: sanft, gutmütig von Charakter

damāṯa (f): sanfte, gutmütige Wesensart, Milde

dmğ

damağa/yadmuğu: hineinkommen, eingefügt sein/werden (in etw.), verschmelzen, verbinden (mā bayna ... wa-mā bayna etw. mit).

IV: fest wickeln, fest drehen, einfügen, eingliedern, integrieren, einrücken, einschalten (fī  hū, etw. in), etw. einer Sache einverleiben (fī  hū).

VII indamağa/yandamiğu: eingefügt, eingegliedert, integriert werden, ei. Sache einverleibt werden (), absorbiert wd. von (), verschmolzen werden, identisch wd., sich identifizieren.

damğ: Einfügung, Eingliederung, Einverleibung ().

ʾidmāğ: Einfügung, Eingliederung, Einbeziehung (), Assimilation

ʾidmāğī: Integrations-, Assimilations-.

indimāğ: Eingliederung (), Verschmelzung, Fusionierung, Assimilation (intr.).

indimāğī: durch Zusammenschluss entstanden, Verschmelzungs-.

dmdm

damdama/yudamdimu: murren, brummen, knurren (Ğ123/13 ʿalā jd. an??)

dmr (1)

damara/yadmuru: zugrundegehen, untergehen, vernichtet werden.

II: vernichten, zertrümmern, zerstören.

V: vernichtet, zertrümmert, zerstört werden

VII: vernichtet sein/werden.

damār: Untergang, Ruin, Vernichtung

tadmīr: Vernichtung, Zerstörung.

indimār: Vernichtung (intr.), Untergang.

mudammir: zerstörerisch, vernichtend, zersetzend.

mudammira (f) pl. -āt: Zerstörer (Kriegsschiff).

dmr (2)

dammūr: ein grobes kattunartiges Gewebe (äg.)

dmr (3)

damīra (f): Zeit der Nilüberschwemmung (äg.)

dmr (4)

tadmur, tudmur: Palmyra (antike Stadt, heute kleine Ortschaft in Syrien)

tadmurī, tudmurī: irgendeiner. lā tadmurī: niemand, keine Menschenseele

dms

damasa/yadmusu: verbergen, verheimlichen, begraben (fī l-ʾarḍi: in der Erde)

II: dto.

dims: ausgeglühte Kohle, Asche (äg.)

damāsa (f): Finsternis

ʾadmās (pl.): Elendshütten

dammūs pl. damāmīs: Höhle

dīmās, daymās, daymūs pl. dayāmīs, damāmīs: finsterer Kerker, Gewölbe unter der Erde. Pl.: Katakomben

dāmis: stockfinster, düster

dmʿ

damiʿa/yadmaʿu: tränen

IV: zum Weinen bringen, tränen lassen

damʿ, pl. dumūʿ: Träne

dmġ (1)

damaġa/yadmaru: überwinden, entkräften (Lüge, Irrtum, falschen Vorwurf), die Oberhand gewinnen (über die Lüge, von der Wahrheit)

dimāġ pl. ʾadmiġa (f): Gehirn, Hirn

ḥuğğa dāmiġa: durchschlagender Beweis. šahāda dāmiġa: unwiderlegbares Zeugnis

dmġ (2)

damaġa/yadmuġu: inf. damġ, stempeln, mit einem Brandmal versehen, kennzeichnen (jn., bi-ʾannahū als, als jm. der)

damġ: Stempelung

damġa (f): Stempel

madmūġ: gestempelt

dmġğ

damġağa (f): Demagogie (Volksaufwiegelung, politische Hetze, tun.)

dmn

damana/yadmunu: düngen (den Boden)

IV: süchtig sein (ʿalā o. nach), ergeben sein (ʿalā o. einer Sache, bes. dem Alkohol etc.), sich hingeben (ʿalā o. einer Sache), versessen sein (ʿalā o. auf)

dimn: Mist, Dung

dimnā: siehe dwm 1.p.pl.pf. solange/während wir

dmy

damiya/yadmayu: bluten

II +

IV: bluten machen.

dāmin: blutend, blutig

mudamman, f: mudammāh (f): blutbefleckt, blutig, blutrot

siehe dm

dn

danna/yadunnu: surren, summen (Insekt), brummen. LAD: speak in a low voice and unintelligibly (mit leiser, unverständlicher Stimme sprechen)

danina/yadnanu: be short-legged, having the chest close to the ground an a high back

II: hum, buzz

IV: stay, abide (bleiben, fortdauern)

dns

danisa/yadnasu: besudelt, beschmutzt sein

II: beflecken, besudeln, beschmutzen, entehren, entweihen (etw.)

V: pass. zu II.

danas pl. ʾadnās: Unreinheit, Schmutz, Makel

dnw/dny

danā/yadnū: nahe sein, sich nähern, nahe kommen (min, ʾilā o. li jm. o. etw.),

II: nahe heranbringen, nähern, sich eingehend, im einzelnen beschäftigen mit (), danā nafsahū: sich erniedrigen.

III: nahe kommen, sich annähern

IV: nahe sein, sich nähern,

V: allmählich herankommen,

VI: einander nahe kommen,

VIII iddanā: nahe sein, sich nähern, nahekommen

X: den Wunsch haben, näher zu kommen, sich zu nähern suchen

dunūw: Herankommen

danīy pl. ʾadniyāʾ: nahe, niedrig, gemein, verachtet, minderwertig, verworfen

ʾadnā (ﻰﻧﺩﺍ) (m), dunyā (f), ʾadānin, ʾadnawna (pl.m.), dunan, dunyawāt (pl.f.) El.: näher, weiter unten befindlich, niedriger, tiefer, geringer, näher liegend, geeigneter, passender, ... aš-šarq al-ʾadnā: Der Nahe Osten. al-maġrib al-ʾadnā: Algerien. al-ḥadd al-ʾadnā: das Minimum. Ğ16/27: laysa darağa ʿadnā min darağāt al-maʿrifa: es ist nicht ein geringeres Erkennen, keine geringere Erkenntnis.

dunyā (f.ﺎﻴﻧﺩ)pl. dunyayāt, dunan (ﻰﻧﺩ): Welt, Erde, Diesseits, weltliches Dasein, weltliches Leben, irdische vergängliche Güter, Irdisches, ...

dunyawī, dunyāwī: weltlich, irdisch, zeitlich, vergänglich, Pl. ad-dunyawīyāt: die weltlichen Dinge, irdische Werte

dhr

dahr pl. duhūr, ʾadhur: Gang der Zeit, dahingehender Zeitraum, lange Zeitspanne, Zeitalter, Epoche, Lebenszeit, (wandelbares, trügerisches) Schicksal, ewige Fortdauer des Zeitablaufs, Ewigkeit. banāt ad-dahr: Schicksalsschläge, Missgeschick, ..., dahra d-dāhirīn: für alle Ewigkeit, für immer und ewig,

dahrī: zeitlich, weltlich. Pl. -ūn: Anhänger der dahrīya, Materialist, Atheist

ad-dahrīya (f): Lehre von der Ewigkeit der Welt, eine materialistische, atheistische Richtung auf dem Boden des mittelalterlichen Islam, Materialismus

duhrī: sehr alt, bejahrt

dhš

dahiša/yadhašu u. Pass. duhiša: erstaunt sein, staunen, sich wundern, betroffen, verblüfft, überrascht, bestürzt sein (min o. li über)

II + IV: in Erstaunen versetzen, verblüffen, bestürzt machen (jn.)

VII: = I

dahaš: Betroffenheit, Bestürzung

dahiš: erstaunt, verblüfft, betroffen, betäubt

dahša (f): Staunen, Verwunderung, Betroffenheit, Verblüffung, Schreck

indihāš: Erstaunen, Staunen, Betroffenheit, Verblüfftheit

madhūš u. mundahiš: erstaunt, verwundert, betroffen, verblüfft, bestürzt, überwältigt

mudhiš: erstaunlich, überraschend, verblüffend, wunderbar. Pl. mudhišāt: erstaunliche Dinge, Wunder.

dhq

dahaq: Stock, Block (für die Füsse des Verbrechers)

dihāq: voll (Becher), bis zum Rand gefüllt

dihqān, duhqān pl. dahāqina (f), dahāqīn: Mann der eine grosse Rolle spielt, führende Gestalt, Magnat. dahāqīn as-siyāsa: die führenden Leute in der Politik

dhm

dahama/yadhamu +

dahima/yadhamu: plötzlich überkommen, überraschen (jn.), unerwartet kommen (zu jm.), hereinbrechen (Gefahr), anfahren (jn.), unversehens eindringen (in).

II: schwärzen (etw.)

III: befallen, überkommen (jn., z.B. Krankheit, Verzweiflung), überraschen, stellen (jn.), überraschend angreifen, überfallen (jn./etw.), ausheben (ein Diebesnest u.ä.), ereilen (jn., Geschick)

IX: schwarz sein

duhma (f): Schwärze

ʾadham, f. dahmāʾ, pl. duhm: schwarz, tiefschwarz

dāhim: hereingebrochen (Gefahr)

dhn

dahana/yadhunu: einölen, salben, einfetten, einreiben (etw./jn., bi mit), anmalen, anstreichen, firnissen

II: dto.

III: sanft behandeln, umschmeicheln,anschmieren, überlisten (jn.)

IV: LAD: outwit (überlisten, austricksen), deceive (täuschen), proceed slowly and lukewarmly in a matter (langsam und lau vorgehen). Q68/9 tudhinu fa-yudhinūna: Paret: du machst (ihnen schöne) Worte, darauf machen sie (dir) schöne Worte, Ğ73/22 zu Q68/9: milde sein, nachgeben: dass du ihnen nachgibst, dann geben sie dir nach.

dahn: Einölung, Einfettung, Bemalung, Streichung

duhn pl. ʾadhān, duhūn, -āt, dihān: Öl (Speise-, Schmier-, Einreibeöl), Fett, Balsam (Ğ287/6??)

dhy

dahiya/yadhā: schlau, klug, listig sein

dahā/yadhā: befallen, treffen (jn.), zustossen (jm.)

II: schwer treffen, heimsuchen (jn.)

VI: sich schlau, listig stellen

dahāʾ: Schlauheit, Klugheit, Verschlagenheit, List

ʾadhāʾ El.: schlauer, listiger, geschickter, schlimmer, unheilvoller

dāhin pl. duhāh (f): schlau, verschlagen, listig, Schlaukopf, geschickter, fähiger Mensch.

dawāwīn

pl. v. dīwān siehe dwn

dwʾ

dāʾ pl. ʾadwāʾ: Krankheit, Leiden, Übel

dwb

dāba/yadūbu: dahinschwinden, dünn sein, abgenutzt sein/wd. (äg.)

II: abnutzen, abtragen (etw., äg.)

dwāb: Ğ177/30, 180/22??, 269/26?? siehe db ??

dwbr

dwbry, ryğys

n.pr.: Debray, Régis: Philosoph, Verf. v. Critique de la raison politique, Paris 1981.

dwḫ

dāḫa/yadūḫu: unterwerfen, unterjochen (Land), sich unterwerfen, sich demütigen, schwindlig sein/werden, Schwindel empfinden, Übelkeit empfinden, einen Schwäche- o. Ohnmachtsanfall haben

II: unterwerfen, unterjochen (ein Volk), unterwürfig machen, demütigen, erniedrigen (jn.), schwindelig machen (jn.), Schwindel erregen (m.), schwach machen, betäuben (jn., z.B. durch vieles Reden). dawwaḫa raʾsahū: jn. schwindlig machen, den Kopf verwirren

tadwīḫ: Unterwerfung

dwr

dāra/yadūru: sich drehen, kreisen, sich im Kreis bewegen (ʿalā, bi, ḥawla um etw. o. jn.). sich in Drehung versetzen, zirkulieren, umlaufen, in Umlauf sein, umgehen (Gerüchte etc.), laufen, in Gang sein, in Betrieb sein, anlaufen (Maschine, Motor), herumgehen, umherlaufen, umherstreifen, umhergehen (ʿalā bei den Leuten), sich der Reihe nach wenden (ʿalā an), sich drehen, sich umwenden, sich wenden (ʿalā gegen jn.), sich wandeln, anders wd., sich drehen um, handeln von, sich beziehen auf, etw. zum Gegenstand haben (ḥawla o. ʿalā), vor sich gehen, in Gang sein, stattfinden, erörtert wd. (im Gespräch bayna zwischen den Redenden), (mit bi etw.:) in Drehung versetzen, kreisen, zirkulieren lassen, herumgehen lassen, herumführen (jn.), umherschweifen lassen (bi-ʿaynayhī, bi-naẓarihī: die Augen, den Blick über), ..., dārat ʿalayhī ad-dāʾira: das Blatt/Schicksal/etc. hat sich gegen ihn gedreht/gewendet.

II: im Kreise umdrehen, in Drehung versetzen, ...,

III: herumgehen, umzustimmen versuchen, ...,

IV: in Drehung versetzen (etw.), umdrehen, herumdrehen, wenden (hū, bi etw. ʾilā nach), hinwenden, richten (etw. ʾilā, ʿalā auf), kreisen lassen, zirkulieren lassen (etw.), herumbinden (etw. ʿalā um), abspielen, ablaufen lassen (etw.), laufen lassen, in Tätigkeit setzen, in Betrieb setzen (Maschine etc.), anlassen (al-muḥarrika den Motor), in Gang bringen (eine Arbeit, Unternehmen), in Gang halten, betreiben (etw.), anlaufen o. beginnen lassen (etw.), lenken, leiten, dirigieren (etw.), die Leitung innehaben (von), abwenden, entfernen (jn./etw. ʿalā von), im Geist erwägen, sich durch den Sinn gehen lassen (etw. ʾan dass). ʾadāra bi-wağhihī ʾilā: sich umwenden nach jm.. ʾadāra raʾsahū: jm. den Kopf verdrehen, jm. Schwindel erregen, jn. trunken machen (vor Freude), jn. umstimmen, jm. etw. einreden. ʾadāra l-ḥadīṯ fī l-mawḍūʿ: ein Gespräch auf ein Thema bringen, ein Thema behandeln.

V: rund sein/wd., kreisförmig sein.

X: dto., sich runden, rundlich wd., kreisen, ...,

Ğ ḥinaʾiḏin yadūru l-ḥadīṯ ʿ an... für D's on évoquera alors: die Rede drehte sich damals über...« man wies damals auf... hin, man rief sich damals ins Gedächtnis...

dār (f) pl. dūr, diyār, diyārāt, diyara: (grosses) Haus, Gebäude, Wohnstätte, Wohnung, Wohnsitz, Sitz, Stätte, Gebiet, Land. Du. ad-dārān: das Diesseits und das Jenseits. ... siehe auch dr.

dār: LAD: m. u. f., Pl. diyār, ʾādur, ʾadwur, pl. pl. (??) dūr, dūrāt, diyārāt, dīrān, ʾadwār, adwira (f): house surrounding a yard, house, vestibule, yard, habitation, dwelling, residence, Du.: ad-dārān: this world and the world to come, ..., Ğ184/24, 185/6 (f.)

dāru l-kutub: Bibliothek

dawr pl. ʾadwār: Ronde, Runde, (Film/Bühnen-)Rolle, periodischer Wechsel, Abwechslung, Fruchtwechsel, Periode, Turnus, Reihe, Phase, Stadium, Stufe, Etappe, Zeitabschnitt, Epoche, Zeitalter, Anfall einer Krankheit, Stockwerk, Musikstück, Nummer, Darbietung. siehe auch Pl. v. dār. Ğ32/15 f.frz. rôle, Rolle. ad-dawr al-ʾawwal: Hauptrolle. laʿiba dawran: eine Rolle spielen. ...

bi-dawrihī: frz. à son tour: seinerseits; der Reihe nach

dawra pl. -āt: Umdrehung, Rotation, Kreislauf, Zirkulation, Zyklus, Umlauf, Runde, Streife, Patrouille,

dawrī: Patrouillen-, Streifen-, periodisch, regelmässig erfolgend, in bestimmten Abständen vor sich gehend, zyklisch, turnusmässig, Serienspiel, Turnier, Meisterschaft.

dawrīyan Adv.: periodisch

dawrīya (f) pl. –āt: Patrouille, Runde, Streife, Spähtrupp, Arbeitsschicht (Industrie), Periodikum, Zeitschrift

dāwirīya (f): = Patrouille, Runde, Streife

Pl. diyara (f) o. dīra (f): Gebiet, Land, Heimat

ʾidāra (f): Betrieb, Ingangsetzung, Betreibung, Verwaltung

ʾidārī: Verwaltungs-, administrativ, Pl. -ūn, Verwaltungsexperte, Verwaltungsbeamter,

dāʾir: im Umlauf befindlich (z.B. Wort), verbreitet, gebräuchlich, zirkulierend, in Gang befindlich, laufend (Maschine, Motor), rund.

dāʾira (f) pl. dawāʾir: Kreis (auch Math.), Ring, runde Scheibe, Umkreis, Sphäre, Bereich, Bezirk, Fach, Gebiet, Behörde, Verwaltungsabteilung, Amt, Büro, Kammer (ei. Gerichtes), Verwaltungskreis, -bezirk, Landgut, Pl.: Schicksalsmächte, -schläge. MLT: Sphäre. Ğ36/6 dawāʾir markazīya: konzentrische Sphären.

ʾahl ad-dāryā: Ğ236/9??

dws

dāsa/yadūsu: inf. daws, diyās, treten (auf), niedertreten, mit Füssen treten (etw.), zertreten, zertrampeln, zerstampfen, zermalmen (etw.), dreschen (Getreide auf der Tenne), verächtlich behandeln, erniedrigen (jn.), überfahren (jn., Auto)

VII: Pass. zu I.

daws: Niedertretung. Ğ208/2: n.pr. eines yemenitischen Stammes??

dīsa (f): Dschungel, Dickicht

dawwāsa (f) pl. –āt: Fusshebel, Pedal, Tretvorrichtung, Tritt

madās: ein Paar Schuhe o. Sandalen

madūs, mudās: niedergetreten, zermalmt, überfahren

dwʿ

k.A.

dwġ

II dawwaġa/yudawwiġu: ein Mal aufprägen

dāġ pl. -āt: Brandzeichen, Brandmal.

dwġm

dūġmātī: dogmatisch.

duġmātiya (f): Ğ48/4 Dogmatismus, siehe auch ʿqd

dwl

dāla/yadūlu: periodisch wechseln, abgelöst werden, im Umschwung sein, sich ändern, wechseln (Zeit, Schicksal).

II: internationalisieren.

III: wechseln lassen, wechselweise, nacheinander folgen lassen... konferieren, diskutieren.

IV: Überlegenheit verleihen, die Oberhand geben, siegreich machen, ersetzen, ablösen,

VI: sich abwechseln (mit o. bei etw.), sich wechselweise o. ggstg. reichen (etw.), miteinander austauschen (ar-rāʾy die Ansicht), abwechselnd hantieren (mit versch. Dingen), bald dies bald jenes vornehmen, häufig Gebrauch machen (von), miteinander konferieren, diskutieren, sich beraten, unterhandeln, verhandeln, kursieren, im Umlauf sein

dawla (f) pl. duwal: Staat, Herrschaft, Reich, Dynastie, Ablösung, Wechsel, Umschwung der Zeit, des Geschickes.

dawlī: staatlich, Staats-

duwalīya, dawlīya (f): Internationalismus, Internationale

duwaylāt: Kleinstaaten, Stadtstaaten

dawālayka: abwechselnd, eins nach dem anderen, der Reihe nach. wa hākaḏā dawālayka: und so fort, und so weiter.

tadwīl: Internationalisierung

mudāwala (f) pl. -āt: Verhandlung, Beratung, Diskussion. mudāwalatan Adv.: abwechselnd, eins nach dem anderen

tadāwul: Abwechseln, Kursieren, Umlauf, Verbreitung, Zirkulieren, Geldumlauf, Konferieren, Sichberaten, etc.

mutadāwal: kursierend, im Umlauf befindlich, in Geltung, gebräuchlich, üblich

dawlatī: Ğ57/11 staatlich??

dwm

dāma/yadūmu: dauern, fortdauern, andauern, ausdauern, beharren. mā dāma: solange als, während, während doch, wenn doch, da doch, da ja weil. Ğ295/22 mā dimnā: solange wir??

II: sich kreisförmig bewegen, sich drehen, kreisen, drehen, kreisen lassen, in Drehung versetzen (etw.)

III: fortfahren, ausdauern, beharren (ʿalā bei), sich mit Fleiss und Ausdauer widmen (ʿalā einer Sache), regelmässig besuchen (ʿalā Unterricht, Schule), Dienst haben, Dienst tun, im Dienst sein (Beamter, Angestellter). dawāma alā l-ʿamal: seine dienstliche Arbeit verrichten, sich seiner Arbeit widmen.

IV: dauern lassen, fortdauern lassen, dauernd machen (etw.)

X: andauern lassen (etw.), fortfahren (mit etw.)

daum: Fortdauer, Dauer

dauman (ﺎﻣﻭﺩ): Adv.: ständig, stets, immer

dawām: Dauer, Fortdauer, ununterbrochene Folge, Ausdauer, Verbleib, Dableiben, Anwesenheit, Teilnahme, Arbeitszeit, Dienst, Geschäftszeit, Dienststunden

dawāman und ʿalā d-dawām: für die Dauer, dauernd, jederzeit, immer

daimūma (f): Dauer; fī d-daimūma: für die Dauer, ständig

mudāwama: Fortsetzung, Ausdauer, Beharrung, Fortdauer

dāʾim: dauernd, ewig dauernd, endlos, fortgesetzt, unaufhörlich, unablässig, immerwährend, ständig, festliegend, dauerhaft

dāʾiman: immer

dwma (f): Ğ116/21??

dūma al-ğandal: EI (2): Oase oberhalb des Wādī Sirḥān, der von SO nach NW verläuft und Zentralarabien mit den Bergen von Ḥawrān und Syrien verbindet, zwischen Medina und Damaskus, 7 Reisetage zu Fuss von Damaskus, 15 von Medina entfernt. Die Bewohner waren von den Banū Kināna, einem Unterstamm der Banū Kalb.

dūma al-ğandal: n.loc. i. Zshg. m. dem taḥkīm (Schiedsgericht) im Jahr 37h/657/58, siehe ṬL I/6, 3354, ṬH XVII/104, EI (2) "taḥkīm".

dwn

II: dawwana/yudawwinu: aufzeichnen, schriftlich niederlegen, eintragen, registrieren, verzeichnen, sammeln, in einem Diwan aufzeichnen

V: aufgezeichnet, schriftlich niedergelegt werden

diwān pl. dawāwīn: Diwan, Gedichtsammlung, Rechnungsbücher des Staatshaushaltes (i.d. ält. isl. Staatsverw.), Kanzlei, Amt, Büro, Verwaltungsstelle, Behörde, (obs.) Staatsrat, Kabinett, Rat, beratende Versammlung, leitender Ausschuss, Gerichtshof, Sitzungssaal. Pl.: Sofa, Diwan etc.

diwān pl. dawāwīn: DI I, 27: amtliches Register, worin alle Kämpfenden und alle, die im Islam eine hervorragende Stellung einnahmen, aufgeführt wurden. So entstand nach einem persischen Wort, das im arabischen schon bekannt war, der Dīwān, der zuerst nichts anderes war als eine Liste der Berechtigten mit dem Betrag ihres Soldes. Dieser wurde nicht nach der militärischen Dienstleistung, sondern nach der Stellung berechnet, die der Betreffende in der Hierarchie der islamischen Rangordnung innehatte. An der Spitze stand die Familie des Propheten, es folgten seine Gefährten je nach dem Zeitpunkt, zu dem sie seine Anhänger geworden waren, und so ging es weiter hinunter bis zu den Frauen und Kindern, ja den nichtarabischen Klienten, die sich früzeitig zum Islam bekehrt hatten.

tadwīn: Aufzeichnung, Niederschrift, Eintragung, Registrierung

dūn: gering, (Wert) unten

dūna (Präp): unterhalb, unter (an Menge, Rang, Wert etc.), diesseits von, vor, ohne, abgesehen von, unter/mit Ausschluss von, mit Übergehung von, und nicht etwa, aber nicht. bi-dūni u. min-dūni +Gen.: ohne, mit Ausschluss von, Paret Q10/18 min dūni llāh: an Gottes Statt

dūna ʾan, bi-dūni ʾan, min dūni ʾan: ohne dass. dūna ḏālika+ Akk.: davor liegt..., bevor man das erreichen kann, muss man. huwa dūna: er steht unter ihm, er ist ihm unterlegen. kāna dūnahū ʾahammīyatan: von geringerer Wichtigkeit sein als. kāna l-ġuṣnu dūna mā yaḥtamiluhū: der Ast war zu schwach ihn zu tragen. dūna mā naẓarin ʾilā: ohne Rücksicht auf. dūna mā fāʾida: ohne irgendwelchen Nutzen. ḥāla dūna š-šayʾan: etw. verhindern.

dūnamā: (دونما) ohne. unter dem., ..., tilka l-kutub dūna ġayrihā: jene Bücher und keine anderen. taḥtāğu ʾilā ḏālika dūna ġayrihā: sie bedarf dessen weit mehr als andere

FG, §309: Sekundäre Präp., drei Verwendungen: a) unterhalb von; hinter...zurückstehend (für niedrigere Position bei Rang, Wert, Mass), b) vor; diesseits (für hindernde Position vor einem Ggstd.), c) abgesehen von; unter Ausschluss von; ohne.

dūna ʾan: ohne dass, ...

dwy

dawā/yadwī, dawiya/yadwā: schwirren, summen (Insekten)

II: dto., hallen, erschallen, ertönen, widerhallen, dröhnen (z.B. Geschütze)

III: behandeln (hū, einen Kranken, eine Krankheit)

VI: sich behandeln (mit einer Medizin), kuriert wd.

dawan (دوًى), pl. ʾadwāʾ: Krankheit

dawīy: Hall, Schall, Dröhnen, Widerhall

dawāʾ, pl. ʾadwīya (f): Heilmittel, Arznei, Medizin, Medikament

dawāʾī: Arznei-, medizinisch

dāʾ: siehe dwʾ

diwāʾ: Behandlung (med.)

mudāwāḧ (f): Behandlung (med.), Therapie, Kur

tadāwin (): Heilung

mudawwin: laut, schallend

dy

dya (f): siehe wdy

dyr

dayr pl. ʾadyār, ʾadyira, duyūra: Kloster

dayrī: klösterlich

dayyār: Klosterbewohner, Klosterbruder, Mönch. Q71/26 Paret: Bewohner. Ğ75/2 zu diesem Terminus: nāzilan fī-d-dāri: im Haus wohnend.??

siehe auch dwr

dyʿ

k.A.

dyn (1)

dāna/yadīnu: borgen, schulden (bi jm. li etw.), verdanken (bi jm./einer Sache li etw.), verpflichtet (bi, li jm. für), ergeben, botmässig, gehorsam sein (li jm.), untertan sein, unterworfen sein, sich beugen (li jm., einer Sache), unter js. Herrschaft stehen, Kredit geben, auf Kredit verkaufen, ein Darlehen geben, Geld leihen (jm.), unterwerfen, untertan machen (jn.), vergelten (jm.), verurteilen, richten (jn.)

III: eine Schuld haben (bei jm.), Geld zu bekommen haben, eine Forderung haben (an jn.),

IV: Geld leihen, auf Kredit verkaufen, überführen (jn.), für schuldig erklären, schuldig sprechen, verurteilen (auch moralisch),

V: verschuldet sein, sich ergeben o. gehorsam zeigen, sich unterwerfen (li jm.), voneinander eine Schuld aufnehmen (bi-dayn), gegenseitig Schuldner sein,

X: verschuldet sein, Schulden machen, ein Darlehen aufnehmen.

dīn: Gericht, yaum ad-dīn: Tag des jüngsten Gerichts. siehe dyn (2)!!

ʾidāna (f): Schuldigsprechung,Verurteilung (auch moralisch, besonders eines Landes, einer Regierung),Überführung, Schuldnachweis. ṣadaral-ḥukmu bi-ʾidānatihī: er wurde schuldig gesprochen vom Gericht.

dayn pl. duyūn: Schuld, geldliche Verpflichtung, Obligation, Forderung, Geldforderung, bi-d-dayni: auf Kredit

madīn: schuldig, verschuldet, verpflichtet. Pl. -ūn: Schuldner

mudīn: Geldgeber, Kreditor.

madīna (f), mudun, madāʾin: siehe mdn

dyn (2)

dāna/yadīnu: sich bekennen (bi zu einer Religion, einer Überzeugung), dāna bi-l-ʾislām: den Islam bekennen. dāna bi.ʿādātihī: an seinen Sitten festhalten

V: sich bekennen (bi zu einer Religion), sehr religiös sein.

dīn pl. ʾadyān: Religion, Glaube. Ğ310/12 (f) ad-dīn maʿqūla(f)??

dīnī: religiös, geistlich

dayyin: religiös, fromm

diyāna (f) pl. -āt: Religion, Bekenntnis, Sekte

dayyān: fromm, religiös

tadayyun: Frömmigkeit, Religiosität

dynr

dīnār pl. danānīr: Währungseinheit. siehe drhm

dywn

duyūn: siehe dyn (1)

dīwān pl. dawāwīn: siehe dwn

ḏā

ḏā (Dem. Pron.), siehe ḏlk

ḏāt

siehe ḏwt

ḏʾb

X: einem Wolf ähnlich sein, grausam wie ein Wolf sein

ḏiʾb pl. ḏiʾāb, ḏuʾbān: Schakalwolf (canis anthus, canis lupaster), Wolf (canis lupus, zool.),

ḏb

ḏabba/yaḏubbu: wegtreiben, verjagen, verteidigen (ʿan jn./etw.)

ḏubāb (koll., n.un. (f)) pl. ʾaḏibba (f), ḏibbān: Fliegen, Fliege. LAD: the image in the eye, edge of a sword, measles, purples.

ḏbḥ

ḏabaḥa/yaḏbaḥu: durch Kehlschnitt töten, schlachten (Tier), abschlachten, massakrieren, hinmetzeln, morden, opfern, als Opfer darbringen

II: schlachten (Tier), abschlachten, massakrieren, hinmetzeln (Menschen)

ḏabḥ: Schlachtung, Hinmetzelung, Opferung Ğ70/14,

ḏibḥ: Schlachtopfer

ḏabīḥa (f) pl. ḏabāʾiḥ: Schlachttier, Schlachtopfer, Opfertier, Opfergabe

maḏbaḥ pl. maḏābiḥ: Schlachthaus, Altar (chr.)

maḏbaḥa (f) pl. maḏābiḥ: Massaker, Gemetzel, Blutbad, Schlächterei

ḏbn

k.A.

ḏḥğ

k.A.

LAD: zaḥağa/??: peel (schälen), shell (enthülsen), push from the place, carry off (forttragen,...)

IV: remain (bleiben), abide (fortdauern)

mḏḥğ: Ğ102/14, 205/8, 212/1, 213/16, 284/13 ein arab. Stamm ??

ḏḫr

ḏaḫara/yaḏḫaru: aufbewahren, verwahren, sparen, aufsparen (etw.)

II: laden (eine Feuerwaffe)

IV: LAD: = I

VIII iddaḫara/yaddaḫiru: aufbewahren, verwahren, aufspeichern, sammeln, anhäufen, ersparen, aufsparen (etw.), sparen (etw., auch Mühe etc.). iddaḫara ḥubban li: Liebe hegen für. lā yaddaḫiru ğuhdan: er scheut keine Mühe

ḏuḫr pl. ʾaḏḫār: Verwahrtes, Zurückgelegtes, Aufgehäuftes, Vorräte, Schatz

ḏaḫīra pl. ḏaḫāʾir: Schatz, Vorräte, Munition (mil.), Reliquie. ḏaḫīra ḥayya: scharfe Munition

iddiḫār: Aufbewahrung, Aufspeicherung, Anhäufung, Aufsparung, Sammlung, Sparen, Ersparung, Spartätigkeit

iddiḫārī: Spar-

mudaḫḫir pl. –ūn: Sparer

muddaḫira (f) pl. –āt: Akkumulator, Batterie

muddaḫar: gespart, gehortet, Vorrat. Pl. –āt: Ersparnisse, gehortete Vorräte, Gelder

ʾidḫār: inf. IV. I

ḏr

ḏarra/yaḏurru: streuen, ausstreuen, bestreuen (mit bi), aufgehen, aufleuchten,

ḏarra (f) pl. -āt: n.un.: Atom, Partikelchen, Stäubchen, Sonnenstäubchen.

ḏarrī: Atom-. Pl. -ūn: Atomist (phil.),

ḏurrī: zur Nachkommenschaft gehörig, die Nachkommen betreffend, Q7/172 Paret: Nachkommenschaft

ḏarrīya (f): Q7/173 Nachkommenschaft

ḏurrīya (f) pl. -āt, ḏarārīy: Nachkommenschaft, Kinder, Sprösslinge

ḏrʾ

ḏaraʾa/yaḏraʾu: erschaffen, säen (etw., auch übertragen), besäen (den Boden)

ḏrʿ

ḏaraʿa/??: messen, abmessen (etw.), durchmessen (Strecke), durchqueren (Land), Fürsprache einlegen, sich ins Mittel legen (li für jn. ʿinda bei jm.)

V: anwenden, gebrauchen (bi-ḏarīʿa o. bi-wasīla ein Mittel), als Mittel gebrauchen (bi etw. ʾilā für einen Zweck), als Vorwand benutzen, zum Vorwand benutzen, zum Vorwand nehmen (bi etw.)

VII: voranschreiten, einschreiten

ḏarʿ: Macht, Vermögen (bi etw. zu tun). ḍāqa ḏarʿan bi u. ḍāqa ʿanhū ḏarʿan: einer Sache nicht gewachsen sein, etw. nicht zu leisten vermögen, etw. nicht ertragen können, satt haben, beklommen sein durch.

ʾḏrʿāt: Ğ106/10 n.loc. einer Stadt irgendwo zwischen Rom und Baḏrā??

ḏirāʿ f., pl. ʾaḏruʿ, ḏurʿān: Arm, Vorderarm. m.: Hebelarm, Schalthebel, Ausleger eines Krans (techn.), Elle (als Mass, in Syrien: 0.68m; in Ägypten dirāʿ baladī 0,58m)

ḏarīʿ: rasch ausschreitend, schnell, reissend schnell, rasch dahinraffend (Tod), verheerend, Vermittler, Fürsprecher

ḏarīʿa pl. ḏarāʾiʿ: Mittel, Vorwand. maḏhab aḏ-ḏarāʾiʿ: Instrumentalismus (philos.)

ḏrk

k.A.

ḏrw / ḏry

ḏarā/yaḏrū: verstreuen (etw.), davontragen (Staub, vom Wind), worfeln, gegen den Wind streuen (Getreide), Q6/136 Ğ: erschaffen (ḫlq).

ḏarā/yaḏrī: dto.

II: atomisieren (etw.)

IV: = I, abwerfen, herunterwerfen (jn./etw.),

V: verstreut werden, geworfelt werden, besteigen, erklimmen (etw.), Schatten o. Schutz suchen (bi bei), sich in den Schutz begebn (bi von), Zuflucht suchen (bi bei)

X: Schutz suchen (bi bei), sich in den Schutz begeben (bi von)

ḏura (f): Mohrenhirse, Durra (Sorghum Vulgare, bot.), (Ir., Syr.:) Mais (Zea mays, bot.),

ḏaran (ذرًى) pl. ʾaḏrūʾ : Schutz. Ğ102/18: = ḫlq, Q6/136 Paret??, LAD: projecting roof to shelter from the weather, shelter, protection

ḏurwa, ḏirwa (f) pl. ḏuran (ذرًى): Gipfel, Spitze, Gipfelpunkt, Höhepunkt. muʾtamar ḏurwa: Gipfelkonferenz

ḏuran pl. ḏurwa (f), ḏurwa (f), ḏariʾ: sown over

ḏirrī: well-tempered (sword)

ḏurrīya, ḏarrīya, ḏirrīya (f) pl. –āt: children, grandchildren, descendants, progeny (Nachkommen, Kinder)

ḏārīyāt: Ğ204/6, 280/26 , ??

ḏry

ḏarā/yaḏrī: verstreuen (etw.), davontragen (Staub, vom Wind), worfeln, gegen den Wind streuen (Getreide)

ḏʿr

ḏaʿara/yaḏʿaru: erschrecken, in Schrecken versetzen. Pass.: ḏuʿira: erschrocken sein, erschrecken (intr.), in Angst geraten (li über)

ḏaʿira/yaḏʿaru: Angst haben, erschreckt, bestürzt sein

IV: erschrecken, in Schrecken versetzen

V + VII: erschrocken sein, erschrecken (intr.), in Angst geraten

ḏuʿr: Schreck, Angst, Panik

ḏaʿar: Schreck, Angst, Bestürzung

keine weiteren Einträge

Ğ49/27 ḏʿāʾr??

ḏaʿīra (f): Ğ112/30??

maḏʿūr: PP1

ḏʿn

ḏaʿina/yaḏʿanu +

IV: sich unterwerfen, sich fügen, gehorchen (li jm., ei. Befehl etc.), freiwillig zugestehen (bi li jm. etw.)

muḏāʿana (f): Unterwürfigkeit, Unterwerfung, Gehorsam

iḏʿān: Unterwürfigkeit, Unterwerfung, Gehorsam

muḏʿin: unterwürfig, fügsam, gehorsam

miḏʿān: sehr fügsam, gehorsam, nachgiebig

ḏk

ḏāka, ḏālika (m.); tāka, tilka (f.): jener, jene, siehe ḏā ḏlk??

ḏkr

ḏakara/yaḏkuru: gedenken, sich erinnern, denken an (), in der Erinnerung behalten, sich in Errinnerung rufen.

sprechen von, nennen, anführen, zitieren, wiedergeben, darauf hinweisen, dass (ʾan), mitteilen (ʾan dass); jm. etw. berichten, erzählen (li, hū jm. ʾan dass, Ğ136/11 ʿan über??), ḏakara la-hū: zitieren von ihm??

taqaddumun yuḏkaru: ein bemerkenswerter Fortschritt

lā yuḏkaru: nicht nennenswert, nicht der Rede Wert

II: jm. an etw. erinnern (jn. bi, hū an etw.), aufmerksam machen (jn. bi auf), ins Masculin setzen, (weibl. Blüten) befruchten

III: behandeln, beraten, konferieren (mit); memorieren, sich einprägen, lernen, studieren (sein Pensum, seine Aufgaben)

IV: jm. an etw. erinnern

V: sich erinnern, denken an

VI: einander in Erinnerung rufen, sich miteinander besprechen

VIII iḏḏakara: = V

X: memorieren, einprägen, lernen

ḏikr: Erinnerung, Gedächtnis, Gedenken, Ruf, Renommee, Nennung, Anführung, Zitierung, Bericht, Erzählung, Anrufung Gottes, Pl. ʾaḏkār: liturgische Gemeinschaftsübung v. Sufiorden, bestehend in unablässiger Wiederholung bestimmter Worte oder Formeln, von Musik u. Tanz begleitet, ʿalā ḏikr: + flg. Gen.: apropos, bei Gelegenheit, ʿalā ḏikr ḏālika: in diesem Zusammenhang, sālif aḏ-ḏikr: oben erwähnt, vorher genannt

ḏakar pl. ḏukūr, ḏukūra (f), ḏukrān: männlich, männlichen Geschlechts. Pl. ḏukūr: Penis.

ḏakar pl. ḏukūr, ḏukūra, ḏukrān: männlich, männlichen Geschlechts, Penis

ḏakarī: männlich

ḏukra (f): Ruf, Renommee

ḏikrā pl. ḏikrayāt: Erinnerung, Gedenken, Jubiläum, Jahrestag, Gedenktag, Pl.: Erinnerungen, Memoiren, ḏikra sanawīya: Jahresgedächtnisfeier,

taḏkira (f): Erinnerung, Mahnung

taḏkira, taḏkara (f) pl. taḏākir: Schreiben, Billet, Schein, Bescheinigung, Ausweis, Karte, Fahrkarte, Eintrittskarte

ḏākira (f): Gedächtnis, Gedächtniskraft, Verzeichnis der Vorgänge u. zu behandelnden Fälle eines Aktenstücks, Merkliste.

taḏkīr: Erinnerung (bi an), Mahnung, Befruchtung (weibl. Blüten, beim Obstbau), maskuliner Gebrauch eines Wortes.

taḏakkur: Erinnerung, Gedenken

maḏkūr: besagt, erwähnt, oben genannt, gerühmt, nennenswert

muḏakkira (f): Memoiren, Erinnerungen, Notizen, Order, …

muḏakkar: männlich, maskulin (gramm.)

ḏkw / ḏky

ḏakā/yaḏkū: entbrennen, aufflammen (Feuer), stark riechen

ḏakiya/yaḏkā: scharfsinnig, intelligent sein

II +

IV: zum Lodern, Flammen bringen, anfachen (Feuer)

ḏakāʾ: Verstandesschärfe, Intelligenz, Gescheitheit. Ğ296/8 als Adj.Pl..

ḏukāʾ f.: (ohne Artikel) die Sonne

ḏakīy pl. ʾaḏkiyāʾ: intelligent, scharfsinnig, klug, gescheit, köstlich (Geruch, Geschmack), stark duftend, wohlriechend, schmackhaft, wohlschmeckend

ʾaḏkā El.: scharfsinniger, klüger,

ḏl

ḏalla/yaḏillu: niedrig, gering sein, verachtet, verächtlich sein, demütig, geduckt sein, unterwürfig sein

II: niedrig, gering machen, erniedrigen, demütigen (jn./etw.), unterwerfen (jn.), bezwingen, überwinden, beheben (Schwierigkeiten, Hindernisse)

IV: niedrig, gering machen, erniedrigen, demütigen, unterwerfen (jn./etw.)

V: sich erniedrigen, sich gering machen, sich demütigen (ʾilā o. li vor jm.), demütig sein)

X: für niedrig ansehen (jn.), gering achten (etw.), erniedrigen, verächtlich machen (jn.)

ḏull: Niedrigkeit, Geringheit, Schmach, Erniedrigung, Demut, Unterwürfigkeit

ḏilla (f): Niedrigkeit, Verworfenheit, Unterwürfigkeit

ʾaḏall El.: niedriger, geringer?? Ğ138/31 du.

ḏalīl pl. ʾaḏillāʾ, ʾaḏilla: niedrig, verachtet, verächtlich, fügsam, demütig, unterwürfig, gedemütigt, geduckt

ḏlk

ḏā (m) ḏū, ḏī (m st.c.),

tā, tihi, tī, ḏihi, ḏī (f), ḏātu (f st.c.)

ḏāni (du.m nom.) ḏawā (du.m. st.c.n.??) ḏaway (du.m. st.c.gen./akk.) ḏayni (du.m gen./akk.),

tāni (du. f. nom.), ḏātā / ḏawātā (du.f. st.c.nom.), ḏātay ( tayni (du. f. gen./akk., st.c.gen./akk.)

ʾūlā / ʾūlāʾi (pl), ḏawū / ʾūlū (pl.m. st.c.nom.) ḏawī / ʾūlī (pl.m. st.c. gen./akk.)

ḏawātu / ʾūlātu (pl.f. st.c.)

BMG §17: Demonstrativpronomen, das auf das entfernter liegende hindeutet: sg.: ḏāka, ḏālika, tāka, tilka, pl.: ʾūlāʾika

ʾūlaʾika: Ğ219/13, 221/ , 222/14orthogr.??, 224/3 ʾulaʾika alaḏīna diejenigen welche

ḏālika (m), tilka (f), ʾulāʾika (pl.): (pron.dem.) jener/jenes, das...

ḏālika X allāḏi: jener X, welcher

FG, §277: Demonstrativ steht vor determinierten Substantiv und nach indeterminiertem Substantiv! Ğ, 12/31 scheint das zu widerlegen.

li-ḏālika: deshalb

bi-ḏālika: dadurch, auf diese Weise

ka-ḏālika: so, auf diese Weise, ebenso, in gleicher Weise. Ğ27/9 mawḍuʿīyan ka-ḏālika: objectivement non plus, ebenso objektiv, nicht objektiver.

maʿa-ḏālika: dennoch, trotzdem

baʿda ḏālika: danach, darauf

wa-ʿalā-ḏālika: und daher, deshalb

ḏālika ʾanna: und zwar ist/war der Grund, dass...; und zwar deshalb, weil...; weil; denn; nämlich

ḏālika bi-ʾanna: Ğ180/18 jenes weil

(wa) ḏālika li-ʾanna:  und zwar deshalb, weil; weil.

ṭuruqu wa ʾarāḍī  tilka l-buldāni: Wege und Gebiete dieser Länder (FG §145)

ka-ḏālika: so, auf diese Weise, ebenso, in gleicher Weise.

ḏm

ḏamma/yaḏummu: tadeln, tadelnswert finden, abfällig beurteilen (jn./etw.)

II: heftig tadeln (jn./etw.)

ḏamm: Tadel, Missbilligung, abfällige Beurteilung

ḏimma (f) pl. ḏimam: js. Ehre und Gewissen, Ehrlichkeit, Verantwortlichkeit, Schuld, Zahlungsverpflichtung, Schutzpflicht, Schutz, Obhut, Schutzvertrag, Unverletzlichkeit, Sicherheit für Leib und Leben, Sicherung, Garantie, Sicherheit. ʾahl aḏ-ḏimma: unter Schutz stehende nicht-Muslime.

ḏimmī pl. –ūn: nichtmuslimischer Untertan in islamischen Staaten (hist., dem Schutzvertrag unterliegend)

ḏmr

ḏamara/yaḏmuru: LAD: instigate by blame (aufhetzen/anstacheln durch Vorwürfe), rebuke (Rüge) or threats (Drohung??), encourage, incite (anspornen/aufwiegeln), threaten (bedrohen), frighten (ängstigen), roar (brüllen/toben)

II: define, determinate (definieren, bestimmen)

V: murren, sich beklagen (min o. ʿalā über). LAD: blame (tadeln), reproach one's self (sich Vorwürfe machen), threaten, inveigh against (schimpfen/herziehen über)

VI: LAD: incite each other to combat (sich gegenseitig zum Kampf aufhetzen)

ḏimār: geheiligter Besitz, teure Güter, Ehre

taḏammur pl. –āt: Murren, Klage, Beschwerde

ḏnb

ḏanaba/yaḏnubu: LAD: follow step by step,

II: put a tail to provide with an appendix, supplement, consider guilty

IV: eine Sünde, ein Verbrechen begehen, einen Fehltritt begehen, schuldig sein

V: LAD: let a lappet of the turban hang down, follow step by step, consider guilty

X: einer Sünde, eines Verbrechens für schuldig befinden, für schuldig erklären (jn.)

ḏanb pl. ḏunūb, LAD: pl.pl.?? ḏunūbāt: Vergehen, Verbrechen, Missetat, Sünde, Paret: Schuld

ḏanab pl. ʾaḏnāb, ḏanabāt: Schwanz, Anhängsel, Nachläufer, LAD: lappet (Zipfel), lenght of the hair, long, mouth of a river. Pl.: Anhang, Anhängerclique, Gefolgsleute (eines Mannes), ...Komet, LAD: populace (Pöbel, Volk, der grosse Haufen), rabble (Mob, Pöbelhaufen)

ḏināb, ḏināba (f) pl. ḏanāʾib:LAD:waterlourse, mouth of a river, pl. of ḏunūb

ḏunāba (f), ḏināba (f): LAD: tail, end, appendix

ḏunāba (f): LAD: top of a shoe, follower

ḏunābā (ﻰﺑﺎﻧﺫ): tail of a bird

ḏhb

ḏahaba/yaḏhabu: gehen (nach/zu ʾilā), sich begeben, reisen nach (ʾilā), weggehen, fortgehen, verschwinden, entschwinden, schwinden, vergehen, vergangen sein, Ğ158/19: fliessen (ʾilā an jn., Steuern etc.), untergehen, zugrunde gehen, ḏahaba bi-hī: etwas mitgehen lassen, mitnehmen, entführen, rauben, dahinraffen, vernichten. ḏahaba bihī ʾilā: jn. mitnehmen/führen zu/nach, die Ansicht vertreten (Ğ97/24??), der Meinung sein (ʾilā ʾan dass), entgehen (ʿan jm., übertragen), ḏahaba ʿanhū ʾan: aus dem Auge verlieren, übersehen, ignorieren dass, übergehen (ʿan etw.). (mit Impf.:) darangehen zu, sich anschicken zu. ḏahaba maḏhabahū: sich js. maḏhab anschliessen, js. Lehre/Bekenntnis/Anschauung folgen, js. Art und Weise befolgen, es ebenso halten, ebenso vorgehen wie, ḏahaba kulla maḏhabin: alles erdenkliche tun, nichts unterlassen, alles unternehmen, ḏahabū maḏhab šattā: sie folgten unterschiedlichen Richtungen. Ğ186/14 ḏahaba qaṭʿ: ??, Ğ336/16, Q33/33 li-yuḏhiba ʿan-kum: um von euch fernzuhalten

II: vergolden

IV: weggehen machen, zum Gehen veranlassen, vergehen lassen, beseitigen, verschwinden machen, wegnehmen (ʿan jm.), vergolden.

ḏahab: Gold

ḏahabī: golden

ḏāhb: Ğ127/6??

ḏahāb: Gehen, Gang, Weggang, Dahingehen, Schwinden, Schwund, Fahrt, (Hin)Reise, Hinfahrt, Hinweg, Meinung, Ansicht (ʾilā ʾan dass), Ğ111/21 Abzug (ʾilā nach)

maḏhab pl. maḏāhib: Gehen, Weggang, Ausweg, befolgte Art u. Weise, eingeschlagener Weg, Verfahren, Vorgehen, Meinung, Ansicht, Glaube, Lehre, Doktrin, Weltanschauung, pol. Schule, orthod. Ritus d. Fiqh, rel. Bekenntnis Ğ50/23, Konfession.

maḏhabī: doktrinär, einer best. Lehre folgend, oder sie vertretend, konfessionell, sektiererisch

maḏhabīya (f): doktrinäre Gesinnung, Bindung an eine Ideologie, Sektierertum.

tmḏhb: Ğ14/2, 50/23, 51/22. siehe mḏhb Folgen, Anhänger sein

ḏhl

ḏahala/yaḏhalu: inf. ḏahl, ḏuhūl +

ḏahila/yaḏhalu: erstarrt, wie betäubt sein, geistesabwesend sein, zerstreut sein, gleichgültig sein (ʿan gegen), verblüfft, verwirrt sein (vor Überraschung, Staunen, Schreck), vergessen, übersehen, nicht beachten, vernachlässigen (ʿan etw.), abgelenkt sein/wd. (ʿan von)

IV: verblüffen (jn.), ablenken (jn. ʿan von), vergessen lassen (jn. ʿan etw.)

VI: sich vergesslich stellen, vortäuschen (ʿan etw.) vergessen zu haben, zu übersehen, nicht zu bemerken

VII: = I.

ḏuhūl: Betäubung, Erstarrung, Geistesabwesenheit, Gleichgültigkeit, Uninteressiertheit, Schläfrigkeit, Verblüffung, Verwirrung (durch Überraschung, Staunen, Schreck), Abgelenktsein (ʿan von), Zerstreutheit. ʿan ḏuhūl: aus Gleichgültigkeit, aus Interesselosigkeit

ḏāhil: wie betäubt, geistesabwesend, gleichgültig (ʿan gegen), schläfrig, vergesslich, abgelenkt (ʿan von), zerstreut

maḏhūl: von Verblüffung, Verwirrung ergriffen, starr vor Überraschung o. Schrecken

muḏhil: verblüffend

munḏahil: wie betäubt, geistesabwesend, verblüfft, zerstreut

ḏhn

ḏihn pl. ʾaḏhān: Geist, Verstand, Intellekt

ḏihnī: geistig, Geistes-

ḏihnīya (f) pl. -āt: Mentalität

al-malakatu ḏ-ḏihnīyatu: geistige Fähigkeit (Ğ14/25)

ḏw

siehe auch ḏwt

ḏū: der (Besitzer, Herr) von…; der mit…, Inhaber von, begabt o. ausgestattet mit, etw. in sich enthaltend.

FG, §283: nominales Demonstrativum:

sg.Nom.m.: ḏū, f.: ḏātu

sg.Gen.m.: ḏī, f.: ḏāti

sg.Akk.m.: ḏā, f.: ḏāta

du.Nom.m.: ḏawā, f.:ḏātā/ḏawātā

du.Obl.m: ḏaway, f.: ḏātay/ḏawātay

pl.Nom.m.: ḏawū/ʾulū, f.: ḏawātu, ʾulātu

pl.Obl.m.: ḏawī/ʾulī, f.: ḏawāti, ʾulāti

substantiviert: ḏātun: Wesen, Selbst.

im adv. Akk.: ḏū u. ḏātu zur Bildung unbestimmter Zeitbestimmungen: ḏā ṣabāhin: eines Morgens. ḏāta yawmin: eines Tages.

ḏwb

ḏāba/yaḏūbu: sich auflösen, flüssig werden, schmelzen, zegehen, zerfliessen, dahinschwinden, aufgehen (in), sich verzehren,

II: auflösen, schmelzen, zerfliessen lassen, verflüssigen (etw.)

IV: auflösen (etw.), zerfliessen lassen, zum Zerfliessen bringen, schmelzen (etw.), aufzehren, verzehren, zum Schwinden bringen (etw.),

ḏawb: Auflösung, Lösung (Flüssigkeit)

ḏawabān: Auflösung, Schmelzvorgang

ḏāʾib: aufgelöst, geschmolzen, löslich

ḏw(t)

ḏāt (f)pl. ḏawāt: Wesen, Wesenheit, Selbst, [vgl. auch huwa u. huwiya] Person, Persönlichkeit, der-, die-, dasselbe, selbst.

al-ḏāt: das Ego, die eigene Person

ḏātan Adv.: persönlich

fī-ḏāt + Gen.: in Betreff, in dem, was angeht

bi-ḏ-ḏāti: persönlich, in Person, selber, gerade, eben, ausgerechnet. ʾanā bi-ḏ-ḏāti: gerade ich, ausgerechnet ich. fī lundun bi-ḏ-ḏāti: gerade in London. hāḏihi l-ʿibāra bi-ḏāti: genau/gerade dieser Ausdruck. fī tilka l-layla bi-ḏ-ḏāti: in eben dieser Nacht.

ḏātī: eigen, Selbst-, aus sich selbst heraus, von selbst entstehend o. entstanden, persönlich, selbsttätig, automatisch, subjektiv, subjektivistisch (Philos.), Pl. -ūn: Subjektivist (Philos.). an-naqd aḏ-ḏātī: Selbstkritik. Ğ25/22 hadaf li-ḏātihā: Selbstzweck??. Ğ27/9 al-iqtiṣād lam yabluġu, mawḍūʿīyan ka-ḏālika, mustawā al-kāʾin fī ḏātihī: l'economie n'a pas atteint, objectivement non plus, le niveau de l'être-pour-soi

ḏātīyan Adv.: aus sich selbst heraus, persönlich

ḏātīya (f): Persönlichkeit, Subjektivität, Subjektivismus (Philos.), Identität der Person,

lā-ḏātīya (f): Unpersönlichkeit

ḏwd

ḏāda/yaḏūdu: vertreiben, wegtreiben, verscheuchen, fernhalten, entfernen (jn./etw. ʿan/hū von), verteidigen, schützen (ʿan jn./etw.). ḏāda n-nawm ʿan ʿaynayhī: den Schlaf von seinen Augen verscheuchen/fernhalten.

ḏawd: Verteidigung, Schutz (ʿan einer Sache)

ḏiyād: Verteidigung, Schutz (ʿan einer Sache)

ḏāʾid pl. ḏāda (f): Verteidiger, Beschützer

ḏwr

k.A.

Ğ319/29 vermtl. dwr: drehen. dāra fī falakihī: js. Trabant o. treuer Gefolgsmann sein, zu jm. halten, in js. Bahnen wandeln

ḏwq

ḏāqa/yaḏūqu: kosten (Speise etc.), probieren, versuchen, erproben (etw.), aus eigener Erfahrung kennen (etw.), zu schmecken bekommen, durchmachen, erleiden (etw.). ḏāqa l-mawta: den Tod erleiden

IV: kosten lassen, schmecken lassen (hū hū jn. etw.)

V: langsam, wiederholt, gründlich kosten (etw.), zu schmecken bekommen (etw.), geniessen, Genuss haben (min von ei. Sache), auskosten (etw.)

ḏwl

k.A., siehe ḏyl

ḏwy

ḏawī: siehe pl. ḏw

ḏawā/yaḏwī +

ḏawiya/yaḏwā: welken, welk sein, trocken, dürr sein, dahingehen, zu Ende gehen

IV: welken lassen, vertrocknen lassen (etw.), dahinschwinden lassen (etw.)

ḏāwin: verwelkt, welk

siehe auch ḏw

ḏyʿ

ḏāʿa/yaḏʿī: inf. ḏuyūʿ, sich verbreiten, sich ausbreiten, im Umlauf sein, verbreitet sein/wd., an die Öffentlichkeit kommen, allgemein bekannt wd. Ğ303/26 yaḏāʿu??

IV: verbreiten, publik machen, bekanntmachen o. –geben, an die Öffentlichkeit bringen (o. bi etw.), verkünden, offenbaren, enthüllen (o. bi etw.), preisgeben (sirran ein Geheimnis), aussenden (el. Wellen), ausstrahlen (ein Programm), senden, übertragen (etw., ʿalā für das Publikum)

ḏuyūʿ: Verbreitetsein, Ausbreitung, Verbreitung, Bekanntwerden (einer Nachricht)

muḏīʿ: Verbreiter, Verkünder, Rundfunksprecher

ḏyl

II: mit einem Anhang versehen, einen Nachtrag hinzufügen, am Ende versehen (bi, mit), erweitern. Pass. ḏuyyila: ein Nachspiel haben, eine Fortsetzung finden.

IV: in den Staub treten, erniedrigen

ḏayl, pl. ḏuyūl, ʾaḏyāl: Schwanz, unterstes/hinterstes Ende, hinterer Teil, Saum, Rand, Schleppe, Rockzipfel, Fuss, Ende (einer Seite im Buch), Anhang, Nachtrag, Supplement, Appendix, Gefolge, Anhang, abhängig, Folge, Konsequenz, …

taḏyīl: Beigabe eines Anhangs, Nachtrags, einer Erweiterung.

muḏayyal: erweitert (durch ei. Anhang, Nachtrag, Supplement)

rāwnd

rāwand: LAD: Rhabarber

rāwandī: irritable(reizbar, gereizt, empfindlich), prone to anger (zum Zorn neigend)

al-rāwandīya (f): Ğ296/15, 335/8  eine šīʿitische Gruppe, die aus der ʿabbāsīdischen Bewegung in Ḫurāsān hervorgegangen war.

rāy

rāya (f): Fahne, Flagge, siehe rʾy

rʾb

raʾaba/yarʾabu: ausbessern, reparieren, flicken (einen Riss etc.), in Ordnung bringen (etw.). rabaʾa ṣ-ṣadʿa: den Riss flicken, Aussöhnung herbeiführen (bayna zwischen)

rʾs

raʾasa/yarʾa/isu: an der Spitze stehen von (), den Vorsitz führen, vorstehen, führen, leiten

II: zum Präsidenten machen,

V: =I

VIII: Oberhaupt, Leiter werden/sein,

raʾs pl. ruʾūs, ʾarʾus: Kopf, Haupt, Stück (beim Zählen v. Vieh), Oberhaupt, Häuptling, oberes Ende, oberer Teil, Spitze, Gipfel, Scheitelpunkt, äusserstes Ende, Ende, Vorgebirge, (geogr.) Kap, Hauptsache, Beginn, Anfang. ʿalā raʾs+Genitiv: am Beginn von; vor; am Ende/nach Ablauf von... Ğ178/22 ruʾūs ʾaw riqāb ʾaw ʾafrād: Köpfe, Hälse o. Individuen

"am Ende" oder "am Anfang"...?

bi-raʾsihī: sui generis, selbstständig, eigenständig, z.B. ʿilm bi-raʾsihī: eine Wissenschaft für sich

raʾsan: direkt, geradeaus, geradezu, unmittelbar.

raʾsī: Kopf-, Haupt-, hauptsächlich, senkrecht

raʾīs pl. ruʾasāʾ: Präsident, Vorsitzender, Vorstand, Chef, Leiter, Aufseher, Vorgesetzter, Ober-, Chef-, Oberhaupt, Häuptling, Dirigent, Hauptmann,

raʾīsa pl. -āt: Präsidentin, Leiterin, Oberin, Ğ22/7 (weibl.) Oberhaupt.

raʾīsī: Haupt-, hauptsächlich,

riʾāsa (f): umg.: riyāsa: Präsidentschaft, Präsidium, Leitung, Vorsitz, Aufsicht,

riʾāsī umg.: riyāsī: Präsidenten-, dem Präsidenten zugehörig, präsidial, Aufsichts-, Leitungs-

marʾūs pl. –ūn: untergeben, Untergebener.

rʾs - mwl

raʾs-māl: Kapital. Ğ25/9 raʾs al-māl.

raʾs-mālī: kapitalistisch, Pl. -ūn: Kapitalist

raʾs-mālīya (f): Kapitalismus

rʾf

raʾafa/yarʾafu +

raʾufa/yarʾufu: inf. raʾfa (f), raʾāfa (f), sich erbarmen (bi js.), Mitleid haben (bi mit), gütig, gnädig sein (bi gegen jn.)

V: sich mitleidig, gütig, gnädig verhalten (bi gegen jn.)

raʾfa (f), raʾāfa (f): Erbarmen, Mitleid, Güte, Freundlichkeit, Anstand

raʾūf: sehr erbarmungsvoll, barmherzig, gütig, gnädig

ʾarʾaf El.: gütiger (bi gegen)

rʾm (1)

raʾama/yarʾamu: inf. raʾm, ausbessern, reparieren (etw.)

rʾm (2)

raʾima/yarʾamu: inf. riʾmān, zärtlich lieben (etw.), zärtlich behandeln, liebkosen (etw.)

riʾm pl. ʾarʾām, ʾārām: weisse Antilope

raʾūm: sehr zärtlich, liebreich (Mutter zu ihren Kindern)

rʾy

raʾā/yarā: sehen (jn./etw.), erblicken, bemerken, wahrnehmen (jn./etw.), ansehen, betrachten (etw. als), halten (etw. für), urteilen, der Ansicht sein, glauben, meinen (ʾan dass), seine Meinung vorbringen, für gut befinden,. beschliessen zu (etw. ʾan zu). pass.: ruʾiya: es wurde für gut o. richtig befunden, es zu tun. ʾa-raʾaita: siehst du wohl! schau dir das an! ..., raʾā raʾya l-ʿain: mit eigenen Augen sehen. raʾā ruʾya: einen Traum haben. raʾā lahū ʾan: meinen dass es in js. Interesse liege zu ... . hal tarāka fī ḥāğa ʾilā: meinst du es nötig zu haben zu ... . raʾā fī-hī: Ğ296/7: ??. raʾā raʾyahū: jemandes Ansicht teilen. raʾā min: betrachten als.., tarā und yā tarā in Fragesätzen = turā, yā turā siehe IV. Ğ159/13 gem. aṭ-Ṭabarī: ʾa-fa-tarāhū: ṬL: ecquid putas? du meinst wohl er….

III: so handeln, dass die Leute es sehen, Augendienerei treiben, heucheln, sich heuchlerisch benehmen, sich verstellen gegen jn. ().

IV ʾarā/yurī: jm. etw. zeigen. turī, yā turī: was meinst du, etwa? denn? wohl? Ğ19/23: zu Beginn einer Frage: "wohl".

V: dafürhalten, meinen, glauben, sich zeigen, jm. erscheinen (li)

VI: sich anschauen, sich zeigen

VIII: erwägen, betrachten, der Ansicht sein, beschliessen dass (ʾan)

raʾy, pl. ʾārāʾ: Meinung, Ansicht, Begriff, Auffassung, Rat, Vorschlag, Beschluss, subj. Meinung (i.R.), Entschdg. nach eig. Gutdünken (nicht aufgrund v. Koran u. Sunna). fī  raʾyī, ʿinda raʾyī: nach meiner Ansicht. anā min hāḏā r-raʾy: ich bin dieser Meinung. ar-raʾy al-ʿāmm: die öffentliche Meinung, die Öffentlichkeit, Ğ87/17 raʾyhū fī: seine Meinung über??, Ğ148/20 ʿalā raʾy??

rāya pl. -āt: Banner, Flagge. Ğ27/29 Fahnen.

ruʾya (f) (رؤية): Sehvermögen, Sicht, Blick, Anblick, prüfende Betrachtung, Überlegung, Ansicht, Meinung.

ruʾyā (رؤيا) pl. ruʾan(رؤًى): Vision, Traumgesicht, Traum. sifru r-ruʾyā: (chr.) Apokalypse.

marʾan (مرأًى) pl. marāʾin (مراءٍ): Anblick, Sicht, Erscheinung

mirʾā (مراة) (f) pl. marāʾin (مراءٍ), marāyā (مرايا): Spiegel, Spiegelbild

rb

rabba/yarubbu: Herr sein, besitzen, beherrschen

II: aufziehen (Kind),

II??: vergöttlichen (vgl. Wehr)

rabb pl. ʾarbāb: Herr, Gebieter, Meister,

rubb pl. ribāb, rubūb: eingedickter Saft (von Früchten), Brei

rabāb, rabāba (f): Rebab, arab. Fiedel mit 1-3 Saiten.

rubba: (mit folgd. indet. Gen.) manch, gar manch, rubba rağulin: wie mancher Mann, rubba marratin: gar manches Mal, wie oft.

rubbamā: manchmal, vielleicht, möglicherweise. (m.Pf. i. Futurbedtg.:) rubbamā ġādartu l-quṭra: vielleicht werde ich das Land verlassen. rubbamā ḍaḥikta minhu: vielleicht wirst du über ihn lachen. rubbamā lam yakfi: vielleicht wird es nicht genügen.

rubbān pl. rubbīya, rabbābina (f): Kapitän (früher auch Marine)

rabbānī: göttlich, auf Gott bezüglich. Pl. ar-rabbānīyāt: die göttlichen Dinge. salāt ar-rabbānīya: das Vaterunser

rbḥ

rabiḥa/yarbaḥu: Gewinn erzielen, profitieren (min aus), gewinnen,

II + IV: gewinnen lassen.

ribḥ pl. ʾarbāḥ: Gewinn, Profit, Nutzen (den etw. abwirft), Zins, Zinsen. Pl.: Einkünfte, Dividende,

rbd

V: bewölken, sich bedecken, aschfarben wd., finster wd. (Gesicht)

IX: sich bewölken (Himmel), finster wd. (Gesicht)

murbadd: umwölkt, finster (Gesicht)

rbḏ

k.A.

rabiḏa/yarbaḏu: LAD: be skilful in handling

IV: cut off

ribḏa (f), rabaḏa (f) pl. ribāḏ, ribaḏ: fleak of wool

al-rbḏ: Ğ186/18 n.loc.?? 223/18, 224/17 rbḏa (f): ḫāriğ al-madīna: ausserhalb Medinas.

rbṣ

rabaṣa/yarbuṣu: harren, warten, lauern (bi auf)

V: lauern, auf der Lauer liegen, auflauern (li jm.), sich auf die Lauer legen, in Stellung gehen (mil.), erwarten (hū, bi etw.), warten (hū, bi auf etw.),

tarabbuṣ pl. -āt: Probezeit, Vorbereitungsdienst, (Maghr.) Schulungskurs, Studientagung

mutarabbiṣ pl. -ūn: Aspirant, Anwärter, (Maghr.) Kursteilnehmer

rbḍ

rabaḍa/yarbiḍu: sich lagern, sich niederlassen, liegen (v. Tieren, mit der Brust am Boden, auch v. einem Ort), lauern, warten (li auf jn.), vor Aner liegen (Schiffe), wartend dastehen, geparkt sein, in Stellung liegen (Truppen)

rabaḍ pl. ʾarbāḍ: Vorstadt, Lagerstätte von Tieren

marbiḍ pl. marābiḍ: Lagerstätte (v. Tieren), Schafhürde, Koppel

rbṭ

rabaṭa/yarbu(i)ṭu: binden, festbinden, anbinden, befestigen, festmachen (ʾilā), zubinden, abbinden, verbinden (bi mit), verknüpfen mit (bi), vereinigen, verbinden (etw., bayna ... wa bayna etw. mit), anfügen (ʾilā an), einfügen (ʾilā in), festlegen, festsetzen, veranschlagen, zügeln, bremsen (Zug), suspendieren (chr. Kleriker), Ğ174/10 m. li: vereinigen zu??

III: lagern, postiert sein, stationiert sein (Truppen), Stellung beziehen, sich aufstellen, postieren, vor Anker liegen, festgemacht sein (Schiff)

VI: eng miteinander verbunden sein, in Zusammenhang stehen

VIII irtabaṭa/yartabitu: gebunden sein an (bi), abhängig von (bi), verknüpft/verbunden mit (bi), eng zusammenhängen mit (bi), kombiniert/gekoppelt sein mit, Hand in Hand gehen mit, sich verbinden, zusammentun. [Ğ, 12/2: lā tartabaṭu bi: sie sind unabhängig von, d.h.: sie sind nicht gebunden an]

rabṭ: Binden, Bindung, Verbindung, Anknüpfung, Festlegung, Festsetzung (eines Betrages, Zahlenwertes), Veranschlagung. ...

ribāṭ pl. ʾarbiṭa (f), -āt, rubuṭ: Band, Binde, Fessel, Verbindung, Kupplung. Pl. ʾarbiṭa: Verband, Bandage, ..., Q8/60 ribāṭ al-ḫayl: Paret: Schlachtrosse?,

ar-ribāṭ: Rabat (Hauptstadt v. Marokko)

rābiṭa (f), pl.: rawābiṭ: Band, Verbindung, Verknüpfung, Bund, Vereinigung, Liga

rawābiṭ aṣ-ṣadāqa: Bande der Freundschaft

rābiṭa al-ʾislāmīya: die Moslem-Liga

tarābuṭ: (VI inf), enge Verbindung, Zusammenhang (bayna, zwischen)

irtibāṭ pl. -āt: Verbindung, Verflechtung, Verbundenheit, Verknüpfung, Gebundensein, Bindung (bi an), Verpflichtung, enger Zusammenhang (bi), Zusammenhalt, Kohärenz, Korrelation,

murtabiṭ: verbunden, verknüpft, gebunden (bi mit o. an).

rbʿ

rabaʿa/yarbaʿu: sitzen, hocken, weilen, wohnen, galoppieren.

II: vervierfachen, vierfach machen, ins Quadrat erheben.

III: LAD: inf. murābaʿa (f), help another to load by means of a lever, bear the fourth part of a gain or loss. inf. ribāʿ, murābaʿa (f), make a contract for springtime

V: mit gekreuzten Beinen sitzen o. sich setzen, sitzen, hocken, gelegen sein, liegen (geogr., ʿalā an),

rabʿ pl. rubūʿ, ribāʿ: Siedlungs-, Wohngebiet, Wohnsitz, Quartier, grosses Wohnhaus, grosse Gruppe, Sippe (von Leuten). Pl. rubūʿ: Gebiet, Grund u. Boden, Territorium. fī rubūʿ al-madina: im Stadtgebiet

rabʿī: Ğ326/7 qabāʾil ar-rabʿīya: grosse Stammesverbände, Stämme der grossen Gruppen??, frz. Übers., 275: Rabīʿa.

ribʿ: ḥummā r-ribʿ: Quartanfieber (med.)

rubʿ pl. ʾarbāʿ: Viertel, vierter Teil, Trockenmass (äg. 8,25l),

ʾarbaʿa (أربعة) (m), ʾarbaʿ (أربع) (f): vier

ʾarbaʿata ʿašara, f.: ʾarabaʿa ʿašrata: vierzehn

ʾarbaʿūn: vierzig

rubāʿa: je vier

rubāʿī: aus vieren bestehend, vierfach, vierfältig, viereckig, aus vier Wurzelkonsonanten bestehend, vierradikalig (gramm.), Pl. –āt: Vierzeiler (Gedicht). Quartett (mus.), Viererstaffel, Vierermannschaft (Sport)

ar-rābiʿ: der vierte. rābiʿan: viertens

rabāʿa (f): Ğ94/3, 34: früherer Zustand/vorherige Lage der Muhāğirūn

marbaʿ pl. marābiʿ: Wiese, Weideplatz, Lagerplatz, Stammquartier

murabbaʿ: vierfältig, viereckig, quadratisch, Pl. –āt: Quadrat, Viereck, viereckige Fläche/Stück, rechteckiges Feld, Ğ103/4 mīl murabbaʿ: Quadratmeile

murabbaʿa (f) pl. –āt: Viertel, Quartier, Distrikt, Gegend

rabīʿ: Frühling, Lenz, Name des 3. u. 4. Monats des muslimischen Jahres. rabīʿ al-ʾawwal: Rabīʿ I, rabīʿ aṯ-ṯānī: Rabīʿ II, Viertel, vierter Teil.

rbġ

rābiġ: angenehm, komfortabel. Ğ109/13 n.loc.??

rbk

rabaka/yarbuku: durcheinanderbringen (etw.), verwirren, in Verwirrung bringen (jn./etw.)

rabika/yarbaku: in verwickelter, verworrener Lage sein

IV: verwirren, in Verlegenheit bringen (jn.)

VIII: verwirrt sein, verwickelt sein (in)

rbl

rabil: beleibt, korpulent, dick (Mensch)

rablī, rabalī: fleischig

rabla, rabalāt: Fleisch, Fleischmasse (am Körper)

rabīl: fleischig, korpulent

rabāla (f): Körperfülle

krblāʾ: siehe krbl n.loc.: Kerbala

rbm

rubbamā: manchmal, vielleicht, möglicherweise. (m.Pf. i. Futurbedtg.)

siehe rb

rbn

rabbānī: göttlich, auf Gott bezüglich. Pl. ar-rabbānīyāt: die göttlichen Dinge. salāt ar-rabbānīya: das Vaterunser. Siehe rb

rbw

rabā/yarbū: inf. rabāʾ, rubūw, sich mehren, zunehmen, wachsen, heranwachsen, übersteigen, überschreiten (ʿalā eine Zahl, auch ʿan), hinausgehen über, mehr sein als (ʿalā),

II: wachsen machen/lassen, aufziehen, grossziehen, erziehen (Kind), ziehen, züchten (Tiere, Pflanzen), halten (Haustier), entwickeln, fortbilden (Methode etc.)

III: Wucher treiben. AEL: treat with gentleness, or blandishment, sooth, coax, reheedle, cajole (schmeicheln).

IV: wachsen machen, mehren, vermehren (etw.), übersteigen, überschreiten (ʿalā eine Zahl, ein Alter, ein Mass)

V: aufgezogen wd., erzogen werden, gezogen, gezüchtet wd.

rabw: Atemnot, Asthma (med.)

ra/ubwa (f) pl. ruban: Hügel

riban: Zins, Wucherzins, Wucher

tarbīya (f): Erziehung

tarbawī: pädagogisch

rtb

II rattaba/yurattibu: ordnen, anordnen (hū, etw., nach einem Plan, in einer Reihenfolge), dekorieren (Schaufenster), herrichten, in Ordnung bringen, einrichten, (etw.) regeln (), (Worte) fügen, bereit machen, bereitstellen, festsetzen, bestimmen, aussetzen (jm. ein Gehalt, etc.), zuweisen, auferlegen (Verantwortung), nach sich ziehen, mit sich bringen, zur Folge haben (etw., ʿalā für), resultieren lassen, etw. ableiten aus (hū, ʿalā), etw. zur Konsequenz von etw. machen (hū, ʿalā), (Wirkungen) zeitigen.

III, IV, VI etc.: keine Angaben.

V tarattaba/yatarattabu: sich anordnen, angeordnet, eingerichtet sein o. werden, bereitgestellt, zugewiesen sein/werden, ei. Sache nachgeordnet sein (ʿalā), die Folge sein von (ʿalā), sich ergeben, resultieren, folgen aus (ʿalā), hervorgerufen sein durch (ʿalā), Ğ276/3 ʿan min??, Ğ300/4, 319/10 ʿan resultieren aus??

rutba (f): Grad, Stufe, Rang, Rangstufe, Klasse, Wertklasse, Kategorie, Dienstgrad (mil.), Weihegrad (chr.), kirchliche Zeremonie (chr.). rutba šaraf: Ehrenrang (mil.). kitāb ar-rutba: Rituale der röm-kath. Kirche.

ratāba (f): Eintönigkeit, Monotonie

ratīb pl. rutabāʾ: routinemässig, eintönig, einförmig, gleichförmig, monoton

martaba (f) pl. marātib: Stufe, stufenartige Erhöhung zum Sitzen, Matratze, Grad, Rang(stufe), Klasse.

tartīb pl. -āt: Ordnung, Anordnung, Reihenfolge, Aufeinanderfolge, Aufbau, Anlage (eines Komplexes, z,B. v. Häusern), (Sport) Rangliste, Einrichtung, Organisation, Massnahme, Regelung, (chr.) Ritus. Pl.: Verfügungen, Anordnungen, Bestimmungen. [Ğ,14/2: at-tarātub: Ordnung: inf.VI als Refl. zu III, der den Versuch etw. an einer Sache auszuüben ausdrückt:  yuqīmu at-tarātub: versuchen sich eine Ordnung aufzustellen, bzw. versuchen die Ordnung über etwas zu errichten. [??]

murattab: geordnet, angeordnet, eingerichtet, geregelt, etc., Pl. -āt: Gehalt, Besoldung

bi-l-tartībi: der Reihe(nfolge) nach. min ġairi tartībi: durcheinander

martabīyan??

mutarattab: resultierend

(st)rātīğī

istrātīğīya (f): Ğ88/29: Strategie

rtq

rataqa/yartu/iqu: inf. ratq, flicken, ausbessern, zusammenstückeln, zusammennähen

ratq pl. rutūq: Flicken, Ausbesserung, gestopfte Stelle

rtl

ratila/yartalu: ebenmässig aneinandergefügt sein, wohlgeordnet sein

II: langsam und deutlich artikulieren (etw.), psalmodieren, singend rezitieren, langsam und singend vortragen (al-qurʾān den Koran, singen (geistl. Lieder, Hymnen, chr.)

ratl pl. ʾartāl: lange Reihe, Zug, Kolonne,

tartīl: Psalmodieren, singendes Rezitieren, langsame und gesungene Art des Koranvortrags (i.Ggs.z. tağwīd??), Singen, Gesang

rṯ

raṯṯa/yariṯṯu: inf. raṯāṯa (f), ruṯūṯa (f): zerschlissen, abgetragen sein (Kleidungsstück)

raṯṯ pl. riṯāṯ: alt, schäbig, abgetragen, abgenutzt. raṯṯ al-hayʾa: von schäbiger äusserer Erscheinung.

riṯṯa (f): abgetragenes Zeug, veraltete Sachen, Veraltetes

raṯīṯ: alt, schäbig, abgenutzt

raṯāṯa, ruṯūṯa (f): Schäbigkeit, Zerlumptheit

rṯkm

Ğ168/20??

rağğa/yaruğğu: erschüttern, in heftige Bewegung versetzen, rütteln, schütteln (etw.), Pass. ruğğa: erschüttert werden, erbeben, erzittern

VIII: in heftige Bewegung versetzt werden, erschüttert werden, erbeben, erzittern

rağğ: Erschütterung

rağğa (f) n.un., pl. -āt: heftige Bewegung, Erschütterung, Stoss

rağğāğ: bebend, zitternd, schwankend

irtiğāğ: Erschütterung (intr.), Beben, Erdbeben

rğʾ

IV: aufschieben, verschieben, vertagen, auf später verlegen (etw.)

ʾirğāʾ: Aufschub, Verschiebung, Vertagung, Verlegung auf später

murğiʾa (f): Ğ241/14, neutrale politische Partei/Gruppierung in der ʾUmmayadenperiode, die "Aufschiebenden" o.ä., weil sie sich nicht zu einer übereilten Parteinahme in einem drohenden Krieg entschieden, sondern Allah die Entscheidung überlassen wollten. (siehe EI, Q9/106).  Ğ312/25-314/14 Eine Sekte, die sich gegen die ʾummayadische Determinations-Ideologie, als auch gegen die Ḫawāriğ richtete, einer ihrer Vertreter war der Qadarit Ġaylān ad-Dimašqī.

ʾarğāʾ: Ğ317/10ff., 324/8 (m.??), siehe rğw ??

rğb

rağab: der 7. Monat des musl. Jahres

rğḥ

rağaḥa/yarğa/i/uḥu: sich senken (Waagschale), mehr wiegen, von grösserem Gewicht sein, überwiegen, übertreffen (jn.), sehr wahrscheinlich sein (ʾan dass),

rağaḥa/yarğaḥu: wägen, abwägen

II: das Übergewicht geben (einer Sache), überwiegen lassen (etw., ʿalā über), mehr Gewicht legen (auf), für gewichtiger halten (etw.), bevorzugen (ʿalā vor), vorziehen (ʿalā einer Sache), für wahrscheinlich halten (etw., ʾan dass)

V: schwerer wiegen, überwiegen, hin- u. herschwingen, pendeln, auf- u. abschaukeln

VIII: hin- u. herschwingen, -pendeln, auf- u. ab schaukeln

rāğiḥ: an Gewicht überlegen, überwiegend, mehr für sich habend, vorzuziehen, wahrscheinlich

tarğīḥ: inf.II, preference, overweight

ʾarğaḥ El.: mehr Gewicht habend, überwiegend, mehr für sich habend, vorzuziehen, wahrscheinlicher

rğrğ

rağrağa: erzittern lassen, zum Wackeln bringen (etw.), erschüttern (etw.), zittern, beben, schwanken

II tarağrağa: zittern, beben, schwanken

rağrāğ: in Bewegung befindlich, zitternd, bebend, schwankend. al-rağrāğ: das Meer (dichterisch).

rğz

rağaza/ : compose or recite verses in the metre rağaz, thunder, get angry

V: roll, grow angry

VIII: Gedichte im Rağaz-Metrum dichten o. sprechen, donnern, rauschen (Meer)

ruğz, riğz: Strafe Gottes, Schmutz

ar-rağaz: Name eines poetischen Metrums. Pl. ʾarğāz: Rağaz-Verse, Liedchen, Arbeitslied

rāğz: Ğ284/14??

rğs

rağisa/yarğasu

rağusa/yarğusu: schmutzig sein, Schändliches, Schmutziges vollbringen

riğs pl. ʾarğās: Schmutz, Dreck, schmutzige Sache/Handlung, Scheusslichkeit

rağas pl. ʾarğās: Schmutz, Dreck

rağis: schmutzig, dreckig

rağāsa (f): Schmutz, Unsauberkeit

rağğās: tobend, rauschend (Meer)

mirğās: Tiefenlot.

rğʿ

rağaʿa/yarğiʿu: mit flgd. ʾilā: zurückkehren, zurückkommen, wiederkehren, seine Zuflucht nehmen zu, sich jm./etw. zuwenden, etw. neu beginnen, zurückgreifen auf, etw. nachsehen, nachschlagen, zurückgehen, zurückzuführen sein auf (ʾan dass. Ğ29/2), herrühren von, rağaʿa bihī ʾilā: zurückführen, reduzieren auf, abhängen von, jm. zukommen, gebühren, etw. zurückgeben, hinwenden zu. rağaʿa ʾilā ṣiḥḥa: wieder gesund werden. rağaʿa ʾilā ṣawābihī: wieder vernünftig werden, wieder zur Vernunft kommen. rağaʿa ʾilā nafsihī: sich selbst beobachten o. prüfen. yarğiʿu ḏālika ʾilā ʾan: das liegt daran, dass. yarğiʿu s-sabab ʾilā: der Grund liegt in. Ğ18/17: yarğiʿu ʾila ʿāmil raʾīsī: es ist auf einen Haupt-Faktor zurückzuführen. gute Wirkung haben auf (), Erfolg haben, gut anschlagen bei ()

II: zurückkehren lassen, zurückgehen lassen, zurückgeben, zurücksenden, abwenden (ʿan von), in vibrierendem, bebendem Ton singen, (als Echo) wiederholen, widerhallen lassen

III: zurückkehren (zu ), zurückkommen (auf)wieder durchgehen, wiederholen, repetieren (etw.), zurückgehen (auf), Einsicht nehmen (in etw.), einsehen (Buch), nachschlagen, nachsehen (in einem Buch), sich wenden (an jn., in ei. Sache, um Rat etc.), konsultieren, befragen (jn.), vorstellig werden, sich melden (bei einem Amt, einer Behörde), sich beziehen (auf jn./etw.), nachprüfen, kritisch prüfen (etw.), revidieren, prüfen (Rechnungsbücher etc.). rāğaʿahū ʿaqluhū: wieder zur Vernunft kommen. rāğaʿa nafsahū: mit sich zu Rate gehen, sich die Sache im Stillen überlegen. yurāğaʿ: bei Verweisen: siehe ... .

IV: zurückkehren machen o. lassen, zurücksenden, zurückgeben (etw.), zurückbringen, zurückführen (ʾilā zu/auf etw.), zur Umkehr zwingen, zuschreiben (ʾilā einer Sache), zurückführen (ʾilā auf), reduzieren (ʾilā auf)

V: wiederkehren, zurückgesandt o. zurückgegeben werden, widerhallen (Echo)

VI: zueinander zurückkehren, sich zurückziehen, sich distanzieren (min von), zurückweichen, zurückgehen, geringer, schlechter wd., allmählich abgehen (ʿan von), zurückleiben, sich anders besinnen. tarāğaʿa ḫaṭwatan: einen Schritt nach rückwärts machen.

VIII: zurückgeben (etw. ʾilā jm.), zuwenden (etw. ʾilā jm.), rückwärts, zurückgehen, zurückbleiben, übrigbleiben (z.B. Brot beim Bäcker), alt, nicht mehr frisch sein

X: fordern dass etw. () zurückkehre, zurückverlangen (etw.), zurückholen (etw.), ...

rāğiʿ: zurückgekehrt, wiedergekommen, zurückgehend (ʾilā auf), zurückzuführen (ʾilā auf), gebührend, zukommend (ʾilā jm.), unterstellt, unterstehend (li einer Sache), abhängig (li von). Ğ367/3 Bezug (auf??)

rağʿ: Zurückgabe, Zurückwendung, Abwendung, Wendung (des Blickes). rağʿ al-ğawāb: Beantwortung, Entgegnung. rağʿ aṣ-ṣadā: Echo, Widerhall

rağʿī: rückschrittlich, gegen das Moderne gerichtet, reaktionär, rückwirkend, regressiv (Assimilation, phon.), ...

rağʿīya (f): Rückschrittlichkeit, reaktionäre Abkehr, Reaktion (pol.), rückwirkende Geltung o. Kraft (jur.).

rağʿa (f): Rückkehr, Umkehr, Rückschritt, Atavismus, Rückgängigmachung

rağʿa, riğʿa (f): Rückkehr zur Ehefrau nach der Scheidung, Wiederverheiratung mit der geschiedenen Frau

ruğʿa (f): Quittung

ruğʿā (رجعى): reaktionäre Abkehr, Reaktion

rağīʿ: Kot

ruğūʿ: Rückkehr, Wiederkehr, Rückgriff (ʾilā auf), Zuflucht (ʾilā bei), zurückkommen (ʾilā zu/auf), Hinwendung (ʾilā zu), Herkunft (ʾilā aus), Widerruf, Widerrufung, Zurücknahme (ʿan einer Sache), Rücktritt (ʿan von), Preisgabe (ʿan einer Sache), Rückgängigmachung, Ğ369/19 bi ??

ruğūʿī: nach rückwärts, in die Vergangenheit gerichtet, retrospektiv

marğiʿ pl. marāğiʿ: Rückkehr, Stelle an die man sich wendet, Zuflucht, massgebliche Instanz, behördliche Stelle, (wissenschaftliche) Quelle, Nachschlagewerk, Hilfsquelle; Stelle, auf die etw. zurückgeht/zurückzuführen ist; ʾiṭār al-marğʿ: MUN: Frame of Reference

nafs al-marğiʿ : dieselbe Quelle, ebenda

marğiʿīya (f): Autorität

murāğaʿa (f): erneute Durchnahme, Wiederholung, Einsichtnahme, Nachschlagen

ʾirğāʿ: Zurückbringung, Rückgabe, Rücksendung, Zurückführung, Reduzierung auf (ʾilā).

tarāğuʿ: Rückzug, Zurückweichen, Meinungsänderung, Rückgang, Geringerwerden.

irtiğāʿ: Rückkehr zum Alten, Reaktion.

irtiğāʿī: reaktionär.

rāğiʿ: zurückgekehrt, wiedergekommen, zurückgehend (ʾilā auf), zurückzuführen (ʾilā auf), gebührend, zukommend (ʾilā jm.), unterstellt, unterstehend (li einer Sache), abhängig (li von)

istirğāʿ: Zurückforderung, Zurückgewinnung, Wiedererlangung, Zurückziehung, Zurücknahme.

rğf

rağafa/yarğufu: erschüttert werden, zittern, beben, erschauern, schaudern.

erbeben lassen (etw.), erschüttern, schütteln

IV: erzittern, schaudern lassen (jn.), erschüttern (etw.), Falsches, Lügen, unwahre Gerüchte verbreiten,

VIII: zittern, beben, schaudern

rağfa (f) n.vic.: Zittern, Beben, Schauer

rğl

rağila/yarğalu: zu Fuss gehen

II: kämmen, lang herunterhängen lassen

V: zu Fuss gehen, marschieren, aussteigen, absteigen (min o. ʿan von), sich wie ein Mann gebärden

VIII: improvisieren, aus dem Stehgreif halten

X: ein Mann werden, erwachsen werden, sich wie ein Mann benehmen, männliche Eigenschaften haben.

riğl (f), pl. ʾarğul: Fuss, Bein. Pl. ʾarğāl: Schwarm (Bienen, Heuschrecken),

rağul pl. riğāl: Mann. Pl. riğalāt: grosse, bedeutende Männer, führende Persönlichkeiten, Prominente

rāğil pl. –ūn, rağğāla (f): zu Fuss gehend, Fussgänger, LAD: good walker, foot-soldier

ar-rāğila (f): die Fussgänger

irtiğāl: Improvisation, Extemporierung, Stehgreifrede

irtiğālī: improvisiert, aus dem Stehgreif, unvorbereitet, planlos

rğm

rağama/yarğumu: steinigen, verfluchen, verdammen, schmähen. rağama bi-l-ġayb: von etw. reden von dem man nichts weiss, mutmassen, Vermutungen aussprechen, die Zukunft vorhersagen

II: dto.

rağm: Steinigung. Pl. ruğūm: Wurfgeschoss. rağm bi-l-ġayb: Mutmassung, Vermutung, Prophezeiung

ruğum: Sternschnuppen

ruğma (f) pl. ruğam, riğām: Grabstein

rağīm: gesteinigt, verflucht

siehe auch: trğm

rğw

rağā/yarğū: hoffen (ʾan dass), erhoffen, erwarten (etw.), wünschen (etw., li jm.), bitten, ersuchen (min o. jn., ʾan dass), erbitten (etw., min von jm., ʾan dass), ...

IV: LAD: inf. ʾirğāʾ, defer, delay (verschieben, verzögern)

V: hoffen (auf), erwarten (etw.), ersuchen, bitten (jn.),

VIII: hoffen (auf), erwarten (etw.), fürchten (jn.)

k.w.Vb.-A.

rağan pl. ʾarğāʾ: Innenwand, Seitenwand, (klass. des Brunnenschachtes), Seite, räumliches Ende. Pl. ʾarğāʾ: Umkreis (innerhalb dessen sich etw. erstreckt), ganzer Raum, Gesamtgebiet, alle Gegenden (z.B: eines Landes, einer Stadt)

rağāʾ: Hoffen, Hoffnung (bi, fī + Gen. auf ), Erwartung, dringendes Bitten, Ersuchen. ʿalā rağaʾi + Gen.: in der Hoffnung auf. bi-rağaʾi: eindringlich (Adv.), in bitterem Ton. ar-rağāʾ ʾan: es wird gebeten zu.

rağāʾī fī: Ğ143/16 hoffend auf??

ʾārğāʾ Ğ120/4 siehe ʾrğ

irğāʾ: siehe rğʾ

murğī: LAD: who delays, puts off, also murğiya (f): near parturition. Ğ126/37 marğawna??

rğy

rağiya/yarğā: verstummen, lautlos verharren, Pass. ruğiya: unfähig sein einen Laut von sich zu geben, am Reden verhindert sein, es verschlug ihm die Rede

k.w.A.

rḥb

raḥiba/yarḥabu +

raḥuba/yarḥubu: weit geräumig sein

II: willkommen heissen (bi jn.), begrüssen (bi jn., auch übertr. z.B. eine Nachricht), freundlich aufnehmen (bi jn./etw.)

V: willkommen heissen (bi jn.)

raḥb: weit, geräumig, unbeengt. raḥb aṣ-ṣadr: grosszügig, weitherzig, aufgeschlossen, freimütig, unbeschwert, bedenkenlos, frei von Bedenken,

ruḥb: Weite, Geräumigkeit, Unbeengtheit,

marḥaban bi-ka: willkommen!

tarḥīb: Bewillkommnung, Willkommensgruss, Begrüssung, freundliche Aufnahme.

rḥl

raḥala/yarḥalu: aufbrechen, sich aufmachen, abreisen, wegziehen, auswandern, ausgehen (von einem Ort ʿan),

II entsenden, aufbrechen lassen, zur Abreise veranlassen, zurückbeordern, abtransportieren, umsiedeln/deportieren (ʾilā nach), aussiedeln, auswandern lassen, befördern (Reisende), weiterbefördern, weiterleiten, überführen, transportieren, expedieren, übertragen (bei Buchführung), vortragen (Summe, Bank)

V: wandern, nomadisieren, abtransportiert werden

VIII: aufbrechen, sich aufmachen, abreisen, wegziehen, auswandern, dahinscheiden

raḥl pl. riḥāl: Kamelsattel, Sattelgepäck, Reisegepäck. Pl.: Halteplatz, Aufenthaltsort, Quartier, šadda r-riḥāl: sein Gepäck schnüren, seine Zelte abbrechen, aufbrechen, abreisen,

riḥla (f) pl. -āt, raḥalāt: Tour, Reise, Fahrt, Reisebeschreibung,

ruḥla (f): Ziel der Reise, ertrebter Ort

raḥīl: Abreise, Weggang, Aufbruch, Auszug, Hingang, Ableben

raḥḥāl pl. ruḥḥal: reisend, herumziehend, herumwandernd, nomadisierend, Nomade

rāḥil pl. ruḥḥal: abgereist, weggezogen, abgewandert, verschieden, heimgegangen, verstorben

rāḥila (f) pl. rawāḥil: Reitkamelin. šadda rāḥilatahū: seine Reitkamelin satteln, sich auf die Reise begeben. LAD: caravan, saddle beast, beast of burden for a caravan

marḥala (f) pl. marāḥil: Tagereise, Reiseabschnitt, Etappe, Stufe, Stadium, Phase,

tarḥāl: Abreise, Weggang, Aufbruch. ḥayāt at-tarḥāl: Nomadenleben

tarḥīl: Entsendung, Verschickung, Veranlassung (js.) zur Abreise, Abberufung (v. Diplomaten im Ausland), Deportation, Aussiedlung, Abtransport, Umsiedlung, Weiterbeförderung, Weiterleitung, Überführung (an eine andere Stelle), Transfer (fin.), Übertragung (eines Postens b.d. Buchführung), Vortrag (einer Summe, fin.). tarḥīl ʾummāl: Verschickung, Gestellung von Arbeitern. maḥaṭṭa tarḥīl: Relaisstation (Rf., Fs.)

rḥm

raḥima/yarḥamu: sich erbarmen (js.), Mitleid empfinden (mit), gnädig sein, verschonen (jn.), ablassen (von), erlösen (jn. min von)

II: raḥima ʿalayhī zu jm. sagen??, raḥimaka llāh: Gott erbarme sich deiner, Gott um Gnade bitten, Gottes Gnade erflehen (ʿalā für jn., für etw. Geschehenes)

V: = II

VI: füreinander Güte und Verständnis haben, sich gegenseitig mit Güte und Liebe behandeln

X: um Erbarmen bitten, um Mitleid anflehen (jn.)

raḥim, riḥm f., pl. ʾarḥām: Gebärmutter, Mutterleib, Verwandschaft mütterlicherseits, Q8/75 Paret: Blutsverwandte. ḏawū l-ʾarḥām: die Verwandten mütterlicherseits. LAD: womb, kindred relations, ties of blood, compassion (Mitleid, Erbarmen), mercy (Barmherzigkeit, Mitleid, Erbarmen,Gnade).

ruḥm, ruḥūm: mercy, commiseration (Gnade, Mitleid, Erbarmen). ʾummu ruḥmin: Mekka

raḥma (f): Erbarmen, Mitleid, Gnade, menschliches Gefühl, Mitgefühl, Güte,

ar-raḥmān: der Erbarmer (d.i. Gott)

rḥy

raḥan (رحًى) f., pl. ʾarḥāʾ, ruḥīy: (Hand)mühle, ḥağar ar-raḥan: Mühlstein. dārat raḥan l-ḥarb: der Kampf brach los, fand statt, dauerte an

raḥawī: rotierend

raḥḥay pl. –ūn: Schleifer

rḫ

raḫḫa/yaruḫḫu: mit Wasser vermischen, verdünnen (Wein)

rḫw / rḫy

raḫuwa/yarḫū +

raḫiya/yarḫā: locker, schlaff, gelöst sein/werden

raḫā/yarḫū: raḫā ʿayšuhū: ein angenehmes, bequemes Leben führen, im Wohlstand leben

IV: locker machen, locker lassen, lockern, loslassen, sinken lassen (etw.), herablassen, senken (etw., z.B. Vorhang),

VI: schlaff werden, sinken, sich senken, heruntergelassen werden, fallen (Vorhang), nachlassen (an Kraft, Eifer etc., ʿan in einer Sache, auch Preise), flau werden (Börse), sanft sein, tolerant, nachsichtig umgehen (maʿa mit), geringer, schwächer werden, sich verzögern, ablassen (ʿan von)

VIII: schlaff, locker werden, sich lockern, weich werden, gelöst, entspannt werden, nachlassen, ermatten, erschlaffen

X: = VIII, herabhängen

raḫw, riḫw: locker, schlaff, erschlafft (Leib), träge, matt, sanft, weich, glitschig (Boden), nachgiebig

rd

radda/yaruddu: zurückschicken, -senden, zurückbringen, zurückführen (ʾilā zu/nach), wieder zurückbringen, -legen, -versetzen (ʾilā an seinen Ort), zurückwerfen, -treiben, vertreiben, widerstehen, Widerstand leisten, abwehren, ab-, zurückweisen, ablehnen, verweigern, zurück-, wiedergeben (ʾilā jm.), erwidern (Gruss, ʿalā jm.), antworten, widersprechen (ʿalā jm.), gegen etw. sprechen (ʿalā), widerlegen (ʿalā etw.), zurückwerfen, reflektieren (Licht), widerhallen lassen (Stimme), zurückhalten (ʿan von), abbringen, abspenstig machen (ʿan von), ausreden (ʿan etw.), zurückführen (ʾilā auf), nützen, einbringen (ʿalā jm.), wieder machen zu, wieder einsetzen. ...

II raddada/yuraddidu: abwenden, zurückweisen, zurückwerfen, wiederholen, ständig gebrauchen, entgegnen, erwidern, antworten, erschallen lassen, Ğ227/23 verweigern (ʿalā jm.)??

III: [drückt streben o. Versuch aus die Handlung an einer Person oder Sache auszuüben (Zielstamm)??]. keine Angaben. siehe auch rwd IV:  Pass. yurādu: erwünscht sein/werden.

IV: keine Angaben. Ğ43/7?? erwidern. siehe IV von rwd, wollen, wünschen.

V: wiederholt werden, - vorkommen, wiederkehren, sich (oft, mehrfach) wiederholen, oft genannt werden, oft gebraucht werden (Bezeichnung, Name etc.), zurückgeworfen werden, widerhallen (Stimme, Echo), erschallen, hallen (Rufe), in Böen wehen (Wind), ein- u. ausgehen, verkehren (ʿalā bei, ʾilā in), oft besuchen (ʿalā, ʾilā), zögern, zaudern (in), schwanken, schwankend werden, in Zweifel geraten (in o. hinsichtl. ei. Sache)

VI: Reflexiv v. III. keine Angaben.

VIII: sich zurückziehen, sich rückwärts bewegen, zurückgehen (ʾilā nach, auf), wieder kehrtmachen, umkehren, abprallen, zurückprallen, wieder zufallen, zugute kommen (ʾilā jm.), sich wieder zuwenden (ʾilā einer Sache), sich zurückwenden (ʿalā gegen jn.), sich absetzen, abstehen, ablassen (ʿan von), aufgeben, lassen, verlassen (ʿan etw.), abtrünnig werden, abfallen (ʿan von). irtadda ʿalā ʿaqbayhī: umkehren, wieder kehrtmachen.

X: zurückfordern, zurückverlangen, wieder einfordern (etw.), abheben (Geld), zurückführen (jn. ʾilā zu einer Sache), zurückbekommen, zurückgewinnen (etw.), zurückziehen (Hand etc., auch übertr.),

XI: stark anhaftende Eigenschaften, körperlicher Fehler

radd pl. rudūd: Zurückgabe, -sendung, -bringung, Wiederbringung, -herstellung, Rückerstattung, Vergeltung, Zurücktreibung, Abwehr, Verweigerung, Ablehnung Ğ57/6, Zurückweisung, Erwiderung, Entgegnung, Antwort, Zurückwerfung, Reflektierung, Widerlegung, Zurückführung auf (ʾilā), Ğ71/21 Widerspruch gegen, Widerlegung von (ʿalā).

radd al-fiʿl: Rückwirkung, Reaktion. rudūd fiʿāl: Reaktionen

raddan ʿalā: in Beantwortung des, als Antwort auf

radda (f): Antwort (ʿalā auf), Reaktion,

ridda (f): Echo, Abfall (vom Islam), al-ridda: der Abfall der arab. Stämme nach dem Tod des Propheten

ʾaradd El.: einträglicher, nützlicher, ertragreicher

muraddid: Ğ46/24 PAII

mutaraddid pl. -ūn: Zögerer, Zauderer

taraddud: häufiger Besuch, Ein- u. Ausgehen, Frequenz (el.), Zögern, Zaudern, Unschlüssigkeit, Schwanken

taraddudī: die Frequenz betreffend, Frequenz-.

irtidād: Rückzug, Rückwärtsbewegung, Abwendung, Abtrünnigkeit, Abfall (ʿan al-ʾislām vom Islam)

mardūd: Ertrag (den etw. einbringt), Gewinn, Nutzen (den etw. abwirft), Nutzleistung

murtadd pl. –ūn: Renegat, Abtrünniger, Apostat, wieder zurückgewendet,Gegen-. hağma murtadda: Gegenangriff.

rdʾ (1)

radaʾa/yardaʾu: stützen (z.B. Mauer).

ridʾ pl. ʾardāʾ: Mithelfer, Stütze

rdʾ (2)

raduʾa/yarduʾu: schlecht sein.

V: schlecht werden, verdorben werden.

radīʾ pl. ʾardiyāʾ: schlecht, elend, gemein, böse, bösartig.

ʾardaʾ El.: schlechter, böser

radāʾa (f): Schlechtigkeit, Bösartigkeit.

rds

radasa/yardi/usu: zerstampfen (etw.), glattwalzen (Boden)

mirdās: Strassenwalze

rdʿ

radaʿa/yardaʿu: inf. radʿ, abschrecken (jn.), fernhalten, zurückhalten, abhalten (jn. ʿan von), zurückweisen, zurückdrängen (jn., bes. d. Feind)

VIII: zurückgehalten, abgehalten wd. (ʿan von)

radʿ: Abschreckung, Verhinderung, Abhaltung. quwwāt ar-radʿ: (intern.) Friedenstruppen.

radʿī: abschreckend

rādiʿ pl. rawādiʿ: Faktum v. abschreckender, verhindernder Wirkung, Verhinderung, Einschränkung, Hindernis, Hemmung (psych.)

rdf

radafa/yardufu +

radifa/yardafu: hinterdrein kommen, folgen, nachfolgen (jm./ei. Sache)

III: Hintermann sein (js., auf dem selben Reittier), Ersatzmann sein (für), ersetzen können (jn./etw.), gleichbedeutend sein, synonym sein (mit, lex.)

IV: hinter sich reiten lassen (jn., auf demselben Reittier), folgen lassen (einer Sache bi eine andere), ergänzen (etw. bi durch), hinzufügen (etw. zu), ʾardafa yasʾalu: er setzte fragend hinzu.

VI: aufeinanderfolgen, hintereinander kommen, sich übereinander schichten, sich auseinander reihen, hinzuströmen (ʿalā zu), einander entsprechen, gleichbedeutend sein, miteinander synonym sein (lex.)

ridf pl. ʾardāf: Hintermann (auf einem Reittier), wer/was hinterdrein kommt, nachfolgt, Hinterteil, Kruppe (des Reittiers), Du. ar-ridfān: Nacht und Tag.

rawādif: Leute die hinterdrein kommen, Leute des zweiten Gliedes.

murādif: Synonym (eines Wortes), gleichbedeutend, synonym (li mit), sinnentsprechend. Pl. –āt: Synonyme (Ğ358/10).

mutarādif: (miteinander) synonym. Pl. mutarādifāt: Synonyme

rdy

radiya/yardā: zu Fall kommen, zugrunde gehen

II: zu Fall bringen, fallen machen

IV: zu Fall bringen, vernichten, zugrunde richten, hinstrecken, töten

V: fallen, stürzen, sinken (ʾilā in), herunterkommen, sich verschlechtern, sich bekleiden (bi mit)

VIII: anlegen, anziehen (Kleidung), sich kleiden (in), aufsetzen (Kopfbedeckung), tragen (Kleidungsstück, Kopfbedeckung), bekleidet sein (mit)

radan: Verderben, Untergang

ridāʾ pl. ʾardiya: Mantel, Obergewand, überwurfartiges Gewand, Kleid einer Dame, Dress

rzb

razaba/yarzubu: haften, festhaften (an)

mirzabba (f) pl. marāzib: eiserner Stab, Stange

mirzāb pl. marāzib: Wasserspeier, Dachrinne

mirzāb pl. marāzīb: LAD: aqueduct (Aqädukt), canal (Kanal), man-of-war (Pers.)

marzubān pl. marāziba (f): margrave (Markgraf), count of the marches (Graf der Märsche??), marquess (Marquis), governor of a boundary-district (Kommandeur eines Grenzbezirks), landed proprietor (Pers.) (Landbesitzer), Ğ174/23: Chosroes

Marzubān: EI (1): (423 words) Arabic form of the title of provincial governors in the Sāsānian empire, especially of the “wardens of the marches”, the “markgraves”. The word is derived from marz which still means in Persian a frontier district (Horn, Grundriss der neupersischen Etymologie, p. 218) and is found in Pehlevi in the form maržpān (in the Kār-nāmak; cf. H. S. Nyberg, Hilfsbuch des Pehlevi, i., Upsala 1928, p. 54) which suggests a north Īrānian origin (cf. Lentz, Z. I. I., iv. 255, 295), as we find alongside of marz also mard̲j̲ in Persian (Horn, loc. cit.). The ¶ title is not found, however, before the Sās… Source: Encyclopaedia of Islam, First Edition (1913-1936)

marzaba (f): road (Strasse), regulation of life (Lebensregelung), office of a marzubān (Amt eines M.)

mirzaba (f), mirzabba (f) pl. marāzib: iron club (Eisenknüppel), mallet (Holzhammer), sledgehammer (Vorschlaghammer, Fäustel), forge-hammer (Schmiedehammer).

rzq

razaqa/yarzuqu: den Lebensunterhalt schenken (v. Gott), schenken, verleihen (jm., materielle u. geistige Güter (v. Gott), beschenken, bescheren (bes. ein Kind). Pass.: ruziqa: begabt sein mit, gesegnet, versehen sein (mit), besitzen, am Lebenerhalten werden, leben

VIII: seinen Unterhalt empfangen, sich ernähren lassen, in fremdem Sold stehen, sich seinen Lebensunterhalt verschaffen, sich ernähren (min von)

X: seinen Lebensunterhalt suchen, seinen Unterhalt selber verdienen, (Gott) um Lebensunterhalt bitten

rizq pl. ʾarzāq: Lebensunterhalt, tägliches Brot, Nahrung, Geschenk, Wohltat (v. Gott), Einkünfte, Einkommen, Besitz, Vermögen, Löhnung, Sold. Pl.: Rationen, Verpflegung

razzāq: LAD: the giver of the daily bread, god.

rzm

razama/yarzi/umu: zu einem Bündel o. Ballen packen, zusammenpacken (etw.).

razama/yarzi/umu: LAD: be so weak and emaciated as not to be able to rise, die, accept, take, give birth, overthrow an adversary and kneel upon him.

II: embale, pack up, make up a bundle, invade a country not to leave it again.

III: inf. murāzama (f), join two things.

IV: inf. ʾirzām, sound, roll. inf. razma (f), rizma (f): violent blow.

rizām pl. ruzzām: haughty and harsh.

razzām: roaring.

rizma (f) pl. rizam: Bündel, Ballen, Paket, Ries (Papier).

rsb

rasaba/yarsubu: zu Boden sinken, niedersinken, sich (in einer Flüssigkeit) setzen, Bodensatz/Sediment bilden, sich ablagern, sitzenbleiben, durchfallen;

II+IV: ablagern; sich setzen/ablagern lassen, niederschlagen (etw., chem.).

V: sich absetzen, sich ablagern, ein Sediment bilden, sich niederschlagen (chem.)

rusūb pl. –āt: Niederschlag, Sinkstoff, Sediment, Bodensatz, Sitzenbleiben (Schule), Durchfall (bei einer Prüfung)

tarsīb: Ablagerung, Sedimentierung, Niederschlagen (chem.)

rāsib pl. rawāsib: Stickstoff, Sediment, Bodensatz, Niederschlag (chem.), Residuum, Überrest, Rückstand. rawāsib al-māḍī: Reste, Überreste der Vergangenheit

rstq

rastaqa: gut ordnen, in Ordnung bringen

rustāq, rastāq pl. rasātīq, rasātiq: LAD: market town, fine country with villages and country-houses, camp, good order, peasant, corporal (pers.). Ğ347/19 = nawāḥin, Bezirke??

rsḫ

rasaḫa/yarsuḫu: inf. rusūḫ, fest gegründet sein, verankert sein, fest verwurzelt, eingewurzelt sein (in), tief eingedrungen sein, gründlich beschlagen sein, zu Hause sein (in ei. Sache, auf ei. Gebiet), sich fest einwurzeln, tief eindringen, sich fest einprägen, tief einsickern

II + IV: sich festwurzeln lassen, verwurzeln, verankern, festigen, einpflanzen, einprägen (etw. in, o. jm.)

V: sich einwurzeln, sich verfestigen

ʾarsaḫ El.: stärker verankert, fester gegründet, fester verwurzelt. ʾarsaḫ qadaman: dto.

tarsīḫ: Verwurzelung, Verankerung, Festigung

rāsiḫ: fest gegründet, eingewurzelt, verankert, fest, solide (z.B. Grundlagen), gründlich beschlagen, zu Hause (auf einem Gebiet)

trsḫan: Ğ81/18??

rsṭ

k.A.,

ʾrsṭw: Aristoteles

rsl

rasila/yarsalu: lang herabwallen (Haar)

III: korrespondieren (mit ), Zuschriften richten an, sich schriftlich wenden, anschreiben, in Verbindung treten mit

IV: senden, schicken (bi, ʾilā, li o. jm.), aussenden, entsenden, senden, übertragen, ausstrahlen, ausstossen (Laut, Ruf), loslassen, freigeben, ungehindert, ungehemmt herauslassen, von sich geben, vorbringen, vergiessen (Tränen), herabhängen lassen, herabwallen lassen (Haar auf ʿalā). ..., Q43/23, 34/34 ʾarsala min: jn. senden

V: gemächlich verfahren, sich Zeit lassen (bei ),

VI: miteinander korrespondieren, sich gegenseitig (etw. bi) zusenden,

X: zu senden bitten (hū min jn. etw.??), senden lassen (etw. min von jm.), gelöst, ungebunden sein, lang herabhängen, sich gehenlassen, sich freien Lauf lassen (in ei. Sache), sich ungezwungen verhalten, ungehemmt, zwanglos, ausgiebig tun (etw.), freundlich, wohlwollend, vertraut sein (ʾilā mit), sich ganz überlassen, sich hingeben (einer Sache, auch maʿa o. ʾilā), istarsala fī l-kalāmi/ḥadīṯi: lang und breit reden, sich ausführlich äussern, sich auslassen über (ʿan), istarsala fī ifkārihī: sich seinen Gedanken hingeben. Ğ62/14 m. ʿalā hāḏā l-minwāl

rasl: leicht, sanft, gemächlich (Schritt, Gang), lose, schlaff, gelöst, lose herabhängend (Haar).

risl: Bedächtigkeit, Mässigung. ʿalā rislika: langsam!

risla (f) pl. risalāt: bedächtige, gemässigte Art des Handelns

rasīl, rasūl: Bote, Gesandter,

rasūl pl. rusul: Bote, Sendbote, Gesandter, Abgesandter, Prophet der eine Botschaft übermittelt, Bote Gottes, Apostel (chr.),

rasūlī: apostolisch, päpstlich (chr.)

risāla (f) pl. rasāʾil, -āt: Sendung, Postsendung, Brief, Schreiben, schriftliche Mitteilung, Sendschreiben, Botschaft, Traktat, Schrift, Abhandlung, Dissertation, Doktorarbeit. Pl. -āt: Mission, Sendung, hohe Aufgabe (die jd. o. ei. Sache erfüllen soll. Delegation.

ʾirsāl: Absendung, Zusendung, Versendung, Entsendung, Sendetätigkeit (Rf., TV). Pl. -āt: Sendung, Übertragung (eines Stückes, Programmes, Rf., TV)

tarassul: Kunst des Briefschreibens

tarāsul: Korrespondenz

murāsil pl. -ūn: Korrespondent, Berichterstatter, Reporter

murāsala (f) pl. -āt: Korrespondenz

mursil: Absender, Sender, Sendegerät

rsm

rasama/yarsumu: zeichnen, aufzeichnen, skizzieren (etw.), beschreiben (z.B. einen Kreis), malen, aufzeichnen (schriftlich), niederschreiben, einzeichnen, eintragen (übertr.), darstellen, umreissen, beschreiben, schildern, entwerfen

II rassama/yarassimu: inf. tarsīm, einzeichnen, eintragen, zu einem öfftl. Amt ernennen (tunes.)

V tarassama/yatarassamu: folgen, nachfolgen, zu einem offentlichen Amt ernannt werden (Tun.).

VIII irtarasama/yartasimu: gezeichnet sein/werden, eingeritzt sein, dargestellt werden, sich abzeichnen, zum Ausdruck kommen (in etw. fī-hū), seine Ausprägung finden, erscheinen, sich einprägen in (ʿalā)

rasm pl. rusūm, rusūmāt: Zeichnen, Skizze, Bild, Abbildung, zurückgelassene Spur, Bezeichnung, Markierung, ...Schreibweise, Entwurf, ... Pl. rusūm: zurückgelassene Spur, geringe Überreste, schwache Spuren, Bezeichnung, Markierung, Beschriftung, Niederschrift, Akte, Schriftbild ohne diakrit. Pkt., Schreibung, Schreibweise, Entwurf, Planung, Vorschrift, Zeremonie, Formalität, Gebühr, Abgabe... Ğ für D's décalque: Pause, Nachahmung, Abklatsch. [?? für "Nachahmung" hätte es besseres Äquivalent gegeben...]

rāsiman: Ğ45/22 Adv.: skizzierend??

rasmī: offiziell, amtlich, förmlich, formell, konventionell, zeremoniell. Pl. -ūn: Amtsperson, Inhaber eines öffentlichen Amtes.

rasmīyan (Adv.): offiziell, amtlich

rasmīyāt: dienstliche Angelegenheiten, Formalitäten, amtliche Regeln, formelle Vorschriften

rasmīya (f): Amts-

rsw

rasā/yarsū: verankert sein/wd., festliegen, ankern (ʿalā vor), vor Anker gehen, anlegen, vor Anker liegen (ʿalā an einer Küste, in einem Hafen), absetzen (bi jn., Schiff), landen (ʿalā bei), (schliesslich) kommen zu o. an (ʿalā). rasā ʿalayhī mazādu: er erhielt den Zuschlag (bei ei. Versteigerung). ...

II: den Zuschlag erteilen (ʿalā jm. für etw., bei Auktion o. Ausschreibung), vergeben (den Auftrag, ʿalā an, bes. v.d. Regierung)

IV: festmachen, verankern (Schiff), zum Ankerplatz bringen (Schiff), festlegen (etw., z.B. pol. Programm, Grundlinien eines Planes), legen (das Fundament f. ei. Sache)

ršḥ

rašaḥa/yaršaḥu: schwitzen, wasserdurchlässig sein, leck sein (Gefäss), filtrieren, durchseihen (Flüssigkeit)

II: filtrieren, durchseihen (Flüssigkeit), heranziehen, heranbilden, vorbereiten, qualifizieren (jn.), zur Wahl vorschlagen (jn.), als Kandidat aufstellen/vorschlagen (li für). (mit nafsahū:) kandidieren, sich bewerben (li für), nominieren (jn. li für)

V: filtriert wd., herangezogen, herangebildet wd., tauglich, geeignet, vorbereitet, qualifiziert sein (li für), zur Wahl vorgeschlagen wd./sein, als Kandidat aufgestellt wd., als Bewerber o. Teilnehmer nominiert wd., aufgestellt wd. (li für), ..., sich erkälten, erkältet sein, Schnupfen haben

muraššiḥ pl. -āt: Filter, Filtrierapparat, Kläranlage, Kaffeefilter

muraššaḥ pl. -ūn: Kandidat, Nominierter, Bewerber, Anwärter, Unteroffizier, Feldwebel, einer mit Offiziersfunktion, an Schnupfen leidend, erkältet

taršīḥ: Heranbildung, Vorbereitung, Aufstellung als Kandidat, Pl. –āt: Nominierung (für eine Wahl, ein Amt, einen Wettkampf etc.), Kandidatur. ḥaqq at-taršīḥ: passives Wahlrecht.

ršd

rašada/yaršudu: den richtigen Weg verfolgen, recht geleitet sein, nicht irregehen (bes. relig.), rechtgläubig sein, besonnen werden, reif wd., mündig wd., erwachsen, volljährig wd./sein

II: richtig steuern, auf die richtige Bahn bringen (etw.), sinnvoll, zweckmässig, richtig verwenden

IV: den rechten Weg führen, recht leiten (jn.), führen (jn., z.B. einen Blinden), hinführen (jn. ʾilā zu etw.), den Weg zeigen (jm. ʾilā zu etw., übertr.), aufmerksam machen (jn. ʾilā auf), darauf bringen (jn. ʾilā ʾan darauf dass), anleiten (jn. ʾilā zu etw.), unterweisen, belehren (jn. ʾilā über), beraten (jn.), raten, anraten (jm. ʾilā etw.), anzeigen, angeben (ʾilā jn), volljährig, mündig wd.

X: nach dem rechten Weg fragen (o. bi jn.), um Instruktion o. Auskunft bitten (jn.), sich Rat holen, Anleitung suchen (bi bei), sich leiten lassen (bi durch)

rušd: Geradheit des Handelns, richtiges, vernünftiges Betragen, Vernunft, gesunder Verstand, Bewusstsein, Besinnung, Reife (d. Geistes). ḏahaba bi-rušdihī: jm. den Verstand rauben,

rašad: Geradheit des Handelns

rašād: Geradheit, Richtigkeit des Handelns, Vernunft, klarer Verstand, Reife des Geistes, Gartenkresse (lepidium sativum, bot.)

rašīd: rechtgeleitet, rechtgläubig, richtig, sinnvoll, verständig, vernünftig, urteilsreif, reif. rušadāʾ: mündig, volljährig. Rosette (Stadt i. Nordägypten).

rāšid: den rechten Weg gehend, recht geleitet, rechtgläubig, besonnen, vernünftig, mündig, volljährig, erwachsen. Pl. ar-rāšidūn: Erwachsene. al-ḫulafāʾ ar-rāšidūn: die rechtgeleiteten Kalifen (d.i. ʾAbū Bakr, ʿUmar, ʿUṯmān, ʿAlī)

ršf

rašafa/yaršifu, yaršufu +

rašifu/yaršafu +

V + VIII: einsaugen (, etw.), schlürfen, trinken (, etw.), leeren (, Gefäss)

rašfa (f) (n.un.), pl. rašafāt: Schluck

rašīf: LAE: sucking (saugend)

ršq

rašaqa/yaršuqu: werfen, bewerfen, verletzen (jn., bi mit), hineinstecken, befestigen (etw., in),

rašuqa/yaršuqu: von schönem Wuchs sein, schlank gewachsen sein, elegant, gewandt sein

VI: einandert bewerfen, einander verletzen, sich gegenseitig beschiessen

rašīq: elegant, schlank, gewandt

ršw

rašā/yaršū: bestechen

VIII: bestechlich sein

rašw: Bestechung

rišwa (f): Bestechung

rṣ

raṣṣa/yaruṣṣu: eng aneinanderpassen, fest zusammenfügen, -pressen, festrammen, nebeneinanderlegen o. stellen, aneinanderfügen,-reihen, aufreihen, ordnen,

II: fest, eng aneinanderpassen, zusammenpressen, festrammen, mit Blei überziehen

VI: eng aneinandergefügt sein, zusammengedrängt sein, sich zusammendrängen, sich sammeln, fest o. eng beisammen sein, festgefügt, kompakt sein o. werden

raṣāṣ: Blei, Geschosskugeln

rṣd

raṣada/yaṣrudu: aufpassen (auf), belauern (jn.), auflauern (jm.), beobachten, überwachen, registrieren ( etw.), beschwören (Dämon)

II: bereitstellen (Mittel, Beträge), vorbereiten, bereithalten, saldieren, ausgleichen, abschliessen,

IV: bereithalten, vorsehen, bereitstellen (li für), vorsehen (li für, Strafe),

raṣd pl. ʾarṣād: Beobachtung

mirṣād: Beobachtungsposten, Lauer, waqafa bi-l-mirṣād: auf der Lauer liegen,

rṣf

raṣafa/yarṣufu: raṣf, pflastern, mit Steinpflaster belegen ( etw.), asphaltieren, nebeneinander aufreihen, dicht aneinanderlegen,

raṣufa/yarṣufu: raṣāfa (f), festgefügt sein,

II: pflastern, mit Steinplatten belegen

raṣf: Pflasterung, Asphaltierung, Satz, Setzen (typ.)

raṣṣāf: Setzer

raṣīf: fest zusammengefügt, fest, pl. ʾarṣifa (f): Pflaster, Bürgersteig, Bahnsteig, Kai, Hafendamm, Plattform. Pl. ruṣafāʾ: Kollege

raṣīfa (f): Kollegin

raṣāfa (f): Festigkeit

marṣūf: geplastert, asphaltiert

rṣn

raṣuna/yarṣunu: rasāna (f), fest, stark sein, gesetzt, ruhig, gelassen sein

raṣīn: fest, unerschütterlich, gesetzt, ruhig, gelassen

raṣāna (f): Gesetztheit, Gelassenheit, Gleichmut, Gemütsruhe

rḍ

raḍḍa/yaruḍḍu: zermalmen, (zer)quetschen.

II: pound vehemently, bruise violently

V: be broken, pounded, bruised

rḍ Ğ134/9, 149/15, 26, 281/31 ??. siehe rḍh rḍy

raḍḍ: dates dissolved in milk,

raḍḍa (f): bruise, contusion

rḍḫ

raḍaḫa/yarḍa/iḫu: zerbrechen, zermalmen (etw.), zerknacken (Nuss, Kern)

raḍaḫa/yarḍaḫu: ein kleines geringes Geschenk geben (jm.)

raḍaḫa/yarḍa/iḫu inf. ruḍūḫ: unterworfen sein (taḥta einer Sache), nachgeben (li einer Sache), sich beugen, sich unterordnen, sich unterwerfen (li jm./etw.)

raḍḫ, raḍḫa (f): kleine, geringe Gabe

raḍīḫa (f): Trinkgeld, Bakschisch, geringe Gabe

ruḍūḫ: Nachgiebigkeit, Einfühlung (li in etw.)

rḍʿ

raḍiʿa/yarḍaʿu +

raḍaʿa/yarḍi/aʿu: saugen

II + IV: säugen

raḍāʿ auch riḍāʿ: Säugen. ʾaḫ bi-r-raḍāʿ: Milchbruder. sinn ar-raḍāʿ: Säuglingsalter

raḍāʿa (f): Säugung. ʾaḫ fi ar-raḍāʿa: Milchbruder

rḍh

Abkürzung f. raḍiya-l-lāhu ʿanhū: möge Allah Gefallen an ihm finden. Siehe rḍy

rḍy

raḍiya/yarḍā: zufrieden sein, sich zufrieden geben, einverstanden sein (fī, bi, hū, ʿalā mit), sich zufriedengeben, einverstanden sein (fī, bi, hū, ʿalā mit), billigen, gutheissen (fī, bi, hu, ʿalā etw.), es ruhig hinnehmen (ʾan dass), gern mögen (hū, bi etw.), wollen, wünschen (etw., li für jn.), befriedigt sein (hū, ʿan über), Gefallen finden (hū, ʿan an), raḍiya-l-lāhu ʿanhū: möge Allah an ihm Gefallen finden. raḍiya li-nafsihī: sich etw. erlauben, sich etw. gönnen. mā raḍiya la-hā al-maḏallata: er wünschte nicht, sie zu demütigen. raḍiya ʾaw ʾabā: mag er wollen oder nicht. raḍiya min al-ġanīma bi-l-ʾiyāb: zufrieden sein mit der Rückkehr ohne Beute; froh sein, das nackte Leben gerettet zu haben.

II: befriedigen, zufriedenstellen, entschädigen (jn.),

III: zufriedenzustellen suchen, zufrieden machen, durch Gefälligkeit begütigen, versöhnen, gewinnen,

IV: befriedigen, zufriedenstellen

V: zufriedenzustellen suchen, günstig stimmen wollen, allmählich versöhnen, besänftigen

VI: sich untereinander verständigen, einen Kompromiss schliessen

VIII: zufrieden sein, zustimmen, gutheissen, billigen,

X: zufriedenzustellen suchen, zu versöhnen suchen, versöhnlich behandeln, sich gefällig zeigen, sich beliebt machen, Wohlgefallen, Gunst zu gewinnen suchen, versöhnen, besänftigen

riḍan: Zufriedenheit, Zustimmung, Billigung, Einverständnis, Einwilligung, Wohlgefallen, Gunst, Befriedigung. ʿan riḍan: gutwillig, gern

rāḍin pl. ruḍāh (f): zufrieden, einverstanden, befriedigt, gutwillig, angenehm (Leben). Ğ121/10 rāḍyn??

riḍwān, ruḍwān: Zufriedenheit, Einwilligung, Zustimmung, Billigung, Wohlgefallen, Gunst

rḍwy: Ğ290/18 n.loc. des Berges auf dem sich Muḥ. b. al-Ḥanafīya verborgen hat??

ʾirḍāʾ: Befriedigung, Zufriedenstellung, Erfüllung (einer Forderung, eines Wunsches). ṣaʿb al-ʾirḍāʾ: schwer zufriedenzustellen, wählerisch

istirḍāʾ: versöhnliche Haltung, Versöhnung

istirḍāʾī: versöhnlich

murḍin: zufriedenstellend, befriedigend, angenehm, erfreulich, ausreichend

rṭb

raṭiba/yarṭabu +

raṭuba/yarṭubu: feucht sein, nass sein.

II: befeuchten, benetzen (etw.), kühlen, erfrischen, besänftigen, beruhigen (al-qalba das Herz), saftig, reif werden (Dattel)

IV: befeuchten, benetzen (etw.), saftig, reif werden (Dattel)

V: befeuchtet werden, gekühlt, erfrischt werden, besänftigt werden

raṭb: feucht, nass, frisch, kühl, saftig, zart (Pflanze)

ruṭab (koll, n.un. (f)) pl. ʾarṭāb, riṭāb: frische, reife Datteln.

rṭl

raṭl pl. ʾarṭāl: ein Gewicht (Äg.: 449,28 g, Saudi Ar.: 462 g, Tun. 504 g, Mar. 508 g, Beirut u. Aleppo 2,566 kg, Damaskus 1,758 kg.)

rṭm

raṭama/yarṭumu: festlaufen, stranden (Schiff), hineinziehen, hineinverwickeln (in etw. Unangenehmes),

VIII: hineinstürzen (in), feststecken, festsitzen, fest verwickelt, verstrickt sein, festlaufen, stranden, stossen, anprallen (bi an), aufprallen (bi auf)

irtiṭām: Anprall, Aufprall

rʿb

raʿaba/yarʿabu: erschrocken sein, Angst haben

II +

IV: erschrecken, in Furcht o. Angst versetzen (jn.)

VIII: erschrecken, in Angst geraten, sich fürchten, Angst haben

ruʿb: Schrecken, Angst

ʾirʿāb: Einschüchterung

rʿd

raʿada/yarʿudu: donnern, mit Schreck o. Entsetzen füllen (li jn., bi durch)

IV: beben machen (jn.). pass.: ʾurʿida: erschauern, erzittern, beben (min vor)

VIII: zittern, erbeben, erzittern

raʿd pl. ruʿūd: Donner

raʿda (f), riʿda (f): Zittern, Beben, Schauder, Erschauern (vor Angst/Kälte)

riʿdīd pl. raʿādīd: feige, Feigling

rʿrʿ

raʿraʿa, in die Blüte der Jahre kommen, II taraʿraʿa: aufblühen, in die Blüte kommen, sich entwickeln, gedeihen

rʿf

raʿafa/yarʿufu, yarʿafu +

raʿifa/yarʿafu: raʿafa ʾanfuhū: Nasenbluten haben

ruʿāf +

raʿīf: Nasenbluten

rāʿif: Nasenspitze

rʿl

ruʿla (f): Kranz

raʿīl pl. riʿāl: Vorhut, Schar, Gruppe, Trupp, Zug v. Panzer-, Motor-, Kavallerieeinheiten (mil.)

rʿw

raʿā/yarʿū +

IX irʿawā: ablassen (min o. ʿan von Sünde/Irrtum), bereuen, zur Erkenntnis kommen

raʿwā, ruʿwā: Reue, Abkehr, Umkehr

rʿy

raʿā/yarʿā: weiden, hüten, weiden lassen, weiden, hegen u. pflegen, behüten, in sei. Schutz nehmen, die Schirmherrschaft haben, Sorge tragen für, sich kümmern um, wachen über, sich angelegen sein lassen, wahren, beachten, respektieren, beobachten, einhalten, (alles jn., etw., über, für, um)

III: beaufsichtigen, überwachen, bewahren, beibehalten, beobachten, befolgen, beachten, berücksichtigen, in Rechnung stellen, Rechnung tragen, freundliche Rücksicht nehmen, Achtung, Rücksicht entgegenbringen, vorsehen, vorsorglich bestimmen, dass (ʾan).

VIII: weiden, grasen.

X: auf sich ziehen, auf sich lenken

raʿy: Behütung, Obhut, Schutz, Beobachtung, Einhaltung

riʿya (f): Art der Haltung o. Hütung d. Viehs.

raʿīya (f) (رعية) pl. raʿāyā (رعايا): Herde, Pfarrgemeinde, Pfarrei (Chr.), Untertanen, Bürger. Ğ244/4 u. zuvor möglw. auch für die "Gemeinde/Gemeinschaft" der Muslime.

raʿawī, raʿāwī, raʿāʾī: Herden-, Hirten-, Nomaden-. Ğ42/10 as-sulṭ ar-raʿawīya: Hirten-Herrschaft/-Gewalt/-Autorität

marʿan (مرعًى) pl. marāʿin: Weideland, Weideboden, Weide

riʿāya (f): Hut, Obhut, Betreuung, Sorge, (öfftl.) Fürsorge, Aufmerksamkeit, Rücksicht, Rücksichtnahme, Schirmherrschaft, Patronat, Protektorat, Ğ41/11ff f. bienveillance, Wohlwollen

rāʿin: P.A. I Sg.Nom./Gen., rāʿīyan Akk. (st.indet.).

rāʿin (راعٍ) pl. ruʿāh (f), ruʿyān, ruʿāʾ, riʿāʾ: Hirt, Hüter, Beschützer, Betreuer (z.B. ei. Sportlers), Patron, Pastor, Pfarrer (Chr.). ruʿātu b-baqari: Cowboys.

rġb

raġiba/yarġabu: wünschen, begehren (etw.), bitten (min o. ʾilā jn., um, ʾan etw. zu tun), vorziehen (ʿalā, fī, ʿan, bi einer Sache), nicht mögen, verschmähen, verabscheuen (ʿan etw.) wünschen (li bi jm. etw.)

II: begierig machen (nach), Verlangen erwecken, den Wunsch erregen (nach), interessieren (für), Abneigung wachrufen (ʿan gegen)

IV: = II.

raġab: Begier, Verlangen

raġba (f) pl. raġabāt, riġāb: Wunsch, Begehren, Verlangen (nach), Abneigung (ʿan gegen).

rāġib pl. raġaba (f): begehrend, verlangend. Verschmähend (ʿan etw., Q19/46)

rġm

raġama: nurIV: zwingen, nötigen zu (ʿalā)

raġm, raġma (Präp.): trotz, zum Trotz; raġman ʾan: trotz. raġman ʿan-hū: gegen seinen Willen, unfreiwillig. raġman ʿan ʾanfihī, ʿalā-r-raġman min ʾanfihī: ihm zum Trotz, gegen seinen Willen. bi-r-raġmi min, bi-r-raġmi ʿan, ʿalā-r-raġmi min: trotz [Ğ., 12/3f, für Debrays ..., malgré elles, et, le cas échéant, contre elles, ...: trotz ihnen und vorkommendenfalls gegen sie...]. raġma ʾan: obwohl, obgleich

rāġim: widerstrebend, widerwillig. wa-ʾanfuhū rāġim: gegen seinen Willen, widerwillig (Adv.)

rf

raffa/yariffu: aufleuchten, aufblitzen, flimmern, blinken, schimmern, glänzen, plötzlich auftauchen,

raffa/yaru/iffu: beben, zucken, mit den Flügeln schlagen, flattern, wehen. dienstbeflissen sein (li jm.), sich dem Dienste (js. li) widmen.

raff pl. rufūf, rifāf, ʾarfuf: Regal, Bücherbrett, Wandbrett, Reck, Sims, Fach, ʿalā r-raff: beiseite

rfʾ

rafaʾa/yarfaʾu: ausbessern, nähen, flicken, stopfen, ans Ufer bringen.

raffāʾStopfer, Ausbesserer

rifāʾEintracht, (eheliche) Liebe.

marfaʾ pl. marāfiʾ: Landeplatz, Hafen

rfd

rafada/yarfidu: beschenken, unterstützen, stützen, aufrecht halten, tragen

IV: unterstützen

X: um Unterstützung bitten, um Hilfe ersuchen

rifd pl. rufūd, ʾafād: Geschenk, Unterstützung

rifāda (f): Verband einer Wunde, Satteldecke, Polster. LAD: k.w.A.. Ğ71/1, 174/15: Speisung (der Pilger??)

rāfid pl. rawāfid: Nebenfluss. du. rāfidān: Euphrat und Tigris (= das Zweistromland, Mesopotamien)

rāfida (f) pl. rawāfid: Stütze, Träger, Tragbalken, Stützbalken, Dachsparren. Pl.: Hilfen, Hilfsquellen, unterstützende Kräfte

rfḍ

rafaḍa/yarfi/uḍu: aufgeben, verlassen, verwerfen (etw.), abweisen, zurückweisen, ablehnen, nicht annehmen (etw.)

V: bigott, fanatisch sein

IX: sich zerstreuen, auseinandergehen, verschwinden, aufhören (z.B. Schmerz), triefen, sich ergiessen (Schweiss, Tränen)

rafḍ: Verwerfung, Abweisung, Zurückweisung, Ablehnung

rafīḍ: verlassen, verworfen

taraffuḍ: Bigotterie, Fanatismus

rāfiḍ: ablehnend (z.B. Haltung)

rāfiḍa pl. rawāfiḍ: Abtrünnige, Truppen die ihren Führer verlassen haben, Rāfiḍiten (eine schiitische Sekte)

rfʿ

rafaʿa/yarfaʿu: in die Höhe heben, empor-, hochheben, heben, in der Achtung heben, hoch machen, erhöhen, erheben (etw. ʾilā zu einem Rang, ṣawtahū seine Stimme), hochgehen lassen, aufsteigen lassen (z.B. Drachen), hissen (ʿalaman o. rāyatan eine Flagge), aufziehen (Segel des Schiffes), ausgeben (Parole, Losung etc.), abnehmen, lüften (qubbaʿatahū: seinen Hut), hoch o. in der Höhe anbringen (etw.), aufrichten, errichten (etw.), aufnehmen und wegschaffen, wegtragen (etw.), entfernen, wegnehmen (o. min etw. ʿan von), abholen (eine Ware etc., tun.), ablesen (Zahlen auf Messgeräten etc., tun.), abschaffen, beseitigen, aufheben (Verbot etc.), ein Ende setzen (einer Sache), beheben (Irrtum etc.), ablassen (ʿan von jm.), befreien (jn. ʿan von ??), unterbreiten (etw. ʾilā jm., Gesuch etc.), einreichen (einen Bericht etc. ʾilā einer Behörde), widmen, darbieten (etw. ʾilā jm.), darreichen, darbringen (Opfergaben, chr.), erstatten (taqrīran Bericht), anstrengen (qaḍīyatan einen Prozess), zurückführen (eine Prophetentradition ʾilā auf einen Gewährsmann), den Endkonsonanten mit u aussprechen (eines Wortes), in den Nominativ bzw. Indikativ setzen (Wort). Pass. rufiʿa: es tauchte auf (li vor jm.), wurde sichtbar (li für jn.). rufiʿa ʿanhū: er kam wieder zu sich. Ğ277/10 ??

II: emporheben, erhöhen, befördern,

III: plädieren, zitieren, fordern (vor Gericht),

V: erhaben sein, sich erhaben dünken (ʿan über), zu stolz sein (ʿan für), stolz herabsehen auf (ʿan auf), sich erheben (ʿan über). Ğ342/16 ʿalā ??

VI: sich gegenseitig vor den Richter zitieren, plädieren,

VIII: sich heben, sich erheben (ʿan über), in die Höhe gehen, steigen, aufsteigen, ansteigen, sich erhöhen, höher werden, sich vermehren, zunehmen, laut werden, lauter werden, laut sein, ertönen, erschallen, entfernt o. beseitigt werden, verschwinden (ʿan von... weg)

rafʿ: Hebung, Erhöhung, Hissen (d. Fahne), Aufrichtung, Wegschaffung, Abholung, Abschaffung, Beseitigung, Aufhebung (z.B. eines Verbotes), Behebung, Entfernung, Erlass einer Steuer, Unterbreitung, Einreichung, Aussprache des Endkonsonanten mit u, Gebrauch eines Nomens im Nominativ bzw. eines Verbs im Indikativ, Ğ34/13 rafʿ al-ḥiṣār: Beseitigung der Blockade

rafīʿ: hoch (an Rang), hochstehend, erhaben, hoch, dünn, fein (Stimme, Ton), fein, zart, erlesen, verfeinert, kunstvoll

ʾarfaʿ El.: höher, erhabener, feiner, erlesener

taraffuʿ: Überheblichkeit, Stolz, Dünkel (ʿan gegenüber einer Sache), Geringschätzung (ʿan einer Sache)

irtifāʿ: Steigen (z.B. der Preise), Erhöhung, Zunahme. Pl. -āt: Steigerung, Höhe (z.B. Flug, Berg, ʿan über Meeresspiegel etc.),

marfūʿ: PP. I, auf den Propheten Mohammed zurückgehend o. zurückführbar (isl. Tradition), im Nominativ bzw. Indikativ stehend (gramm.)

rfġ

rafaġa/yarfuġu: LAD: bequem und angenehm sein (Leben)

V: so ein Leben führen

rafġ: LAD: plenty, affluence, fertility, and by opposition, sterile ground, Pl.: ʾarfāġ: rabble (Mob, Pöbel), Pl. rifāġ: soft and level ground,

rafġ, rufġ pl. arfāġ, rufūġ: dirt of the nails, arm-pit (Achselhöhle), junction of the thighs

rafāġa (f): abundance (Überfluss, Fülle, Wohlstand, Reichtum), affluence (Fülle, Überfluss, Reichtum). Ğ77/9 als mask. dto.

rfq

rafaqa/yarfuqu: freundlich, milde behandeln, sanft, gefällig sein

III: Genosse, Kamerad sein, Gesellschaft leisten (jm.), auf vertrautem Fuss stehen, befreundet sein, Umgang haben (mit), begleiten (jn.), geleiten (hū jn./etw.)

IV: nützen, nützlich sein, helfen, dienen, begleiten (bi mit), beifügen, beilegen (bi),

V: sich gütig, milde, freundlich erweisen,

rifq: Freundlichkeit, Güte, Milde, Ğ283/21 bi für??

rifqa (f), rufqa (f) pl. rifāq, rifaq, rufaq, ʾarfāq: Schar, Gruppe (von Leuten), Begleitung, Gesellschaft

rifqata (f) u. bi-rifqati: (+ Gen.) in Begleitung von

rafīq pl. rufaqāʾ, rifāq: Gefährte, Begleiter, Kamerad, Freund, Genosse (auch i. sozialist. Sprachgebrauch), Partner, Komplize, freundlich, gütig gegen (bi), milde, sanft, zart, langsam (Gang), gemächlich, sachte. Ğ22/5 möglw.: Zeitgenosse

mirfaq, pl. marāfiq: Ellbogen (auch marfiq), Ellbogenstütze, Armlehne, Annehmlichkeit, Nebenraum, Nutzraum. Pl. marāfiq: zivilisatorische Einrichtungen, gemeinnützige Einrichtungen, (dem Gemeinwohl dienende o. industrielle) Anlagen, Bequemlichkeiten, Wohl, Komfort. marāfiq ṣiḥḥīya: sanitäre Einrichtungen, marāfiq taʿlīmīya: Bildungeseinrichtungen, al-qiyām ʿalā marāfiq an-nās: Sorge für das Wohl der Menschen, etc.

murāfaqa (f): Begleitung, Geleit, Gesellschaft, Umgang

murāfiq, pl. -ūn: Begleiter, Adjutant (ir.)

murfaq, murfaq bi-hi: beigefügt, beigegeben, beigelegt, Pl. murfaqāt: Anlagen zu einem Schreiben, o.ä.

rfh

rafuha/yarfuhu: behaglich, angenehm, sorgenfrei sein (Leben)

II: behaglich gestalten, angenehm machen (Leben), ein angenehmes, luxuriöses Leben führen lassen (jn.), Bequemlichkeit geben, Erholung gewähren, es leicht machen, eine bequeme Lebensführung schenken (ʿalā, ʿan jm.), lindern, erleichtern (ʿan jm. etw.), es leichter machen, bessere Lebensmöglichkeiten verschaffen (ʿan jm.), wieder heiter stimmen, aufrichten (ʿan jn.), unterhalten, zerstreuen (ʿan jn.), entspannen (ʿan die Seele). rafaha ʿan/ʿalā  nafsihī: sich entspannen, sich erholen (von der Arbeit), sich erheitern, zerstreuen, unterhalten

rifh, rafāh (f): Wohlstand, Wohlleben, leibliches Wohlergehen, bequemes Leben

rafāha (f), rafāhīya (f): Behaglichkeit, Zustand der Entspannung und Freiheit von Sorgen, bequemes u. komfortables Leben, Komfort, Luxusausstattung

rfw

rafā/yarfū: stopfen (, etw.)

rq

raqqa/yariqqu: sich verdünnen, dünn sein, schlank sein/werden, fein sein/werden, zart sein, rein, klar, durchsichtig sein (Wasser), weich werden (li gegen), sich erbarmen (li js.), Mitleid, Sympathie empfinden (li mit),

II: dünn machen, verdünnen, dünnwalzen (Metall), dünn ausrollen (Teig), verfeinern, fein, zart machen,

IV: dünn, zart, fein machen, erweichen (Herz),

V: verdampfen, fein zerstäubt werden, weich werden (li gegenüber), sich erbarmen (li ggüb.), Sympathie empfinden

X: dünn, zart sein, weich machen, erweichen, versklaven

raqq pl. ruqūq: Schildkröte

riqq: Eigenschaft o. Zustand des Sklaven, Sklaverei

raqq, riqq: Pergament. riqq: kleine Schellentrommel, Tamurin

riqqa (f): Dünnheit, Schlankheit, Feinheit, Zartheit, Sanftheit, Liebenswürdigkeit, Freundlichkeit,

raqīq pl. ʾariqqāʾ, riqāq: Sklave, Sklaven (sg. u. koll.), Brotfladen (Neğd), dünn, fein, schlank, zart,sanft, taktvoll, behutsam, klug, ...

ʾaraqq El.: dünner, schlanker, zarter, siehe auch rqy!

rqb

raqaba/yarqubu: beobachten, aufmerksam betrachten (etw.), überwachen, beaufsichtigen, warten (auf), abwarten (etw.).

wachen (über), Rücksicht nehmen (auf), respektieren (etw.), fürchten (Gott), sich in Acht nehmen

III: beobachten (jn./etw.), betrachten, erspähen (etw.), überwachen (etw.), beaufsichtigen, kontrollieren (etw.), die Aufsicht führen (über), fürchten (Gott),

V: erwarten, abwarten (etw.), warten (auf), ausspähen, Ausschau halten (nach), auflauern (jm.)

VIII: erwarten (etw.), abpassen (jn./ei. Gelegenheit)

riqba (f): Vorsicht, ängstliche Behutsamkeit, Wachsamkeit, Aufmerksamkeit, Beobachtung, Kontrolle

raqaba (f) pl. -āt, riqāb: Hals. Pl. riqāb: Sklave, Person (i.R.),... Ğ178/22 ruʾūs ʾaw riqāb ʾaw ʾafrād: Köpfe, Hälse o. Individuen

raqīb pl. ruqabāʾ: wachsam, Wächter, Bewacher, Aufseher, Beobachter, Späher, Spion, Überwacher, Aufsichtsbeamter, Kontrolleur, Postzensor, Feldwebel, Sergeant (Äg., Syr., Lib., mil.). raqīb ʾawwal: Oberfeldwebel.

riqāb: hāḏā fī riqābihim: die Verantwortung dafür lastet auf ihnen. Ğ147/11, 12: ğaʿala (jn. ) ʿalā riqāb an-nās: jn. aufstellen zur Verantwortung über die Leute.

riqāba (f): Zensur, Briefzensur, Aufsicht, Überwachung, Beaufsichtigung, Kontrolle

murāqaba: Beobachtung, Aufsicht, Überwachung, Beaufsichtigung, Kontrolle, Zensur

murāqib: Beobachter, Inspekteur etc. (Part.Akt.III, kontrollierend)

murāqab: (Part.Pass.III, kontrolliert)

quwwa(tu) ġayru murāqaba(tu)[??]: eine unkontrollierte Gewalt

rqš

raqaša/yarqušu: bunt, mehrfarbig machen (, etw.)

II: dto., schmücken, verzieren (, etw.)

ʾarqaš: buntgescheckt, mehrfarbig

mirqāš, pl. marāqīš: Pinsel

rqʿ

raqaʿa/yarqaʿu: inf. raqʿ, flicken, ausbessern (etw. bi mit)

raquʿa/yarquʿu: inf. raqāʿa (f), dumm und frech sein, zudringlich sein

II: flicken, ausbessern (Kleidung etc.), aufnähen (auf etw. bi Flicken), wieder instand setzen, wiederherstellen

ruqʿa (f) pl. ruqaʿ, riqāʿ: Flicken (auf Kleidern, Schuhen), Flicklappen, Stück Tuch, Lederstück, Stück Land, Stück Erde, Boden, Bodenfläche, Terrain, Grund (einer Fahne), Schachbrett, Zettel, Stück Papier, Billet, kurzes Schreiben, Schein, Abschnitt, Coupon, ein kursiver arabischer Schriftduktus

rqm

raqama/yarqumu: schreiben, punktieren (ar. Text), mit einem Brandmal versehen, markieren (Pferd), eindrücken (Spur, Mal), bezeichnen, kennzeichnen (etw.), mit Streifen versehen (Stoff), numerieren

II: punktieren (ar. Text), bezeichnen, kennzeichnen (durch Ziffern etc.), mit Streifen versehen, linieren, numerieren

raqm pl. ʾarqām: Ziffer, Nummer, Nr. (+ Zahlenangabe),

rqy

raqiya/yarqā: emporsteigen (ʾilā zu, auf), be-/ersteigen (etw.), aufsteigen, aufrücken, befördert werden, hinaufreichen, zurückgehen (ʾilā bis zu einer Zeit, in ein vergangenes Zeitalter), raqiya bi-hī: jn. hinaufführen, etw. fördern.

raqā/yarqī: Zauber, Magie, Beschwörungsformeln o. Praktiken anwenden (bei jm., min gegen etw.).

II: aufsteigen machen o. lassen; befördern, erhöhen, heben, fördern, sich aufwärts entwickeln lassen

V: emporsteigen, aufsteigen, einen Aufstieg nehmen, sich aufwärts entwickeln

VIII: emporsteigen, aufsteigen, hinaufsteigen (auf), besteigen (etw., auch den Thron etc.), einsteigen (in ein Fahrzeug), aufrücken, befördert werden (ʾilā manṣib zu einem Amt), sich erhöhen (ʾilā auf eine Zahl), einen Aufstieg nehmen, sich aufwärts entwickeln, mit bi: etw. erhöhen, heben (z.B. Niveau), hinaufreichen, zurückgehen (ʾilā bis in eine Zeit, ein vergangenes Zeitalter)

ruqīy: Aufstieg, Fortschritt, Aufwärtsentwicklung. ar-ruqīy bi-hī: Förderung einer Sache

ruqya (f) pl. ruqan: Zauber, Magie, Geisterbeschwörung, Exorzismus

ʾarqā El.: höherstehend, fortgeschrittener, fortschrittlicher

rk

(siehe auch trk)

rakka/yarikku: schwach sein, dünn, dürftig sein. LAD: Inf. rakk, rakāka (f), be very thin and fine, be weak,

rakka/yarukku: rakka aš-šayʾ fī ʿunuqihī: die Verantwortung für etw. jm. aufladen. LAD: put one upon another, touch, feel, lie with, wind round ones neck, macadamize, = IV (leicht auf die Erde regnen). MAH: rakkan aš-šayʾa: seinen Teil einem Teil unterbreiten/etw. auf etw. werfen??. rakk al-ʾamr fī ʿunuqihī: er hat ihn gezwungen/er hat es ihm zur Pflicht gemacht??. šayʾa bydh??: etwas in seiner Hand??: er hat es befühlt um seine Grösse zu erkennen. al-ġill fī ʿunuqihī: der Groll/Durst in seinem Hals??: die Hände an seinen Hals fesseln, d.h. geizig sein. rakkan, rikkatan, rakākatan: schwach und dünn sein. ar-rağulu: sein Wissen oder seine Vernunft ist gering, seine Meinung: ist unzureichend und schwach

II: LAD: inf. tarkīk, talk unintelligible or faultily. MAH: rakkaka tarkīkan as-saḥābu (Wolken): leichten Regen bringen. "rukkikat al-ʾarḍu" (die Erde wurde leicht beregnet) sie haben von sich gegeben??: der Regen hat sie getroffen. die Sünde im Hals??: er hat es ihm zur Pflicht gemacht.

IV: LAD: inf. irkāk, rain slightly upon the earth

VII: LAD: inf. irrikāk, be stamped, macadamized, be filled up

VIII: LAD: tremble, waver, be irresolute, be agitated, stop short sometimes in an otherwise eloquent speech, entangle one's self in difficulties

X: LAD: inf. istirkāk, deem too thin, weak, insignificant

rakk, rikk pl. rikāk: LAD: thin rain

rikka (f): Schwäche, Kraftlosigkeit

rakīk pl. rikāk, rakaka (f): schwach, dünn, kraftlos, blass (z.B. Stil), dürftig, niedrig, armselig

rukāk: schwach

rakāka (f): Schwäche, Schwachheit, Niedrigkeit, Dürftigkeit, Kraftlosigkeit, Blässe (z.B. d. Stils)

rkb

rakiba/yarkabu: reiten (ein Reittier), aufsteigen (auf ein Reittier), fahren (in, auf etc.), einsteigen (in einen Wagen etc.), besteigen (einen Zug, Fahrrad, Schiff etc.), verfolgen (jn.), hinter jm. () hersein (bi mit), sich einlassen (auf), folgen (einer Sache), begehen (Sünde, Verbrechen), meistern (etw.). ...

II: reiten lassen (jn.), darauf setzen, darauf befestigen, aufmontieren (etw. ʿalā auf), einpassen, einfügen, einsetzen (etw. in), einbauen, anbringen, montieren (Teile etc.), montieren, aufstellen (eine Maschine), installieren (etw.), legen (eine Leitung etc.), zusammensetzen, zusammenstellen (etw.), herstellen, bereiten (etw. min aus), konstruieren (etw.)

IV: reiten o. aufsitzen lassen (jn.). ʾarkabahū raʾsahū wa-hawāhū: jn. nach seinem Belieben handeln lassen, jn. seinem eigenen Kopf folgen lassen

V: zusammengesetzt sein, sich zusammensetzen, bestehen (min aus)

VI: übereinander, dicht aneinander lagern

VIII: begehen, verüben (Sünde, Verbrechen), ausüben, betreiben (etw.)

rakb: Berittene, Reiterzug, Kavalkade, Karawane, Reisegesellschaft, Zug, Geleit, Schar (von Menschen)

markab pl. marākib: Schiff

tarkīb pl. -āt, tarākīb: Einsetzung, Einpassung, Einbau, Anbringung, Montierung, Montage, Fertigmontage, Installation, Zusammensetzung, Herstellung, Zubereitung, Schnitt (Film), Konstruierung, Konstruktion, Konstitution, Körperbeschaffenheit. Pl.: Wortverbindung, Wortgruppe, Syntagma, Formation, Struktur, LAD: composition, mechanism, the human body, musical note.

tarkībī: konstruktiv, Konstruktions-, struktural, strukturell, Struktur-, morphologisch, geomorphologisch

rākib: beritten, fahrend. Pl. rukkāb, rukbān: Reiter. Pl. rukkāb: Fahrgast, Passagier, Insasse (eines Verkehrsmittels), Fluggast. Pl. rukbān: Kamelreiter, Reiterzug, Gefolge, Geleitzug

markūb pl. marākīb: Reittier, (äg., syr.) Art von Lederpantoffeln

murakkib pl. -ūn: Zusammensetzer, Cutter (Film). Pl. -āt: Komponenten, Bestandteile (auch chem.), Konstituenten

murakkab: aufgesetzt, befestigt (ʿalā auf), eingesetzt, eingefügt, eingebaut (in), montiert, zusammengesetzt/-gestellt/-gefügt (min aus), konstruiert (marok.), synthetisch, komplex, gebunden, nicht frei. Pl. -āt: Zusammensetzung, Verbindung (chem.), aus Teilen bestehendes Ganzes, Komplex (auch psych.), Kombinat (Alger.), zusammengesetztes Heilmittel, medizinisches Präparat.

murtakib pl. –ūn: Täter (eines Verbrechens)

rkḥ

rakaḥa/yarkuḥu: LAD: lean upon (ʿalā), bend, incline towards (ʾilā to), turn repeatedly towards (ʾilā), return to (ʾilā), put one thing above the other

IV: lean upon, lean against, cause one to lean against, to take refuge with

V: live at ease in a house, live freely, abide remain

VIII: rely upon

rukḥ: Ğ81/20: = misāḥa al-ʾarḍ: Bodenfläche, Landfläche. LAD: rukḥ, pl. rukūḥ, arkāḥ, base and angle of projection, foot and slope of a mountain, middle house-floor, yard, pl. arkāḥ: rukḥa (f): courtyard.

rkz

rakaza/yarku/izu: in den Boden stecken, aufpflanzen, einrammen, befestigen, festmachen, fixieren

II rakkaza/yurakkizu: i.d.Boden stecken, aufpflanzen, einrammen, aufbauen, in Stellung bringen, befestigen, fixieren, festigen, stabilisieren, fest verwurzeln, einbürgern, heimisch machen, scharf einstellen, (sich) konzentrieren auf (u. ʿalā), besonders hervorheben, unterstreichen, etw. betonen (ʿalā),

V tarakkaza/yatarakkazu: sich konzentrieren auf (ʿalā),

VIII: eingepflanzt sein o. wd.; verwurzelt sein; befestigt sein auf (ʿalā); fest (an einem Ort) angesiedelt sein (); sich stützen auf (ʿalā o. ʾilā); gestützt sein, gegründet sein auf (ʿalā); beruhen auf (ʿalā); sich konzentrieren auf ().

rakīza (f) pl. rakāʾiz: Stütze, Unterbau (z.B. eines Hauses), Tragpfeiler, Stützpfahl,

markaz pl. marākiz: Ort, Stelle (wo jm. o. etw. Fuss gefasst hat), Standort, Platz (auf dem jm. postiert ist), Posten, Dienststelle (z.B. Polizei), Geschäftsstelle, Niederlassung, Zentrum (einer Organisation, Einrichtung), Sitz, Hauptsitz, Hauptstelle, Zentralstelle (behördlich, geschäftlich), Zentrale (z.B. Telephon-), Zentrum, Mittelpunkt (des Kreises und übertr.), Brennpunkt, Kreis, Bezirk (Teil einer Provinz, Äg.), Stellung (berufl.), Dienststellung, Posten, Stellung (gesellschftl., sozial, finanz., milit.), Platz, Rang (auf einer Liste, auch im Sport), Position, Machtstellung (eines Landes etc.), Lage, Situation

markazī: zentral, Zentral-, Kreis-, Bezirks-. lā-markazī: zentrifugal, dezentralisiert. Ğ36/6 dawāʾir markazīya: konzentrische Sphären

markazīya (f): Zentralismus, Zentralstellung. lā-markazīya: Dezentralisation.

murtakiz: beruhend auf (ʿalā); sich konzentrierend auf () [Ğ 14/3, 365/31 murtakizāt al-idīyūlūğīya: ideologische Befestigungen etc., siehe VIII]

tarkīz: Aufpflanzung, Einpflanzung, Verwurzelung, Befestigung, Fixierung, Stabilisierung, Zentralisierung, Scharfeinstellung (phot. etc.), Konzentrierung, Konzentration (ʿalā auf), besondere Betonung (ʿalā einer Sache)

murakkaz: konzentriert, zentralisiert, kondensiert. Pl. –āt: Konzentrat (chem.)

rks

rakasa VIII: einen Rückschlag erleiden, zurückgeworfen werden, einen Rückschlag erleiden, verkümmern, entarten, degeneriert sein...

mārks...: Marx...

siehe mrks

rkʿ

rakaʿa/yarkaʿu: den Körper beugen (bes. beim Gebet), niederknien

II: +

IV: niederknien lassen (jn.)

rakʿa (f) pl. rakaʿāt: Rumpfbeugung nach dem voraufgehenden Aufrechtstehen und mit den zwei folgenden Niederwerfungen (beim musl. Gebetsritus)

rākiʿ pl. rukkaʿ: zu Boden geneigt, gebeugt

rkm

rakama/yarkumu: aufhäufen (etw.)

III: dto.

VI: sich aufhäufen, aufgehäuft sein, aufeinandergetürmt sein, sich ballen (Wolken)

VIII: = VI.

rakam: Haufen.

tarākum: Anhäufung, Aufhäufung, Ballung

markūm: PP. I., Q52/44 Paret: saḥāb markūm: Haufenwolken

rkn

rakana/yarkunu +

rakina/yarkanu: sich stützen, vertrauen, sich verlassen (ʾilā auf), abhängig sein (ʾilā von), angewiesen sein (ʾilā auf)

rakana/yarkinu: parken (einen Wagen, äg.). rakana ʾilā hudūʾ: ruhig bleiben. rakana bi-hī ʾilā daʿa: etw. vernachlässigen, gleichgültig sein gegen, nichts tun für etw.

IV: trauen (ʾilā jm.), vertrauen, sich verlassen (ʾilā auf), sein Heil suchen (ʾilā bei), seine Zuflucht nehmen (ʾilā zu). yurkanu ʾilayhī: verlässlich, zuverlässlich, vertrauenswürdig

VIII: sich stützen (ʾilā o. ʿalā auf)

rukn pl. ʾarkān: Stütze, Stützpfeiler, Ecke, Winkel, regelmässige Rubrik, Basis, wesentliches Element, Grundlage, (ir.) im Generalstab. Pl. ʾarkān: Grundelemente, Stab. ... ʾarkān al-ʾislām: die 5 Hauptpflichten des Islam.

rm

ramma/yaru/immu: reparieren, ausbessern (etw. ),

ramma/yarimmu: verfallen, morsch, faul werden

II: reparieren, wiederherstellen (Gegenstände ), restaurieren,

IV: verfallen, morsch werden, faul werden,

V: repariert werden, restauriert werden

ramm: Reparatur, Verfall. ramm al-ʾasnān: Karies

rimma (f): zerfallenes, morsches Gebein, Kadaver

rumma (f): bi-rummatihī/hā (nach Nomen o. Nominalsuffix) ganz, vollständig, insgesamt. sūriyā bi-rummatihā: ganz Syrien. ʾaḫaḏahū bi-rummatihā: er nahm es vollständig.

rmḥ

ramaḥa/yarmaḥu: durchbohren, durchstossen (m.d. Lanze jn.), galoppieren (Pferd)

rumḥ pl. rimāḥ, ʾarmāḥ: Lanze, Speer, Spiess, Stange

rmz

ramaza/yarmu/izu: ein Zeichen geben, hinweisen auf (ʾilā), symbolisch etw. bezeichnen oder ausdrücken (ʾilā), bezeichnen (ʾilā o. li etw.; bi mit ei. Kennzeichen)

ramz pl. rumūz: Zeichen, das man jm. macht. Wink, Blinzeln, Hinweis, Anspielung, Allegorie, Rätsel, Symbol, Ğ190/5 u.a.: Symbolfigur (Persönlichkeit mit symbolischer Eigenschaft für eine Sache), Geheimzeichen

ramzī: symbolisch, verschlüsselt, chiffriert. Pl.: ramzīyāt: Geheimschrift, Schlüsselschrift, Code.

ramzīya: Symbolismus

rmḍ

VIII: vor Schmerz und Kummer entbrennen

ramaḍ: Verbranntsein (bes. Boden)

ramḍāʾ: starke Hitze, stark erhitzter Boden, istağāra min ramḍāʾ  bi-n-nār: aus der Hitze ins Feuer kommen, vom Regen in die Traufe

ramaḍān: der 9. Monat des musl. Jahres

rmq

ramaqa/yarmuqu: anblicken, anschauen (jn./etw.), beobachten, betrachten (jn.)

II: lange anblicken, anstarren (jn./etw.), schnell und nachlässig verrichten (Arbeit), am Leben erhalten (jn.), die Existenz (notdürftig) ermöglichen (jm.)

V: abpassen (Umstände, Gelegenheit)

ramaq pl. ʾarmāq: letzter Lebensfunke, Lebensodem. sadda ramaqahū: js. Leben/sein (eigenes) Leben eben erhalten, sein Leben notdürftig fristen. ʿalā ʾāḫiri ramaqin: im Begriff zu sterben, dem Erlöschen nahe, am Rande der Erschöpfung

marmūq: beachtet, angesehen, wichtig, beachtlich, stolz

rml

II: mit Sand bestreuen (etw., Geschriebenes um es zu trocknen)

IV: Witwer o. Witwe werden

V: = IV

raml pl. rimāl: Sand. ʿilm ar-raml, ḍarb ar-raml: Geomantie

ramlī: sandig, sand-.

ar-ramal: Name eines poetischen Metrums

rammāl: Wahrsager (der aus Sandfiguren wahrsagt)

ʾarmal pl. ʾarāmil: Witwer

ʾarmala (f) pl. ʾarāmil, ʾarāmila (f): Witwe

rmy

ramā/yarmī: werfen (etw.), schleudern (hū, bi etw.), hin-/wegwerfen (hū, bi etw.), beiseite werfen/legen (hū, bi etw.), schiessen (auf), werfen (nach), bewerfen, treffen, beschiessen (jn. bi mit), beschuldigen, anklagen (bi einer Sache), vorwerfen (bi etw.), hin-/abzielen, hinarbeiten auf (ʾilā), z. Ziel/Ggstd. haben (ʾilā), etw. bezwecken (ʾilā), streben nach (ʾilā), Zwietracht sähen (bayna unter),ramā bi-hī l-ʾarḍa: er bewarf mit ihm die Erde, d.h. er warf ihn zu Boden.

VI: einander bewerfen, sich niederwerfen, niederfallen, sich werfen (auf ʿalā), weit dringen, weit reichen, sich in weite Ferne erstrecken, kommen, gelangen (Nachricht etc. ʾilā zu),

VIII: sich werfen (ʿalā auf), sich niederwerfen, sich stürzen (auf ʿalā, in ), niedergesunken sein, herabgefallen sein und daliegen, liegen (ʿalā auf), geworfen werden,

ramy: Werfen, Schiessen,

ramīya (f): Jagdwild, Jagdtier, erlegtes Wild

rāmin pl. rumāh (f): Werfer, Schleuderer, Schütze. al-rāmī: der Schütze, Sagittarius (Sternbild)

rhb

rahiba/yarhabu: fürchten (jn.), Furcht empfinden

II: erschrecken (jn.), Schrecken, Furcht einflössen (jm.), einschüchtern (jn.)

IV: = II, terrorisieren (jn.)

V: bedrohen (jn.), Mönch/Nonne werden, in einen Orden eintreten, sich dem Mönchsleben widmen (chr.)

rahab: Furcht, Ehrfurcht

rahba (f): Furcht, Schrecken, Scheu, Ehrfurcht

rahbā, ruhbā: Furcht

rahabūt: grosse Angst, Furcht, Schrecken

rahīb: furchtbar, gefürchtet, respektgebietend, respektabel (z.B. Person, Leistung), seriös (Mensch), ernst (Lage), feierlich, würdevoll

tarhīb: Einschüchterung

ʾirhāb: Einschüchterung, Einflössung von Angst und Schrecken, Bedrohung, Terror (pol.)

ʾirhābī: Terror-, terroristisch. Pl. -ūn: Terrorist

ʾirhābīya (f): Terrorismus

rāhib pl. ruhbān: Mönch (chr.)

rahbānī, ruhbānī, ruhbānīya (f): LAD: monachism, ascetic life

rāhiba (f) pl. –āt, rawāhib: Nonne (chr.)

rhṣ

IV: festen Grund legen, begründen, fest, stabil machen

ʾirhāṣ pl. -āt: Grundlegung, Grundlage, Vorleistung, Anzahlung, Vorzeichen

rhṭ

rahaṭa/yarhaṭu: gierig schlingen.

rahṭ, rahaṭ pl. ʾarhāṭ, ʾarhuṭ, ʾarāhiṭ, ʾarāhīṭ: Gruppe (von Leuten), kleine Schar, Trupp

rhn

rahana/yarhanu: verpfänden, als Sicherheit geben, als Pfand hinterlegen, mit einer Hypothek belasten

III: wetten, eine Wette abschliessen,

IV: als Pfand geben, als Sicherheit deponieren, verpfänden

VIII: als Pfand nehmen, als Sicherheit annehmen, gebunden sein (bi an), unterliegen

rahn: Verpfändung, Pl. ruhūn, ruhūnāt, rihān: Pfand, Unterpfand, Bürgschaft (bi für etw.), Geisel, Hypothek. rahn bi: gebunden an, abhängig von

rahna Präp.: gebunden an, abhängig von, unterliegend (einer Sache)

rahīna pl. rahāʾin: Geisel, Pfand, Unterpfand, Hypothek

rihān: Wette, Einsatz, Wagnis, Risiko

rāhin: Verpfänder, Pfandgeber, fest, feststehend, sicher, dauernd, andauernd, gegenwärtig andauernd, gegenwärtig, jetzig

marhūn: verpfändet, gebunden an (bi),

murtahin: Pfandnehmer, Pfandleiher. Ğ312/19 ??

rwb

rāba/yarūbu: gerinnen (Milch)

II +

IV: gerinnen lassen (Milch)

rawb: geronnene Milch

tarwīb: Koagulation, Gerinnung

rāʾib: geronnen (Milch)

rwṯ

rāṯa/yarūṯu: Mist lassen

rawṯ (koll., n.un. (f)) pl. ʾarwāṯ: Mist, Dung (v. Pferd, Kamel etc.)

rwğ

rāğa/yarūğu: verbreitet werden/sein, im Umlauf sein, kursieren, guten Absatz finden, leicht verkäuflich sein, gefragt sein, florieren, lebhaft werden, bereit sein, verfügbar sein (li für jn.).

II rawwağa/yurawwiğu: verbreiten, in Umlauf setzen, kursieren lassen, absetzen, vertreiben, florieren lassen, fördern, Propaganda machen für (li), propagieren, Ğ277/10 über??

rawāğ: Umlauf, Verbreitung, leichte Verkäuflichkeit, Absetzbarkeit, Absatz, Umsatz (v. Ware)

ʾarwağ El.: verbreiteter, gängiger

tarwīğ: Verbreitung, Absatz, Umsatz, Vertrieb (einer Ware), Förderung, Propagierung

rāʾiğ: im Umlauf befindlich, kursierend, allgemein verbreitet, weit verbreitet, gängig, gefragt, gut absetzbar (Ware), gut gehend (Geschäft, Absatz)

rūğ: frz.: rouge

rwḥ

rāḥa/yarūḥu: am Abend gehen, gehen, weggehen, sich wegbegeben, mit flg. Impf.: dazu übergehen, dahin kommen, so weit kommen dass, anfangen zu. rāḥa fī subāt ʿamīq: in tiefen Schlummer fallen

II rawwaḥa/yurawwiḥu: fächeln (Luft), erheitern (ʿan jn., bi durch), erfrischen, beleben (Herz, Seele), sich erholen lassen (jn.), Ruhe und Erholung spenden (jm.), (umg.) nach Hause gehen, wieder heimkehren. rawwaḥa ʿan nafsihī: sich erholen, sich erquicken, sich erheitern.

rayyaḥa/yurayyiḥu: Ruhe und Erquickung gewähren (jm.), ausruhen

III rāwaḥa/yurāwiḥu: am Abend gehen (zu jm.), schwanken, wechseln (bayna zwischen zwei Dingen). rāwaḥa an-naẓara bayna ... wa-bayna: abwechselnd blicken auf ... und.

IV ʾarwaḥa/yuʾarwiḥu: stinken, schlecht riechen.

ʾarāḥa/yurīḥu: ausruhen lassen (jn.), ruhen lassen (etw.), Ruhe geben (jm. min vor), beruhigen (jn., Herz etc.), entlasten, befreien (jn. min von), in Ruhe lassen (jn. min mit etw.), ersparen (jm min etw.), eine Wohltat erweisen (jm.), froh machen (jn. bi mit etw.). ʾarāḥa nafsahū min: sich etw. ersparen, darauf verzichten, sich erholen von etw.. ʾarāḥa min al-lawm: jn. mit seinem Tadel verschonen.

V: sich Luft zufächeln

VI tarāwaḥa/yatawāraḥū: schwanken, wechseln, variieren (bayna zwischen, bes. bei flg. Zahlenangaben), dazwischenliegen (bayna zwischen zwei Ereignissen)

VIII: Ruhe finden (min vor), sich ausruhen, sich erholen, zufrieden sein (ʾilā mit einer Sache), einverstanden sein, Gefallen finden (li o. ʾilā an etw.), froh, erfreut sein (li o. ʾilā über etw.)

X istarwaḥa/yastarwiḥu: Luft einziehen, Atem holen, atmen, riechen, beriechen, Erquickung finden (ʾilā durch)

istarāḥa/yastarīḥu: ruhig sein/wd., Ruhe finden, eine Ruhepause machen, Erquickung finden (ʾilā bei, in einer Sache), sich ausruhen (min von), befreit, erlöst wd. (min von), beruhigt sein, vertrauen, sich verlassen (ʾilā auf), froh, zufrieden sein (ʾilā über)

rāḥ: Wein

rīḥ (m.+f.) pl. riyāḥ, ʾaryāḥ: Wind, Furz, Duft, Geruch

rūḥ m.+f.,pl. ʾarwāḥ: Lebensgeist, Lebensodem, Seele, Geist

rūḥī: geistig, spirituell, ..., pl. rūḥīyāt: geistige Dinge

rīḥ m.+f., pl. ʾarwāḥ: Lebensgeist, Lebensodem, Seele, Geist (i. allen Bedeutungen), Menschenleben, Essenz

ʾa lā turīḥunī: Ğ207/26??

irtiyāḥ: Befriedigung, Zufriedenheit, Genugtuung, Vergnügen, Freude

ṣalāt at-tawārīḥ: Gebet, das man während der Nächte des Ramaḍān verrichtet. LAD: the twenty-two genuflections after the last prayer of Ramadan.

mustarāḥ: resting place, privy

mustarīḥ, m.: mustarayyiḥ: resting, quiet, comfortable, handy

rwd

rāda/yarūdu: spähen, suchen, forschen (nach), aufsuchen (einen Platz), erkunden, erforschen (Gegend), Ğ121/18 min??

III rāwada/yurāwidu: angehen, es abgesehen haben (auf), zu verführen/gewinnen suchen (ʿalā für), zu verlocken suchen (ʿalā zu), abspenstig zu machen suchen (ʿan von), Ğ107/3 mit min??

IV ʾarāda/yurīdu, 2.pf.m. sg. ʾaradta, 1.sg. ʾurīdu: wollen, wünschen, willens sein (ʾan, etw. zu tun), haben wollen, wünschen, begehren, anstreben, zustreben (einem Ort), beabsichtigen (etw., ʾan zu), bezwecken (min hū mit einer Sache etw.??), ausgehen (auf), meinen (jn./etw., bi mit), es abgesehen haben (hū /ʾilā auf, bi mit), hinauswollen (min mit einer Sache), vorhaben (etw., bi mit, Gutes o. Böses), zuteil werden lassen wollen (hū bi o. bi hū jm. etw.), im Begriff sein, nahe dran sein (bzw. ʾan etw. zu tun), antreiben, veranlassen (jn. ʿalā zu), ausersehen (jn. li für eine Aufgabe), zudenken (li jm. eine Rolle). ʾarāda bihī ʾan: er meinte damit dass, er verstand darunter dass. ʾarāda bihī ḫayran: jm. Gutes wünschen., Ğ17/22f yurīdu ʾan +Impf: er will tun. Q75/5, Ğ65/27 + li+ Impf.,: wünschen zu, Ğ203/7 Pf.+Impf.??, Paret Q53/29 lam yurid ʾilla: (wem) der Sinn nur steht nach, nur im Sinn haben, Pass. yurādu: erwünscht sein/werden, wünschenswert sein, Q38/6 Paret: haben möchten

VIII: kommen und wieder gehen, aufsuchen (einen Platz), besuchen (einen Ort, z.B. ein Café), suchen, erstreben (Ziel), erkunden, erforschen (etw.)

X: für sich wünschen, erstreben, anstreben (etw.).

rawd: Suche, Erkundung, Erforschung

irādī: willentlich, willensmässig, willkürlich,

lā ʾ irādī: unabsichtlich, unwillkürlich, unbewusst

ʾirāda (f) pl. -āt: Wille, Wunsch, Begehren, Order (eines Monarchen), Willenskraft, Ğ für D's volonté

riyāda (f): Erforschung

rāʾid pl. ruwwād: Vorkämpfer, Pionier, Bahnbrecher

rwz

rāza/yarūzu: wägen, abwägen, prüfen, erwägen (etw.). LAD: inf. rawz, weigh by the hand , weigh, ponder over, consider, try by experience, test, live on one's estate and manage it well, demand, ask from (ʿinda)

rawz, rawzana (f) pl. rawāzin: LAD: window (pers.)

rws

II: (v. rʾs), spitz, scharf machen, zuspitzen (etw.), mit einem Kopf o. Titel versehen (Aufsatz, Buch

tarwīsa (f): Kopf, Titel, Überschrift

mirwās: Rennbahn

marāwīs: Rennpferde

ar-rūs: die Russen

rūsī: russisch

ar-rūsīya (f): die russische Sprache, das Russentum

rūsiyā (f): Russland

riyāsa (f): siehe rʾs

rwsw

n.pr. (J.J.) Rousseau

rwšn

rawšan pl. rwāšin: kleines Guckfenster, Luke, Oberlicht, Dachfenster, Dachluke. Ğ211/14 n.loc.??

rwḍ

rāḍa/yarūḍu: bändigen, zähmen (Tier), zureiten (Pferd), abrichten (Tier), trainieren, üben (jn.), besänftigen (jn.). rāḍa nafsuhū??: sich üben (ʿalā in). rāḍa ʾawṣālahū ʿalā: seine Gelenke üben, sich körperlich fit machen für.

LAD: tame (zähmen), rein (zügeln), exercise, dress, train, drill soldiers, change a place into a meadow or garden by growing grass and plants in it

II: = I, bändigen, regulieren (z.B. Flusslauf)

III: gefügig zu machen suchen, herumzukriegen versuchen (jn.)

V: sich üben. tarayyaḍa (Denominativ v. riyāḍa) spazierengehen, sich körperlich üben, Sport treiben

VI: (miteinander) handeln, feilschen, schachern (um den Preis)

VIII: sich üben, sich bilden, schulen (bi an), spazierengehen

X: froh, erheitert sein/werden

rawḍ: Inf. I

rawḍa (f) pl. riyāḍ, rawḍ, -āt, riḍān: Garten, Wiese

ar-riyaḍ: Riad, Hauptstadt v. Saudi-Arabien

riyāḍa (f) pl. –āt: Übung, körperliche Übung, Trainieren, Sport, Spaziergang, geistliche Übung, geistliches Exerzitium. Pl. riyaḍāt: Exerzitien (chr.), Mathematik. riyāḍa nafsihī: Spazierengehen, Ausspannung. Ğ342/7 riyāḍa minka bi-nafsika: ??

tarwīḍ: körperliche Übung, Trainieren, Sport.

rwʿ

rāʿa/yarūʿu: erschrecken, in Angst versetzen (jn.), überraschen (jn.), Bewunderung erregen (bei jm.), gefallen (jm.), erfreuen (jn.)

II +

IV: erschrecken, in Angst o. Furcht versetzen (jn.)

V +

VIII: erschrecken, in Schrecken geraten (min über, vor)

rawʿ: Erschrecken, Schreck, Furcht

rūʿ: Herz, Sinn, Gemüt, Geist ...

rawaʿ: Schönheit

rawʿa (f): Schreck, Furcht, Scheu, Erstaunen, Betroffenheit, Reiz, Schönheit, Pracht

ʾarwaʿ El.: wunderbarer, entzückender, reizvoller, grossartiger, offenbarer, klarer

irtiyāʿ: Erschrecken

rāʾiʿ: glänzend, wunderbar, wundervoll, entzückend, reizvoll, prächtig, grossartig, erschreckend, ergreifend. siehe auch ryʿ

rāʾiʿa (f) pl. rawāʾiʿ: wunderbare, grossartige Sache, Überraschung, grossartiges Werk, Meisterwerk, grosses Kunstwerk, rawāʾiʿ al-fann: Meisterwerke der Kunst. siehe auch ryʿ

rwm

rāma/yarūmu: begehren, wünschen, verlangen, wünschen (li jm.), suchen (hū nach)

rawm: Wunsch, Begehren

marām pl. -āt: Wunsch, Begehren, Verlangen, Bestreben

ar-rūm: die Romäer, Byzantiner, Byzanz

rūmā: Rom

rwn

k.A.

rawn: LAD: border of a sown field

rūn pl. ruwūn: hardness, violence, adversity (Härte, Gewalt, Feindseligkeit etc.)

trwn: Ğ91/8 2.pl. rʾy ?? V v. rwy ?? tarawwin (ترو), siehe rʾy 2.pl. Impf.

yrwn: Ğ111/17, Ğ147/5 yarawna: sie sehen (siehe rʾy)

marūn: LAD: conquered, vanquished

murūn, murūna (f): softness, elasticity

marʾūn: pl. v. marʾ: Mensch

rwy

rawiya/yarwā: sich satt trinken, seinen Durst stillen, bewässert werden.

rawā/yarwī: Wasser bringen, tränken. erzählen (li jm.), berichten (etw.), überliefern, tradieren (ʿan aufgrund eines Gewährsmannes), zitieren, wiedergeben (etw., ʿan nach einer Quelle). Ğ219/28 rwy ??

II: den Durst löschen (js., Ğ103/17 mit bi??), bewässern (etw.)

IV: tränken (jn.), den Durst löschen (js.), bewässern, begiessen (etw.), befeuchten, netzen (etw.)

V: schöpfen, hernehmen (etw. ʿan aus/von), nachdenken (über), überlegen (etw.)

VIII: seinen Durst löschen, getränkt werden, bewässert werden, schöpfen (= sich belehren aus einer Quelle)

rayy: Bewässerung, künstliche Bewässerung des Bodens, Benetzung.

rayy, riyy: LAD: quenching of thirst (Durstlöschen), full draught, plentiful watering (reichliche Bewässerung), luxuriant verdure (üppiges Grün), affluence (Wohlstand, Überfluss), riyy: fine aspect, beautiful form

rawīya (f): Nachdenken, Überlegung, Erwägung. ʿan rawīya: wohlüberlegt, mit Vorbedacht. ʿan ġayru rawīya: ohne Vorbedacht, leichthin.

riwāya (f) pl. -āt: Erzählung, Bericht, Überlieferung, Tradierung, Wiedergabe, Geschichte, Roman, Theaterstück, Filmdrama, Film. riwāya būlīsīya: Kriminalroman. riwāya muḥzina: Trauerspiel, Tragödie. ...

irwāʾ: Durst stillen, Bewässern

tarwiya (f): inf. II, Nachdenken, Überlegung

tarawwin: Überlegung, Nachdenken. Ğ91/8 Pl. -ūn: Überlegende, Nachdenkende??

rāwin pl. ruwāh (f), rāwūn +

rāwīya (f) pl. rawāyā (): Überlieferer, Tradent (bes. altarabischer Poesie)

marwīyāt: überliefertes Erzählgut, Erzählungen, Berichte

riyāʾ: Heuchelei, siehe wry

mrwʾa (f): siehe mrʾ

ryāʾ

riyāʾ: Heuchelei, siehe wry

ryāḍy

riyāḍīyāt: Mathematik

ryb

rāba/yarību: beunruhigen, mit Argwohn/Verdacht erfüllen (jn. über etw.), Verdacht hervorrufen (über jn.), Anstoss erregen, zu denken geben (jm. ʾan dass), unruhig machen (jn.), anzweifeln, verdächtigen (etw.)

IV: beunruhigen, stutzig machen, mit Argwohn/Verdacht erfüllen (jn.)

V: Zweifel, Verdacht hegen (bi, fī an), argwöhnisch sein

VIII: Verdacht hegen (an), verdächtigen, beargwöhnen (bi o. jn./etw.), zweifeln (bi, fī an), zweifelnd schwanken (bayna zwischen). irtāb fī-l-ʾamr: die Sache kam ihm verdächtig vor. Ğ268/6 min ??

X: im Zweifel sein (über), Zweifel hegen, Verdacht o. Argwohn hegen

rayb: Zweifel, Verdacht, Ungewissheit. bi lā-rayb: ohne Zweifel, zweifellos. lā rayba fī-hī: es ist kein Zweifel daran. rayb al-manūn: Unberechenbarkeit des Schicksals, drohendes Geschick, Unglück

rība (f) pl. riyab: Zweifel, Verdacht, Argwohn

ʾaryab El.: skeptischer, stärker zum Verdacht oder Verdacht geneigt

irtiyāb pl. –āt: Zweifel, Verdacht, Verdächtigung

murīb: Verdacht erregend, verdächtig

ryṯ

rāṯa/yarīṯu: zaudern, zögern, säumen

V: zögern, säumig seinstehenbleiben, verweilen (an einem Ort), lange u. reiflich überlegen (bi o. eine Sache), sich gedulden, abwarten, warten

rayṯamā Konj.: so lange als, während, wenn, bis

ryḥ

siehe rwḥ

rys

rayyis: Kapitän (eines Nilschiffes), (äg.) Anredeform für Kellner, Taxifahrer etc.

ryḍ

siehe rwḍ

ryʿ

rāʿa/yarīʿu: sich mehren, zunehmen, wachsen, blühen, gedeihen

II: vermehren, gewinnbringend anlegen

rayʿ pl. ruyūʿ: Überschuss, Ertrag, Einnahmen, Einkünfte (die ein Besitz, eine Liegenschaft abwirft), Zinsen, Gewinnanteil, Tantieme, bester, schönster Teil von etwas. MLT: Rente. Ğ50/2: das in Geld- o. Sachwerten bestehende Einkommen, welches sich jemand aus seinen Besitztümern oder aus dem Fürstentum in regelmässiger Weise aneignet, ohne dabei produktiv tätig zu sein.

rāʾiʿ: klar, offenkundig

ryf

II: ländlich machen (etw.), einen ländlichen Charakter geben (einer Sache)

rīf pl. ʾaryāf: fruchtbares, bebautes Land, flaches Land, Land (Ggs. Stadt), ländliche, dörfliche Gegend. ar-rīf, o. rīf miṣr: Unterägypten, Strand, Ufer des Meeres. ar-rīf: das Rīf (Berglandschaft in NO-Marokko)

rīfī: ländlich, dörflich, bäuerlich, Land-, Landmann, Bauer, Dörfler, Provinzler, bäerisch, rustikal, aus dem Rif stammend, Rifbewohner (in Marokko)

rynān

rīynān: n.pr. Ernest Renan, frz. Philosoph.

zāġ

zāġ pl. zīġān: Krähe.

zʾr

zaʾara/yazʾa/iru: brüllen

zaʾīr: Gebrüll

zāʾīr: Zaire (Land in Zentralafrika)

zāʾiran: Ğ117/14??

zb

zubb pl. ʾazbāb: männliches Glied, Penis

zabīb (koll., n.un. (f)): getrocknete Weinbeeren, Rosinen. (Äg.) stark alkoholisches Getränk aus Rosinen, mit Wasser vermischt milchig weiss.

ʾazabb, f. zabbāʾ, pl. zubb: stark behaart, haarig.

zbd

zabada/yazbudu: schlagen, schütteln (Milch)

II: schäumen, Rahm ansetzen (Milch)

IV: Schaum bilden, schäumen (auch übertr. vor Wut)

zabad pl. ʾazbād: Schaum, Schlacke

zubd, zubda (f): Rahmbutter

zubda (f) pl. zubad: Rahm, Creme, bester, erlesenster Teil, Elite, Auslese, Quintessenz, Kern, Hauptsache, Hauptpunkt.

zabdīya (f) pl. zabādīy: Schale (Gefäss)

zabād: Zibet, sinnaur az-zabād: Zibetkatze (Viverra, zool.)

zabādī, laban zabādī: geronnene, dicke Milch.

mizbad, mizbada (f) pl. mazābid: Butterfass

zbr

zabara/yazbu/iru: schelten. LAD: zabara/yazburu: schreiben, ein Buch kopieren, kopieren. pelt with stones, fill with stones, pile up stones for building. speak, hint at, bear patiently, turn off a supplicant roughly. prevent, hinder. lop a vinetree

II: LAD: copy

zubr: männliches Glied, Penis

zubra (f): Stück Eisen. LAD: pl. zubar, zubur: ..., lump, piece, anvil, the back (between the shoulders), hair of a lions mane, 11th station of the moon

zabūr: (Buch der) Psalmen, Psalter

zibr pl. zubūr: LAD: anything written, scipture, the psalms

zibbir: LAD: very strong, powerful

zabīr: LAD: scipture, writing, book, calamity (Unglück, Unheil, Katastrophe, Elend, Misere)

zabīra (f): written, before mentioned

zbʿ

zawbaʿa (f) pl. zawābiʿ: Sturm, Orkan.

zağğa/yazuğğu, 1.sg. zağağtu: werfen, stossen, drängen, treiben, hineindrängen, gewaltsam hineinzwängen (bi o. jn./etw. in)

II: verglasen (etw.), mit Glasschmelz überziehen, emaillieren (etw.), nachziehen (Augenbrauen m. Stift)

zuğğ pl. ziğāg: Eisenzwinge, Pfeilspitze, Speerspitze

zuğāğ: Glas (als Stoff)

zuğāğa (f) n.un., pl. –āt: Stück Glas, (Glas-) Flasche, Glas (z. Trinken)

zuğāğī: gläsern, Glas-. Pl. zuğāğīyāt: Glaswaren, Glaserzeugnisse

zğr

zağara/yazğuru: durch Zurufe antreiben (Tier), zurücktreiben, wegjagen (jn./etw.), zurückhalten, abhalten (ʿan von), anfahren, schelten (jn.), unterbinden, hindern (etw.), Einhalt gebieten (einer Sache)

VII +

VIII: izdağara/yazdağiru: Pass. zu I.

zağr: gewaltsame Hinderung, Zurückhaltung, Tadel, Schelte, Unterbindung, Unterdrückung (v. Bräuchen, Unsitten, Verbrechen etc.), Beschränkung.

zağrī: Zwangs-, Zucht-

mazğar: qaʿada minhū mazğara l-kalb: in gebührender Entfernung von jm. sitzen

zğw

zağā/yazğū: treiben, antreiben, drängen, schieben, hineindrängen, hineinzwängen (jn./etw. in)

II: zubringen, verbringen (Zeit), sich o. jm. vertreiben (Zeit)

II +

IV: schieben (jn./etw. ʾilā o. in), (gewaltsam) bringen (jn./etw. ʾilā in)

IV: darbringen (etw. li jm.), spenden (Komplimente, Dank, Lob li jm.). ʾazğā ʾilā ḏihni: nahelegen, die Annahme aufdrängen dass.

tazğīya (f) al-farāġ: Zeitvertreib, Freizeitbeschäftigung

muzğan (): gering, wenig, gerinfügig, unbedeutend.

zḥzḥ

zaḥzaḥa/yuzaḥziḥu: inf. zaḥzaḥa (f), von der Stelle bewegen (etw.), aus seiner Position drängen, ins Wanken bringen, erschüttern (etw.), entfernen, losreissen (etw. ʿan von)

II tazaḥzaḥa/yatazaḥzaḥu: von der Stelle bewegt wd., sich rühren, sich bewegen (ʿan von ... weg)

zḥf

zaḥafa/yazḥafu: am Boden kriechen, krabbeln, sich vorwärts bewegen, ziehen (ʾilā nach einem Ort), auf dem Vormarsch sein (ʿalā gegen), vorrücken, vormarschieren (Soldaten, Armee), im Vormarsch begriffen sein (übertr., z.B. v. misslichen Erscheinungen)

zaḥf: Vormarsch, Vorrücken (eines Heeres), Anmarsch. Pl. zuḥūf: Heerhaufe

zaḥḥāf: kriechend

zaḥḥāfa (f) pl. –āt: Kriechtier, Reptil, Werkzeug zum Ebnen, Glätten des Bodens, Ski

zāḥif: kriechend. Pl.: Kriechtiere, Reptilien

zḥm

zaḥama/yazḥamu: drücken, drängen, bedrängen, in die Enge treiben (jn.)

III: drücken, drängen, bedrängen (jn.), konkurrieren, rivalisieren (mit, ʿalā um), streitig machen (ʿalā etw.)

VI: sich drängen, in gedrängter Fülle enthalten sein (in), sich gegenseitig Konkurrenz machen

VIII izdaḥama: sich drängen (bes. Menschen)herandrängen, heranströmen (ʿalā an), gedrängt, voll sein (bi von), vollgepfropft sein (bi mit)

zaḥma (f): Gedränge, Menge

muzāḥama (f): Konkurrenz, Rivalität, Wettbewerb

tazāhum: (gegenseitige) Konkurrenz

zḫr

zaḫara/yazḫaru: anschwellen (z.B. Fluss), überströmen, übermässig sein, überreichlich sein (bi an), übervoll sein (bi von), sich rühmen (bi einer Sache)

V: anschwellen, steigen, überaus reich sein/wd. (bi an), voll sein (bi von)

zaḫḫār: wasserreich (Meere), überströmend, überreich

zāḫir: voll, zum Überfliessen gefüllt, sehr reichhaltig, überströmend (Gefühl), überschwenglich

zḫrf

zaḫrafa/yuzaḫrifu: schmücken, verzieren, dekorieren (etw.)

II tazaḫrafa/yatazaḫrafu: sich schmücken, verziert werden, dekoriert sein

zuḫruf pl. zaḫārif: Schmuck, Verzierung, Dekoration, Ausstattung (auch z.B. eines Buches), eitle Zier, Name der 43. Sure,

zd

zd ff. bis zr k.A. siehe zyd

izdīyād: LAD: growth, increase (Wachstum, Zunahme). (Assimilation zt ⇒ zd, siehe zyd)

tzdād: Ğ117/17??

stzdād: Ğ67/20??

zdğ

mazdūğ: Assimilation zt ⇒ zd, siehe